21. března 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.března 2012

Usnesení č. 195/12 k zadávacímu řízení-technolog.centrum a elektr.spis.služba
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 21, odst.(1), písm.a), § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Technologic ké centrum a elektronická spisová služba ORP Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium - nejnižší nabídkovou cenu

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která dle ustanovení § 71, odst.(3) zákona plní funkci komise pro otevírání obálek a dle ustanovení § 59, odst.(3) zákona posuzuje kvalifikaci dodavatelů:

Člen Náhradník
1. Karel Koubský Ing. Jiří Franc
2. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl
3. Bc.Vladimír Rudolf Eva Hnátková
4. Mgr. František Blaha Ing. Vlastimil Kapička
5. Ing. Pavel Rybenský Jan Žídek


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 196/12 ke jmenování nového člena do majetkové komise
Rada města j m e n u j e
pana RNDr.Roberta Otrubu, bytem Kudrnova 262, Kutná Hora - Žižkov členem majetkové komise RM s účinností od 1. 4. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.03.12


Usnesení č. 197/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro rozvoj informačních technlogií ze dne 6. března 2012
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 5.3. 2012.
c) zápis školské komise ze dne 20.2.2012
d) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 12.3.2012Usnesení č. 198/12 k zápůjčce exponátu na výstavu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou sochy Bolestného Krista pro českou část výstavy "Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386-1572", kterou pořádá Galerie Středočeského kraje od 2. 5. do 15. 10.2012 v prostorách Galerie Středočeského kraje , Barborská 53, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 199/12 k rozpočtovému opatření EO č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky kultury - filmový festival FRESH FILM ve výši 30.000 Kč na finanční pokrytí finanční podpory občanského sdružení Čercheň, která byla schválena usn esením Rady č. 191/12.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 200/12 k inventarizaci 2011
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou inventarizační zprávu i dílčí zápisy z jednání ústřední inventarizační komise
b) výsledky provedených inventur za rok 2011 a způsob jejich vypořádání.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 201/12 k prodeji části pozemku v KH - man.Vaníčkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3903/1 o výměře 87 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Mgr. Miluši a Mgr. Zdeňku Vaníčkovým,bytem Kudrnova 262, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 15.686,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 202/12 k prodeji části pozemku v KH - p.Horníček
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4122/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Oldřichu Horníčkovi,bytem Havířská Stezka 306, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 203/12 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Černíny - p.Kubín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti pana Pavla Kubína,bytem Husinecká 17, Praha 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 204/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Reko MS Kutná Hora - Uhelná + 2" na pozemcích p.č. 3730, 3738, 3740, 3739, 3742, 3741, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stav by, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 205/12 ke zřízení věcného břemene - VČP Net, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene plynového rozvodného zařízení na pozemcích p.č. 51 a 53 v k.ú. Senetín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 206/12 k žádosti manželů Darebných
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Ivanou a Josefem Darebnými,bytem tamtéž. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se stanovením výše nájemného v č ástce 5.796,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 207/12 k žádosti Průvodcovské služby KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora (Preghausu) a nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 31.3.2012 od 17.00 hod. do 19.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory 2012"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 208/12 k prominutí sankce - Petránkovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Petránkovou,bytem Václavské nám. 181, Kutná Hora a pana Václava Petránka bytem Hetlín 17, Černíny ve výši 50% z částky 12.339,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 209/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 45/11 a vyhlášení VŘ č.SN 14/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 45/11 na odprodej volného městského bytu č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů (včetně podílu na pozemcích p. č. 795/9, 795/11 a 795/13) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kut né Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 16.5.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 210/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 44/11 a vyhlášení VŘ č.SN 15/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 44/11 na odprodej volného městského bytu č. 7 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích p. č. 2474/1 a 2475) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohl ášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 16.5.2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 211/12 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, zastoupené paní ředitelkou PaedDr. Alenou Kotrbovou, za účelem uspořádání akce "Pohádková Barbora" na dny 1. a 2. 6. 2012. Samotná akce by proběhla d ne 1.6.2012 od 7.30 do 14.00 hod. a dne 2.6.2012 od 8.00 do 12.30 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 212/12 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - ROSKA KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře sdružení ROSKA Kutná Hora, regionální organizace UNIE ROSKA v ČR, se sídlem Jaselská 455, Kutná Hora, za účelem uspořádání oslav Světového dne roztroušené sklerózy v Kutné Hoře dne 2.června 2012 od 12.00 do 23.00 hod.

Zrušeno usnesením RM č. 250/12 ze dne 04. 04. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 213/12 k zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Real.a doprav.s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 665/45 o výměře
cca 1 250 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Realitní a dopravní, s.r.o, se sídlem Kaňk 186, Kutná Hora, za účelem využítí plochy k parkování autobusů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 214/12 k zveřejnění záměru na pronájem pozemku - K.Jaroš
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3688/1 o výměře
cca 255 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Karlu Jarošovi, bytem Hašplířská 564, Kutná Hora, za účelem rozšíření zelené plochy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 215/12 k zápisu č.3/2012 z jednání DR spol.KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediný společník společnosti KH Tebis s.r.o. ve smyslu § 102 odst. 2), písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zápis č. 3/2012 z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.ze dne 13.3.2012.
Usnesení č. 216/12 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č.3/12-4/12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 3/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Doplňkové osvětlení ZŠ Kamenná stezka-změna PD ve výši 1.500,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení - služby.

b) předložený návrh OSM - TO č. 4/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 519.880,-- na výdajovou položku Poplatek za umístění psa a to na úkor výdajové položky Rozpočtová rezerva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 217/12 k vyhodnocení poptávky - Kutnohorské listy
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy o dílo na zajištění předtiskové přípravy, tisku a distribuce Kutnohorských listů s vítězem poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem České Budějovice, nám.Přemysla Ota kara II. 8/5 s účinností od 1.4.2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.03.12


Usnesení č. 218/12 ke smlouvě o výpůjčce - nádvoří a preghaus
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením slouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu a audienční síně v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH Travel s.r.o ., se sídlem Štefánikova 92, Kutná Hora na dobu určitou od 21.9.2012 do 23.9.2012 za účelem konání dobové slavnosti "Kutnohorské grošování"

b)na základě čl. XIV. nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, s podnájmem kaple a mincovní ex pozice společnosti KH Travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 92, Kutná Hora v rámci akce "Kutnohorské grošování" ve dnech 21.9.2012 - 23.9.2012

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.12


Usnesení č. 219/12 k uzavření smlouvy o dílo - restaur.sochy sv.Anny
Rada města s o u h l a s í
s uzavření smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy sv. Anny a její umístění na Anenské náměstí" pozemek parc. č. 3753 k.ú. Kutná Hora s firmou BALTAZAR s.r.o., Mgr. Art. Jakub Ďoubal, náměstí Národního odboje 48, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 146. 000,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 220/12 k vyhodnocení poptáv.řízení-restaurování sochy sv.J.Nepomuckého
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín dle důvodové zprávy č.1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" na pozemku parc. č 414 k.ú. Malín s BcA. Martinem Kulhánkem, U Borku 652, 280 02 Kolín v celkové výši 64.400,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 221/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 739.820,80 Kč na základě přijaté dotace pro Základní školu Kutná Hora, Jana Palacha 166 na akci "EU peníze školám" z Operačního programu Vzdělávání pro konk urenceschopnost.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č.1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 222/12 k rozdělení grantových prostředků na r.2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na malé projekty přijaté v termínu do 21.3.2012 z příspěvkového programu (granty) na rok 2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.

b) návrh na navýšení fin. prostředků ve výši 5.000 Kč pro oblast vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.Usnesení č. 223/12 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled přidělených finančních prostředků v kategorii - malé projekty (max.do 5.000,- Kč) - grantová oblast č.2 - sport 2012 k 21.3.2012


Usnesení č. 224/12 k územní studii - Kutná Hora - Havírna
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s § 30 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. se zpracováním územní studie Kutná Hora - Havírna v místní části "Žižkov" v katastrálním území Kutná Hora.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a ÚP zajistit zpracování zadání pro zhotovení územní studie Kutná Hora - Havírna.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 225/12 k zápisu z jednání komise pro městské sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 12.3.2012

II. u k l á d á
majetkovému oddělení ekonomického odboru
předložit informaci o možnosti vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu pro zbudování parkoviště v ulici Opletalova u trafostanice dle návrhu komise.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 226/12 k výběrovému řízení - VKSZ v Malíně
Rada města I. s o u h l a s í
s vyhlášením zadávacího řízení na dotační management v rámci realizace projektu "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně", CZ.1.15/3.2.00/65.01342.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
členové komise náhradníci členů komise
1. Ing.Jiří Franc 1. Karel Koubský
2. Ing.Jiří Janál 2. Jan Trávníček, DiS.
3. RNDr.Dagmar Civišová, CSc. 3. Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 227/12 k VŘ pro výběr dodavatele - víceúčelové zařízení v Malíně
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení a hodnotící komisi pro výběr dodavatele na zpracování a organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky "Výběr zhotovitele stavebních prací akce Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně" CZ.1.15/ 3.2.00/65.01342

členové komise náhradníci
Ing. Jiří Franc Karel Koubský
Ing.Jiří Janál Jan Trávníček, DiS
RNDr.Dagmar Civišová, Csc. Michaela Špačková

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 228/12 k rozpočtovému opatření INV č.01 - přijetí dotace
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.01 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na Revitalizaci historického jádra města Kutná Hora - V. etapa (1. část) o 8.863.449,90 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 229/12 k umístění litinových sloupků u kostela sv.Jakuba
Rada města s o u h l a s í
s umístěním litinových sloupků u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře dle přiložené situace.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 230/12 k víceúčelovému kult.sport.zařízení v Malíně
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Zahájení výběrového řízení na dodavatele dokumentace pro provedení stavby akce na kterou město získalo dotaci ze středočeské ROP ve výši 15.916.160,-Kč

II. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise:
členové náhradníci
Ing. Jiří Franc, místostarosta města
Ing. Jiří Janál, vedoucí OI Špačková Michaela, ref.OI Jan Trávníček, referent OI RNDr.Civišová Dagmar, CsC.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 231/12 ke křižovatce na Karlově - hodnotící komise
Rada města s c h v a l u j e
Členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky: "II/126 KUTNÁ HORA, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA"
členové komise náhradníci
Ing. Jiří Franc Karel Koubský
Ing. Jaromír Ďoubal Dobroslav Vepřek

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 232/12 k příspěv.programu sociální oblast č.4 - malé projekty 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast č. 4 na rok 2012 - malé projekty


Usnesení č. 233/12 k příspěvkovému programu oblast č. 1 kultura - malé projekty 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled rozdělených finančních prostředků v kategorii "malých" grantů, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 21.3.2012.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 21. března 2012

Nahoru