21. dubna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.dubna 2021

Usnesení č. 249/21 k programu jednání Rady města 21. 4. 2021 - spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 21. 4. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Josefa Krause.
  
Usnesení č. 250/21 k zápisu č. 2/21 z jednání Dozorčí rady spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s r.o., konané dne 25. 2. 2021.
  
Usnesení č. 251/21 k informacím o výstavbě BD Lekkerland
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ohledně financování napojení výstavby BD Lekkerland na SCZT.
  
Usnesení č. 252/21 k programu jednání Rady města 21. 4. 2021 - spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 21. 4. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Josefa Krause.
  
Usnesení č. 253/21 k zápisu Dozorčí rady TS č. 05/21 a č. 04/21
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb
b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 05/21 a č. 04/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 8. dubna 2021.
  
Usnesení č. 254/21 k programu jednání Rady města 21. 4. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program schůze dne 21. 4. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Josefa Krause.
  
Usnesení č. 255/21 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 4. 3. 2021.
  
Usnesení č. 256/21 k právnímu informačnímu systému MěÚ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI se spol. Wolters Kluver ČR, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639, dle nabídky předplatného služby ASPI 2020 pro město Kutná Hora ze dne 12. 4. 2021 ve Variantě č. 1 za částku ve výši 49.629 Kč/ročně bez DPH se závazkem na dobu 5 let.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová  ; ; ;  Termín : 30.04.21
  
Usnesení č. 257/21 k informaci zastupitele týkající se úsekového měření rychlosti
Rada města I. s c h v a l u j e
odložení předloženého materiálu týkající se úsekového měření rychlosti,
 II. u k l á d á
Technickému oddělení odboru investic
a) zajistit vyjádření Dopravní komise RM
b) zajistit názor DI Policie ČR prodloužení měřených úseků dle vyjádření ODSH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 05.05.21
  
Usnesení č. 258/21 k organizační změně odboru kanceláře tajemníka
Rada města s o u h l a s í
s organizační změnou odboru kanceláře tajemníka a s účinností od 1. 5. 2021 převádí stávající oddělení zastupitelských orgánů zařazené v odboru Kancelář tajemníka včetně všech pracovních pozic a zaměstnanců zařazených na těchto pozicích pod přímou podřízenost tajemníka MěÚ Kutná Hora. V důsledku této změny se bude jednat o samostatné oddělení s názvem Oddělení zastupitelských orgánů. 
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek  ; ; ;  Termín : 30.04.21
  
Usnesení č. 259/21 k Memorandu o spolupráci - VRT
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření Předmemoranda o vzájemné spolupráci ve věci plánované vysokorychlostní trati ve Středočeském kraji,
 II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci ve věci plánované vysokorychlostní trati ve Středočeském kraji za účelem účinně spolupracovat při aktivitách směřujících k zabránění výstavby VRT v současném provedení a umístění stavby VRT.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová  ; ; ;  Termín : 11.05.21 
 
Usnesení č. 260/21 k Memorandu o spolupráci - Participativní rozpočet
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu - Participativní rozpočet - Městký úřad Kutná Hora mezi městem Kutná Hora a spol. Participation Factory, s.r.o., Farní 878/23, 162 00 Praha.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová  ; ; ;  Termín : 30.04.21 
 
Usnesení č. 261/21 k revitalizaci hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora za cenu 208.206,50 Kč bez DPH. 
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 31.05.21
 
  Usnesení č. 262/21 k revitalizaci hřbitova Kutná Hora - liniové žlaby
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - založení liniových žlabů" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 1.106.287 Kč včetně DPH,
b) uzavření smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - založení liniových žlabů" se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za cenu 1.106.287 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 31.05.21
 
  Usnesení č. 263/21 k VŘ na projekty - komunikace
Rada města s c h v a l u j e
a) zahájení VŘ na zpracování projektů rekonstrukce komunikací ulice Dolní, Sedlecká, Mezibranská a Krupičkova v režimu VZMR,
b) zahájení VŘ na zpracování projektu rekonstrukce kanalizace a komunikace ulic v Malíně Za Brodcem, K Sokolovně, Na Obci, Starokolínská a U Beránky v režimu VZMR.
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 31.12.21
  
Usnesení č. 264/21 ke kupní smlouvě - VO Za Biřictvím - Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Kupní smlouvy řešící 3 nová světelná místa v části ulice Za Biřictvím se společností GELANDIA Trade, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 ve výši 3.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 11.05.21 
 
Usnesení č. 265/21 ke smlouvě kupní - ulice V Zákoutí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Smlouvy kupní řešící prodej pozemku parc.č. 3176/48 v k.ú. Kutná Hora a infrastruktury chodníků v ulici V Zákoutí v Kutné Hoře - Karlově se společností V Zákoutí, s.r.o. se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov ve výši 400 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 11.05.21
 
 Usnesení č. 266/21 k jednateli Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení Ing. Jana Jägera z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. se sídlem v Kutné Hoře, IČ: 49549511 ke dni 30. 6. 2021,II. v y h l a š u j e
výběrové řízení na jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. se sídlem v Kutné Hoře, IČ: 49549511. 
Zodpovídá : Ing. J. Janál  ; ; ;  Termín : 30.06.21
  
Usnesení č. 267/21 k vyřazení položek z účtu 042 - nedokončené investice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t vyřazení nedokončené investice ve výši 1.008.942 Kč z účtu 042 a současně nesouhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu § 33 odst. 5, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková  ; ; ;  Termín : 11.05.21
  
Usnesení č. 268/21 k prominutí sankce z prodlení (paní Flosová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prominutí sankce z prodlení pro paní Markétu Flosovou, , Kutná Hora, ve výši 50 % z dlužné částky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21  


Usnesení č. 269/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 3/21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/21, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky ubytovna Vítězná - pojistné plnění ve výši 2.000.000 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek, a to byty - opravy o částku 1.000.000 Kč, nebytové prostory-opravy o částku 600.000 Kč a společné prostory-opravy o částku 400.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21
  
Usnesení č. 270/21 k vyrovnání plateb za využití sportoviště
Rada města s c h v a l u j e
finanční narovnání plateb u smluv za využití sportoviště - tělocvičny ve sportovním areálu Olympia Kutná Hora (dle skutečnosti roku 2020), které měly s Městem Kutná Hora na rok 2020 uzavřen spolek Kick Box Club Kutná Hora z.s.,IČO: 064 95 206, se sídlem Anenské náměstí 369, Kutná Hora (přeplatek 1.440 Kč), pan Jan Unger, , Kutná Hora (nedoplatek 1.215 Kč) a pan Tomáš Lín, Praha (přeplatek 540 Kč), z důvodu přijatých opatření při vyhlášení nouzového stavu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 31.05.21
  
Usnesení č. 271/21 k uzavření dodatku - TJ Viktoria Sedlec, z.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 21.1.2008 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Viktoria Sedlec, z.s. jako vypůjčitelem, IČO 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, Sedlec, Kutná Hora za účelem užívání stavby kabin - č.p. 463, ul. Na Chmelnici nacházející se na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, týkající se změny doby užívání předmětu výpůjčky z doby určité do 31.12.2028 na dobu určitou do 31.12.2035. 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 15.05.21 
 
Usnesení č. 272/21 k vyhlášení VŘ č. SN 07/21 - veřejná WC
Rada města b e r e n a v ě d o m í
neuzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení č. SN 02/21 z důvodu jeho odstoupení od uzavření smlouvy. 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 16.06.21 
 
Usnesení č. 273/21 k ukončení záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p.č. 61 a p.č. 81 vše v k.ú. Malín o výměře cca 500 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 30.04.21 
 
Usnesení č. 274/21 k prodeji výsledkové tabule (Sport LX, s. r. o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej movité věci - menší sportovní výsledkové tabule bez ovládacích prvků, nacházející se ve sportovní hale Klimeška, Čáslavská 274, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 19.05.21 
 
Usnesení č. 275/21 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (manželé Palečkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 4004/2 o výměře 2 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do společného jmění manželů Miroslava a Mgr. Ivany Palečkových, Kutná Hora, za cenu 2.636 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21 
 
Usnesení č. 276/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Truhlářová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 689/1 o výměře 20 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, do vlastnictví paní Evy Truhlářové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 26 040,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 31.12.21 
 
Usnesení č. 277/21 k prodeji bytových jednotek (Puškinská č. p. 656, 657, 658)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej bytových jednotek č. 656/1, 656/2, 656/6, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/8 nacházející se v bytovém domě č. p. 656, 657, 658, stojícím na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních.
Konkrétně:
prodej bytové jednotky č. 656/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 639/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61) v k. ú. Kutná Hora panu Petrovi Jiránkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 656/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 660/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Janovi a Ireně Gargulovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 11. 2001.
prodej bytové jednotky č. 656/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 772/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Světlaně Hruškové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2002 a v Dohodě o úpravě smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí nájemní smlouvě ze dne 3. 3. 2005.
prodej bytové jednotky č. 657/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 644/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora dne 7. 9. 2020 pod číslem PGP-1072/2020-205 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Renému Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 657/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Liborovi Šedivcovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 657/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 640/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Květě Blažejové, Praha 7 a Zdeňkovi Blažejovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 657/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 649/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Ireně Bockové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 657/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 636/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Jolaně a Janovi Hamplovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 642/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Janě Dusilové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 695/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Vlastě a Vlastimilovi Němcovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Janě Krištofové, Kutná Hora a Lukášovi Krištofovi, Žehušice. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 693/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Alešovi Vlasákovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Aleně Vavřinové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 610/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Michalovi Moučkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 22.06.21


Usnesení č. 278/21 k odkoupení části pozemku v Kutné Hoře (p. Tao Ngoc Thuy)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t odkoupení části pozemku p.č. 4585/1 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví města Kutná Hora od výlučného vlastníka paní Tao Ngoc Thuy, 14200 Praha za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21 
 
Usnesení č. 279/21 ke směně poz. v k.ú. KH za zřízení VB (M.Kutná Hora x JUDr.Zíka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t směnu pozemku p. č. 4173/65 o výměře 23 m2 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana JUDr. Karla Zíky, Kutná Hora za věcné právo spočívající ve zřízení věcného břemene pozemkové služebností chůze a jízdy a vedení inženýrských sítí na pozemcích p. č. 4172/17 a p. č. 4163/68 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 4173/2 a p. č. 4173/4 v k. ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan JUDr. Karel Zíka, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Směna bude realizována bez doplatku obou smluvních stran s tím, že město Kutná Hora uhradí vzniklé náklady se směnou spojené.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21


Usnesení č. 280/21 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (ŘKF KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 9/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Kutná Hora uzavřené dne 18. 10. 2007 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se změny projektu s názvem "Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře" v provedení zahradních úprav.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 30.05.21 
 
Usnesení č. 281/21 k vyhodnocení VŘ č. M 7/20 (prodej malínské školy)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s c h v á l i t
prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Malín panu Ing. Danielovi Bilému a panu Ing. Andrému Bilému, MBA, II. s c h v á l i t
prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín do podílového spoluvlastnictví paní Ing. Márie Václavíkové a pana Ing. Josefa Václavíka, Praha 9 a paní Bc. Lindy Brzoňové, , Praha 9, každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová  ; ; ;  Termín : 11.05.21
  
Usnesení č. 282/21 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 29. 3. 2021.
  
Usnesení č. 283/21 k žádosti o dotaci z Programu 2021 poskytované z rozpočtu Stř.kraje
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti do Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání: Obnova památek určených ke společenskému využití na akci "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Tylovo divadlo) v Kutné Hoře" - oprava jihozápadní stěny.
  Zodpovídá : Mgr. O. Seifert  ; ; ;  Termín : 13.05.21
  
Usnesení č. 284/21 k účelovému daru pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
přijetí finančního účelově určeného daru v celkové částce 300.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, od Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, kontaktní adresa: Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.
Finanční dar bude poskytnut v rámci projektu "Success for every pupil" ("Úspěch pro každého žáka") a určen na zakoupení notebooků pro žáky školy, kteří jsou nyní kvůli pandemii COVID-19 nuceni vzdělávat se převážně on-line.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert  ; ; ;  Termín : 30.04.21


Usnesení č. 285/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 09
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 166/21 ze dne 10. 3. 2021 na RO č.04 - přesun rozpočtových prostředků za zrušené projekty v oblasti kultury,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 09 - přesun prostředků z Orj 2867 z položky - sport rezerva ve výši 180.000 Kč, z ORJ 2840 položky Královské stříbření ve výši 100.000 Kč a z Orj 2840 Mezinárodní kytarová soutěž ve výši 70. 000 Kč na TJ Viktoria Sedlec - investiční příspěvek na rekonstrukci sociálního zázemí kabin sportovního oddílu ve výši 350.000 Kč. Dále pak přesun rozpočtových prostředků z Orj 2840 z položky Královské stříbření ve výši 50.000 Kč na položku oddělení cestovního ruchu - Kutnohorské léto,
b) uzavření předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Viktoria Sedlec. TJ Viktoria Sedlec - VPS na částku 350.000 Kč.

Zodpovídá : Seifert, Bulánková, Kloudová  ; ; ;  Termín : 11.05.21


Usnesení č. 286/21 ke zprávě o hospodaření a účetní závěrka Pečovatelské služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, IČO 61926973, za rok 2020,

II. s c h v a l u j e
účetní závěrku příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, IČO 61926973, ke dni 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová, ředitelka  ; ; ;  Termín : 15.05.21


Usnesení č. 287/21 k organizačnímu řádu Městského úřadu KH - novela k 1.5.2021
Rada města s c h v a l u j e
předložený Organizační řád Městského úřadu Kutná Hora včetně Příloh č. 1-3 účinný od 01.05.2021.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek  ; ; ;  Termín : 01.05.21


Usnesení č. 288/21 ke smlouvě o koordinaci veřejné hromadné dopravy a RO
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o koordinaci veřejné hromadné dopravy se spol. Mass Transit s.r.o. na dobu určitou do 31. 10. 2021 za částku ve výši 115.500 Kč.
b) rozpočtové opatření ODSH č. 1 na rozpočtové krytí částky z bodu a. a to z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Bc. Gygalová, Ing. Bulánková  ; ; ;  Termín : 30.04.21


Usnesení č. 289/21 k účetní závěrce za rok 2020 Průvodcovské služby Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2020 Průvodcovské služby příspěvkové organizace města Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku Průvodcovské služby příspěvkové organizace tak, že zisk z hlavní a hospodářské činnosti ve výši 253.408,63 Kč převede do Rezervního fondu organizace.
 Zodpovídá : Ing. A. Kapounková  ; ; ;  Termín : 31.05.21


Usnesení č. 290/21 k mimořádné odměně pro ředitelku PO Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
udělení odměny ředitelce Průvodcovské služby Ing. Andree Kapounkové.
 Zodpovídá : Ing. A. Kapounková  ; ; ;  Termín : 31.05.21


Usnesení č. 291/21 k finanční podpoře pro organizace na území města Kutná Hora
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční podpory 15 000 Kč žadatelům:
1) Jaroslava Marešová, Ke Trojici 984, KH, IČO: 5504317
2) Jiří Vavřička, Barborská 35, KH, IČO: 03095495
3) Eva Truhlářová, Kouřimská 334/27, KH, IČO: 16540891
4) Michal Truhlář, Kouřimská 334/27, KH, IČO: 76039889
5) Milena Fialková, U Jelena 483/3, KH, IČO: 10244123
6) Martina Venhodová, Libušina 383/10, KH, IČO: 64173496
7) Michaela Vášová, Na Vyhlídce 493/4, KH, IČO: 13723430
8) Michael Trebichavský, Kaňkovská 664, KH, IČO: 49540572
9) Jazyky v zahraniční s.r.o., Kouřimská 304/32, KH, IČO: 28222407
10) Matěj Keblovský, Na Vyhlídce 503, KH, IČO: 07754965
11) Michal Hruška, Sportovců 9, KH, IČO: 71253394
12) Jiří Kocián, Uhelná 599/5, KH, IČO: 41824253
13) Maria Molnárová, Na Studních 71, KH, IČO: 71260609
14) Pocket city s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2, IČO: 08415790
15) Jakub Košťálek, 285 33 Církvice 11, IČO: 87521652
16) Café Havlíček s.r.o., Havlíčkovo náměstí 572/9, KH, IČO: 06062491
17) Ing. Michaela Kubešová, Nádražní 307/15, KH, IČO: 05539251
18) Michal Poklop, 285 32 Hlízov 185, IČO: 06138128
19) Pavel Ryba, U Kamene 138/5, KH, DIČ: CZ6110140212
20) Lenka Süčová, TORELLO s.r.o., Palackého náměstí 93/14, KH, IČO: 24151483
21) Marcela Paštyková, Růžová 826, KH, IČO: 63844621
22) Anna Šuráňová, Masarykova 618, KH, IČO: 09686312
23) Marcel Válek, Masarykova 254/73, KH, IČO: 74780441
24) Zdeněk Jeřábek, Talafúsova 941, KH, IČO: 49792342
25) Architektura x design, Kutná Hora s.r.o.,Václavské nám. 255/12, KH, IČO: 08131732
26) Anna Žáčková, Masarykova 601, KH, IČO: 07022310
27) Karin Brůžková, Puškinská 549/9, KH, IČO: 46605959
28) Lucie Morysková, Bělocerkevská 943, KH, IČO: 63958422
29) Andrea Brožová, Buzulucká 606, KH, IČO: 61927309
30) Lenka Jiráňová, Nad Sady 118, KH, IČO: 16530438
31) Libor Jiráň, Nad Sady 118, KH, IČO: 16537815
32) Lenka Špitzerová, Na Škvárách 117/3, KH, IČO: 71981055
33) The Point Agency s.r.o., Zborovská 849, KH, IČO: 7662416
34) Petra Zachara, Zvěřinova 678, KH, IČO: 01498711
35) Filip Kalfiřt, Havlíčkova 267, 285 31 Nové Dvory, IČO: 09503005
36) Martin Baroch, 28541 Malešov 305, IČO: 09503391
37) Štěpán Jelínek, V Mišpulkách 431, KH, IČO: 02596849
38) Kateřina Jůnová, Čáslavská 179, KH, IČO: 71254951
39) Petr Sádlo, Dačického nám. 15/10, KH, IČO: 64166198
40) TMPL Kutná Hora, s.r.o., Benešova 6, KH, IČO: 5356482
41) Fashion MAM 18, s.r.o., Týniště 45, 284 01 Malešov, IČO: 07584962
42) Lucie Makalová, Do polí 908, KH, IČO: 71260048
43) Monika Makalová, Havlíčkova 89, 285 31 Nové Dvory, IČO: 64158977
44) Mária Mütsch, Zámecká 20, KH, IČO: 04528735
45) Yuliya Hurtíková, Havířská stezka 139, KH, IČO: 07272227
46) Lukáš Petránek, Na Studních 73, KH, IČO: 07823550
47) Jiří Dejmal / HO&DE s.r.o., Formíkova 95/5, 286 01 Čáslav, IČO: 05262925
48) Lenka Jelínková, Kollárova 158/5, KH, IČO: 71254714
49) Iryna Tereshchenko, 17. listopadu 105, KH, IČO: 26512084
50) Jekatěrina Lupečková, 17. listopadu 116, KH, IČO: 01250914
51) HV EQUITEAM, z.s., Masarykova 457/19, KH, IČO: 08341290
52) Lucie Tomanová, Jana Palacha 150, KH, IČO: 02762595
53) Petr Richtár, U sídliště 130, 281 23 Starý Kolín - Bašta, IČO: 76561640

b) vzor darovací smlouvy k finanční podpoře pro organizace na území města Kutná Hora

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí finanční podpory 15 000 Kč žadatelům:
1) Kutnohorská bobová dráha s.r.o., Jabloňová 2929/30,10600 Praha - Záběhlice,
IČO: 26061066
2) Alena Dušková, Za Brodcem 239, KH, IČO: 71257586
3) Miroslav Kopecký, Ke Hřišti 320, 285 31 Nové Dvory, IČO: 63844605
4) Zdeněk Tvrdík, Lučanská 387, KH, IČO: 14782014
5) Jan Pištora, Nebovidy 15, 280 02 Kolín, IČO 02762595.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová  ; ; ;  Termín : 31.05.21


Usnesení č. 292/21 k podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO III - Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. s c h v á l i t
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR na nákup nového dopravního automobilu pro JPO III - Malín,

II. z a v á z a t s e
k dofinancování rozdílu v roce 2022 mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Zodpovídá : Ing. J. Lehetová  ; ; ;  Termín : 11.05.21


Usnesení č. 293/21 k rozpočtovému opatření OPKŘ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŘ č. 2 - přesun rozpočtových výdajů z důvodu navýšení výdajů na redakční radu Kutnohorských listů ve výši 24.000 Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková  ; ; ;  Termín : 30.04.21


Usnesení č. 294/21 k podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO V - Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. s c h v á l i t
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR na nákup nového dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JPO V - Poličany,

II. z a v á z a t s e
k dofinancování rozdílu v roce 2022 mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Zodpovídá : Ing. J. Lehetová  ; ; ;  Termín : 11.05.21


Usnesení č. 295/21 k výběrovému řízení na Smart City Managera města Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky výběrového řízení na Smart City Managera, jehož vítězem se stal Ing. Jaroslav Kacer,

II. s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy s Ing. Jaroslavem Kacerem, na služby Smart City Managera za odměnu ve výši 800 Kč/hod. v rozsahu max. 50 hod/měsíc na dobu neurčitou od 1. 5. 2021.
Zodpovídá : Ing. J. Lehetová  ; ; ;  Termín : 30.04.21


Usnesení č. 296/21 k pracovní skupině k řešení domu na Palackého nám.
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu k řešení využití domu na Palackého náměstí na pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Kutná Hora ve složení: Mgr. Silvia Doušová, předsedkyně, a členy Mgr. Štěpán Drtina, Ing. Jiří Kukla, RNDr. Ivo Šanc, CSc., Lenka Frankovicová, MUDr. Jan Havlovic, Václav Veselý, Ing. Josef Treml, Ing. Věra Žáčková (OPPŠK), Ing. Blanka Maternová (OSM), Ing. Jiří Janál (INV), Ivo Šalátek (OsV Vnitřní město), Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš.
 Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta  ; ; ;  Termín : 21.04.21Ing. Josef Viktora, starosta, v. r.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta, v. r.
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka, v. r.

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 21. dubna 2021

Nahoru