21. prosince 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.prosince 2011

Usnesení č.1074/11 ke jmenování vedoucího oddělení interního auditu
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vedoucím oddělení interního auditu Městského úřadu v Kutné Hoře pana Ing. Františka Tvrdíka s účinností od 1.1.2012.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1075/11 k uzavření dodatku č. 5 - Oblastní charita
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkající se prodloužení termínu dokončení přístavby z 31.12.2011 do 30.6.2012 a prodloužení termínu splatnosti nájemného za období od 15.12.2006 do 31.12.2012 na 31.12.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1076/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 35/11
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 35/11 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+kk, v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1077/11 k uzavření sml. na provozování služby "SMS Parkovné"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o poskytování SMS služeb s firmou "Materna Communications a.s." se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 52, Praha 3.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1078/11 k Nařízení města o placeném stání vozidel na vymezených komunikací
Rada města s c h v a l u j e
a) Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory

b)Ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.12


Usnesení č.1079/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 451/07 a č. 677/05.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1080/11 k žádosti společnosti NOESIS s.r.o
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o umístění expozice značky Dačický v přízemí společné chodby vpravo v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností NOESIS s.r.o., se sídlem Vaníčkova 15 94/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční částku 5.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1081/11 k uzavření sml. o nájmu nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 9 v I. patře objektu postaveném na pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora na dobu určitou od 29.12.2011 do 29.2.2012 za měsíční nájemné ve výši 285,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši a měsíční paušál za služby ve výši 2.031,- Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši, za účelem ubytování hráčů TJ Sršni Kutn á Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.12.11


Usnesení č.1082/11 k areálu U Lorce - fotbalový stadion
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předloženého Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře - fotbalového stadionu v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem Lo recká 57, Kutná Hora

b) s uzavřením předložené Smlouvy o nájmu nemovitostí - fotbalového stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením FK Sparta - Respo ČKD Kutná Hora, se sídlem U Lorce 59, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č.1083/11 k ceníku za využití sportovní plochy UMT - fotbalové hřiště
Rada města s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportovní plochy - fotbalové hřiště Jana Palacha, Kutná Hora, s účinností od 1.1.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č.1084/11 k pověření OSM na pronájem trénink. hřiště
Rada města p o v ě ř u j e
ode dne 1.1.2012 odbor správy majetku k uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu tréninkového hřiště na kopanou - umělého trávníku III. generace, nacházejícího se převážně na pozemku p.č. 4122/1 (část PK p.č. 276/2) v k.ú. Kutná Hora,dle schváleného ceníku .

Zrušeno usnesením RM č. 435/12 ze dne 30.05.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č.1085/11 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 25/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 25/11, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky obřadní síň - opravy o částku 10.660,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory teplo.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1086/11 k podání žádosti o dotaci "Podpora regenerace panelových sídlišť"
Rada města I. s c h v a l u j e
Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Podpora regenerace panelových sídlišť na rekonstrukci chodníků v ulici J.Palacha

II. u k l á d á
Odboru investic
jednat o úpravě cen a uzavřít:
a/ mandátní smlouvu s Ing. Romanem Krásným na Konzultační a poradenskou činnost za 190.000,-Kč bez DPH
b/ mandátní smlouvu na Zpracování projektu a podání dotace za 123.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.01.12


Usnesení č.1087/11 k rozpočtovému opatření INV č. 43
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 43, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Zateplení ZŠ J.Palacha" o 9.202.080,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1088/11 ke zrušení usnesení na dotaci - sběrné dvory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit usnesení ZM č. 254/10 ze dne 8.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1089/11 k zápisu DR Průvodcovská služba K.Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba, s. r. o., konané 12. prosince 2011

II. s o u h l a s í
s výplatou odměn členům dozorčí rady za II. pololetí roku 2011.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.12.11


Usnesení č.1090/11 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,00 Kč pro jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města Kutná Hora v rámci investiční akce VHS Kutnohorsko-Čáslavsko, za podmínky dokončení realizace přípojky do 3 l et ode dne vydání územního souhlasu (anebo ohlášení) žadatelům, kteří mají schválenou žádost o příspěvek a předloží doklady uvedené v důvodové zprávě.

II. s c h v a l u j e
návrh žádosti o příspěvek na výstavbu kanalizační přípojky.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.12


Usnesení č.1091/11 k žádosti TJ Sokol Malín
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v I. patře stavby postavené na pozemku p.č. 673 v k.ú. Malín (kabiny) mezi TJ Sokol Malín, IČ 48677957 a paní Danou Záhumenskou,Kutná Hora za účelem provozování hostinské činnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 21. prosince 2011

Nahoru