21. prosince 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.prosince 2009

Usnesení č.1102/09 k ukončení smluv s Nemocnicí Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením Nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

b) s ukončením Nájemní smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009

c) s ukončením Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 4.3.2008 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2009 .Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1103/09 k uzavření Dodatku č. 1 - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí budovy č.p. 237 část obce Žižkov na pozemku p.č. 678/1 v obci a k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 678/1 - zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíč kovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, týkajícího se rozšíření předmětu užívání nemovitostí o sklad postavený na pozemku p.č. 678/14 v obci a k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1104/09 k odvolání a jmenování funkce jednatele nemocnice v Kutné Hoře
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Ing. Martina Suchánka, z funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s okamžitou účinností.

II. j m e n u j e

ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
JUDr. Alici Opočenskou, do funkce jednatelky společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s okamžitou účinností, t.j. ode dne 21.12.2009.Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 21.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 21. prosince 2009

Nahoru