21. prosince 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.prosince 2010

Usnesení č.1035/10 k prodloužení sml. o výpůjčce nebyt. prostorů (p. Mikeš)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora do 31.5.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.11


Usnesení č.1036/10 k uzavření dodatku č.9 - Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 25.4.1997 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora týkající se změny výše ročního nájemného, které s účinností od 1.1.2011 bude činit 125.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1037/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.1.2011 do 28.2.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1038/10 k realizaci parkoviště U Kapličky
Rada města s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na dodavatele, kde nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou jako jediným hodnotícím kriteriem podala společnost Technické služby Kutná Hora s.r.o. se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, ve výši 672.046,40 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č.1039/10 k rozpočtovému opatření OŽP č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtovýc h příjmů a výdajů ve výši 263.590,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 21. prosince 2010

Nahoru