21. března 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.března 2018

Usnesení č. 191/18 k návrhu na pověření užíváním státního znaku ČR
Rada města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc. Kutná Hora užíváním státního závěsného znaku České republiky.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 192/18 k návrhu na zapojení se do akce "Hodina Země 2018"
Rada města s c h v a l u j e
zapojení města Kutná Hora do akce "Hodina Země 2018", která proběhne celosvětově na ochranu životního prostředí dne 24.3.2018 od 20:30 do 21:30 hod., vypnutím slavnostního osvětlení památek.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.03.18


Usnesení č. 193/18 k prodloužení Rámcové dohody - zajištění služeb mobil. operátora
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení stávající Rámcové dohody č. O2OP/638455 ze dne 7. 4. 2016 se společností O2 Czech Republic a.s. na dobru určitou do 7. 4. 2020.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.03.18


Usnesení č. 194/18 k rozpočtovému opatření KT č. 3 -6
Rada města schvaluje
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb prezidenta ČR ve výši 511 766 Kč dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF ve výši 91 000 Kč dle důvodové zprávy 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na finanční pokrytí personálního zajištění chodu sportovní haly Kutná Hora "Klimeška" od 1.4.2018 v předpokládané minimální výši 670 000 Kč dle důvodové zprávy 3.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002825 na "Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora" ve výši 920 921,94 Kč dle důvodové zprávy 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 195/18 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 6. 3. 2018

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
připravit rozpočtové opatření na opravu kamerového systému.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 196/18 ke zřízení PO Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : K. Koubský st.      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 197/18 k informaci výkonu státní správy na odboru dopravy a SH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o zajištění výkonu státní správy a zabezpečení ostatní činnosti na odboru dopravy a SH za rok 2017
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 21.03.18


Usnesení č. 198/18 k zápisu jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 12. 3. 2018

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře manželům Romaně a Jakubovi Littmanovým po datu 30. 6. 2018 s odvoláním na odst. 6) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 13/15 na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 199/18 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. KH (pí Lesáková Čechová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18


Usnesení č. 200/18 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. KH (Foxconn Technology)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4221/5 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.05.18 
 
Usnesení č. 201/18 k záměru na změnu NS k pozemku v k.ú. KH (Římskokatol. farnost)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 18.10.2007 na pronájem části pozemku p.č. 9 o výměře 177 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně předmětu nájmu, kde nadále bude předmětem nájemní smlouvy část pozemku p.č. 9 o výměře 174 m2 (dle geometrického plánu č. 03839 - 26/17 pozemek p.č. 9/4) v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18 
 
Usnesení č. 202/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 638)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/18 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 26. 4. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.05.18 
 
Usnesení č. 203/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (nám. Národ. odboje č.p. 56)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 07/18 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu č.p. 56, náměstí Národního odboje v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 26. 4. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.05.18 
 
Usnesení č. 204/18 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Masarykova 343, KH)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/18 na pronájem bytu č. 20 o velikosti 4+1 (88,52 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 o velikosti 4+1 (88,52 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Lucií Polovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.263,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 03/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18 
 
Usnesení č. 205/18 k uzavření NS k bytu - Vojtěšská 19, KH (pí Skrypnychenko)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), v 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Olhou Skrypnychenko, Drabiv (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 4. 2018 se stanovením nájemného ve výši 1.865,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 206/18 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Ryšavá)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení a to bytu č. 30 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (42,65 m2), s paní Janou Ryšavou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018 za smluvní nájemné ve výši 2.098,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 207/18 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Vérostová)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory č. 9, o velikosti 1+1 (43,47 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jarmilou Vérostovou dohodou ke dni 31. 3. 2018.

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory č. 29, o velikosti 1+kk (44,66 m2), v 1. podlaží domu č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jarmilou Vérostovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018, za smluvní nájemné ve výši 2.128,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 208/18 k výpovědi z nájmu bytu - Kaňk č.p. 1, KH (man. Novotní)
Rada města s c h v a l u j e
a) zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 2 v 1. podlaží domu č.p. 1, Kaňk v Kutné Hoře společným nájemcům bytu manželům Marcele a Jiřímu Novotným z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., ze dne 25. 1. 2018.

b) pokračování nájemního vztahu k bytu č. 2 v 1. podlaží domu č.p. 1, Kaňk v Kutné Hoře a uzavření nájemní smlouvy s manželi Marcelou a Jiřím Novotnými,na dobu určitou - do 31. 7. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 209/18 k prodloužení poskytnutí přístřeší (p. Levý)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 210/18 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 211/18 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (TRANS spol. s r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 16.12.2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TRANS spol. s r.o., IČO 48950963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem na pronájem pozemků p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 2949/4, části p.č. 2948/1 a části p.č. 2952, vše v k.ú. Kutná Hora týkajícího se vyjmutí části předmětu nájmu, konkrétně části pozemku p.č. 2952 o výměře cca 5600 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 23 m2 a části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, snížení výše nájemného ze současných 700.000,- Kč bez DPH za jeden rok trvání nájmu na 407.000,- Kč bez DPH za jeden rok nájmu a dále souhlasu s uzavřením podnájemních smluv mezi spol. TRANS spol. s r.o., IČO 48950963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem a společnostmi KATMAR s.r.o., IČO 28988671, se sídlem Kutná Hora - Karlov, Potoční 208, PSČ 28401 za účelem servisně technické činnosti a MERIMAC s.r.o., IČO 27578950, se sídlem Kutná Hora - Karlov,
Potoční 208, PSČ 28401 za účelem administrativní činnosti jako podnájemci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 212/18 k zahájení poptáv. řízení na VZMR - Oprava zastřešení ZS
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:
"Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 80%
2. doba záruční lhůty v měsících 20% 

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 
člen komise                    náhradník člena komise
1 Karel Koubský, st.       Bc. Jitka Gregorová
2. Ing. Ota Morawski      Pavel Procházka
3. Ing. Luboš Machek     Markéta Holubová, DiS.
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18 
 
Usnesení č. 213/18 k výsledku poptávkoév řízení - zateplení fasády domu Sedlecká 652
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.3.2018. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatelele je nabídka dodavatele: PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice za cenu 1.430.736,98 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 214/18 k výsledku PŘ na VZMR "Rekonstrukce letního koupaliště Čáslavská"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: "Rekonstrukce odbavovacího systému letního koupaliště Čáslavská, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 9.3.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: HaSaM, s.r.o., IČO 49968319, se sídlem Tečovice 45, 763 02 Tečovice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: HaSaM, s.r.o., IČO 49968319, se sídlem Tečovice 45, 763 02 Tečovice za cenu ve výši 1.288.263,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 215/18 k uzavření sml. o využití zimního stadionu (p. Vekrbauer)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště - areálu Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a p. Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora jako uživatelem za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků amatérské hokejové ligy 2017/2018 dne 30.3.2018 za částku ve výši 1 600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.18 
 
Usnesení č. 216/18 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 5. 3. 2018. 
 
Usnesení č. 217/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Svobodová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Evě Svobodové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.04.18 
 
Usnesení č. 218/18 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Kozelkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 42/2 o výměře 476 m2 a p.č. 42/4 o výměře 204 m2 v k.ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18


Usnesení č. 219/18 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.04.18 
 
Usnesení č. 220/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora a k.ú. Sedlec (p. Votruba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 793/67 o výměře 221 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a části pozemku p.č. 3998/12 o výměře 41 m2 (dle geometrického plánu č. 3889-26/2018 pozemek p.č. 3998/22) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Ing. Jaromíra Votruby, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 110.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 221/18 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk - ČEZ Distribuce
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6004548/VB/19, Kaňk, střed části obce - obnova NN, kNN) na pozemcích p.č. 621/1, 625, 634, 738/1 a 742, vše v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 222/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6008705/9, Kaňk, obnova mezi R51 - TS KH_0991 - knn, dem. nn) na pozemcích p.č. 617/1 a p.č. 619/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18 
 
Usnesení č. 223/18 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 22.2. 2018 
 
Usnesení č. 224/18 k poskytnutí daru - Vojenské sdružení rehabilitovaných
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných - územní organizace Kolín jako podporu aktivit sdružení konaných v roce 2018

b) se zněním darovací smlouvy dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 225/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 6
Rada města d o p o r u č u j e
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 6 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2018 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 226/18 ke grantům - malé projekty - oblast sportu - II. čtvrtletí 2018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 9.3.2018 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.04.18


Usnesení č. 227/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 8
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 50 000,- Kč na položku - HESU, z.s. - pořádání mettingu Zuzany Hejnové,dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání HESU meetingu Zuzany Hejnové 2018
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.04.18


Usnesení č. 228/18 ke grantům - malé projekty - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 9. 3. 2018 a v mimořádném termínu dne 14. 3. 2018, realizace projektů v II. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.04.18


Usnesení č. 229/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 7:
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 237 728,40 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 237 728,40 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 230/18 k výsledku poptávkového řízení - Obnova pláště domu Kaňk 1
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk" v Kutné Hoře dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.3.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: MgA. Jan Miklica, Lipnice nad Sázavou 582 32.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: MgA. Jan Miklica, Lipnice nad Sázavou 582 32 za cenu ve výši 3 181 718,80,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.03.18


Usnesení č. 231/18 ke grantům - malé projekty - oblast kultury - II. čtvrtl. 2018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 9. 3. 2018 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.18


Usnesení č. 232/18 k výsledku VŘ - Snížení energet. náročnosti domu Benešova 632-638
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky soutěžené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, na stavební práce s názvem: "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora" ze dne 2.3.2018 s tím, že nejvýhodnější nabídka pro zadavatele podle stanovených hodnotících kritérií, která jsou v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka dodavatele: OMLUX spol. s.r.o., sídlo: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka, IČO: 61944840 s nabídkovou cenou 26.238.178,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem OMLUX spol. s.r.o., sídlo: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka, IČO: 61944840 po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 233/18 k zadávacímu řízení - Rekonstrukce MK Kaňk (B1, B2 a B3 a vět. D1)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1".

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona obdobně-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Jan Trávníček DiS. Michaela Špačková

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace účastníků a vybraného dodavatele Ing. Jiřím Pilským.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 234/18 k zadávacímu řízení - Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek ve složení: 
členové komise                            náhradníci komise
1. Ing. Josef Viktora, starosta      Karel Koubský, místostarosta
2. Ing. Jiří Janál                           Michaela Špačková
3. Ing. arch. Martin Kremla          Antonín Novák
4. Jan Trávníček, dis                   RNDr. Dagmar Civišová

III. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o administraci VŘ na zhotovitele stavby "Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk" se společností OLIVIUS s. r. o., Hornická 2252, 356 01 Sokolov za cenu 30.000,-Kč bez DPH a pověřit tohoto administrátora zahájením uvedeného VŘ .
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 235/18 k dodávce nábytku pro sportovní halu Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na dodávku nábytku pro sportovní halu Klimeška s vítěznou firmou Artspekt , a.s. IČ28123395 Praha 9, Marešova 643/6, PSČ 19800, vzešlou z VŘ, za nabídnutou cenu 1.105.646,- Kč bez DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít výše schválenou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 236/18 k el. požární signalizaci pro sportovní halu Klimeška
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o napojení elektrické požární signalizace (EPS) sportovní haly Klimeška na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje v Kladně prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o., se sídlem 586 01 Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, za smluvní cenu 6.223,- Kč bez DPH měsíčně.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 237/18 k výsledku VŘ na dodavatele stavby park pod Vlašským Dvorem
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ dle ust. § 52 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZZVZ") v otevřeném podlimitním řízení na "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr' vedeného na části, kdy vítěznou nabídku pro část 1. podala firma GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČO 27195783. za cenu 10.340.424,- Kč bez DPH a pro část 2. firma Gardenline s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201, IČO 27263827 za cenu 2.455.323,80 bez DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic
po uplynutí zákonné lhůty pro námitky vyplývající z pravidel výběrového řízení projednat a uzavřít s firmami smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 238/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 7. 3. 2018


Usnesení č. 239/18 k PD a realizaci připojení nového zákazníka do soustavy CZT
Rada města p o v ě ř u j e
společnost KH Tebis s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora, s vypsáním výběrových řízení na zpracování projektové dokumentace a realizaci horkovodní přípojky pro objekt MaxiHit v Kutné Hoře včetně případného napojení Kulturního domu Lorec.
Zodpovídá : jednatel spol. KH TEBIS      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 240/18 k uzavření VPS o poskytnutí dotace - Liga na ochranu zvířat
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím dotace a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Mezholezy 9, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 241/18 k zápisu komise životního prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 5. 3. 2018

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro životní prostředí pana Leoše Knížáka a pana Ing. Ladislava Exnera st. na vlastní žádost.

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru
připravit rozpočtové opatření na zajištění posílení položky Veřejná zeleň - stromy, havárie ve výši 300.000,-- Kč.
Zodpovídá : E.Hnátková, Ing.Zahradníček      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 242/18 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 21. zasedání komise dopravní ze dne 7.3.2018


Usnesení č. 243/18 ke sml. o dílo - zajištění veřejné zakázky v rámci projektu z OPZ
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s předmětem plnění Organizační a administrativní zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Výzkum sociálních služeb" v rámci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000652 z Operačního programu Zaměstnanost uzavřenou mezi firmou LK Advisory, s.r.o. a Městem Kutná Hora v celkové hodnotě 60.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 15.05.18


Usnesení č. 244/18 k uzavření smluv členů DR spol. PSKH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
a) smlouvy členů dozorčí rady PSKH: Ing. Jiřího Kukly, paní Veroniky Lebedové a Ing. Zuzany Moravčíkové
b) smlouvu předsedy dozorčí rady PSKH pana Tomáše Mottla.
Zodpovídá : Ing.Plíhalová, jednatelka      Termín : 30.03.18


Usnesení č. 245/18 k instalaci zařízení pro úsekové měření rychlosti
Rada města s o u h l a s í
a) s tím, aby technické oddělení odboru investic pokračovalo na přípravných pracích, potřebných k instalaci zařízení spol. "GEMOS CZ spol. s r.o." pro úsekové měření rychlosti do Novodvorské ulice v Kutné Hoře - Malíně

b) se zrušením platnosti II. části usnesení rady města č. 1032/15 ze dne 4.11.2015
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 21. března 2018

Nahoru