21. června 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.června 2006

Usnesení č. 570/06 k projektu OWHC pro školy
Rada města s o u h l a s í
s účastí Města Kutná Hora v projektu OWHC s názvem "Po stopách světového dědictví". K účasti na projektu se přihlásila jako partnerská škola - ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 571/06 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 572/06 parkování v HJ města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
stav řešení přípravy realizace zpoplatnění parkování v historickém jádru města

II. u k l á d á
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. pokračovat v realizaci úkolu v souladu s postupem uvedeným v předloženém materiálu. O postupu pravidelně informovat vedení Města.
Zodpovídá : Ing. Železný, jednatel TS      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 573/06 k zápisu z jednání DR MLaR Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 30. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. ze dne 8. června 2006.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
a) s vyplacením příspěvku na reklamu oddílu kopané Sparta ČKD Kutná
Hora ve výši 150.000,- Kč
b) s vyplacením příspěvku na reklamu oddílu ledního hokeje ve výši
150.000,- Kč
c) se záměrem průběžného financování dotačních akcí přijetím úvěru
společností MLaR Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 15.07.06


Usnesení č. 574/06 k návrhu na změnu zřizovací listiny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora :
čl. V, bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o pozemky p.č. 404/26 - zahrada, 404/28 - zahrada a část 403 - zast.plocha, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a p.č. 161/4 - zast. plocha, 672/2 - zast. plocha a 672/1 - zast. plocha vše v k.ú. Malín.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 575/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3802/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 9 47/3 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 576/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění a provozování kanalizace Na Bylance a Zelené Hoře ve prospěch vlastníka stavby s majiteli pozemků p.č. 4517/1 a 3522 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcné ho břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 577/06 k vyhlášení VŘ č. M 7/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 7/06 na prodej domu čp. 393 s pozemky p.č. 1301 o výměře 427 m2 a p.č. 1302 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ a za vyvolávací cenu 1.950.000,- Kč. Uzávěrka přihlášek do V Ř je dne 15.8.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 578/06 k dlouhodobému záměru na prodej domu v K.Hoře
Rada města u k o n č u j e
dlouhodobý záměr na prodej domu čp. 47 s pozemky p.č. 3377 o výměře 604 m2 a p.č. 3378 o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 579/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 576/05 ze dne 15.6.2005.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN pro stavbu Kutná Hora - U Všech Svatých na pozemcích p.č. 3994/8, 3994/7, 3989/11, 3999/3, 4817, 4004/39 a 3988/9 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s e sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 580/06 k žádosti o prodloužení termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 581/06 k žádosti o souhlas s vjezdem
Rada města p o v o l u j e
Občanskému sdružení Barbora vjíždět na lesní komunikace v k.ú. Kutná Hora k dolu Bylanka 4.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 582/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN 1 kV včetně kabelových spojek NN na pozemku p.č. 3802/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 583/06 k žádosti společnosti MERKURIS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 5.3.2002 o nájmu nebytových prostor
v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MERKURIS,
s.r.o. se sídlem Praha 2, Korunní 859/18 dohodou ke dni 31.8.2006.
b) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 10.11.2005 o nájmu nebytových
prostor v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem
Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností
MERKURIS, s.r.o. se sídlem Praha 2, Korunní 859/18 dohodou ke dni
31.8.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 584/06 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti čp. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sborem Křesťanského společenství Kutná Hora se sídlem Štefánikova 389/14, Kutná Hora s účinností od 1.7.2006 s tím, že veškeré energie bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 585/06 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uazvřaneím smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti čp. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko" se sídlem Tre bišovská 611, Kutná Hora s účinností od 1.7.2006 s tím, že veškeré energie bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 586/06 k návrhu na výpověď z nájmu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dát výpověď z nájmu bytu č. 11 v pátém podlaží domu čp. 637 v Benešově ul., Kutná Hora nájemcům, manželům Zdeňce a Milanu Šuráňovým z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 587/06 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+kk, I. kategorie v čp. 637 ul. Benešova, Kutná Hora s paní Ing. Lenkou Lhoťanovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok s tím, že účinnosti nájemní smlou vy bude závislá na konkrétním návratu paní Ing. Lenky Lhoťanové z Afriky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 588/06 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemni smlouvy na byt č. 3 o velikosti 2+1, IV. kategorie
(55,53 m2) v čp. 71 ul. Táborská, Kutná Hora s paní Bohumilou
Kovandovou, ke dni 31.7.2006
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti
1+1, I. kategorie (53,05 m2) v čp. 69 Komenského nám., Kutná Hora s
paní Bohumilou Kovandovou, Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 589/06 k návrhu na přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+1, I. kategorie ve 3. podlaží čp. 400 ul. Školní, Kutná Hora s paní Vlastou Černou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinn ostí od 1.8.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 590/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Pavla Kučeru, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.871,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 591/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Josefa Jiříka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 592/06 k poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Marcelou Tothovou, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.7.2006 do 30.9.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 593/06 k návrhu na prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
1) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
636, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Marií Kalfiřtovou,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2006 do 30.6.2007.
2) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
638, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Milanem Zubajem,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2006 do 30.6.2007.
3) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
168, ul. Mazákova, Kutná Hora s manželi Soňou a Pavlem Kučerovými,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2006 do
30.6.2007.
4) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
107, ul. Mincířská, Kutná Hora s panem Janem Červeňákem,
Kutná Hora na dobu určitou 2 roky, t.j. od
1.7.2006 do 30.6.2008.
5) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Radkem Červeňákem,
na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.7.2006 do
31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 594/06 k rekonstrukci topení ve Vlašském dvoře
Rada města I. r u š í
usnesení č. 58/04 ze dne 14.1.2004.

II. s o u h l a s í ,
aby odbor správy majetku zadal vypsání výběrového řízení na rekonstrukci tepelného hospodářství budovy Městského úřadu, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora formou samofinancovatelného projektu.


Bod II. zrušen usnesením RM č. 822/06 ze dne 20.9.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 595/06 k opravě chodníku
Rada města s o u h l a s í
s opravou povrchu chodníku novou zádlažbou ze zámkové dlažby podél objektu čp. 640 v ul. U Tylova divadla s tím, že tato akce bude částečně kryta z příspěvku pana Lukáše Naděje.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 596/06 k poskyntuí vyhrazených stání
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím vyhrazených stání v lokalitách Hl. nádraží ČD - KOstnice - Centrum - Chrám sv. Barbory pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora za účelem zajištění provozu turistického mikrobusu na dobu do konce rok u 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 597/06 k návrhu odpovědi na dopis
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem odpovědi na dopis skupiny obyvatel z ulice Nad Lesem ze dne 22.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 598/06 k likvidaci tlakových nádrží
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odstranění tlakových nádrží umístěných ve výměníkové stanici v ul. Dolní čp. 186 v Kutné Hoře formou likvidace, kterou provede firma Sběr a výkup surovin - Pilc, Kutná Hora, Malín 335.


Usnesení č. 599/06 k žádoti o prodloužení termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na plnění usnesení.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 600/06 k povolení filmování v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s natáčením detektivního televizního seriálnu s názvem "Art-detektiv" v Kutné Hoře (ul. Barborská, Pod Barborou, Ruthardská, okolí kostela sv. Jakuba) společností ANKOR - film spol. s r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 v termínu od 12.7.2006 - 14.7. 2006 za cenu ve výši 270.000,- Kč a to včetně pevných částek za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy a poplatku za zábor veřejného prostranství. V případě, že 14.7.2006 bude likvidační den, bude cena ve výši 220.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 601/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města I. n e s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro umístění prodejního vozu 7x3m na
Palackého nám. před Sankturinovským domem v době od 9.7. do 16.7.2006 pro společnost Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, Praha 10.

II. s o u h l a s í
s pronájmem části Palackého nám. před Sankturinovským domem pro umístění prodejního vozu 7x3m v v době od 9.7. do 16.7.2006 pro společnost Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, Praha 10 za nájem ve výši 50.000,- Kč/den.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 602/06 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem pro účely akce "Světový den první pomoci" dne 9.9.2006 v době od 8,00 do 13,00 hod. pro Český červený kříž - oblastní spolek v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 603/06 k návrhu smlouvy o poradenské činnosti
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poradenské činnosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu dle předloženého návrhu se společností Posázaví, o.p.s., Záměk Jemniště 1, 257 01 Posupice.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit do nejbližší změny rozpočtu částku 143.000,- Kč na pokrytí smlouvy uvedené v bodě 1, a to na úkor snížení položky 2212 5179 2960 00000 - komunikace opravy.


Bod I. zrušen usnesením RM č. 663/06 ze dne 12.7.2006
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 604/06 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení KHX, se sídlem Kremnická 47, Kutná Hora za účelem pořádání kulturně sportovní akce Benefiční festival na podporu skateboardingu ve dnech 15. a 16. července 2006 v době od 15,00 do 24, 00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 605/06 k prodeji pozemků Třešňovka - Provaznice
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 271/06 ze dne 22.3.2006.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora firmě U.T.C. Properties s.r.o., se sídlem Komerční zóna Průhonice-Česl ice, Obchodní 110, 251 01 Čestlice.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 606/06 k odvolání a pověření ředitele školy
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce ředitele Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 pana Mgr. Václava Klečku na jeho žádost z důvodu odchodu do předčasného starobního důchodu ke dni 31.7.2006.

II. p o v ě ř u j e
řízením Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 pana Mgr. Karla Ptáčka, Kutná Hora s účinností od 1.8.2006 do data jmenování ředitele uvedené školy na základě výsledku konkurzního řízení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 607/06 k návrhu schválení změny č.2 ÚP města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) změnu č. 2 územního plánu města Kutná Hora
b) obecně závaznou vyhlášku č. /2006, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška města Kutná Hora č. 7/2005 o závazné částu Územního
plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 608/06 k postupu prací - dílčí změny ÚP v Poličanech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 134/2 v k.ú. Poličany (§ 17, odst. 2, zák.č.50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 609/06 k přijetí dotací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace pro Město Kutná Hora poskytnuté v rámci Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2006 v celkové výši 460.000,- Kč.
Rozdělení :
a) branka v areálu Hrádku 130.000,- Kč
b) strop na chodbě Vlašského dvora 150.000,- Kč
c) socha sv.Jana Nepomuckého v Hutích 100.000,- Kč
d) kaplička sv. Jana Křtitele na Kaňku 80.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 610/06 k provádění měření rychlosti
Rada města s c h v a l u j e
smlouvu s firmou VP Invest, s.r.o. se sídlem S.K.Neumanna 2489, Pardubice o provádění měření rychlosti silničních motorových vozidel.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 611/06 k poskytování příspěvku na kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2005.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 612/06 k zápisu z jednání DR PS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. zápis č. 25 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 8.6.2006.


Usnesení č. 613/06 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity RM z 24.5.2006
b) zápis z jednání majetkové komise RM z 12.6.2006
c) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší z 5.6.2006


Usnesení č. 614/06 k umístění skateparku
Rada města s o u h l a s í
s prověřením možnosti umístění skateparku do sportovně-rekreačního areálu Klimeška.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 615/06 k záměru na umístění fontány
Rada města u k l á d á
oddělení kultury OPP MÚ
připravit návrh na vyhlášení soutěže na přípravu a realizaci nové fontány na Palackého nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.09Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 21. června 2006

Nahoru