21. listopadu 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.listopadu 2006

Usnesení č. 980/06 ke jmenování komise na veřejnou zakázku
Rada města j m e n u j e
členy hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu "Organizace zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb metodou EPC v areálu Nemocnice Kutná Hora" v tomto složení:
Ing. Josef Bárta, Ing. Jaroslav Benada, Ing. Tomáš Benada,Jan Moravec a Lenka Svobodová


Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 30.01.07


Usnesení č. 981/06 k návrhu termínů RM na I.pololetí 2007
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na I.pololetí 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 982/06 k výpůjčce nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. II ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově Radnická 178, Kutná Hora uzavřené dne 11.6.2003 mezi Městem Kutná Hora a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dodatek č. II se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2014.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 983/06 k návrhu předsedy kontrolního výboru ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora pana Václava Zimmermanna.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 984/06 ke složení redakční rady Kutnohorských listů
Rada města I. o d v o l á v á
z redakční rady Kutnohorských listů pana Bohumila Dvořáka a pana Mgr. Miroslava France z důvodu změn ve složení zastupitelstva města po komunálních volbách 2006.

II. j m e n u j e
členem redakční rady Kutnohorských listů pana RNDr. Vladislava Slavíčka, člena rady města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 985/06 k odkoupení pozemků v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4522/16, p.č. 4522/17 a p.č. 4522/19 o celkové výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Věry Vondráčkové, Kutná Hora za kupní cenu 150,- Kč/m2 s tím, že Město Kutná Hora uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 986/06 ke koupi lesního pozemku ve Spytovicích
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. KN 345, 346/2 a PK 433/1 v k.ú. Spytovice o celkové výměře 14 .542 m2 od Ing. Miloslava Kasala, a Aleny Pírkové, Pardubice za kupní cenu 115.786,- Kč.

II. s o u h l a s í
se zaplacením daně z převodu pozemků p.č. KN 345, 346/2 a PK 433/1 v k.ú. Spytovice Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 987/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení RM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 988/06 k zápisům z jednání komisí
Rada města b e r e n a v ě d om í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 6.11.2006
b) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 13.11.2006.
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 11.10.2006


Usnesení č. 989/06 k návrhu 16. rozpočtové změny
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 16. rozpočtové změny :
navýšení o 3.176.610,- Kč v příjmové části rozpočtu
0,- Kč ve financování a
3.176.610,- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 990/06 k návrhu mimořádných odměn
Rada města s c h v a l u j e
přiznání předložených mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení :
ZŠ Jana Palacha - ředitel Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora - ředitel Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka - ředitelka Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická - ředitel Mgr. Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora - ředitelka Mgr. Jana procházková
MŠ Pohádka - ředitelka Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora - ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora - ředitelka Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 991/06 k vyhlášení VŘ č.SN 28/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 28/06 na pronájem bytu o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 3.1.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.01.07


Usnesení č. 992/06 k vyhlášení VŘ č.SN 29/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 29/06 na pronájem bytu o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 8.1.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.01.07


Usnesení č. 993/06 k žádosti o společný nájem
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 7 v čp. 660, ul. Puškinská, Kutná Hora mezi nájemcem bytu panem Alešem Kaiznerem, paní Lucií Kaiznerovou (bývalou manželkou) a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 994/06 k návrhu dohody o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 28.147,00 Kč pro paní Boženu Litomiskou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 995/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Petru Slavíkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 17.260,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 996/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ladislava Čureju, Kutná Hora ve výši 50% z částky 604,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 997/06 k žádosti o prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení ve výši 851,00 Kč pro Pivovar Kutná Hora, s.r.o., U Lorce 11.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 998/06 k odprodeji bytových jednotek ve 2. vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 178, 179 180 a 181 ul. Opletalova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005
1) byt. jednotka č.178/1, manželé Miloslav a Květoslava Volfovi, kupní cena
ve výši 223.280,- Kč
2) byt. jednotka č.178/3, pan Štefan Živčák, kupní cena ve výši 246.063,- Kč
3) byt. jednotka č.178/4, manželé Oldřich a Ivana Valenovi, kupní cena ve
výši 225.393,- Kč
4) byt. jednotka č.178/5, pan Petr Zvoník, kupní cena ve výši 105.284,- Kč
5) byt. jednotka č.178/6, paní Konstantina Osmančíková, kupní cena ve výši
248.365,- Kč
6) byt .jednotka č.178/8, pí Dana Výborná, kupní cena ve výši 105.284,- Kč
7) byt. jednotka č. 178/9, pí Věra Flegrová, kupní cena ve výši 248.365,-

8) byt. jednotka č.178/10, manželé Ladislav a Miroslava Neprašovi, kupní
cena ve výši 222.359,- Kč
9) byt. jednotka č.178/12, pí Jindřiška Zemčáková, kupní cena ve výši
245.092,- Kč
10) byt. jednotka č.179/1, pí Libuše Michalková, kupní cena ve výši
183.877,- Kč
11) byt. jednotka č.179/2, pí Jaroslava Tučková, kupní cena ve výši
85.857,- Kč
12) byt. jednotka č.179/4, pan Jan Klos, kupní cena ve výši 185.618,- Kč
13) byt. jednotka č.179/5, pí Marie Vagnerová, kupní cena ve výši 86.705,- Kč
14) byt. jednotka č.179/6, manželé MUDr. Dana a Ing.Václav Hüttnerovi, kupní
cena ve výši 185.618, Kč
15) byt. jednotka č.179/7, manželé Ing.Luděk a Hana Fišerovi, kupní cena ve
výši 185.618,- Kč
16) byt. jednotka č.179/8, manželé Helena a Miroslav Zemanovi, kupní cena ve
výši 86.705,- Kč
17) byt. jednotka č.179/10, manželé Zdeněk a Jitka Podhajští, kupní cena ve
výši 183.119,- Kč
18) byt. jednotka č.179/11 manželé Ivan Moravec a Vlasta Klímová, kupní cena
ve výši 85.527,- Kč
19) byt. jednotka č.179/12, manželé Antonín a Marie Černí, kupní cena ve
výši 183.119,-Kč
20) byt. jednotka č.180/1, manželé Josef a Jindra Kalendovi, kupní cena ve
výši 183.877,- Kč
21) byt. jednotka č.180/2, pí Vlasta Fojtová, kupní cena ve výši 85.875,- Kč
22) byt. jednotka č.180/3, pan Václav Mareček, kupní cena ve výši
183.877,- Kč
23) byt. jednotka č.180/4 manželé Miroslav a Olga Martinovi, kupní cena ve
výši 185.618,- Kč
24) byt. jednotka č.180/5 pí Miroslava Arnoštová, kupní cena ve výši
86.705,- Kč
25) byt. jednotka č.180/6, pí Jana Růžičková, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
26) byt. jednotka č.180/7, manželé Jaroslav a Helena Adamcovi, kupní cena
ve výši 185.618,- Kč
27) byt. jednotka č.180/9, manželé Milan a Jana Pilařovi, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
28) byt. jednotka č.18010 manželé Jiří a Lenka Mašínovi, kupní cena ve výši
183.119,- Kč
29) byt. jednotka č.180/12, manželé Jaroslav a Helena Koldovi, kupní cena ve
výši 183.119,-Kč
30) byt. jednotka č.181/1, pí Jana Fialová, kupní cena ve výši 196.178,- Kč
31) byt. jednotka č.181/2, manželé Irena a Oldřich Svobodovi, kupní cena ve
výši 85.875,- Kč
32) byt. jednotka č.181/3, manželé Josef a Marie Jursíkovi, kupní cena ve
výši 183.877,- Kč
33) byt. jednotka č.181/4, manželé Jaroslav a Miroslava Škopkovi, kupní cena
ve výši 198.054,- Kč
34) byt. jednotka č.181/5, manželé Jiří a Hana Stiborovi, kupní cena ve výši
86.705,- Kč
35) byt. jednotka č.181/6, pan Ondřej Novodvorský, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
36) byt. jednotka č.181/7, manželé Evžen a Lenka Andrlovi, kupní cena ve výši
198.054,- Kč
37) byt. jednotka č.181/9, pí Jitka Latislavová, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
38) byt. jednotka č.181/10 manželé Miloš a Hana Máchalovi, kupní cena ve
výši 195.361,- Kč
39) byt. jednotka č.181/11, pan Jindřich Kříž, kupní cena ve výši 85.527,-Kč
40) byt. jednotka č.181/12, manželé Ing.Vladimír a Marcela Procházkovi, kupní
cena ve výši 183.119,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 999/06 k žádosti o odprodej bytu v Kutné Hoře
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/21, 785/22, 785/23, 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 paní Martě Čonkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č.1000/06 k poplatkům z prodlení u nájemních smluv na bytové jednotky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že nebude vyměřován poplatek z prodlení u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, jehož výše nepřesáhne v běžném roce 100,00 Kč včetně, počínaje 1. lednem 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1001/06 k úrokům z prodlení u nájemních smluv
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že nebude vyměřován úrok z prodlení u nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, jehož výše nepřesáhne v běžném roce 100,00 Kč včetně, počínaje 1. lednem 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1002/06 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora s paní Martou Jakubu,
na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.12.2006 do 30.11.2008.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora s paní Markétou Flosovou,
na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.12.2006 do 28.2.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1003/06 k žádosti pana Roberta Hosy
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 30.5.2003 o nájmu nebytových prostor v čp. 147, ul. Šandova, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Robertem Hosou, Poděbrady, dohodou ke dni 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.07


Usnesení č.1004/06 k žádosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí za účelem pronájmu nebytového prostoru v II. patře polikliniky v Kutné Hoře jako kineziologie mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a paní Lenkou Kombercovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.06


Usnesení č.1005/06 k žádosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o podnájmu nebytových prostor o užívání nebytových prostorů v I. patře polikliniky v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností CLINTERAP s.r.o. se sídlem Nad Vodovodem 613/11, Praha 10, za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru psychiatrie.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.06


Usnesení č.1006/06 k dohodě o ukončení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 71, Táborská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Stanislavem Hušpauerem, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.07


Usnesení č.1007/06 k zápisu z jednání DR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 30. října 2006.


Usnesení č.1008/06 k zápisu z jednání DR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valníé hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 06/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 6. listopadu 2006.


Usnesení č.1009/06 ke zpracování tech. návrhu na rekonstrukci
Rada města souhlasí
se zadáním zpracování technického návrhu - řešení na rekonstrukci kotelen a ohřevu teplé vody v objektech Sportovců čp. 58 a čp. 59, které má pro svoji činnost pronajaté SK Sparta ČKD Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č.1010/06 k harmonogramu svozu odpadů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu odpadů z ulice pro rok 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1011/06 k rozhodování o umístění dopravního značení
Rada města I. r u š í
a) své usnesení č. 879/04 ze dne 6.10.2006 ke dni 21.11.2006
b) své usnesení č. 915/04 ze dne 20.10.2004 ke dni 21.11.2006

II. p o v ě ř u j e
odbor správy majetku
a) rozhodováním o stanovisku k umístění dopravního značení na místních
komunikacích v Kutné Hoře s tím, že ve zvlášť složitých případech
bude záležitost předložena k rozhodnutí radě města.
b) rozhodováním o stanovisku k povolování vyhrazeného parkování vozidel
na místních komunikacích v Kutné Hoře s tím, že ve zvlášť složitých
případech bude záležitost předložena k rozhodnutí radě města.
c) rozhodováním o stanovisku k povolování zvláštního užívání místních
komunikací v Kutné Hoře.

Zrušeno usnesením RM č. 732/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.11.06


Usnesení č.1012/06 k návrhu smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
1. se zrušením
a) usnesení 470/06, bod I.
b) usnesení č. 652/06, týkající se výpůjčky na pozemky dle PK p.č.
682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk.
2. s ukončením původní nájemní smlouvy, podepsané dne 16. srpna 2004
mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
a TJ Sokol Kaňk, se sídlem Kaňk, Kutná Hora ke dni 31. prosince 2006.
3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemky dle PK p.č. 682/1 a 682/2
v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora a TJ Sokol Kaňk, se sídlem Kaňk, Kutná Hora od 1.1.2007
na dobu určitou - patnáct let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1013/06 k instalaci vánočního stromu
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutné Hora, spol. s r.o. společnosti Technické služby Kutné Hora, spol. s r.o. zajistit instalaci vánočního stromu na Palackého náměstí v Kutné Hoře do 6.12.2006 17:30 hodin, kdy bude provedeno slavnostní rozsvícení.
Zodpovídá : Ing. M.Železný, jednatel TS      Termín : 06.12.06


Usnesení č.1014/06 k novému platovému zařazení
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení paní Mgr. Marie Ptáčkové, ředitelky ZUŠ Kutná Hora, s účinností od 18.10.2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č.1015/06 k návrhu na vyplacení odměn
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.06


Usnesení č.1016/06 k návrhu na konání ohňostroje
Rada města I. s o u h l a s í
s konáním slavnostního silvestrovského ohňostroje na Palackého náměstí tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

II. p o v ě ř u j e
ekonomický odbor MÚ
zajištěním finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč, v rámci rozpočtu města, nutných pro realizaci ohňostroje.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1017/06 k zadání pro zpracování změny ÚP
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
doplnit zadání pro zpracování změny č. 3 územního plánu města Kutná Hora v bodě 14.3. o nový odstavec s textem : "Pro dílčí změnové lokality, které do konce roku 2006 nebudou schváleny, bude po 1.1.2007 zpracován přímo návrh dílčích změn územního plánu města Kutná Hora (bez vyhotovení konceptu), který bude projednán a vydán dle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.11.06


Usnesení č.1018/06 k půjčkám z FRB - vyhlášení VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
l. vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB
ve VŘ č. II v roce 2006
2. schválit zahájení výběrového řízení pro rok 207 na poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně
závazné vyhlášky č. 2/2006 v měsíci lednu 2007.
3. souhlasit s kritériem pro výběrové řízení :
kód 01 : obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1019/06 k návrhu odměny
Rada města s c h v a l u j e
odměnu ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora Ing. Marii Štorkové, za rok 2006 jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.11.06


Usnesení č.1020/06 k výstavnímu programu GFJ
Rada města s c h v a l u j e
výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města kutné Hory na rok 2007.
Zodpovídá : Mgr. A.Rezler, ředitel      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1021/06 k informaci o hospodaření nemocnice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice k 30.9.2006 v porovnání s upraveným plánem pro 2. pololetí roku 2006.


Usnesení č.1022/06 k obnovení kontokorentního úvěru
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
obnovení kontokorentního úvěru pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o. poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. ve výši 8 mil. Kč.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí ručitelského závazku Města kutná Hora pro zajištění kontokorentního úvěru.
Zodpovídá : Ing.Malý, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1023/06 k žádosti o prominutí úroků z úvěru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
schválit prominutí úroků ve výši cca 260.000 Kč z poskytnutého úvěru Městem Kutná Hora pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing.Malý, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 21. listopadu 2006

Nahoru