21. srpna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.srpna 2007

Usnesení č. 654/07 k ukončení vedení plateb.styku Města-Komerční banka,a.s.
Rada města s o u h l a s í
s ukončením vedení platebního styku prostřednictvím Komerční banky, a.s..
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 655/07 k rozpočtovému výhledu 2008-2010
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým harmonogramem tvorby rozpočtu na rok 2008

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
projednat, případně schválit předložený návrh rozpočtového výhledu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.08.07


Usnesení č. 656/07 k záměru na prodej pozemku pí Kostelecké
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 404/16 o výměře 17 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Radce Kostelecké, U Hřiště 223, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 657/07 k prodeji pozemků v Sedlci u K.H. - Pelíškovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. PK 388 a 390/1 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory manželům Josefu a Marcele Pelíškovým, Pod Hájem 268, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 658/07 ke koupi pozemku 4221/78 - p.Mertl
Rada města I. r u š í
usnesení č.408/07 ze dne 22.5.2007

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 4221/78 o výměře 1541 m2 v k.ú.Kutná Hora od pana Miloše Mertla, Čáslavská 445/1, Kutná Hora za kupní cenu 385.250,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 659/07 k záměru na prodej části pozemku p.Strnadovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 632/2 o výměře 2 m2 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory včetně studny manželům Marii a Rudolfu Strnadovým, Čs.letců čp.154, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 660/07 k prodeji pozemků na Kaňku - p. Janata
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. souhlasit s prodejem pozemků p.č. 646/6 o výměře 259 m2 a p.č. 646/7 o
výměře 117 m2 v k.ú. Kaňk se zpevněnou plochou a porostem panu Ing.
Vladimíru Janatovi, Novorossijská 7/909, Praha 10 za kupní cenu dle
znaleckého posudku 377.560,-- Kč.
2. nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Kaňk panu Ing.
Vladimíru Janatovi, Novorossijská 7/909, Praha 10
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 661/07 k bezúplatnému převodu pozemku pod chodníkem v České ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem dílu "a" z pozemku p.č. 3992/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 86 m2, který bude sloučen do pozemku p.č. 3992/12 v k.ú. Kutná Hora, od Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 662/07 k vyhlášení VŘ č. M 3/07 - prodej čp. 54, Neškaredice
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/07 na prodej nemovitosti čp. 54 s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 663/07 k prodeji pozemku v Kutné Hoře - p. Timmer
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Timmera, Sportovců 1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.07


Usnesení č. 664/07 k prodeji pozemku v Kutné Hoře - man. Hrdličkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3703/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Lucii Hrdličkovým, bytem Stroupežnického 298, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 665/07 k vyhlášení VŘ na podej čp. 1-3, Čáslavská ul.
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/07 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č.2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 29.600.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 666/07 k prodeji garáže s pozemkem v Sedlci - p. Kafka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej garáže na pozemku p.č. 414/5 a pozemku p.č. 414/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti pana Karla Kafky, Vítězná 221, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.07


Usnesení č. 667/07 k prodeji garáže s pozemkem v Sedlci - p. Jelínek
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej garáže na pozemku p.č. 414/6 a pozemku p.č. 414/6 o výměře 21 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti pana Miloše Jelínka, Vítězná 221, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.07


Usnesení č. 668/07 k předání domů na křižovatce "U Krupičků"
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu předání vyklizených domů čp. 433 a čp. 224
Štefánikova ul. v Kutné Hoře do 31.8.2007
b) s převzetím nemovitosti čp. 433 bez vrat garáže s tím, že vstup do domu
bude řádně zajištěn
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 669/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 642/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břeme no bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 670/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 3463/17 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věc né břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 671/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 3849 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 672/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 642/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břeme no bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 673/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děč ín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 674/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemcích p.č. 72/1, 70/11 a 70/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Dě čín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 675/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemcích p.č. 3819, 3754 a 3753 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 , Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 676/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemcích p.č. 3913/1 a 3913/10v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 677/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 3679/2 (dle PK 2578) v k.ú. Kutná Horav majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 , Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 678/07 k zakoupení pozemků Na Kavkách - pí Vojtková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1)souhlasit se zakoupením id. 59/420 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2,
612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č.
721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od paní Heleny Vojtkové, Cafourkova
522/5, Praha 8 - Bohnice za kupní cenu 100,-Kč/m2.
2) souhlasit se zaplacením daně z převodu nemovitostí za prodávající.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 679/07 k prodeji části pozemku p.č. PK 119/1 v k.ú. Hetlín - pí Heligová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. PK 119/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Hetlín paní Janě Heligové, Havířská stezka čp. 139, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 680/07 k věcnému břemeni primárního kabelu VN - K.Hora-Chotusice
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vstupu a vjezdu na pozemek p.č. PK 2131/3 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora a v právu umístění primárního kabelu VN Kutá Hora - Chotusice, ve prospěch ČR Ministerstva obrany. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurč itou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 681/07 k II.prodeji pozemků u ČKD
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 118/6 o výměře 4391 m2 v k.ú. Perštejnec a 4221/76, 4221/79 a 4219/3 o celkové výměře 4480 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti firmy Foxconn Technology CZ s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 682/07 k zaplacení daně - p. David
Rada města s o u h la s í
se zaplacením daně z převodu nemovitosti za pana Ladislava Davida, V Sadech 554/7, Mariánské Lázně.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 683/07 k věcnému břemeni vododvodní přípojky na Kaňku - p- Záklasník
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování vodovodní přípojky na pozemku p.č. PK 948 (KN 662/1) v k.ú. Sedlec v majetku Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Kaňk. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Je dnorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 684/07 ke studni na pozemku v Opatovicích I(m.Čapkovi)
Rada města s o u h l a s í
dodatečně se studnou vybudovanou na pozemku ve vlastnictví Města Kutná Hora p.č. 1066 v k.ú.Opatovice I. Toto usnesení nenahrazuje rozhodnutí příslušného správního orgánu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 685/07 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp.330, 331 Fučíkova ul., Kutná Hora za kupní cenu 50,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 686/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distibuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č.3883/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 687/07 k vyhodnocení záměru na prodej nemovitostí v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp.47 s pozemky p.č.3377 a 3378 o celkové výměře 2.243 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr.Janu a MUDr.Magdaléně Havlovicovým, Krupičkova 626, Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.800.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 688/07 k plnění usn. RM - žádost o prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy

b) se zrušením usnesení RM č.893/06 ze dne 4.10.2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 689/07 k hospodaření Nemocnice K.H.s.r.o. za červen 07
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hodpodaření nemocnice za měsíc červen v porovnání s měsíčním průměrem plánu pro rok 2007


Usnesení č. 690/07 k poskytování provozních dotací - Nemocnice K.H.
Rada města s c h v a l u j e
realizaci usnesení Rady města č. 418/07 ze dne 22.5.2007 k poskytování provozních dotací Nemocnici K.H.
Zodpovídá : Ing. Malý, Ing.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 691/07 k návrhu na rozpočtové opatření OSZ č.4-5
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.5 - dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8 230 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.4 - neinvestiční účelová dotace z Humanitárního fondu SčK příspěvkové organizaci Pečovatelské službě Kutná Hora, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši
450 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelsto města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.4-5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Novotná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 692/07 k návrhu na rozpočtové opatření OPKŠ č.14
Rada města I.s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.14 - přesun rozpočtových prostředků na investice k zajištění splnění požadavků hygienických norem ve školách a školských zařízeních na jednotlivé školy a školská zařízení, v celkové výši 10.797.000,-Kč. dle bodu 1.důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.14.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 693/07 k zápisu dozorčí rady společnosti č.4/2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.4 z jednání dozorčí rady splečnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.ze dne 23.července 2007


Usnesení č. 694/07 k návrhu na rozpočtové opatření OPK3 č.15-19
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.15 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši
513 000,- Kč dle bodu 1.důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.16 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21.století - Festival knihy jsou svět, ročník I.", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6 OOO,-Kč dle bodu 2.důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.17 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21.století - "Ten verš ti říkám...", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 5 000,-Kč dle bodu 3.dův odové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.18 - převod dotace MK ČR Galerii F.Jeneweina v Kutné Hoře na Celoroční výstavbní plán, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 300 000,- Kč dle bodu 4.důvodové zprávy.

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.19 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Galerii F.Jeneweina v Kutné Hoře na Výstavní plán GFJ Kutná Hora 2007, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 127 000,- Kč dle bodu 5.důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření OPKŠ č.15-19.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 24.08.07


Usnesení č. 695/07 k návrhu rozpočtových opatření OPKŠ č. 20 - 21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtévé opatření OPKŠ č.20 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "Sochy u Jezuitské koleje" o částku 90 000,-Kč na úkor položky "Obnova střešního pláště na domě čp.376 Vladislavova ulice" v Kutné Hoře, dle důvodové zprávb y č.1

b) předložeý návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.21 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "památky služby" o částku 192 730,- Kč na úkor položky "Obnova střešního pláště na domě čp.376 Vladislavova ulice" v Kutné Hoře, dle důvodové zprávy č.2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č.20-21.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 696/07 k návrhu rozpočtových opatření OPKŠ č. 22-23
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.22 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Sparta Kutná Hora na zajštění provozu krytého plaveckého bazénu ve výši 2.000.000,-Kč z rezervy vytvořené ve schváleném rozpočtu, dle bodu 1 důvodové zp rávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.23 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Stadion Kutná Hora - oddíl ledního hokeje na zajištění sezóny 2007/2008 ve výši 400.000,-Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 2 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 697/07 k návrhu rozpočtových opatření OPKŠ č. 24
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.24 - přesun rozpočtových prostředků pro MŠ Pohádka Kutná Hora na výzdobu vnějších omítek budov MŠ v celkové výši 250.000,-, dle bodu 1.důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelsvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.24.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 698/07 k návrhu rozpočtových opatření OSZ č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.6 - přesun finančních prostředků z rezervy města, přesun rozpočtových prostředků ve výši
109 160,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odobru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.6
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Novotná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 699/07 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000,-Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 700/07 k výstavbě na pozemcích v Hradební ulici
Rada města I. t r v á
na usnesení č.282/07 ze dne 3.4.2007 k pořízení Územní studie bytové výstavby "Hradební"

II. s o u h l a s í
s prodloužením plnění usnesení č.282/07 do 31.12.2007
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 701/07 k poskytnutí mimořádné půjčky z Fondu roz.bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení p.Davidu Krátkému mimořádně mimo výběrové řízení.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 702/07 k pořízení změny č.13 územního plánu města K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č.183/2006 Sb. pořídit změnu č.l13 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc.č.4300 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 703/07 k pořízení změny č.12 územ.plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s ustanovením § 54, odst. (5) zákona č.183/2006 Sb.pořídit změnu č.12 Územního plánu města Kutné Hory převzetím koridoru obchvatu na trase silnice II/333 v katastrálncíh územích Kutná Hora a Sedlec u Kutné Hory z Územního plánu velkého územního celku Střední Polabí
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 704/07 k pořízení změny č.14 územ.plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
projednat záměr na pořízení změny č.14 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc.č.PK 300/8 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory následně po uvedení do souladu územního plánu města Kutná Hora s územním plánem velkého územního celku S třední Polabí týkajícího se převzetí koridoru obchvatu na trase silnice II/333 v k.ú.Kutná Hora a Sedlec u Kuné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 705/07 k pořízení změny č.15 územ.plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č.183/2006 Sb. změnu č.15 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc.č.3651/1, 3651/2 a 3651/6 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 706/07 k pořízení změny č.16 územ.plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3)zákona č.183/2006 Sb. změnu č. 16 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc.č.3972/2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 707/07 k určení zástupce ZM pro pořízení změny č.8 úp.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst.5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostratostu města, ke spolupráci na pořízení změny č.8 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 708/07 k určení zástupce ZM pro pořízení změn č.7,9 a 10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změn č. 7,9, a 10 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 709/07 ke zhotovení projekt. dokumentace - Lierova ul.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěr pracovní skupiny ze dne 9.7.2007 k vyhodnocení poptávky na uvedenou zakázku s tím, že akci bude realizovat Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316/9, 284 01, Kutná Hora-Hlouška, (celková nabídková cena 654 500,- Kč včetně DPH)Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 710/07 k "Přístavbě šaten ZŠ Kamenná stezka - K.H."
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěr pracovní skupiny ze dne 29.6.2007 k vyhodnocení poptávky na uvedenou zakázku s tím, že akci budou realizovat Městské lesy a ryníky Kutná Hora spol. s r.o. (celková nabídková cena 3.333.160,-Kč včetně DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 711/07 k výjimce z pravidel 2.vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z pravidel 2.vlny privatizace v tom, že manželům Kristině a Františku Čurejovým,bytem Mazákova 168,Kutná Hora, bude zaslána nabídka převodu bytové jednotky č.3, jehož jsou oprávněnými nájemci, včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/88, 785/89 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 s tím, že kupní cena bude ve výši 325.391,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 712/07 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 11 ve druhém podlaží domu čp. 1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře společným nájemcům panu Františku a Josefíně Peštovým z důvodů dle § 711, odst.2, písm. b) Občanského z ákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 713/07 k žádosti o byt v DPS
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou, podanou manželi Alžbětou a Kolomanem Janovými dne 4.7.2007, do seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 714/07 k nesouhlasu s uzavřením nájem.smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s obnovením nájemního vztahu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1 v čp.304, ul.Pod Valy, Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Vladimírem Čápem,trvale bytem Pod Valy 304,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 715/07 k uzavření nájem. sml. o poskytnutí ubytování
Rada města I. r u š í
usnesení č. 589/07 ze dne 10.7.2007.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp.609, ul.Trebišovská, Kutná Hora s paní Janou Chalupovou,trvale bytem Dobřeň 66,a panem Jaroslavem Neubauerem,trvale bytem Dobřeň 66,na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.9.2007 - 30.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 716/07 k návrhu na použití dotace
Rada města s o u h l a s í
a) s použitím účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra v souvislosti se zajištěním bydlení občanům z Kazachstánu ve výši
250 000,- Kč na opravu střešního pláště domu čp. 652, ul.Sedlecká

b) s použitím účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra v souvislosti se zajištěním bydlení občanům z Kazachstánu ve výši
170 000,- Kč na opravu chodníku před vstupem do Kostnice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 717/07 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp.1-3, ul.Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou,trvale bytem tamtéž,na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.8.2007 do 31.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 718/07 k neprodloužení užívání přístřeší
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp.71, ul.Táborská, Kutná Hora panu Miloslavu Piskačovi,trvale bytem Masarykova 302, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytových prostor v čp.71, ul.Táborská, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany pana Miloslava Piskače k vyklizení a předání bytového prostoru do 30.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 719/07 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 656, ul.Puškinská, Kutná Hora panu Mgr. Pavlu Soukupovi,trvale bytem tamtéž,na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.9.2007 do 31.8.2009.

II. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul.Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové,trvale bytem tamtéž,na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.9.2007 do 29.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 720/07 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.2, o velikosti 1+1, v 1.podlaží domu čp.400, ul.Školní, Kutná Hora s manželi Marií a Jaroslavem Málkovými,trvale bytem Pirkerovo nám.228,Kutná Hora. Nájemní smlouva bud e uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 721/07 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada města I. s o u h l a s í
s prodlužením pronájem bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1 v čp.69 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marianem Dimitrovem Mančovými,trvale bytem tamtéž,na dobu určitou 3 měsíce od 1.9.2007 do 30.11.2007.

II. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Mančovy,bytem Komenského 69,Kutná Hora ve výši 50% z částky 5.236,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 722/07 k přidělení bytu v obecním zájmu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu v obecním zájmu a uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č.1 o velikosti 2+KK ve 2.podlaží domu v čp.30, ul.Barborská, Kutná Hora panu MUDr. Janu Miklicovi,trvale bytem Drobného 10,Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6-ti měsíců po předání bytu předchozím nájemcem za smluvní nájemné ve výši 4.970,-Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 723/07 k přidělení bytu v obecním zájmu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu v obecním zájmu a uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č.2 o velikosti 4+1 ve 2.podlaží domu čp.30, ul.Barborská v Kutné Hoře paní Anně Grabowské,trvale bytem Jana Kříže 872/13,Most. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky od 1.9.2007 do 31.8.2009 za smluvní nájemné ve výši 10 000,-Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 724/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 367/07, č. 504/07 a č.501/07
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 725/07 k obnovení pamětní desky na památníku Rudé armády
Rada města s o u h l a s í
se zhotovením a osazením nové pamětní desky na památkník Osvobození Rudou armádou v ul.Masarykova za předpokladu příslušné rozpočtové změny schválené radou města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 726/07 k uzavření dodatku ke smlouvě - kino
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Ladislavem Jenšíkem, KINO-AGENTURA AJL, se sídlem Komenksého 39, Vlašim, týkajícího se vyjmutí movitých věcí v hodnotě 9.849,40 Kč (viz seznam) a vložení movitých věcí v hodnotě 203.816,50 Kč (viz seznam) do smlouvy, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 727/07 k uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí - 1x magnetofon Sony, 1x promítací plátno, 3x kovový regál mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a příspěkovou organizací Městské Tylovo divadlo se sídlem Masarykova ul.128, Kutná Hor a na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 728/07 k žádosti Občanského sdružení Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby prostory, které jsou předmětem podnájemní smlouvy v čp.243 Kaňk byly užívány Pečovatelskou službou Kutná Hora bezplatně jeden den v týdnu za účelem provozování pedikúry.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 729/07 k žádosti Středočes.kraj.organizace Pionýra
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitostí čp.81 Neškaredice, pozemku p.č.4/2, 4/3 a 4/4 vše v k.ú.Neškaredice

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 730/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Jiříkovy,bytem Husova 149,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 731/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Janu Balogovou,bytem Čáslavská 1-3,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 732/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Mižigarovy,bytem Pobřežní 47,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 733/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Darinu Pompovou,bytem Čáslavská 1-3,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 734/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Lenku Klepáčovou,bytem Národního odboje 59,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 735/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Radka Červeňáka,bytem Masarykova 343,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 736/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Hubalovy,bytem Puškinská 658,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 737/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Jaroslava Černohorského,bytem Uhlená 555,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 738/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Miloslavu Bělaškovou,bytem Šandova 146,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 739/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Kolomana Foršta,bytem Benešova 402,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 740/07 k souhlasu o prodloužení doby platnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Dusilovy,bytem Puškinská 658,Kutná Hora dle podané žádosti
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 741/07 k rozpočtovému opatření-OSM č.45/07-59/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.45/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady projektu rekonstrukce rozvodů vody v domě v Tylově ulice čp.388 ve výši 19.640,-- Kč, a to na úkor položky byty havárie
- viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.46/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady nových nátěrů oken u domů U Havírny 921 a 922,
ve výši 90.000,-- Kč, a to na úkor položek DPS posudky (30.000,-- Kč)
a rekonstrukce kotelny (60.000,-- Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.47/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu rekonstrukce rozvodů plynu v bytě č. v Benešově ulici čp.322 ve výši 40.500,-- Kč, a to na úkor položky byty havárie - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.48/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady vestavěné kuchyňské linky se spotřebiči v bytě č.2 v Barborské ulici čp.30 ve výši 51.610,-- Kč, a to na úkor p oložky byty opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.49/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení rozpočtových položek materiál společné prostory ve 5.000,--Kč, společné prostory služby a revize ve výši 25.0 00,-- Kč
a společné prostory opravy výši 110.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky Národního odboje 59 - viz bod č.5 důvodové zprávy.. Práce (vyčištění a zajištění půdního prostoru) na objektu Národního odboje 59 byly hrazeny z položky společné prostory sl užby.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.50/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady dlažebních kostek od OÚ Církvice ve výši 125.000,-- Kč, a to na úkor položky opravy neuvedené - viz bod č.6 dů vodové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.51/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení rozpočtové položky park Vlašský dvůr opravy ve výši 21.000,-- Kč, a to na úkor položky rekonstrukce kotelny - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.52/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky pítko u Barbory (nelze provést repasování sacího mechanismu) ve výši 20.000,-- Kč, a to n a úkor položky rekonstrukce kotelny - viz bod č.8 důvodové zprávy.

ch) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.53/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vyhotovení projektu elektro doplňkového osvětlení přechodů pro chodce ve výši 4.240,-- Kč, a to na úkor položky veř ejné osvětlení služby - viz bod č.9 důvodové zprávy.

i) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.54/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a plynu v bytovém domě v Benešově ulici čp. 322 ve výši 19.820,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky Sankturinovský dům - kotelna - viz bod č.10 důvodové zprávy.

j) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.55/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu zhotovení nové desky na památník rudoarmějců na Masarykově ulici (zcizena) ve výši 55.000,-- Kč, a to na úkor rozpočto vé položky rezerva - viz bod č. 11 důvodové zprávy.

k) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 56/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy dětského hřiště včetně oplocení na sídlišti Šipší v Opletalově ulici ve výši 55.000,-- Kč, a to na úkor rozpo čtové položky rezerva - viz bod č.12 důvodové zprávy.

l) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.57/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy ochozů na stadionu U Lorce ve výši 1.000.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky rezerva - viz bod č.13 důvo dové zprávy.

m) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 58/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy chodníků v ulici Fučíkova ve výši 1.000.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky rezerva - viz bod č. 14 dův odové zprávy.

n) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 59/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy střaechy na kotelně Šipší ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky rezerva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 742/07 k zápisům ze zasedání dozor.rady TS K.H.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 03/07 ze zasedání dozorčí rady společnodsti Technické služby Kutná hora, spol. s r.o. ze dne 4.června 2007

b) zápis č. 04/07 z mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 18.června 2007


Usnesení č. 743/07 k pronájmu pozemků společnosti Vinné sklepy K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pozemky p.č. 170/2 a 221 v k.ú.Kutná Hora (svah před Jezuitskou kolejí) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552 Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Náměstí ČSA 31, Jaro měř, za účelem zřízení a provozování extenzivní vinice na dobu určitou 25 let s možností následného prodloužení nájemní doby na další období, za nájemné ve výši 10,-Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.09.07


Usnesení č. 744/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Místní organizaci ČSSD Kutná Hora "Sídliště", se sídlem Havlíčkovo náměstí 512, Kutná Hora za účelem pořádání "Dne pro rodiče a děti" na 15.9.2007 od 13.00hod do 17.00hod
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.07


Usnesení č. 745/07 k dodatku č.1 - Sokolák
Rada města I. s o u h l a s í
s podepsáním předloženého dodatku č.1 ke smlouvě "Zajištění provozu víceúčelového sportovního areálu Sokolák"

II. s c h a l u j e
zvýšení tarifu za krátkodobé využívání sportovního areálu Sokolák, a to: 200,-Kč - bez použití umělého osvětlení
250,-Kč s použitím umělého osvětlení na půlce hrací plochy
300,-Kč s použitím umělého osvětlení na celé hrací ploše
Jedná se vždy o cenu za cvičební jednotku, tj.1,5 hod s platností od 1.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 746/07 k pronájmu pozemků - okolí Morového sloupu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem pozemků - komunikací v okolí Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře

II. s o u h l a s í
s umožněním zvláštního užívání místních komunikací - provozováním tržiště - v okolí Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře v rozsahu dle žádosti společnosti Arena Eurorealit Agency s.r.o. se sídlem Vladivostocká 1460/10, 100 05 Praha 10 za předpo kladu dodržení příslušných ustanovení zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 14/2004 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství. Podmínkou je však jednotnost stánků, které odsouhlasí odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 747/07 k uzavření dodatku ke smlouvě-TS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.25 ke "Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora s.r.o." spočívající v následujících změnách:
a) navýšení prostředků na úklid komunikací a chodníků mimo zimní údržbu v částce 600 tis.Kč
b) navýšení prostředků na zajištění provozu smuteční obřadní síně o částku 250 tis.Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 748/07 k instalaci ochranných mříží na okna
Rada města s o u h l a s í
s instalací ochranných mříží na okna přízemního bytu v Opletalově ul. čp.174 v Kutné Hoře na straně směrem k dětskému hřišti na náklady města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 749/07 k žádosti pí Janečkové (prodloužení ubytování)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 431/07 ze dne 22. května 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.07


Usnesení č. 750/07 k prodloužení nájemní smlouvy (m.Kučerovi)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 587/07 ze dne 10.7.2007

II. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.5 v čp. 168, ul.Mazákova v Kutné Hoře s manželi Soňou a Pavlem Kučerovými, trvale bytem tamtéž.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 751/07 k signalizačnímu, veřejnému a vánočnímu osvětlení
Rada města I. s o u h l a s í
s navrženým postupem zajištění správy, provozování, údržby, postupné obnovy a rozvoje signalizačního zařízení, veřejného a vánočního osvětlení.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
navrhnout firmu pro zpracování komplexního materiálu dle bodu 2 předloženého materiálu a dopracovat jeho podrobné zadání.
Zodpovídá : Ing. M.Železný, jednatel TS      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 752/07 k integrovanému plánu rozvoje města K.H.
Rada města I. s c h v a l u j e
koncept Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora

II. b e r e n a v ě d o m í
závěry, výsledky a doporučení Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora

III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit koncept Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora
Zodpovídá : Vančura, Benada      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 753/07 k "projekt. dokumentaci"-křižovatka Opletalova
Rada města s o u h l a s í
s přidělením zakázky na projektovou dokumentaci okružní křižovatky Opletalova/Ortenova na sídlišti Šipší firmě Highway Design, s.r.o., Hradec Králové
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 754/07 k Rekonstrukci opěrné zdi - Kouřimská ul.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěr pracovní skupiny ze dne 10.8.2007 k vyhodnocení poptávky na uvedenou zakázku s tím, že akci bude realizovat DALFOS s.r.o. Libenice.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 755/07 k projektové dokumentaci - 2.etapa sídliště Šipší
Rada města s o u h l a s í
s přidělením zakázky na projektovou dokumentaci 2.etapy realizace DG sídliště Šipší společnosti Under-Construction Architects, Praha
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 756/07 k rekonstrukci historického jádra města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěr pracovní skupiny ze dne 13.8.2007 k vyhodnocení poptávky na uvedenou zakázku s tím, že akci bude realizovat Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 757/07 k zapojení K.H. do programu Rady Evropy...
Rada města s o u h l a s í
s podáním přihlášky Města Kutná Hora do projektu Rady Evropy Intercultural Cities: Governance AND POLICIES FOR DIVERSE COMMUNITIES.
Zodpovídá : Bartoň      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 758/07 k zápisu komise pro mezinárodní spolupráci
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze
dne 16.července 2007.
b) zápis č. 5 z jednání Komise životního prostředí ze dne 2.7.2007


Usnesení č. 759/07 k zakoupení měřiče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výběr dodavatele firmy Gemos CZ, spol. s r.o. Praha na zakoupení ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel.
Zodpovídá : O. Kubový      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 760/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení RM č. 532/07 ze dne 19.6.2007
b) se zrušením usnesení RM č. 426/06 ze dne 3.5.2006
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 761/07 k majetkovému převodu budovy v K.Hoře
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu tajemníka MÚ k majetkovému převodu budovy čp. 178 Radnická ul.

II. p o v ě ř u j e
starostu města
jednáním s ministry vnitra a spravedlnosti o majetkovém převodu budovy čp. 178 Radnická ul., K.Hora
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 762/07 k vyřazovanému majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období 1.1.2007 - 31.7.2007.


Usnesení č. 763/07 k zápisu z komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro TV a sport ze dne 26.6.2007

II. j m e n u j e
pana Jana Balhama, trvale bytem Neškaredice 82, Kutná Hora členem Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.07


Usnesení č. 764/07 k vyhodnocení poptávkového řízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava cesty (ostatní komunikace) Pod sv. Barborou" v Kutné Hoře s firmou REPAM s.r.o., Masarykova 596, Kutná Hora v celkové výši 1.834.690,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 21. srpna 2007

Nahoru