21. září 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.září 2016

Usnesení č. 731/16 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 12. 8. a 13. 9. 2016.


Usnesení č. 732/16 k vyřazení majetku města a ke změně členů škodní a likvidační komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.8.2015 do 31.7.2016.

II. o d v o l á v á
s účinností od 1. 10. 2016 Mgr. Karla Ptáčka a Bc. Vladimíra Rudolfa z funkce členů škodní a likvidační komise jako poradního orgánu tajemníka Městského úřadu Kutná Hora.

III. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 10. 2016 členy škodní a likvidační komise pana Zdeňka Hadrovského a paní Radku Zachariášovou.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 733/16 k rozpočtovému opatření KT č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - přesun finančních prostředků z investiční položky "program na zpracování smluv" na položku neinvestiční ve výši 330 448 Kč dle důvodové zprávy 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 734/16 k podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 28 IROP
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ve výzvě č. 28 - IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.01.17


Usnesení č. 735/16 k rozpočtovým opatřením OSM č. 13 - 14/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 13/16, kterým se zřizuje nová investiční položka
Olympia - sklad nářadí ve výši 85.000,-- Kč, a to na úkor položky Spolkový dům - klimatizace.

b) předložený návrh OSM č. 14/16, kterým se navyšuje výdajová položka DPS - opravy o částku 95.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - služby, revize.
 

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 736/16 k uzavření nájemní smlouvy, záměr - Šultysova 154 (p. Moravec)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - kanceláří č. 1 a 2 v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Michaelem Moravcem, IČ: 71254129, Městské sady 665/22, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 52.000,- Kč/rok

b) zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání (kancelář č. 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za min. nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16
Bod a) zrušen usnesením RM č. 927/16 ze dne 16. 11. 2016.

Usnesení č. 737/16 k uzavření nájemní smlouvy - objekt Na Náměti 416 (p. Turek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu samostatně neevidovaném v katastru nemovitostí, který je součástí pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Turkem, IČ: 102 44 018, se sídlem Přítoky, Kutná Hora, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 20.227, Kč + DPH v zákonné výši, za účelem skladování elektromateriálu, stožárů a dalších komponentů pro údržbu slavnostního osvětlení.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 738/16 k záměru změnit nájemní smlouvu - Tylova ul. č.p. 388, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1.4.2015 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. na spol. ML SPORT s.r.o., IČ 02030225, se sídlem 2. května 1667, Napajedla.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.10.16


Usnesení č. 739/16 k záměru na pronájem - ul. U Beránky 378, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 695/16 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 740/16 k záměru na pronájem - Kaňk č.p. 1, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 694/16 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 1, Kutná Hora - Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, za minimální roční nájemné ve výši 12.000,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 741/16 k uzavření nájemní smlouvy - č.p. 194, ul. Pobřežní(p. Tvrdík)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČ: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017 za nájemné ve výši 1.745,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.16


Usnesení č. 742/16 k uzavření nájemní smlouvy - č.p. 194, ul. Pobřežní (p. Thieme)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Maxem Thieme, IČ: 66757916, Andělská 688, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017 za nájemné ve výši 1.739,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.10.16


Usnesení č. 743/16 k uzavření NS - č.p. 194, ul. Pobřežní(FORES-KH s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. FORES KH s.r.o., IČ: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017 za nájemné ve výši 1.430,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.16


Usnesení č. 744/16 k uzavření nájemní smlouvy - č.p. 194, ul. Pobřežní(p. Černý)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Radkem Černým, IČ: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 26.9.2016 do 31.3.2017 za nájemné ve výši 1.505,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.16


Usnesení č. 745/16 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 746/16 k prodloužení poskytnutí přístřeší (p. Levý)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 747/16 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků (ŘSD ČR)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 9.7. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha jako vypůjčitelem, na části pozemků p.č. 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/7, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24 a 812/12, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Dodatek řeší prodloužení výpůjčky z konce roku 2016 do konce roku 2018, kdy je předpokládán termín ukončení stavebních prací na uvedených pozemcích.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 748/16 k ukončení poptávky na VZ "Rekonstrukce bytu č. 2, Tylova 388"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 2, Tylova 388, Kutná Hora".

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 830.011,02 Kč bez DPH (954.512,67 Kč vč. DPH)
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 749/16 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
usnesení č. 569/16 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 750/16 k uzavření sml. o výpůjčce - pozemky ul. Kvapilova (Středočeský kraj)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3463/8 a části pozemku p.č. 3463/9 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 8.9.2014 mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 jako pronajímatelem dohodou ke dni 31.8.2016.

b) uzavření předložené Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3463/8 o výměře 453 m2 a části pozemku p.č. 3463/9 o výměře cca 1.900 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako vypůjčitelem a Středočeským krajem, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 jako půjčitelem na dobu určitou 10 let, tj. do 31.8.2026, s účinností od 1.9. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.16


Usnesení č. 751/16 k zadání realizace opravy bazénů venkovního koupaliště Klimeška,
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Opravy bazénů venkovního koupaliště Klimeška" dodavateli Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za nabídnutou cenu 1 588 528,00 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15/16, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí akce "Opravy bazénů venkovního koupaliště Klimeška" ve výši 1 588 528,00 Kč dle bodu I.

III. u k l á d á
a) odboru správy majetku připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v II. bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr.Šorčíková,Ing.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 752/16 k zahájení poptávkového řízení "Výměna zdroje tepla, U Lorce 57"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna zdroje tepla, U Lorce 57, KH".

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium nejnižší celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 16/16, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí akce "Výměna zdroje tepla, U Lorce 57, KH" ve výši 900 tis. Kč.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace 4 vybraných zájemců uvedených v předložené důvodové zprávě.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I.c) tohoto usnesení.


Zodpovídá : Mgr.Šorčíková,Ing.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 753/16 k zápisu majetkové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 29. 8. 2016.

II. o d v o l á v á
pana Vladimíra Dupala z funkce člena majetkové komise.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 754/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2016 z rezervy programu na opravu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 500 000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 26.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 755/16 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 756/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z odvětví "Mgr. V. Císař - dotace" na odvětví "Svatováclavské slavnosti" ve výši 35 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 27
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 757/16 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise


Usnesení č. 758/16 k účelově určenému finančního daru ŠJ
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 17 955,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.09.16


Usnesení č. 759/16 ke grantům - malé projekty - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 11.9.2016 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.10.16


Usnesení č. 760/16 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 11. 9. 2016, realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.10.16


Usnesení č. 761/16 ke grantům - malé projekty - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury, přijaté v termínu do 11.9.2016 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.10.16


Usnesení č. 762/16 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.9.2016


Usnesení č. 763/16 k poskytnutí finan.prostředků z FRM KH
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 6.430,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2016 panu Antonínu Novákovi,284 01 Kutná Hora.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení na rok 2016 s panem Antonínem Novákem,284 01 Kutná Hora na částku ve výši 6.430,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 764/16 k poskytnutí finan.prostředků z FRM KH
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 5.300,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2016 paní Mgr. Jitce Přenosilové,284 01 Kutná Hora.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení na rok 2016 s paní Mgr. Jitkou Přenosilovou,284 01 Kutná Hora na částku ve výši 5.300,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 765/16 k poskytnutí finan.prostředků z FRM KH
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2016 panu Bc. Adamovi Princovi,284 01 Kutná Hora.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení na rok 2016 s panem Bc. Adamem Princem,284 01 Kutná Hora na částku ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 766/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.28
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 - přesun prostředků z položky rezerva města ve výši 15 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění pro řešení havarijního stavu a provedení opravy poškozeného stoupacího potrubí pro odvod odpadní vody z umyvadel dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 28.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 767/16 k výběru dodavatele sdružených služeb dodávek elektřiny na r.2017
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provést výběr dodavatele sdružených služeb dodávek elektřiny pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem dle důvodové zprávy pro rok 2017 druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") jako podlimitní veřejnou zakázku na dodávky,

b) uplatnit jako základní hodnotící kritérium celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH a využít elektronickou aukci dle § 120 zákona jako prostředek hodnocení nabídek,

c) jmenovat složení členů a jejich náhradníků hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě.

II.s o u h l a s í
se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2017 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem, kterým bude Město Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 768/16 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 5.9.2016


Usnesení č. 769/16 k rozpočtovému opatření OI č.50
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření OI č. 50 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na položku "Demolice areálu ČSAD" ve výši 5.208.686,52,-Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 770/16 k autorskému dozoru - rekonstrukce komunikace Mincovní
Rada města s c h v a l u j e
Zadání a uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci: "Rekonstrukce komunikace Mincovní ulice-Malín, Kutná Hora" s firmou ATIKING s.r.o., Křeslická 2a/1532, Praha 10, PSČ 100 00, za cenu 52.061,50,-Kč, včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 771/16 k dohodě o postoupení práv stavebníka - okruž.křižovatka
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o postoupení práv stavebníka se společností InterCora s.r.o. Plzeň – stavební povolení na akci Stavba okružní křižovatky ulic Opletalova a Ortenova na sídlišti Šipší v Kutné Hoře

II. u k l á d á
odboru investic zajistit uzavření této dohody.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 772/16 k vydání univerzálního parkovacího průkazu
Rada města n e s o u h l a s í
s vydáním parkovacího průkazu univerzálního dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011 čl. 4, odst. 6) žadateli: Penzion Centrum, se sídlem v Jakubské 57/5, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.10.16


Usnesení č. 773/16 k zadání výstavby - parkoviště u č.p.583, KH
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Parkoviště u č.p. 583, Kutná Hora - sídliště HLOUŠKA" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 300.000,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 774/16 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 621/16
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 775/16 k jednání Dozorčí rady KH TEBIS, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 06/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 30.8.2016


Usnesení č. 776/16 k rozpočtovému opatření POL č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 5 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na položku opravy a údržba ve výši 200.000,-Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16Bc. Martin Star, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 21. září 2016

Nahoru