21. dubna 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.dubna 2009

Usnesení č. 349/09 k úpravě platů jednatelů městských společností
Rada města s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společností se zvýšením základních tarifů platů jednatelů městských společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. a Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. o 5 % a dále o čá stku na zdravotní pojištění ve výši 1.277,- Kč měsíčně s účinností od 1. 5. 2009.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 01.05.09


Usnesení č. 350/09 k poskytnutí příspěvku Osadnímu výboru a DSH v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 11.500,-- Kč Osadnímu výboru Malín na nákup nářadí a materiálu na údržbu a využívání prostor požární nádrže k volnočasovým aktivitám z rozpočtu města "Příspěvek pro Osadní výbory".


Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 351/09 k obnově parku "U Tří pávů"
Rada města I. s o u h l a s í
s realizací připravovaného projektu "Obnova parku U Tří pávů", který bude provádět Kutnohorský nadační fond

II. s i v y h r a z u j e
konečné odsouhlasení projektu revitalizace parku U Tří pávů.

Zrušeno usnesením RM č. 550/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 352/09 k výsledkům hospodaření společnosti KH Tebis s.r.o. za I. Q 2009
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložené výsledky hospodaření společnosti KH Tebis s.r.o. za I. Q 2009.


Usnesení č. 353/09 k použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s použitím městského znaku pro sdružení Jezuitská kolej - Královská univerzita.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 354/09 k rozpočtovému opatření EO č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření - přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města (zdravotnictví) na bezúročnou půjčku Nemocnici Kutná Hora s.r.o., dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 355/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net - p.Křížek
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemku p.č. PK 628/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Nová NTL plynovodní p řípojka pro č.par. 356/2, Kutná Hora Sedlec, ul. Na Chmelnici". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 356/09 ke zřízení věcného břemene - STP Net - p.Císař
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.par. 3 70, Kutná Hora - Kaňk". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 357/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 3774/3) na pozemku p.č. 3774/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 87 4/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100,-Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 358/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 3651/1, 3651/3) na pozemku p.č. 3885 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tepli cká 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 359/09 k záměru na prodej pozemků v Malíně (PILC REALITY s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 539/10, 541/3 a 541/2 o celkové výměře 1.391 m2 v k.ú. Malín dle žádosti PILC REALITY s.r.o., Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.09


Usnesení č. 360/09 k zápisu z DR Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.

II. s c h v a l u j e
výplatu odměny za I. čtvrtletí 2009 jednatelce společnosti Ing. Ivaně Vopálkové, a to v plné výši.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 361/09 k žádosti p. Josefa Dlouhého ze dne 3.4.2009
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou panu Josefu Dlouhému,Kutná Hora, na základě jeho žádosti ze dne 3.4. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.09


Usnesení č. 362/09 k vyhodnocení záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny pana Miroslava Malinu IČ 42750849 a pana Ing. Josefa Malinu IČ 42750857.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a pány Miroslavem Malinou a Ing. Josefem Malinou s účinností od 1.7.2009 n a dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné za nebytové prostory ve výši 322.656,-- Kč a za roční nájemné za movité věci ve výši 350.000,-- Kč.


Zrušeno usnesením RM č. 552/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 363/09 k žádosti společnosti KHnet.info, o.s.
Rada města I. s o u h l a s í
dodatečně s pokládkou optického kabelu s chráničkou ve společném výkopu pro teplovodní rozvody dle zaměření skutečného provedení, a to občanským sdružením KHnet. info, o.s. se sídlem Studentů 133, Kutná Hora, za účelem distribuce služeb uvedeným občanský m sdružením, za podmínky bezplatného poskytnutí služeb pro organizace zřízené či založené Městem Kutná Hora

II. u k l á d á

Odboru správy majetku uzavřít smlouvu mezi Městem Kutná Hora a sdružením KHnet. info, o.s. se sídlem Studentů 133, Kutná Hora, na poskytnutí bezplatného užívání služeb pro organizace zřízené či založené Městem Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 364/09 k žádosti společnosti KHnet.info, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora za účelem umístění zařízení rack pro optický kabel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.09


Usnesení č. 365/09 ke zveřejnění záměru na pronájem venkovních bazénů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků část p.č. 3337/1 a část p.č. 3338 včetně staveb na pozemcích umístěných (venkovní bazény), technologie a movitých věcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.09


Usnesení č. 366/09 k vyhodnocení VŘ SN 06/09 na pronájem bytu Šultysova čp.170
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 06/09 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře

Na 1. místě se umístila p. Jitka OLEJNÍČKOVÁ
Na 2. místě se umístila p. Lucie KADEŘÁBKOVÁ
Na 3. místě se umístil p. Zbyhněv JELÍNEK

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Jitkou Olejníčkovou,za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výb ěrového řízení č. SN 06/09.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 367/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 229/09

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 368/09 k prodeji nebyt.prostoru Mazákova čp.168 č.101
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 315/09 ze dne 7.4.2009.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru Města Kutná Hora prodat nebytovou jednotku č. 101 v čp. 168 ul. Mazákova, včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 Společenst ví pro dům č.p. 168 a 169, ul. Mazákova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 40.693,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.09


Usnesení č. 369/09 k ukončení NS - pronájem části pozemku Vladislavova ul.
Rada města s o u h l a s í
s výpovědí nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. PK 417 v k.ú. Kutná Hora o výměře 50 m2 uzavřené dne 19.6.2003 za účelem vybudování podia a provozování letní zahradní restaurace, mezi Městem Kutná Hora a společností DUNOS KH s.r.o., se sídlem Vladislavova 333, Kutná Hora. Smlouva bude vypovězena ke dni 31.10.2009 z důvodu uvolnění uvedené parcely pro parkové úpravy v souvislosti s nadcházející zádlažbou přilehlých komunikací.

Zrušeno usnesením RM č. 857/09 ze dne 13.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 370/09 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Roučovi
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 236/09 ze dne 10.3.2009

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 3857/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 60 m2 paní Mgr. Ivě Roučové a panu PhDr. Vítu Roučovi Ph.D., Suchdol , na dobu 10 let za celkové nájemné ve výši 10,- Kč/10 let za účelem užívání pronajaté plochy ja ko veřejně přístupného parkoviště.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 371/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Kutnohorská padesátka
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Josefovi Strakovi,284 01 Kutná Hora, za účelem uspořádání sportovní akce "Kutnohorská padesátka České spořitelny" na dny 24. a 25. dubna 2009. Samotná akce proběhne dne 25.4.2009 od 8.00 do 19.00 h od.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.04.09


Usnesení č. 372/09 k rozpočtovému opatření OSM č.29-33/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.29/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000,-- Kč na novou výdajovou rozpočtovou položku
vrácené platby hroby, a to na úkor položky nebyty materiál-viz bod č.1
důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.30/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 69.450,-- Kč na novou investiční rozpočtovou položku VO Starokolínská-Malín, a to na úkor položek VO služby (9.470,--Kč) a položky opravy neuvedené (59.980,--Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.31/09, kterým dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 20.210,-- Kč na novou rozpočtovou položku vratka- předplacený nebyt, a to na úkor položky nebyty služby, revize - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.32/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 49.970,-- Kč na novou rozpočtovou položku přepojení VO u ČKD, a to na úkor položky služby neuvedené - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.33/09, kterým dochází ke změně položky (druhového třídění) u výdajové položky pronájem sběrných nádob MVE, a to z 5169 na 5164 - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 373/09 k uzavření smlouvy o zakoupení pohledávky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy o zakoupení pohledávky ve výši 178.500,-- Kč od společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. - viz předložená důvodová zpráva.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 374/09 k vyhodnocení VŘ SN 4/09 - výměníková stanice v Mazákově ul.
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 4/09:
Na 1. místě se umístil: SHELTON CAPITAL a.s., Praha 1, Senovážné nám. 978/23
Na 2. místě se umístil: RIVIERA PRAHA, s.r.o., Říčany, Jiráskova 1519,

II. s o u h l a s í
s přípravou smlouvy o nájmu nebytových prostor v bývalé výměníkové stanici v Mazákově ul. v Kutné Hoře s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 21. dubna 2009

Nahoru