21. října 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.října 2015

Usnesení č. 951/15 k doplnění Dozorčí rady Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

I. j m e n u j e
pana Tomáše Mottla, Kutná Hora do funkce člena dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu PaedDr. Robertu Lukáškovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 15.11.15


Usnesení č. 952/15 ke jmenování vedoucího Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
Rada města j m e n u j e
v souladu s § 102 odst. g) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.11.2015 vedoucím Odboru správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře Mgr. et. Bc. Alenu Šorčíkovou.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 953/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 7. 10. 2015

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s panem Antonínem Dolívkou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017

b) s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory manželů Jany a Jiřího Čumových, Červené Pečky, v seznamu uchazečů z vážných důvodů.

c) se zrušením usnesení rady města č. 770/15 v bodě 2) ze dne 26. 8. 2015 týkajícího se vyřazení žádosti o byt v domě zvláštního určení - byt v domě pro seniory, podanou panem Františkem Trávníkem, Kutná Hora-Malín dne 6. 6. 2008 ze seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 954/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 26/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/15 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 (79,41 m2) ve 4. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 3+1 (79,41 m2) ve 4. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Veselou,Opatovice I., za nájemné ve výši 3.603,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 26/15.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 955/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 27/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 27/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 (66,00 m2) ve 3. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 2+1 (66,00 m2) ve 3. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Martinou Suchomelovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.326,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 27/15.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 956/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 28/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 28/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 (60,30 m2) v 1. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+1 (60,30 m2) v 1. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Irenou Červeňákovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.035,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 28/15.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 957/15 k pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 23 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (46,02 m2), s paní Ludmilou Martinkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2015 za smluvní nájemné ve výši 2.248,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 958/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 33/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/15 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2015 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 16.12.15


Usnesení č. 959/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 32/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2015 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 16.12.15


Usnesení č. 960/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 31/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2015 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 16.12.15


Usnesení č. 961/15 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 30/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/15 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 16.12.15


Usnesení č. 962/15 k výběrovému řízení č.SN 25/15 a vyhlášení VŘ č.SN 29/15
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 25/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 11. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 16.12.15


Usnesení č. 963/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt. prostor - FORES-KH s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností FORES-KH s.r.o., IČ: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora na dobu určitou od 27.10.2015 do 31.3.2016 za nájemné ve výši 1.197,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 964/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - p.Thieme
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Maxem Thieme, IČ: 66757916, Kutná Hora na dobu určitou od 27.10.2015 do 31.3.2016 za nájemné ve výši 1.455,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 965/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - p.Černý
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Radkem Černým, IČ: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 27.10.2015 do 31.3.2016 za nájemné ve výši 1.259,00 Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 966/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - p.Tvrdík
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČ: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 27.10.2015 do 31.3.2016 za nájemné ve výši 1.461,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání nájemního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 01.11.15


Usnesení č. 967/15 k žádosti Centra pro zdravotně postižené a seniory Střed.kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy - Kladno, na dobu určitou od 30.11.2015 do 4.12.2015 za účelem pořádání Vánoční prodejní výstavy prací zdravotně postižených a seniorů.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 968/15 k podání žádosti o finanční podporu pojištění lesních porostů
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o finanční podporu pojištění lesních porostů z programu Podpůrný a garanční rolnický fond, a.s dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru správy majetku zajistit administraci žádosti a v termínu ji podat.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 969/15 k žádosti p.Buňky
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením přívodu topení do nebytových prostor, které pan Buňka užívá na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Kutná Hora

II. t r v á
na tom, aby se nájemce nebytových prostor v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora pan Boris Buňka podílel poměrnou částí na vytápění užívaných prostor.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 970/15 k dohodě o rozdělení nákladů - Dačického dům
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o rozdělení nákladů na odstranění možnosti průchodu z pozemků p.č. 345/1 a 346 v k.ú. Kutná Hora na pozemek Města Kutná Hora u rekonstruovaného objektu "Dačického dům", mezi manželi Pavlem a Jitkou Ciklerovými, Praha 2 a Kutná Hora, majiteli restaurace Dačického a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 08.11.15


Usnesení č. 971/15 k nákupu elektrické rolby pro Zimní stadion KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Nákup elektrické rolby pro ZS Kutná Hora"

b) dle ustanovení § 78, odst. (1), písm. b) zákona základní hodnotící kritérium této veřejné zakázky: nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

c) jmenování složení členů a jejich náhradníků hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě, která plní funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje i kvalifikaci dodavatelů.

II. p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku k výběru okruhu dodavatelů k oslovení Výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 972/15 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - spol.PAVELKA-kontejnery s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemků p.č. 2711/1, p.č. 3671/1 a p.č. 3672/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti PAVELKA - kontejnery s.r.o., se sídlem Nádražní 437, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 973/15 k prodeji pozemků v k.ú.Neškaredice - spol.CARPIAS, SE
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 139 o výměře 126 m2 a p.č. 502 o výměře 156 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p.č. 82 o výměře 346 m2 a p.č. 87 o výměře 322 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 974/15 k souhlasu s prodejem části pozemku v k.ú.KH - Středočeský kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4500/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 (právo hospodaření Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora) pod stavbou trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín a nevyužít tak předkupního práva založeného Kupní smlouvou ze dne 21.6. 1993 ve prospěch Města Kutná Hora k pozemku p.č. 4500/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 975/15 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 5.10. 2015.


Usnesení č. 976/15 ke zřízení věcného břemene dešťové kanalizace - Obec Miskovice
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Dešťová kanalizace - Přítoky - komunikace Záviska" na pozemku p.č. 90/3 v k.ú. Přítoky v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Obce Miskovice, se sídlem Miskovice č.p. 26, 285 01 Miskovice. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 977/15 ke stanovisku Města ke stavbě "Optické připojení lokality Vítězná 49"
Rada města s c h v a l u j e
předloženou odpověď na žádost společnosti Bohemiatel s.r.o., se sídlem Libušská 27/210, Praha 4 týkající se stavby "Optické připojení lokality Vítězná 49, Kutná Hora" na pozemcích p.č. 812/4 a p.č. 616 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 978/15 ke jmenování člena školské rady ZŠ J.Palacha v KH
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanoveními § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pana Mgr. Miroslava Roudného členem školské rady Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře s účinností od 26. 10. 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.15


Usnesení č. 979/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 5. 10. 2015


Usnesení č. 980/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.30
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 30 -
přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 533 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na dofinancování havárie podlahy v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 981/15 k Dačického domu - jmenování hodnotící komise
Rada města I. s c h v a l u j e
Hodnotící komisi která bude vykonávat i funkci komise pro otvírání obálek akce Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco pro tato výběrová řízení
VŘ č. 18 - Tisk doprovodných a edukativních materiálů a
VŘ č. 17 - Tvorba animovaného filmu a
VŘ č. 22 - Zhotovení faksimilií knih
v tomto složení:
Členové náhradníci
Martin Starý Josef Viktora
Dagmar Fundová Aleš Pospíšil
Jiří Janál Jan Trávníček
Ondřej Seifert Věra Žáčková
Civišová Dagmar Michaela Špačková

II. u k l á d á
Řádně zajistit organizaci zasedání komise pro všechna uvedená VŘ v souladu se zněním zákona o VŘ a dotačními podmínkami
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 982/15 k výsledku veřejné zakázky "Snížení energ.náročnosti budovy"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora". Nejnižší nabídnutou cenu nabídla firma K+T stavební a montážní práce, Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora, za nabídkovou cenu 4 697 537,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 983/15 k doplňkové práci na MŠ Malín
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Tomáš Krejčí, K+T stavební a montážní práce Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora na doplňkové práce pro akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře" za nabídkovou cenu 186.563,40 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 984/15 k zahájení poptávkového řízení - Provozování veřejných WC
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Provozování veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře". Je nutné v podmínkách VŘ a následné smlouvě zohlednit případnou rekonstrukci Pacákových sadů v rámci dotačního projektu.

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Božena Marhanová Dobroslav Vepřek
3. Kateřina Hladíková Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 985/15 k harmonogramu svozu tříděných odpadů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděných odpadů
"z ulice" pro rok 2016, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 986/15 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 06/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 6.10.2015.


Usnesení č. 987/15 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 3/15, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky TEBIS - opravy ve výši 280.000,--Kč v rozpočtu odboru správy majetku, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TEBIS - opravy ve výši 280.000,--Kč rozpočtu technického oddělení odboru investic.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 4/15, kterým dochází k navýšení těchto příjmových rozpočtových položek: Příj.z poskyt.služeb a výrobků ve výši 15.000,--Kč, Příj.z dokončených nucených odtahů vozidel ve výši 15.500,--Kč, Philip Morris - VO Královské procházky ve výši 21.500,--Kč, ASEKOL - příjem za tříděné odpady ve výši 15.000,--Kč, ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady ve výši 29.500,--Kč a Přijaté pojistné náhrady-mobiliář ve výši 69.200,--Kč, a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup mobiliáře-Královská procházka ve výši 54.000,-Kč navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad: úklid kontejnerového stání ve výši 68.600,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 43.100,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 988/15 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2016
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2016 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 21.3.2016 do 31.3.2016 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 440.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.16


Usnesení č. 989/15 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 7. zasedání komise dopravní ze dne 14.10.2015


Usnesení č. 990/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 30.9.2015


Usnesení č. 991/15 k finanční výpomoci o.s. Život 90 Zruč nad Sázavou
Rada města I. s o u h l a s í
s finanční výpomocí o.s. Život 90 Zruč nad Sázavou

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
připravit rozpočtové opatření k poskytnutí finančních prostředků ve výši 30.000,-- Kč o.s. Život 90.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.15


Usnesení č. 992/15 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2015, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 230.552,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 993/15 ke Statutu Fondu cestovního ruchu a Jednacímu řádu FCR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c ) zák.č.128/2000 Sb.

s c h v a l u j e

Statut Fondu cestovního ruchu regionu Kutná Hora v souladu s čl. 8 tohoto Statutu a Jednací řád FCR.


Usnesení č. 994/15 k zápisu z jednání komise CR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise CR ze dne 21. 9. 2015
b) rezignaci pana M. Jandrury na funkci předsedy komise CR,
c) rezignaci R. Lukáška, M. Šibravy, a H. Bendové na funkci člena komise CRBc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 21. října 2015

Nahoru