21. září 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.září 2010

Usnesení č. 761/10 k odměnám předsedů a členů komisí RM a výborů ZM
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn předsedům a členům komisí Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 762/10 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1.2.2010 do 31.8.2010.


Usnesení č. 763/10 k zápůjčce Rytířského sálu - Videofilm studio KH
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou Rytířského sálu dne 4. října 2010 od 15:00 do 16:30 hod. pro společnou besedu lídrů politických stran a hnutí, kterou pořádá Videofilm studio Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 24.09.10


Usnesení č. 764/10 k povolení vjezdu na Palackého nám.- Klub PTP
Rada města s c h v a l u j e
žádost Klubu PTP pro oblast Kolín a Kutnou Horu ve věci neomezeného vjezdu autobusu na Palackého náměstí dne 14.10.2010 od 13:00 do 17:00.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 765/10 k zápůjčce Rytířského sálu - ocenění dárců krve
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 15. prosince 2010 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 766/10 k VŘ na prodej domu čp.435 v KH - České dráhy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s podáním přihlášky do výběrového řízení na odkoupení domu čp. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 767/10 k rozpočtovému opatření EO č.27
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.27 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 34 000 Kč na dofinancování tzv. digitální třídy, která je vybavována z prostředků získaných z projektu EU. Toto navýšení bude hrazeno z vy braných pokut odborem Životního prostředí dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 768/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 6.9.2010
b) zápis z komise architektů ze dne 6.9.2010Usnesení č. 769/10 k prodeji části pozemku na Kaňku - pí Semerádová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 678/5 o výměře cca 700 m2 v kat. území Kaňk paní Nadě Semerádové,bytem Kaňk 296, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 770/10 k prodeji pozemku na Kaňku - m.Duškovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk manželům Václavu a Evě Duškovým, bytem Malešov 258, 285 41

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 771/10 k záměru na směnu pozemků v KH - Ing.Karla
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 4819/15 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví pana Ing. Petra Karly, bytem Náměs tí TGM 1412, Poděbrady 290 01.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 772/10 k záměru na směnu pozemku v KH - pí Karelová
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 498/10 ze dne 8.6. 2010

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora po nabytí do vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/2 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví paní Radky Karelové, byte m Čelakovského 574, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 773/10 k záměru na prodej pozemků na Kaňku - p.Vaněk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 630/4 o výměře 14 m2 a části pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Zdeňka Vaňka, bytem Opletalova 177, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 774/10 k prodeji pozemku v KH - p.Pektor
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a 4499/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Pektorovi, bytem Komorovice 26, Humpolec

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 775/10 k ukončení VŘ č.M3/10 a vyhlášení VŘ č.M5/10 - Sportovců ul.
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 3/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a pozemku p.č. 2136/5 o výměře 757 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a pozemku p.č. 2136/5 o výměře 757 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávací cenu 3.500.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 776/10 k ukončení VŘ č.M2/10 a vyhlášení VŘ č.M4/10 - Mazákova ul.
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 2/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 4/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za v yvolávací cenu 1.900.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 777/10 k záměru na prodej části pozemku v KH - arciděkanství
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 658/10 ze dne 24.8. 2010

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 8/2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora 284 01.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 778/10 ke zřízení věcného břemene v k.ú.Kaňk - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV) na pozemcích p.č. 619/1, 621/1, 622, 682/1, 749 a 35 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tepl ická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 779/10 ke zřízení věcného břemene v k.ú.KH - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN) na pozemku dle PK p.č. 2579 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcn é břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 780/10 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 41/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 9 (1+1) v domě čp. 304 ul. Pod Valy včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kutná Hora dle " Pr ohlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběro vého řízení je dne 27.10. 2010 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 781/10 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 42/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (2+1) v domě čp. 335 ul. Kouřimská včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 687 a 686 v k.ú. Kutná Hora dle " Pro hlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrov ého řízení je dne 3.11. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 782/10 k vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 43/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (2+kk) v domě čp. 146 ul. Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech ". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 3.11.2010 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.11.10


Usnesení č. 783/10 k prominutí poplatku z prodlení - pí Adamová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivetu Adamovou, bytem Jánské náměstí č.p. 540, Kutná Hora výši 50 % z částky 4.873,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 784/10 k uzavření nájemní smlouvy - pozemeky v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3463/8 a části pozemku p.č. 3463/9 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, zastoupeným Vyš ší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.10


Usnesení č. 785/10 k žádosti společnosti Veolia Transport Východní Čechy
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na autobusovém nádraží v termínech od 4.10. 2010 do 8.10.2010 a od 11.10.2010 do 15.10.2010 za účelem umístění volebního stánku - komunální volby - pro kandidátku paní Marii Matyášovou SPOZ.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 786/10 k žádosti o filmování - Finders production s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením korejského filmu s názvem "HEAVEN" v ulici Rakova, Barborská, Ruthardská a v křižovatce Husova a Rejskova (u Kamenné kašny) vše v Kutné Hoře a to od 16.10.2010 od 15.00 hod. do 17.10.2010 do 9:00 hod. společností Finders production s.r.o., I Č: 28248929 s tím, že cena za natáčení včetně poplatků za vyřízení žádosti činí 80.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 787/10 k uzavření dohody o splácení dluhu Schmidmajerovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s uzavřením dohody o splácení dluhu na částku 350 286,00 Kč dle žádosti pana Zdeňka Schmidmajera, bytem Štefánikova 553, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.10.10


Usnesení č. 788/10 k poskytnutí náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Šárkou Horvátovou,trvale bytem ul. Benešova 634, Kutná Hora, na dobu neurčitou, ve smyslu ustanovení § 712, odst. 4 Občanského zákoníku.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 789/10 k žádosti o udělení výjimky na vyhrazené parkovací místo
Rada města s o u h l a s í
s udělením vyjímky a vydáním souhlasu za vlastníka místní komunikace pro jedno vyhrazené parkovací místo v ulici Starosedlecké v Sedlci před vchodem do Kostnice pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec pr o provoz turistického mikrobusu na dobu od 1.10. 2010 do 30.9. 2012. Za užívání veřejného prostranství bude vybírán poplatek podle platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora - o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 790/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.60/10-64/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 60/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- Kč na výdajovou položku park Vl.dvůr opravy, a to na úkor položky park Vl.dvůr služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.61/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 9.000,-- Kč na novou výdajovou položku pořízení odvlhčovače, a to na úkor položky společné prostory materiál - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.62/10, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky služby spojené s nájmem hrobu ve výši 80.000,-- Kč a v tomtéž objemu se navýší výdajové položky služby byty (30.000,-- Kč), nebytové prostory služb y, revize (30.000,-- Kč) a nebytové prostory opravy (20.000,-- Kč) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.63/10, kterým dochází ke zrušení výdajové investiční položky zápočet přístavby autobusového nádraží ve výši 129.170,-- Kč a v téže výši se snižuje příjmové položka prodej bytů II.vlna privatizace - viz bod č.4 dů vodové zprávy.

c) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 64/10, kterým dochází k navýšení výdajové investiční položky sběrný dvůr přípojky, oplocení ve výši 22.340,-- Kč, a to na úkor položky nebezpečný odpad - viz bod č.5 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 791/10 k zápisu z 50.zasedání DR MLaR spol.s r.o.
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti
Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 50.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 8.září 2010.

II. u d ě l u j e
a) odměnu jednateli společnosti za II.Q.2010 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
b) odměnu jednateli společnosti za rok 2009 v plné výši dle smlouvy o výkonu funkce jednatele

III. s c h v a l u j e
finanční příspěvek na reklamu pro TJ Stadion Kutná Hora ve výši 50.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 792/10 k Nařízení Města Kutná Hora č.3/2010 - zimní údržba komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2010 o zimní údržbě místních komunikací v období od 1.11.2010 do 31.3.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 793/10 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města KH
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2011.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 794/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.30
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 30 - vytvoření nové položky na akci "Restaurování a zhotovení kopie sousoší Panny Marie z výklenkové kapličky Vocelova ulice" na pozemku parc. č. 1464 k.ú. Kutná Hora ve výši 45.000,- Kč na úkor položky "za chování památek - posudky, dokumentace" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření OPKŠ č. 30

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 795/10 k žádosti o záštitu a finanční podporu IV.benefičního plesu
Rada města s o u h l a s í
s přijetím záštity Města Kutná Hora nad IV. benefičním plesem Občanského sdružení Cesta životem bez bariér a s poskytnutím finanční podpory ve výši 9.000,- Kč Občanskému sdružení Cesta životem bez bariér na konání IV. benefičního plesu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 796/10 k zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Obnova střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2011.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 797/10 k vydání změny č.21 územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 21 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 798/10 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
své usnesení RM č.206/06.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 799/10 ke schválení hodnotící komise - zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komise a náhradníků pro otevřené VŘ dodavatele akce zateplení ZŠ J.Palacha v Kutné Hora Palachova ul. 166 v tomto složení:
Členové Náhradníci
Václav Zimmermann Martin Hlavatý
Ing. Janál Jiří Ing. Martin Kremla
Roudný Miroslav Mgr. Ondřej Seifert
Trávníček Jan Špačková Michaela
MVDr. Václav Vančura Ing. Zdeněk Jirásek

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.10


Usnesení č. 800/10 ke zhotovení věřejného osvětlení - revitalizace HJM KH
Rada města s c h v a l u j e
Hodnotící komisi pro zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na akci:
"Zhotovení veřejného osvětlení a pokládka chrániček optických sítí-Revitalizace historického jádra města Kutná Hora, V.etapa (1.část)".
členové: náhradník:
Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Ing. Janál Jiří Michaela Špačková
Trávníček Jan DiS. Božena Marhanová

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 801/10 k rozpočtovému opatření INV č.62
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 62 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Propojení střech - zimní stadion" ve výši 95.000,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 802/10 k rozpočtovému opatření MP č.4/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 4 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 21. září 2010

Nahoru