21. srpna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.srpna 2019

Usnesení č. 581/19 k zápisu DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. u k l á d á
a) odboru investic a ekonomickému odboru vypracovat způsob řešení převodu všech kogeneračních jednotek do majetku Města Kutná Hora

b) odboru investic, ekonomickému odboru, jednateli a DR společnosti KH TEBIS vytvořit návrh k založení a principu fungování městského fondu společnosti KH TEBIS, s.r.o. pro financování současných i budoucích investic

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením roční odměny bývalému jednateli ve výši 50%
b) s vyplacením odměny současnému jednateli za II. Q. 2019 ve výši 100%

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 11. 7. 2019, ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá: Ing. Bulánková,Ing. Janál, Ing. Pilc a DR spol. KH TEBIS


Usnesení č. 582/19 k dodatku k zahraničním cestám v roce 2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
doplňující informace k zahraničním cestám v roce 2019.


Usnesení č. 583/19 k rozpočtovému opatření KT č. 14
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 na pokrytí transferu pro Mikroregion Kutnohorsko v celkové výši 718 Kč na základě předloženého vyúčtování a faktury.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 584/19 k rozpočtovému opatření KT č. 15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 15 na pokrytí výdaje na zpracování žádosti o dotaci dle usnesení RM č. 251/19 ve výši 81 667 Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 585/19 ke změně organizační struktury ODSH a OPPŠK
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 01. 09.2019, novou organizační strukturu Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře dle přiložené důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
se záměrem organizační změny v organizační struktuře Městského úřadu v Kutné Hoře - rozdělení stávajícího odboru památkové péče, školství a kultury na dva samostatné odbory s účinností od 01. 01. 2020 takto:
a/ odbor památkové péče
b/ odbor kultury a školství

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ provést příslušné kroky k realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 586/19 k Žákovskému městst. parlamentu a Participativnímu rozpočtu
Rada města p o v ě ř u j e
místostarostu Víta Šnajdra
a) jednáním s Institutem H21, z.ú. se sídlem Zapova 18, Praha 5, IČO: 05601100 o zajištění žákovského městského parlamentu a participativního rozpočtu dle předložené nabídky (varianta 2.)

b) uzavřít smlouvu s Institutem H21, z.ú. se sídlem Zapova 18, Praha 5, IČO: 05601100 o zajištění žákovského městského parlamentu a participativního rozpočtu dle předložené nabídky (varianta 2.). Finanční krytí je zajištěno položkou vedení města "Participativní rozpočet" která byla schválena ve výši 200 tis. Kč.
Zodpovídá : Mgr.Šnajdr, místostarosta      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 587/19 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (p. Mencl)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky spojené s užíváním bytu dle žádosti pana Ladislava Mencla, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem září 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 588/19 k záměru na pronájem pozemků v k.ú. KH(p. Vyčítal)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2168/10 o výměře 62 m2, pozemek p.č. 2169/1 o výměře 61 m2 a část pozemku p.č. 2168/1 o výměře 166 m2 vše v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.10.19


Usnesení č. 589/19 k uzavření NS na nebytové prostory - č.p. 194, ul. Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČO 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 za nájemné ve výši 1.972,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. FORES KH s.r.o., IČO 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 za nájemné ve výši 1.617, Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Václavem Rytířem, IČO 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 za nájemné ve výši 1.241,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Maxem Thieme, IČO 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 za nájemné ve výši 1.966, Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

e) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Martinem Vekrbauerem, bytem Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 za nájemné ve výši 1.701,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.19


Usnesení č. 590/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 10 - 11/19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/19, kterým se navyšují výdajové položky byty - opravy o částku 1.000.000,-- Kč a společné prostory - opravy o částku 1.000.000,-- Kč, a to obě na úkor výdajové investiční položky byty - rekonstrukce.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/19, kterým dochází k vytvoření tří nových příjmových položek ZŠ - pojistné plnění ve výši 22.225,-- Kč, nebytové prostory - pojistné plnění ve výši ( 55.121,-- Kč), sportoviště - pojistné plnění ve výši 11.611,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde též k navýšení výdajových položek pojistné události - ZŠ, MŠ (22.225,-- Kč), nebyty - opravy (55.121,-- Kč) a sportoviště - opravy (11.611,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 591/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/19 na pronájem bytu (ul. Masarykova)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 19/19 na pronájem bytu v ul. Masarykova, Kutná Hora, dle výše částky minimálního měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístila p. Mária Hromádková,
na 2. místě se umístil p. Roman Řehořek,
na 3. místě se umístil p. Jaroslav Hrbek.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Masarykova, Kutná Hora s Romanem Řehořkem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 19/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 592/19 k podnájmu bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Michal Jilma, DiS., na dobu určitou 2 roky od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 593/19 k umístění sídla živnosti
Rada města s c h v a l u j e
zapsání bytu v ul. Masarykova, Kutná Hora do živnostenského rejstříku jako sídlo živnosti na dobu určitou 10 měsíců - tj. do 30. 6. 2020, na základě žádosti nájemce bytu .
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 594/19 k vyhodnocení PŘ - Oprava sociálního zařízení objektu U Lorce 57,KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava pánského sociálního zařízení objektu č. p. 57, U Lorce, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 8. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Ondřej Tunkl, IČO 486 67 234, se sídlem Hořany 38, Miskovice, 284 01.

b) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Ondřej Tunkl, IČO 486 67 234, se sídlem Hořany 38, Miskovice, 284 01 za cenu 1 154 369,- Kč včetně DPH.


Usnesení č. 595/19 k vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Benešova 634, KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 20/19 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 634, Benešova ul., Kutná Hora
Na 1. místě se umístil: Tomáš Hudský
Na 2. místě se umístil: Život Plus, z.ú., v zastoupení p. Zdeňka Jelínka
Na 3. místě se umístila: paní Dagmar Měšťáková

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 634, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/11 v k.ú. Kutná Hora, s uchazečem uvedeným na 1. místě v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 596/19 k zahájení PŘ "Zimní stadion - zázemí pro návštěvníky"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zimní stadion - zázemí pro návštěvníky"

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora, Mgr. Bc. Silvia Doušová 2. Bc. Jitka Gregorová Pavel Procházka
3. Ing. Ota Morawski Jana Řeřábková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 597/19 k prodeji částí pozemku v k. ú. Sedlec (man. Kohoutkovi,p. Kohoutek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) prodej části pozemku p. č. 638/1 o výměře cca 30 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do společného jmění manželů Petra a Eleonory Kohoutkových, Kutná Hora Sedlec za cenu 1 580 Kč/m2.

b) prodej části pozemku p. č. 638/1 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petrovi Kohoutkovi, Kutná Hora Sedlec za cenu 506 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 598/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Neškaredice (p. Hnilička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
prodej části pozemku p. č. 140/1 o výměře 1 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Neškaredice panu Miroslavu Hniličkovi, Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 599/19 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
prodej pozemku p.č. 4904 o výměře 2.196 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do výlučného vlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 za celkovou kupní cenu ve výši 143.920,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 600/19 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora - cesta (p. Dospiva)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 4378/4 o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4378/9), části pozemku p.č. 4380/3 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4380/3 o výměře 1 m2 a díl "x" o výměře 4 m2), části pozemku p.č. 4381/4 o výměře 102 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "w"), části pozemku p.č. 4385/9 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "c"), části pozemku p.č. 4385/8 o výměře 150 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "i"), části pozemku p.č. 4389/2 o výměře 55 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "t"), části pozemku p.č. 4389/3 o výměře 108 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "n"), části pozemku p.č. 4389/4 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "g"), části pozemku p.č. 4389/5 o výměře 58 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4389/5 o výměře 31 m2 a pozemek p.č. 4389/8 o výměře 27 m2), části pozemku p.č. 4902 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4902/2), včetně všech součástí a
příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4380/1 o výměře 319 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "s"), část pozemku p.č. 4385/1 o výměře 10 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4385/11), část p.č. 4385/1 o výměře 8 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "b"), část pozemku p.č. 4385/10 o výměře 21 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "m"), část pozemku p.č. 4386 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4386/2), část pozemku p.č. 4389/1 o výměře 18 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "r"), pozemek p.č. 4389/6 o výměře 101 m2, část pozemku p.č. 4389/7 o výměře 47 m2 (dle GPL č. 3949-82/2019 díl "f"), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 s tím, že finanční doplatek ze strany pana JUDr. Dospivy činí částku ve výši 5.408,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 601/19 k podmínkám VŘ na prodej objektu veřejných toalet v k.ú. Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zvláštní podmínky výběrového řízení, které budou součástí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/19 na prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 602/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023736 Kutná Hora kpt. Vosky BD - sekce C, p.č. 1467 - knn) na pozemcích p. č. 1506/1, p. č. 3855 oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 603/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Kaňk a Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6009140/VB/21 Kaňk, úsek vodojem, nevyhovující impedance - knn, dem. nn) na pozemcích p. č. 637/14, p. č. 638, p. č. 639, p. č. 641, p. č. 644, p. č. 647/1, vše v k. ú. Kaňk a p. č. 805/49 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč/ks za umístění skříně, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 604/19 k odkupu pozemků v k. ú. Perštejnec od správce konkurzní podstaty
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkup pozemků p. č. 129/8 o výměře 74 m2, p. č. 130/98 o výměře 1.073 m2, p. č. 135/2 o výměře 1.909 m2 a p. č. 75 o výměře 1.295 m2, vše v k. ú. Perštejnec do vlastnictví Města Kutná Hora od Záveská a spol., v. o. s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 26468514, jako správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ 00104248.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 605/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 292 820,00 Kč na nákup konvektomatu a na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 36 300,00 Kč na zajištění stavebního dozoru.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 606/19 k použití rezervního fondu - GFJ
Rada města s o u h l a s í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČ: 71006206, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, aby organizace použila částku 76 235 Kč z rezervního fondu na úhradu vratky dotace MK z roku 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 607/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 21
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 2 ve výši 2 289 538,77 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 608/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 22 + uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "Sport - rezerva" na položku Michaela Palečková Mažoretky Scarlett Kutná Hora - "Účast na 21. Mistrovství Evropy Asociace EMA ve Francii v Agenu" ve výši 10 000,- Kč -

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.08.19


Usnesení č. 609/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 384 429,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní uměleckou školu Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012157 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1 384 429,00.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 610/19 k přijetí účelově určeného daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 225 424,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 611/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 24
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na akci "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk - II.etapa, dvorní fasáda" v celkové výši 500 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 612/19 k žádosti o dotaci - ZŠ Kamenná stezka 40
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s podáním žádosti o finanční podporu ve výši 4 000 000,00 Kč a s přijetím dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na projekt "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", hash kód projektu: T1RdxP, v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání, pod číslem výzvy 369/06_16_075/CLLD_15_01, s finanční spoluúčastí školy ve výši 5%.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 613/19 k rozpočtovému opatření ORRaÚP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ORRaÚP č. 1 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu "Zpracování ÚP Kutná Hora" ve výši 222 750,- Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 614/19 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle přiloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 615/19 k rekonstrukci ZŠ J. A. Komenského- VŘ na TDI + BOZP
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení VŘ k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na výkon činnosti TDI a BOZP akce Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského vedené mimo režim zákona č.134/2016 Sb. a zadávané v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek 2014-2020.

II. u k l á d á
Odboru investic zadat administrátorovi VŘ zahájení prací na přípravě ZD a návazně VŘ vyhlásit.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 616/19 ke zhotovení DPS - Sankturinovský dům, výsledek VŘ
Rada města I. s c h v a l u j e
znění dokumentu Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele pro VŘ na vypracování dokumentace pro provedení stavby na akci "Revitalizace Sankturinovského domu", kdy vítězem se stala firma Masák a Partner s.r.o. za nabídnutou cenu 1.580.000,-Kč bez DPH tj. 1.911.800,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 617/19 k výsledku VŘ na zhotovení projektu expozice - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
znění dokumentu Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na zhotovení projektu expozice pro akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, kdy nejnižší nabídkovou cenu podala Ing. arch. Eva Macholánová, Sudice, PSČ 675 73, za 435.600,-Kč včetně DPH
  
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 618/19 k výsledku VŘ na projekt Chodníky Čáslavská, Gruntecká a K Poličanům
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na VZMR pro zpracování studie a následné DSP na akce vybudování chodníků ulic Čáslavská, Gruntecká a podél komunikace K. Hora - Poličany kdy nejnižší cenovou nabídku podala firma Reinvest spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 Praha. 

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s výše jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 619/19 ke klimatizaci obřadní síně - Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
instalaci zařízení klimatizace do prostoru obřadní síně v prostorech Vlašského Dvora.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce: "Instalace zařízení klimatizace do prostoru obřadní síně v prostorech Vlašského Dvora" s firmou Prodej montáž a servis chladících zařízení, mrazících zařízení a klimatizací Jiří Secký, Hlízov , za cenu 176.106,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 620/19 k předběžnému návrhu veřejného osvětlení - chodníky Masarykova
Rada města I. s c h v a l u j e
předběžný návrh řešení veřejného osvětlení v ulici Masarykova tak, jak je předložen firmou Orcave spol. s r.o.

II. s o u h l a s í
se zadáním vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení Masarykova ulice společnosti Orcave spol. s r.o. se sídlem Světická 1979, Praha 10
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 621/19 k ulici Fučíkova - výkon investiční činnosti a TDI
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o výkonu investiční činnosti a zároveň TDI pro stavbu "Rekonstrukce ulice Fučíkova" s panem Josefem Strnadem, 28401 Kutná Hora za cenu 22.000,- Kč bez DPH / měsíc.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se jmenovaným smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 622/19 k uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci:"Revitalizace NKP Vl.dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.5 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -93.073,10,- Kč bez DPH, tj - 112.618,45,- Kč s DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 5 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -93.073,10,- Kč bez DPH, tj. - 112.618,45,-Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 623/19 k rozpočtovému opatření OI č. 04 a 05
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 04, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě žádosti o platbu k položce "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 18.355.513,86 Kč.

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře" na položku "J. Palacha 167 - úložný systém" ve výši 48.092,23 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 624/19 k uzavření dodatku sml. o dílo "Revitalizace NKP Vl. dvůr - park"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr'" s firmou: GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČO: 27195783 za cenu 558.307,07 Kč bez DPH, tj 675.551,55 Kč s DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 na akci: : "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr'" s firmou: GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČO: 27195783 za cenu 558.307,07 Kč bez DPH, tj 675.551,55 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 625/19 ke Skateparku Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
zadání pro skatepark Klimeška a navazující území v rozsahu dle předložené důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
a) se zpracováním studie skateparku Klimeška společností Hydro Gas Manufacture / Fiveramps, s.r.o., Poděbradova 35, Ostrava 702 00, za cenu 20.000,-Kč bez DPH dle schváleného zadání a s uzavřením smlouvy na zpracování studie skateparku s touto společností.

b) se zpracováním studie využití území sportovního areálu Klimeška architektem MgA. Viktorem Vlachem, Palachova 1742, Náchod 547 01, za cenu 85.000,-Kč podle důvodové zprávy a s uzavřením smlouvy na zpracování studie areálu Klimeška s tímto architektem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 626/19 k dotač. management ve 4. roce udržitelnosti - Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon poradenských činností uvedených v příloze č. 1 pro zajištění administrativních povinností příjemce dotace za čtvrtý rok fáze udržitelnosti projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, se společností ViP, v.o.s. za celkovou cenu 33.000,-Kč pro období 9/2019-2/2020.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se společností ViP, v.o.s. smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 627/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 5/19
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh INV - TO č. 5/19, kterým dochází ke zvýšení příjmové rozpočtové položky Prodej dřeva ve výši 27.775,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Veřejná zeleň - materiál v 27.775,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 628/19 k uzavření dodatku k NS se společností CITY - TOOLS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem částí pozemků pro stávající čekárny BUS se společností CITY - TOOLS, s.r.o., se sídlem Preslova 406/94, 602 000 Brno.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 629/19 k darovací smlouvě (Elektrifikace Palackého nám.)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy, kterou Město Kutná Hora příjme finančních prostředky ve výši 400.005,-Kč na projekt "Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní události" od společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 630/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 6 - 8
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 6/19, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Dětské hřiště - DHM ve výši 5.300,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Dětské hřiště - služby ve výši 5.300,--Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 7/19 související s přijetím účelového daru na realizaci projektu Elektrifikace Palackého náměstí, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar - Philip Morris ve výši 400.005,--Kč a zároveň navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Elektrifikace náměstí ve výši 400.005,--Kč

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 8/19, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky VO Mezibranská ve výši 219.500,--Kč a navýšení investiční rozpočtové položky VO optimalizace (PD+realizace menších akcí) ve výši 206.563,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky TS - VO opravy ve výši 426.063,--Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.08.19


Usnesení č. 631/19 k uzavření dodatku smlouvě o dílo - elektrifikace Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci " Kutná Hora, elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce" se společností AVE Kolín, s.r.o., se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 632/19 k rozpočtové příloze na rok 2019 ke sml. se spol.Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2019 jako Dodatek č. 4 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.09.19


Usnesení č. 633/19 k uzavření VPS o poskytnutí dotace - Liga na ochranu zvířat
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/78, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 634/19 k zápisu Dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb
b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 04/19 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 27. 6. 2019


Usnesení č. 635/19 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí roku 2019.


Usnesení č. 636/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách o částku 845.117,- Kč na kalendářní rok 2019.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 637/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.6
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se snižuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 24 000 Kč na kalendářní rok 2019.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 638/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - snížení a přesun rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2019 a Rozhodnutí o poskytnutí doplatku za rok 2018 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí o částku 1.924.517,82 Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 639/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 27. 6. 2019


Usnesení č. 640/19 k rozpočtovému opatření OCRM č.01
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 01 - snížení rozpočtových prostředků na členském příspěvku pro České dědictví UNESCO a navýšení položky drobný hmotný majetek výši 25 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 641/19 k žádosti o dotaci v programu na podporu turistických infocenter
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci od Středočeského kraje na notebook pro Informační centrum Města Kutná Hora se spoluúčastí 10% hrazené z rozpočtové rezervy v maximální výši 2 100 Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 642/19 k pověření jednat na KÚ ohledně Černokostelecké silnice
Rada města p o v ě ř u j e
RNDr. Ivo Šance CSc. jednat o zařazení silnice I. třídy (Černokostelecká silnice) do systému placení mýtného v rámci Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 23.08.19


Usnesení č. 643/19 ke způsobu realizace a financování technické obnovy kotelny Šipší
Rada města u k l á d á
Odboru investic, ekonomickému odboru a jednateli městské společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zajistit do zahájení topné sezóny 2019/2020 realizaci a financování obnovy technického zařízení spočívající ve výměně PC technologie dispečinku vč. zálohování (výměna jednotlivých PC vč. zálohování, výměna systému Siemens pro Šipší, celková odhadnutá cena 500 tis. Kč).

Zodpovídá: Ing. Bulánková,Ing. Janál, Ing. Pilc a DR spol. KH TEBIS
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.20
 
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 21. srpna 2019

Nahoru