21. září 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.září 2021

Usnesení č. 750/21 k programu pro obchodní spol. KH TEBIS
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
program schůze dne 21. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Kuklu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 751/21 ke zrušení usnesení RM 870/20 ze dne 18. 11. 2020
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
r u š í
bod I. a) usnesení č. 870/20 ze dne 18. 11. 2020 týkající se nových pravidel pro udělování odměn jednateli společnosti.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 752/21 k programu schůze rady města
Rada města s c h v a l u j e
program schůze dne 21. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Kuklu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 753/21 k výpůjčce Rytířského sálu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčku Rytířského sálu Vlašského dvora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora realizátoru akce Ad Fontem, z.s., Klecandova 712/11, 613 00 Brno - Černá Pole za účelem konání workshopu "Po stopách rodokmenu" dne 13. 10. 2021 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 13.10.21


Usnesení č. 754/21 k zápisům OsV
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v z í t n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 30. 8. 2021,
b) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 1. 9. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 755/21 k uzavření dodatků k nájemní smlouvě (ZO ČZS)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí p.č.91/1, p.č. 92/1 vše v k.ú. Poličany a část pozemku p.č.4335/2 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 30.8.2004 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Kutná Hora, IČO 61926418, se sídlem Slavíkova 575/7, Kutná Hora jako nájemcem, spočívající v souhlasu se zřízením el. přípojek na předmětu nájmu.

b) uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí p.č. 90/1, p.č. 90/4, p.č. 90/5, p.č. 90/6, p.č. 90/10, p.č. 90/15, p.č. 90/16, p.č. 90/18, p.č. 90/20, p.č. 90/21, p.č. 90/22, p.č. 91/1, p.č. 92/1vše v k.ú. Poličany a část pozemku p.č.4335/2 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 30.8.2004 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Kutná Hora, IČO 61926418, se sídlem Slavíkova 575/7, Kutná Hora jako nájemcem, spočívající v souhlasu se zřízením el. přípojek na předmětu nájmu.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 756/21 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (MLaR spol. s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 20 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12. 6. 2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., IČO 62967291, se sídlem Opatovice I, č.p. 43 jako nájemcem, týkajícího se změn v předmětu nájmu - přírůstků a úbytků pozemků.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 757/21 k záměru na pronájem pozemků v k.ú. KH (pí Kamenská)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 3004/1 a p.č. 3004/2 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 388 m2.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 758/21 k uzavření dodatku k SoD byty Školní 401
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2021 mezi Městem Kutná Hora a firmou Stavonel, spol. s r. o., se sídlem Komenského náměstí 39/19, Kutná Hora, IČ: 25737082, týkajícího se změny termínu dokončení a předání díla do 1. 11. 2021.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 04.10.21


Usnesení č. 759/21 k záměru změnit náj. smlouvu - č.p. 57, U Lorce, KH (pí Kutílková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu uzavřenou dne 2.7.2012 o nájmu objektu č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 1933 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou, IČ 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k zvýšení kapacity lůžek na ubytovně z počtu 32 na 75 lůžek a zvýšení nájemného z 10.888,60 Kč/měsíc bez DPH na 23.700,- Kč/měsíc bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 760/21 k uzavření dodatků - snížení nájemného pro rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora ze dne 7.2.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Učitelským smíšeným pěveckým sborem Tyl, z.s., IČ 26625377, se sídlem Malešovská 787, Žižkov, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

b) uzavření dodatku k Dohodě o společném užívání nebytového prostoru v č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora ze dne 5.10.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem a Kutnohorským komorním orchestrem, IČ 22770119, se sídlem Sedlecká 367/8, Kutná Hora, jako uživatelem ve smyslu snížení částky za užívání prostor pro rok 2021 o částku rovnající se užívání prostor za 90 dnů,

c) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora ze dne 18.3.1999 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Český rybářský svaz Kutná Hora, IČ 18605672, se sídlem Jánské náměstí 540, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

d) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 3957/48, jehož součástí je plechový přístřešek v k.ú. Kutná Hora ze dne 25.4.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Olympia Spartan Training Kutná Hora, z.s., IČ 07919794, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

e) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytového prostoru v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 7.1.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Spolkem Malíňačky, IČ 3498387, se sídlem Na Plácku 63, Kutná Hora, Malín jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

f) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovité věci č.p. 552, ul. Družební, Kutná Hora ze dne 6.12.1995 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Turista Kutná Hora z.s., IČ 18621881, se sídlem Růžová 837, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

g) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č. 873/2, p.č. 873/3, p.č. 873/5, p.č. 873/6 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 23.12.1994 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

h) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č. 1088/1, p.č. 1088/2, p.č. 1088/3 a p.č. 1088/4 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 21.6.1996 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

i) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č. 3330/1, p.č. 3330/3, p.č. 3330/4, p.č. 3330/5, p.č. 3330/6, p.č. 3330/7, p.č. 3330/8, p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 16.12.1993 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

j) uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Kutná Hora ze dne 10.10.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 22.09.21


Usnesení č. 761/21 k k zahájení VZMR "Výměna podružných vodoměrů"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení dodávky zboží s názvem "Výměna podružných vodoměrů v bytových a nebytových prostorech Města Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Pavel Procházka
3. Jana Řeřábková Jiří Přenosil
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 29.10.21


Usnesení č. 762/21 k příspěvkovéu programu - malé projekty - sport - IV. čtvrtletí 2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 3. 9. 2021 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2021,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro:
Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí 5.000 Kč
TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. 5.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 21.10.21


Usnesení č. 763/21 k zápisu Komise sportovní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Komise sportovní ze dne 9.9.2021.


Usnesení č. 764/21 k návrhu nových ceníků - sportovní hala Klimeška
Rada města I. r u š í
a) usnesení RM č. 716/21 ze dne 8.9.2021 "Ceník sportovní haly Klimeška a prostor k pronájmu" platný ode dne 1.10.2021,
b) ke dni 30.9.2021 "Ceník prostor k pronájmu sportovní haly Klimeška" platný ode dne 1.7.2020,
c) ke dni 31.12.2021 "Ceník sportovní haly Klimeška" platný ode dne 1.7.2020,

II. s c h v a l u j e
a) s účinností od 1.10.2021 nový "Ceník prostor k pronájmu sportovní haly Klimeška",
b) s účinností od 1.1.2022 nový "Ceník sportovní haly Klimeška".
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 01.10.21


Usnesení č. 765/21 ke smlouvě o vypořádání závazků k dodatku - p. Fojtík
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Městem Kutná Hora jako objednavatelem a Romanem Fojtíkem, IČ 86980441, se sídlem Bučkova 1533/4, Brno jako zhotovitelem, z důvodu zveřejnění Dodatku č. 2 k Servisní smlouvě uzavřené dne 20.3.2019 v registru smluv.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 766/21 k zápisu Komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise majetkové ze dne 8. 9. 2021.


Usnesení č. 767/21 k záměru na prodej pozemku v k. ú. KH (manželé Šaurovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 768/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Capouškovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p. č. 3962/6 o výměře cca 66 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Capouškovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 769/21 k prodeji pozemku v k. ú. Poličany (p. Janata)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 66/2 o výměře 121 m2 v k. ú. Poličany panu MUDr. Martinu Janatovi, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 24.11.21


Usnesení č. 770/21 k prodeji pozemků v k. ú. Kutná Hora (p. Klečák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p. č. 4353 o výměře 1 836 m2 a p. č. 4351/2 o výměře 203 m2, oba v k. ú. Kutná Hora panu Jiřímu Klečákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 771/21 k bezúplatnému nabytí částí pozemků cyklostezky Sedlec-Kaňk (SK)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 990-44/2019 ze dne 26. 8. 2019:
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 5 m2, nově označená jako parcela č. 632/10,
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 34 m2, nově označená jako parcela č. 632/11,
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 1.281 m2 (označená jako díly "w+o"); část pozemku p.č. 660/3 o výměře 11 m2 (označená jako díl "f"); část pozemku p.č. 791/13 o výměře 9 m2 (označená jako díl "l"); část pozemku p.č. 791/15 o výměře 42 m2 (označená jako díl "m"); část pozemku p.č. 791/16 o výměře 6 m2 (označená jako díl "n"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 632/12 o celkové výměře 1.372 m2,
- část pozemku p.č. 660/3 o výměře 404 m2 (označená jako díl "y"); část pozemku p.č. 632/1 o výměře 83 m2 (označená jako díly "e+g"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 660/3 o celkové výměře 487 m2,
- pozemek p.č. 660/4 o výměře 100 m2; pozemek p.č. 660/5 o výměře 24 m2; část pozemku p.č. 632/1 o výměře 9 m2 (označená jako díl "h"). Tyto pozemky a díl byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 660/4 o celkové výměře 134 m2,
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 97 m2 (označená jako díl "a+b"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 662/39 o celkové výměře 3.054 m2,
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 42 m2 (označená jako díl "r"); část pozemku p.č. 791/15 o výměře 158 m2 (označená jako díl "q"); část pozemku p.č. 791/16 o výměře 16 m2 (označená jako díl "p"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/85 o celkové výměře 217 m2
část pozemku p.č. 791/13 o výměře 11 m2 (označená jako díl "t"); část pozemku p.č. 791/15 o výměře 16 m2 (označená jako díl "s"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/86 o celkové výměře 27 m2,
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 1 m2 (označená jako díl "v"); část pozemku p.č. 791/15 o výměře 87 m2 (označená jako díl "u"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/87 o celkové výměře 88 m2,
- část pozemku p.č. 791/16 o výměře 13 m2 (označená jako díl "j"); část pozemku p.č. 791/15 o výměře 23 m2 (označená jako díl "k"); část pozemku p.č. 632/1 o výměře 277 m2 (označená jako díl "i"). Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/16 o celkové výměře 314 m2,

b) bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 661/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 19 m2,
- p.č. 791/17 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 69 m2,
- p.č. 791/18 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 15 m2,
- p.č. 791/19 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 63 m2,,
vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 772/21 ke zřízení VB - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. KH, Kaňk, Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028333 K. Hora, Hlouška, Benešova - kVN, p. č. 2149/1) na pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028805 Kutná Hora, Sedlecká, pp.č. 3755 - knn) na pozemku p. č. 3755 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč bez DPH,

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028331 Kutná Hora, Kaňk, čp. 595/6 - knn) na pozemku p. č. 637/14 v k. ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč bez DPH,

d) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IE-12-6010042-1 KH, Sedlec, ul. Čechova, Starosedlecká - obnova kNN, dem. NN, nevyhovující impedance)na pozemcích p. č. 250, 627/1, 628/3, 631/2, 632/2, 638/1, 638/5, 638/6, 639, 640/5 a 816, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a 1 931 Kč/bm dle druhu pozemku a dále za umístění skříně 761 Kč/ks, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.06.22
Bod a) a b) zrušen usnesením č. R/411/22(1) ze dne 17. 5. 2022.
Bod b) a c) zrušen usnesením č. R/547/22(1) ze dne 15. 6. 2022.Usnesení č. 773/21 k prodloužení termínu plnění a zrušení usnesení RM
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 158/21 ze dne 10. 3. 2021 do 30. 6. 2022, č. 416/21 ze dne 2. 6. 2021 do 30. 6. 2022, č. 582/21 ze dne 14. 7. 2021 do 30. 6. 2022 a č. 721/21 ze dne 8.9.2021 do 30. 6. 2022,

II. r u š í
své usnesení č. 656/21 ze dne 18. 8. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 774/21 k dodatku ke sml. o sml. budoucí - zřízení služebnosti (ČRa)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřené dne 12. 1. 2021 mezi společností České Radiokomunikace, a.s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1 Břevnov, 169 00 Praha 6 (budoucí oprávněný) a Městem Kutná Hora (budoucí povinný) na základě přijatých usnesení rady města č. 582/20 ze dne 26. 8. 2020 a č. 940/20 ze dne 16. 12. 2020. Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na jednorázové slevě ve výši 204.491,- Kč bez DPH z celkové jednorázové náhrady za zřízení služebnosti stanovené ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 12. 1. 2021. Důvodem poskytnutí slevy je odkoupení jednoho kusu HDPE chráničky Městem Kutná Hora od společnosti České Radiokomunikace, a.s., která bude uložena do pozemků ve vlastnictví Města Kutná Hora p.č. 625/11, 414/1, 529, 520/1, 561/4, 517, 515/1 v k.ú. Malín a p.č. 650/7, 812/14, 650/1, 650/2, 807/20, 807/19, 807/18, 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory jako přípolož při akci budoucího oprávněného "Realizace optického
propojení objektů ČRa Kaňk - MERO Malín".
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 775/21 k osvobození od placení sjednané ceny za parkování
Rada města s c h v a l u j e
osvobození od poplatku sjednané ceny za parkování na parkovišti "U Kapličky" ve Štefánikově ulici v Kutné Hoře ve dnech 6.10.2021 a 7.10.2021, dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 05.10.21


Usnesení č. 776/21 k chodníku v Táborské ulici
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy "O umožnění realizovat stavbu" s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje pro účely projektu "K. Hora, Žižkov - chodník v Táborské ulici od č.p. 44 k odbočce ul. V Hutích".
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 777/21 k rozpočtovému opatření OI č. 13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OI č. 13, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na položce "Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" ve výši 6.511.662,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 778/21 k rozpočtovému opatření OI č. 14
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OI č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Chodník Karlov (k ČKD)" na položku "Kamerový systém - knihovna" ve výši 655.650,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 779/21 k rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského - VŘ regály
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky na dodávku mobiliáře část 1 Regály do depozitáře dle §14 odts.1 zákona č.134/2016 Sb pro akci rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře vedené jako otevřené nadlimitní řízení prostřednictvím E-Zak, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost BEG BOHEMIA spol. s r.o. Ledárenská 386/25 Holásky Brno za cenu 1.885.072,00 Kč,
b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem BEG BOHEMIA spol. s r.o. Ledárenská 386/25, Holásky Brno na zakázku s názvem "Rekonstrukce bývalé ZŠ J.A.Komenského" za cenu 1.885.072,00 Kč bez DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 zákona,

II. u k l á d á
ředitelce městské knihovny uzavřít v souladu s postupem dle ZZZVZ a se zadávací dokumentací smlouvu na dodávku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 780/21 k chodníku Čáslavská - prováděcí dokumentace
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na provedení služby zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci výstavba chodníku Čáslavská v úseku kruhový objezd Karlov - odbočka do ulice V Zákoutí se společností REINVEST K Novému Dvoru 897/66 Praha 4 za nabídnutou cenu 65.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 781/21 k hřišti Opletalova oprava povrchu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Kutná Hora, s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ: 49549511 na rekonstrukci povrchu hřiště Opletalova 131-132 za cenu 396.384,02 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 782/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 3:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 919.962,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021001 Šablony III pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Pravdová, Ing.Bulánková      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 783/21 k věcnému daru pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 od MAS Lípa pro venkov z. s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Jedná se o didakticko-tematické pomůcky do mateřských škol v celkové hodnotě 95.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 784/21 k věcnému daru pro ZŠ Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98
Rada města s c h v a l u j e
zapůjčení 3D tiskárny a případné její následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 od firmy Prusa Research, a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7. Jedná se o 3D tiskárnu v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH, kterou škola obdrží při splnění smluvních podmínek.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 785/21 k zajištění udržitelnosti projektu "Taxík Maxík"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
darovací smlouvu mezi Nadací charty 77, sídlem Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČ 00417904 a Městem Kutná Hora, kterou bude poskytnut finanční dar v částce 350.000 Kč na pořízení osobního automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík",

II. s c h v a l u j e
a) smlouvu o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík" uzavřenou mezi Nadací charty 77, sídlem Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČ 00417904 a Městem Kutná Hora,

b) zajištění financování provozu automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík" prostřednictvím Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace, se sídlem Pirknerovo nám. 202/6, 284 01 Kutná Hora, IČ 61926973, a to po dobu pětileté udržitelnosti,

III. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Taxík Maxík", pro toto zadání veřejné zakázky formou uzavřené výzvy je základní hodnotící kritérium: Celková ekonomická výhodnost pro zadavatele dle kritéria nejnižší nabídková cena uvedená včetně DPH s váhou 100%,

IV. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Silva Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS. Mgr. Renata Kulhánková
Ing. Jana Kuklová Ing. Pavlína Daňková

V. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 11 - přesun finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 1 000 000 Kč na pokrytí požadavku nákupu vozidla pro zajištění služby TAXÍK MAXÍK z neinvestiční položky "Opatrovnictví".
Zodpovídá : Mgr.Šlesingr,Ing.Bulánková      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 786/21 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, oddělení památkové péče Městského úřadu Kutná Hora, vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 787/21 k návrhu jmenování vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
Rada města j m e n u j e
Ing. Moniku Pravdovou, , do funkce vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury MěÚ Kutná Hora s účinností od 1. října 2021.
Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 01.10.21


Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 21. září 2021

Nahoru