21. září 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.září 2005

Usnesení č. 786/05 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne
5.9.2005

b) doporuručení komise vykoupit pozemky v lokalitě sídliště Šipší č.p. dle
KN: 785/70, 785/118, 785/119, 785/121, č.p. dle PK: 280/1, 280/2, 282,
287, 289, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 292, a 298 po jejich zařazení do
konkursní podstaty Státního statku Čáslav v konkurzu

II. s o u h l a s í
a) s přesunem finančních prostředků z kapitoly regenerace sídliště Šipší 3699
6119 2490 ve výši 300.000,-- Kč do kapitoly 5311 (městská policie) na
nákup bezpečnostních kamer na sídliště Šipší

b) s přesunem finančních prostředků z kapitoly regenerace sídliště Šipší 3699
6119 2490 ve výši 200.000,-- Kč do kapitoly 3421 pro technické oddělení na
obnovení a doplnění dětských prvků na DH v horní části sídliště mezi
ulicemi Jana Palacha a Havířskou stezkou.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.10.05


Usnesení č. 787/05 k poskytnutí studijního příspěvku studentům akademie TRIVIS
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí studijního příspěvku ve výši poloviny školného studentům Veřejno-právní akademie TRIVIS Praha.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.10.05


Usnesení č. 788/05 k povolení výjimky počtu dětí ve třídách MŠ
Rada města p o v o l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora a ve třídách MŠ Pohádka Kutná Hora pro školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 789/05 k zapůjčení městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným poskytnutím městského znaku vydavatelství Robert Helvich - vydavatelství multimédia pro vydání propagačního materiálu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 790/05 k zápisu komise pro výchovu a vzdělávání
Rada města

I. b e r e na v ě d o m í
zápis komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 5.9.2005

II. o d v o l á v á
předsedu komise pro výchovu a vzdělávání pana Mgr. Petra Blahníka na vlastní žádost z časových důvodů.

III. j m e n u j e
předsedou komise pro výchovu a vzdělávání stávajícího člena komise pana Mgr.Vladislava Tučka, Kutná Hora s účinností od 1.10.2005.

IV. d e l e g u j e
na základě návrhů komise pro výchovu a vzdělávání zástupce města, uvedené v předložené zprávě, za členy školských rad škol zřizovaných Středočeským krajem. (Jejich jmenování za Středočeský kraj provede Rada kraje).
Zodpovídá : pí Hnátková, Mgr. Ladra      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 791/05 k zápisu komise pro rozvoj turistického ruchu
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis č. 22 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 22.srpna 2005.


Usnesení č. 792/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (2+1) v domě p. 363 v ulici Na Kavkách (stav. p.č. 620/9, 620/2, 620/10) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášen í výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města Kutná Hora.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.10.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.11.05


Usnesení č. 793/05 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č.2 o velikosti 2+kk, I. kategorie
ve 2. podlaží domu čp. 637, , Kutná Hora s paní Boženou
Vyskočilovou po dokončení nezbytných úprav v přiděleném domě.

b) s přidělením bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou o velikosti
1+kk, I. kategorie ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny v Kutné
Hoře, paní Boženě Vyskočilové, Kutná Hora.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 794/05 k žádosti spol. Trans a.s.
Rada města

I. t r v á
na usnesení č. 667/05 ze dne 20.7.2005.

II. n e s o u h l a s í
se změnou znění nájemní smlouvy dle návrhu společnosti TRANS a.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 795/05 k odprodeji b.j. v domě čp. 90, Ortenova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 90, ul. Ortenova v Kutné Hoře paní Vlastě Kalouskové, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 796/05 k postupýu při vymáhání smluvních pokut
Rada města s o u h l a s í
s tím, že u nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky nebude v případě prodlení s placením nájemného uplatňován nárok na smluvní pokutu, pokud bude nájemné uhrazeno bez nutnosti soudního projednání. Takto bude postupováno u prodlení, které nastalo o d 1.1.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.05


Usnesení č. 797/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 602,35 Kč po p. Miroslavu Komešníkovi, Kutná Hora, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

b) se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 2 156,36 Kč po pí Zdeňce Svárovské, Kutná Hora, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

c) se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 263,20 Kč po pí Petře Tesařové, Kutná Hora, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.05


Usnesení č. 798/05 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
s přidělěním bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt číslo 4, o velikosti 1+1, I. kategorie, v 1. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora s panem Františkem Eberhartem, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností o d 1. 1. 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 799/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora manželům Petru a Barboře
Novákovým, nadobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2005 do 30.9.2006.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 47, ul. Pobřežní, Kutná Hora manželům Tatianě a Gejzovi Mižigarovým, nadobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2005 do 30.9.2006.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 652, ul. Puškinská,Kutná Hora paní Petře Tesařové, nadobu určitou 1 rok, tj. od 1.10.2005 do 30.9.2006

d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 147, ul. Šandova, Kutná Hora panu Ladislavu Pompovi, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.10.2005 do 31.3.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 800/05 k ročnímu vyúčtování služeb
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby roční vyúčtování služeb za rok 2005 za bytové a nebytové prostory bylo provedeno pracovníky odboru správy majetku - oddělení správy nemovitostí dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 801/05 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Nádražní 211, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.6.2005 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Staňkem, týkajícího se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité do 30.9.2005 na dobu neurčito u s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovení nového ročního nájemného ve výši 148.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 802/05 k výměně bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s domě s pečovatelskou službou na byt č.7, o velikosti 1+0, III.kategorie ve 2. podlaží domu čp. 403, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Jiřinou Houdkovou dohodou ke dni 31.10.2005.

b) s uzavřením nájemní smlouvy a přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou, č. 4, o velikosti 1+0, I.kategorie v 1. podlaží domu čp. 403, ul. Benešova, Kutná Horak, paní Jiřině Houdkové, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 803/05 k uzav. náj. smlouvy - část pozemku čp. 3463/9 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 3463/9 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako nájemcem) a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Kutná Hora se sídlem Masarykova 197, Kut ná Hora (jako pronajímatelem) na dobu určitou 2 roky, za roční nájemné ve výši 1.200,- Kč.


Zrušeno usnesením RM č. 850/05 ze dne 3.10.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 804/05 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na pokoji č. 122 v ubytovně Okál - ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s paní Marií Humlovou dohodou ke dni 14.10.2005.

b) s uzavřením nájemní smlouvy a přidělením bytu č. 1, o velikosti 1+kk (27,06m2) v 1.podlaží domu č9. 987, ul. U Lesa, Kutná Hora, paní Marii Humlové, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky, s účinností od 15.10.2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 805/05 k uzavření nájemní smlouvy - pozemku p.č. 2445/1 v k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy i nájmu pozemku p.č. 2445/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora na dobu určitou 20 let, za nájemné ve výši 1,-Kč z a dobu 20 let, za účelem vybudování a provozování víceúčelového sportovního zařízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 806/05 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2548/1 v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
a vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č.2548/1 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.11.05


Usnesení č. 807/05 k zápisu z bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 31.8.2005.


Usnesení č. 808/05 ke zřízení společné informační kanceláře
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Okresní hospodářskou komorou, se sídlem Žižkovo nám. 103, Čáslav.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
zařadit do nejbližší změny rozpočtu roku 2005 částku 20 tis. Kč jako příspěvek pro Okresní hospodářskou komoru, která bude zajišťovat provoz společné informační kanceláře
Zodpovídá : Ing. Zhradníček,Ing.Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 809/05 k žádosti o zřízení vyhraz.park.místa na Václavském nám.čp.177
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na Václavském náměstí v Kutné Hořa před čp. 177 pro hernu a internetovou kavárnu provozovatele pana Trat-Ngo Duc
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 810/05 k zápisu z jednání Dozorčí rady spol. KH Tebis s.r.o ze dne 6.9.05
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o ze dne 6. září 2005.

II. s o u h l a s í
se vzorcem pro výpočet ceny tepla dle návrhu předloženého Dozorčí radou společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 811/05 k dokonč. veř. osvětlení v úseku ul. Táborská - ul. Na Rudě
Rada města

I. s o u h l a s í
s dokončením části veřejného osvětlení - osazením 4 ks stožárů se světelnými zdroji - v ulici Tábosrké a ul. Na Rudě.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit do nejbližší změny rozpočtu města navýšení položky "Žižkov osvětlení" (3631-6121-2960-25403) o částku 90 000,- Kč bez DPH na návrh odboru správy majetku na úhradu nákladů na dokončení VO v úseku Táborská - Na Rudě.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : . .


Usnesení č. 812/05 k žádosti o zábor veřejného prostranství Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro účely instalace podia pro návštěvu prezidenta Václava Klause, v termínu 5.10.2005 od 15.00 hod. do 17:30 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.10.05


Usnesení č. 813/05 k provozování výherních hracích přístrojů a heren
Rada města

I. u k l á d á
ekonomickému odboru Městského úřadu v Kutné Hoře, aby stritkně dodržoval usnanovení § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a nepovoloval provozování výherních hracích přístrojů ve vzdálenostu menší než 100 m od budov v zákonech uvedených

II. p o v ě ř u j e
starostu města Kutná Hora
uložit městské policii pravidelně a důsledně kontrolovat dodržování zákazu vstupu osob mladších 18 let do heren
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ivo Šalátek      Termín : . .


Usnesení č. 814/05 k majetku Kutnohor.měšť.špitálu v k.ú.Starý Kolín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neuplatňovat nárok na vydání pozemků v k.ú. Starý Kolín, Veletov a Konárovice, které byly původně ve vlastnictví Kutnohorského měšťanského špitálu
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 815/05 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 5.9.2005


Usnesení č. 816/05 k odkoupení pozemku v Červených Janovicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č.479/3 o výměře 2.636 m2 v k.ú. Červené Janovice od pana Václava Oberreitera, Červené Janovice za kupní cenu 20,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 817/05 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře (V Hutích)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4301 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jaroslava a Evy Svobodových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 818/05 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města

I. r u š í
své usnesení č. 471/05 ze dne 1.června 2005

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 97 o výměře 348 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti manželů Josefa a Naděždy Adámkových, Poděbrady.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 19.10.05


Usnesení č. 819/05 k prodeji částí pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 311 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Filingerovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 820/05 k prodeji částí pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. souhlasit se zrušením svého usnesení č. 206/04 ze dne 26.10.2004

II. souhlasit s prodejem dílu "a" a dílu "b" pozemku p.č. 677/5, dílu "e" a "c" pozemku 675/17, dílu "d" pozemku p.č.375/1 a pozemku p.č. 675/11 o celkové výměře 349 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Janu Flachsovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 44.913,- Kč .
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 821/05 k záměru na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 60% podíl společnosti MEDITERRA s.r.o., Praha 5, U Malvazinky čp. 177.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí záměr rady města Kutná Hora na prodej části společnosti
Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 60% podíl společnosti MEDITERRA s.r.o., Praha 5, U Malvazinky čp. 177
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 822/05 k prodeji podílu společnosti Nemocnice Kuntá Hora spol. s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 20% podíl Městu Čáslav.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí záměr Rady města Kutná Hora na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 20% podíl Městu Čáslav.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 823/05 k zápisu z komise pro rozvoj a investiční aktivity RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity RM

II. d o p o r u č u j e
upravit podmínky výběrového řízení při prodeji níže uvedených nemovitostí následujícím způsobem:

- p.č. 4094/10 (orná půda) o výměře 54 109 m2 v k.ú. Kutná Hora
- p.č. 4094/12 (orná půda) o výměře 4 649 m2 v k.ú. Kutná Hora
- p.č. 4095/7 (orná půda) o výměře cca 7 625 m2 v k.ú. Kutná Hora
- p.č. PK 1756 o výměře 6 697 m2 v k.ú. Kutná Hora

V článku - Podmínky kupní smlouvy nahradit bod:
Výstavba a kalaudae veškeré infrastruktury a komunikační sítě bude provedena do 6 měsíců od vydání stavebního povolení

takto

Výstavba a kolaudace veškeré infrastruktury a komunikační sítě bude provedena dle závazné etapizace, která bude součástí předkládaného investičního a podnikatelského záměru

Uzávěrku výběrového řízení doporučuje komise pro rozvoj a investiční aktivity max. do konce roku 2005

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.10.05


Usnesení č. 824/05 k 12. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 12. změny rozpočtu:
0,- Kč v příjmové části rozpoču,
0,- Kč ve financování a
0,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.09.05


Usnesení č. 825/05 k uzav. dod. č.3 k náj. smlouvě - Kutnohorská bobová dráha s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a spoleností Kutnohorská bobová dráha s.r.o. se sídlem Čechova 711/3, Lišov, týkající se rozšíření účelu užívání pronajat ých pozemků o vybudování a provozování dětského hřiště, petangového hřiště a úschovny pro motorové čtyřkolky bez zvýšení ročního nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 826/05 k vnitřní směrnici
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.10.2005 členy škodní a likvidační komise, jako poradního orgánu tajemník Městského úřadu Kutná Hora takto:
Ing. Kotenová, Ing. Kocián, Ing. Bezouška, Mgr. Ptáček, p. Aufrecht
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.10.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 21. září 2005

Nahoru