21. října 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.října 2020

Usnesení č. 754/20 k programu jednání Rady města 21. 10. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 21. 10. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 755/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 9. 2020.
b) zápis Osadního výboru Třešňovka ze dne 17. 9. 2020


Usnesení č. 756/20 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie ze dne 17. 9. 2020.


Usnesení č. 757/20 k darovací smlouvě - vybudování tobogánu (Foxconn)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na částku 450.000 Kč mezi městem Kutná Hora a spol. Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČ: 275 16 032, za účelem podílení se na vybudování tobogánu umístěného v Breüerových sadech v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 758/20 ke zřízení pozice Smart City Manager
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
podmínky vytvoření pozice Smart City Manager dle předložených propozic, vyhlášení výběrového řízení a jmenování hodnotící komise VŘ ve složení: 3 zástupci samosprávy a 4 nezávislí odborníci z oboru.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 759/20 k zápisu Finančního výboru ze dne 8. září 2020
Rada města u k l á d á
a) Dozorčí radě spol. Technické služby s.r.o. projednat obsah kontrolní zprávy, kterou zpracoval Finanční výbor ZM a seznámit Radu města s jejími závěry
Zodpovídá: Ing. J. Viktora, starosta Termín: na nejbližší DR

c) Radě města a Finančnímu výboru ZM předložit právní rozbor, který by dokladoval, že požadavek FV na doplnění analýzy přestupkové agendy nespadá do působnosti RM ani FV. V případě, že tato analýza neexistuje, doplnit požadované údaje.
Zodpovídá : T. Hobl, tajemník MěÚ      Termín : 23.10.20


Usnesení č. 760/20 k žádosti o výpůjčku - Sparta Kutná Hora, z. s.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 4122/3 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.11.20


Usnesení č. 761/20 k uzavření dodatku ke smlouvě TJ Sparta Kutná Hora, z. s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 23. 10. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČ: 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora, jako vypůjčitelem. Smluvní strany se dohodly na tom, že doba trvání výše uvedené smlouvy se mění z doby určité do 31. 12. 2028 na dobu 30 let ode dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem povolen vklad práva stavby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 762/20 k záměru na pronájem kanceláře - Šultysova 154
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání (kancelář č. 6) v I. patře budovy č. p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1073 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.11.20


Usnesení č. 763/20 k zápisu Komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 12. 10. 2020.


Usnesení č. 764/20 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Macková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 610 o výměře cca 28 m2 v k. ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 765/20 k záměru na prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (manž. Králikovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 4504/55 o výměře 19 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 766/20 k prodeji části poz. v k.ú. Sedlec (České Radiokomunikace)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 662/1 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti České Radiokomunikace, a. s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, za kupní cenu ve výši 575 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 767/20 k prodeji pozemků v k. ú. Útěšenovice formou VŘ (p. Seifert)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, oba v k. ú. Útěšenovice, včetně všech součástí a příslušenství, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 768/20 k prodeji pozemku v k. ú. Kaňk (p. Tesárek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 207/6 (zahrada) o výměře 421 m2 v k. ú. Kaňk panu Jiřímu Tesárkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 769/20 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (Spol. vlast. Vojtěšská 31/28)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 684/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 576 m2 v k. ú. Kutná Hora společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Vojtěšská č. p. 31, Kutná Hora, IČ 29154499, se sídlem Vojtěšská 31/28 Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 770/20 k prodeji budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21
 
 
Usnesení č. 771/20 k odkupu pozemku v k. ú. Kutná Hora, Karlov (AVZO TSČ ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkup pozemku p. č. 3246/1 o výměře 798 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spolku Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, IČ 41695402, se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 175.560 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 772/20 k zápisu Komise kulturní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 30.9. 2020


Usnesení č. 773/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 41
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 66.000 Kč z důvodu přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR určených pro Městskou knihovnu Kutná Hora na účel "Veřejné informační služby knihoven".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 774/20 k zápisu Komise sportovní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 24. 9. 2020 a ze dne 8. 10. 2020,

II. j m e n u j e
pana Petra Kratochvíla, místostarostu TJ Sokol Kutná Hora, 285 47 Křesetice, členem Komise sportovní Rady města Kutná Hora

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
stáhnout výzvu k předkládání projektů v programu velké projekty v oblasti sportu pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 775/20 k žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 pro TJ Sokol Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na poskytnutí dotace pro rok 2021 pro - TJ Sokol Kutná Hora na provoz sportovních zařízení sokoloven v ulici Tyršova a v ulici Sokolská.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 776/20 k VŘ "KH listy - sazba, příprava, tisk, dodání na distribuční místa"
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále "zákon"), zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Kutnohorské listy - sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa", se základním hodnotícím kritériem - nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

b) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Mgr. Bc. Vít Šnajdr Josef Kraus
Ing. Pavlína Daňková Mgr. Věra Klimentová
Bc. Jaroslava Brandejská Bc. Leona Krulišová
Monika Pravdová Mgr. Pavel Ladra
Mgr. Bc. Silvia Doušová Jakub Obraz.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 777/20 k platovému zařazení dočasného ředitele PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení dočasně jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, pana Jiřího Lázňovského, .
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.20


Usnesení č. 778/20 ke KŘ na vedoucí pracovní místo ředitele Školní jídelny KH
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 728/20 ze dne 7. 10. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora: Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora,

b) text nově vyhlášeného konkursního řízení,

III. p o v ě ř u j e
výkonem funkce tajemníka konkursní komise konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče, školství a kultury.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Mgr. Kloudová      Termín : 29.10.20


Usnesení č. 779/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 42 - 46
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 42 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 508.351,34 Kč. Investiční prostředky ve výši 96.351,34 Kč jsou určeny na částečné finanční zajištění konvektomatu do školní jídelny MŠ Benešova. Schválené, ale z důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky ve výši 412.000 Kč se převádí do investičního fondu organizace na realizaci opravy příjezdových cest ke školní jídelně v areálu školy Benešova 149,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 2.024.564 Kč. Investiční prostředky ve výši 824.564 jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu MVD 1. patro (druhé nadzemní podlaží). Schválené, ale důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky ve výši 1.200.000 Kč se převádí do investičního fondu organizace na realizaci opravy dalšího sociálního zařízení a příslušející části vnitřní kanalizace,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 600.000 Kč. Tyto schválené, ale z důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky se převádí do investičního fondu organizace na dofinancování při rekonstrukci suterénu,

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 1.200.000 Kč. Tyto schválené, ale z důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky se převádí do investičního fondu organizace na realizaci výměny části oken budovy školy,

e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 150.000 Kč. Investiční prostředky určeny na částečné finanční zajištění nákupu nových sedadel do koncertního sálu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 780/20 k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o probíhajícím programu v období 2019 - 2020,

II. s c h v a l u j e
prodloužení programu "Poskytování příspěvku na realizaci kanalizační přípojky na území Města Kutná Hora" do 31. 12. 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 781/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadatelce paní Magdaleně Rychlé , která splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.11.20


Usnesení č. 782/20 k rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí hodnocených nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Kutná Hora, Masarykova ulice-rekonstrukce chodníků" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon"), výběr dodavatele: CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502 (dále: "vybraný dodavatel"), k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky: "Kutná Hora, Masarykova ulice-rekonstrukce chodníků", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na uvedenou veřejnou zakázku,

c) uzavření smlouvy na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s vybraným dodavatelem CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502 za cenu díla 13.691.210,71 Kč bez DPH a 16.566.364,96 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona obdobně.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 783/20 k rozpočtovému opatření INV č. 15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 15, kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů na základě darovací smlouvy od FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z. s., na nákup sportovního vybavení do sportovní haly Klimeška ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 784/20 k dodatku smlouvy o dílo projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění smlouvy a úpravu plnění předmětu v zakázce "Obsahové náplně audiovize a multimédií v expozicích ve Vlašském dvoře" v rámci projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr - Realizace expozic ve Vlašském dvoře" s firmou: pokorny film s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 785/20 k úpravě Smlouvy o dílo s TS Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
rozšíření předmětu díla ve smlouvě o dílo s TS Kutná Hora na výměnu povrchů ulic na Kaňku schválené usnesením RM č. 736/20 ze dne 7. 10. 2020 o osazení obrubníků v ulici U Lípy.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 786/20 k prodloužení smluv na administraci akce - Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení dohod o pracovní činnosti vážících se k projektu Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře reg.č.CZ.06.3.33/0.0./0.0/16059/0004563,

II. u k l á d á
personálnímu oddělení kanceláře tajemníka prodloužit ve spolupráci s odborem investic Dohody o pracovní činnosti.
Zodpovídá : Ing. Janál, Mgr. Kloudová      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 787/20 k nákupu LED výsledkové tabule pro Sportovní halu Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu se společností ATLAS servis CZ, s.r.o., Opavská 492, Velká Polom, na dodávku výsledkové LED tabule do Sportovní haly Klimeška Kutná Hora dle cenové nabídky ze dne 12. 10. 2020,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu se společností ATLAS servis CZ, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 788/20 k zápisu DR společnosti MLaR KH spol. s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
a) udělení odměny jednateli společnosti za II. Q. 2020 v plné výši,

b) poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Viktoria Sedlec na nákup stavebního řeziva, které bude použito na výstavbu pergoly na hřišti ve výši 55.000 Kč za podmínky, že nákup řeziva bude proveden na pile ve Štipoklasech,

c) poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Děti v Haluzí, z.s. na nákup stavebního řeziva, které bude použito na vybudování zázemí lesní školky ve výši 12.000 Kč za podmínky, že nákup řeziva bude proveden na pile ve Štipoklasech,

d) nákup dodávkového automobilu pro společnost na využití v pěstební činnosti, hlavně na dopravu sazenic, ve výši 560.000 Kč,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 93. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 6. října 2020 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 789/20 k zápiu DR společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/20 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 17. 9. 2020 ve všech ostatních bodech s výhradou.


Usnesení č. 790/20 ke Smlouvě o dílo "Údržba věžních hodin"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo řešící údržbu věžních hodin v Kutné Hoře s panem Miroslavem Janků, .
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 791/20 k umístění banneru na sloup VO v ulici Šultysova čp. 154
Rada města s c h v a l u j e
umístění banneru s upoutávkami na akce GFJ na sloup veřejného osvětlení v ulici Šultysova, před čp. 154.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 792/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 11
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 11 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 132.623 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace je poskytována Městu Kutná Hora a byla uzavřena s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 793/20 k rozpočtům a střednědobým výhledům rozpočtů PO Pečovatelská sl. KH
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočty příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro rok 2021 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců),

b) střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro roky 2022 a 2023 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců).
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 794/20 k rozpočtovému opatření POL č. 1 - 2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace zavedení optických kabelů ve výši 437.000 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů paragrafu "Bezpečnost a veřejný pořádek" na paragraf "Asistent prevence kriminality" ve výši 396.649 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 795/20 ke změně názvů zastávek MHD
Rada města s c h v a l u j e
návrh na změnu názvů devíti zastávek MHD v tomto znění:
PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
KH,,nem. KH,Žižkov,Fučíkova
KH,,Opletalova KH,Šipší,Opletalova
KH,,Sběrná KH,Šipší,Sběrná
KH,,sídliště Šipší KH,Šipší,Jana Zajíce
KH,,U Hřbitova KH,Žižkov,u hřbitova
KH,,U Kamenné kašny KH,,Kamenná kašna
KH,,U Kamenného domu KH,,Kamenný dům
KH,,u potravin KH,Hlouška,Masarykova
KH,Malín KH,Malín,Mincovní
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 12.12.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 21. října 2020

Nahoru