21. září 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.září 2011

Usnesení č. 754/11 k mimořádnému příspěvku pro spol.Sparta KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s poskytnutím mimořádného příspěvku společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.10.11


Usnesení č. 755/11 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.9.2010 do 31.8.2011.


Usnesení č. 756/11 k prodloužení termínu plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení rady města č. 981/10 do 31.12.2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 757/11 k zápůjčce Rytíř.sálu - Městská knihovna KH
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora dne 26. října 2011 od 08:30 do 16:00 hodin Městské knihovně v Kutné Hoře pro jednání expertní skupiny Ústřední knihovnické rady, ohledně koncepce rozvoje knihoven v období do roku 2014 .
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 758/11 k prodeji pozemku v k.ú.Černíny - m.Růžičkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny manželům Bedřichu a Haně Růžičkovým,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 759/11 k prodeji části pozemku na Kaňku - pí Nasadošová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 628 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kaňk paní Lucii Nasadošové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 760/11 k bezúplatnému převodu pozemku v KH od ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3974/30 o výměře 76 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 761/11 k pronájmu pozemků - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 9, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 762/11 k vyhlášení VŘ č.M 5/11 na prodej pozemků v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/11 na prodej pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 997.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.11.11


Usnesení č. 763/11 k vyhlášení VŘ č.M 6/11 na prodej nemovitostí - Zdeslavice
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/11 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízen í a za vyvolávací cenu 2.920.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 764/11 k bezúplatnému převodu budovy v KH od Středočes.kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem budovy č.p. 206 na pozemku p.č. 2708/2 v k.ú. Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 765/11 k zakoupení pozemku v k.ú.KH od Pozemk.fondu ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 6/8 pozemku p.č. dle PK 478 o výměře 1.882 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024, Praha za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 766/11 k zakoupení domu čp.435 v KH - České dráhy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením domu č.p. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 767/11 k odkoupení pozemků v k.ú.Malín
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení zahájit jednání s vlastníky pozemků p.č. 515/6, 566/24, 566/1, 515/2, 515/5, 566/25, 515/3 a 566/26 v k.ú. Malín o případném odkoupení těchto pozemků do vlastnictví Města Kutná Hora z důvodu zajištění přístupu n a sousední pozemky.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 768/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Pod Valy mezi ulicemi Lorecká - Hloušecká" na pozemcích dle KN p.č. 3825/15, 3825/17, 3825/2, 3825/7, 3825/13, 3825/14, 3825/6, 3825/9, 3825/ 10, 3825/11, 3825/5, 3825/3, 3825/12, 3825/4, 3825/1, 3832, 3830, 3827 a 3816/2, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí n ad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 769/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Havířská stezka, Sportovců" na pozemcích dle KN p.č. 3852, 3875, 4534, 3881, 4122/23, 4122/47, 3851, 3849, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Mě sta Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 770/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul. U Lesa, Na Svahu, Na Výsluní" na pozemcích dle KN p.č. 673/83, 673/130 a 3919/27 a dle PK 2658, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstup u za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 100,- Kč/bm bez DPH.< BR> Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 771/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení kNN Tyršova ul.) na pozemku p.č. 4010/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 772/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, kNN pro pro čp. 656/7 Sedlec) na pozemku p.č. 258 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a úd ržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 773/11 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Irenou Čurejovou,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014, kdy nájemné k uvedenému bytu je ve výši 45,06 Kč/m2 měsíčně s t ím, že nájemné a zálohy na služby budou na celou dobu nájemního vztahu zaplaceny před podpisem nájemní smlouvy.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 774/11 k ukončení VŘ č.20/11 a vyhlášení VŘ č.28/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/11 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích par. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 28/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hor a dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do toho to výběrového řízení je dne 9.11.2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.11


Usnesení č. 775/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Linhartová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 91.198,00 Kč pro paní Renatu Linhartovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 776/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Marii Vidlákovou,ve výši 50% z částky 167 417,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 777/11 k žádosti Centra pro zdrav. postižené
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Praha 9, U Skládky 4 na dobu určitou od 28.11.2011 do 2.12.2011 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.11


Usnesení č. 778/11 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v KH
Rada města I. r u š í
usnesení č. 679/11 ze dne 24.8.2011

II. souhlasí
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora včetně pozemků p.č. 2542/1, 2542/2, 2543 a 2544 vše v k.ú. Kutná Hora Centru U Bartoloměje, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.10.11


Usnesení č. 779/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Maršálkovy,Kutná Hora ve výši 50% z částky 10.082,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Mojžíšovy, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.866,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 780/11 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 12, o velikosti 2+KK (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Martinem Moskalykem, ke dni 30. 9. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 2+KK (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Petrou Studenovskou,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 10. 2011, kdy nájemné bu de ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 781/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 23/11 a vyhlášení VŘ č.SN 31/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 23/11 na odprodej volného městského bytu č. 8 v domě čp. 82 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (2+1) v domě čp. 82 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domec h". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 16.11.2011 v 15.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 782/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 22/11 a vyhlášení VŘ č.SN 30/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 22/11 na odprodej volného městského bytu č. 9 v domě čp. 83 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (2+1) v domě čp. 83 ul. Ortenova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domec h". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 16.11.2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 783/11 k souhlasu s demolicí stavby na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí stavby (stodoly) nacházející se na pozemku p.č. 663 v k.ú. Sedlec, která bude provedena společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., se sídlem Opatovice I., čp. 43


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 784/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Čurejová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 78.201,00 Kč pro paní Ivetu Čurejovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 785/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 786/11 k žádosti o EZS - divadlo
Rada města I. s o u h l a s í
s instalací elektrického zabezpečovacího systému v prostorech Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem odboru správy majetku OSN č. 15/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře jako investiční příspěvek na pořízení elek trického zabezpečovacího systému, a to na úkor rozpočtové položky odboru správy majetku "společné prostory-opravy".
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 787/11 k žádosti o opravu fasády - kino
Rada města n e s o u h l a s í
s opravou části pláště budovy kina Modrý kříž v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 788/11 k odpovědi na dopis pí Cimburkové
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis paní Cimburkové,Kutná Hora ze dne 8.9.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.10.11


Usnesení č. 789/11 k žádosti o opravu omítek - divadlo
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem odboru správy majetku OSN č. 16/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře na odstranění závad hromosvodu dle revizní zprávy, a to na úkor rozpočtové položky "nebytové prostory-služby".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 790/11 k Nařízení Města Kutná Hora č.3/2011
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2011 o zimní údržbě místních komunikací v období od 1.11.2011 do 31.3.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 791/11 k plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2011/2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.01


Usnesení č. 792/11 k odpovědi Ing.Vališovi
Rada města s o u h l a s í
s předloženým textem odpovědi Ing. Vališovi k jeho projektu "Správci kontejnerových stanovišť".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 793/11 k návhu na řešení nájem.smlouvy - rybníček Lorec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1936 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem Lorecká 57, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.000,-Kč/rok + 100% el. ene rgie, za účelem provozování rybníčku Lorec, s účinností od 1.1.2012 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č. 794/11 k záměru na pronájem pozemku - H.Plíhalová
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 4122/65 v k.ú. Kutná Hora o výměře 126 m2, paní Heleně Plíhalové, Dolní Kralovice, za účelem zřízení příjezdové cesty.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.11


Usnesení č. 795/11 k uzavření nájem.sml.na pronájem pozemků - Vinné sklepy KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 805/132,
parc.č. 805/138 a parc.č. 805/162 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za nájemné ve výši 500 Kč/rok v prvních 5 letech a v dalších letech 2 500,- Kč/rok, za účelem zřízení vinohradů, s účinností od 1.10.2011 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že výpověď můž být dána nejdříve po osmi letech od uzavření nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.11.11


Usnesení č. 796/11 k návštěvnímu řádu parku pod Vl.dvorem
Rada města s c h v a l u j e
předložený pozměněný návrh Návštěvního řádu parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře platný od 1.10.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.10.11


Usnesení č. 797/11 k zápisu z 55. zasedání DR MLaR
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti MLaR

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 55.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 24.srpna 2011.

II. s o u h l a s í
a) s udělením odměny členům dozorčí rady za I.pololetí 2011 v maximálním limitu dle předloženého návrhu
b) s udělením odměny jednateli společnosti za II.Q. 2011 v plné výši
c) s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2010 v plné výši

III. s t a n o v u j e
auditorem společnosti pana Ing. Pavla Lelka, CSc., Jana Palacha 189, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 798/11 k zápisu DR spol.Technické služeby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zápis č. 06/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 30.8.2011.
Usnesení č. 799/11 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.11-13/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.11/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na výdajovou položku kino opravy, a to na úkor položky nebytové prostory havárie zprávy.

b) předložený návrh OSM - OSN č. 12/2011, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky PD-kanalizační přípojka Sedlec ve výši 19.800,-- Kč. Nová položka bude zřízena na úkor položky sportoviště-opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 13/2011, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky MLaR přemístění stodoly ve výši 180.000,-- Kč. Nová položka bude zřízena na úkor položky byty vyúčtování (30.000,-- Kč) na dále bude navýše na příjmová rozpočtová položka nájem MLaR (150.000,-- Kč) a o tuto částku 150.000,-- Kč bude navýšena nová investiční položka MLaR přemístění stodoly.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 800/11 k uzavření dohody o změně smlouvy na pronájem pozemku - p.Mihoč
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o změně smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 4143/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 8 041 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem, Kutná Hora, za nájemné 758,- Kč/rok, za účelem provozování zemědělské výroby na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 801/11 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 802/11 k žádosti o schválení rozpoč.opatření OPPKŠ
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 29 - přesun prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na vybavení přípravné třídy ve výši 22.500,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 29.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 30 - přesun prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 na nezbytné neinvestiční náklady související s rekonstrukcí školy ve výši 203.500,- Kč dl e důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 803/11 k zápisu z jednání komise pro TV a sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro TV a sport ze dne 7.9. 2011
b) zápis z jednání kulturní komise ze dne 31.8.2011
c) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 29.8.2011.


Usnesení č. 804/11 k žádosti o schválení rozpoč.opatření OPPKŠ č.31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 31 - přesun prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199 na částečné zajištění obnovy teplovodního podlahového vytápění ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zpr ávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 805/11 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 806/11 k rozpočtovým opatřením INV č.30-31
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení ZS - plavecký stadion" na položku "Oprava hracího prvku DH Kaňk" ve výši 39.360,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení ZS - plavecký stadion" na položku "Studie jezu Vrchlice" ve výši 26.400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 807/11 k VŘ a hodnotící komisi pro výběr dodavatele - Sběrné dvory
Rada města s c h v a l u j e
Vyhlásit výběrové řízení a hodnotící komisi pro výběr dodavatele na zpracování a organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky akce "Sběrné dvory - Kutná Hora"

členové komise náhradníci
ing. Jiří Franc RNDr.Dagmar Civišová Csc.
ing. Jiří Janál Jan Trávníček DiS Špačková Michaela Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 808/11 k rozpočtovému opatření INV č.32
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení ZS - plavecký stadion" na položku "Orientační systém - sloupy" ve výši 175.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 809/11 ke zprávě o hospodářské činnosti - Pečovatelská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodářské činnosti za 1.-12.2010 Pečovatelské služby Kutná Hora.


Usnesení č. 810/11 ke znění zřizovacích listin příspěvkových organizací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, Městská knihovna Kutná Hora, Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 a Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98.

Zodpovídá : Ing. Miroslava Liberská      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 811/11 k rozpočtovým opatřením MP č.3-5
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přiznané dotace od Úřadu práce v rámci vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 5.360,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 4 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 22.000,- z rezervy vedení města na posílení položky elektrické energie Městské policie dle důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 5 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Městské policie ve výši 3.440,- Kč z neinvestičních výdajů na investiční výdaje dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.10.11


Usnesení č. 812/11 k financování projektu v rámci Kraj.programu prevence kriminality
Rada města s o u h l a s í
s navýšením podílu obce na financování projektu "Možnosti" z původní částky 12.000,- Kč na částku 27.000,- Kč z rozpočtu Městské policie.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, Ing.Mareček      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 21. září 2011

Nahoru