20. září 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.září 2017

Usnesení č. 693/17 k vyřazovanému majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017.


Usnesení č. 694/17 ke stanovení konpetencí na MÚ Kutná Hora
Rada města s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Odbor správní městského úřadu v Kutné Hoře, příslušným k projednání přestupků, včetně správních trestů za ně, dle §79a zákona číslo 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 21.09.17


Usnesení č. 695/17 k výběru dodavatele - sdružené služby dodávek silové el. a zem.plynu
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění organizace a průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2018 a 2019" s dodavatelem: QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 26262525 za cenu 69.000,-Kč bez DPH a 83.490,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ zajistit uzavření výše uvedené příkazní smlouvy s odpovědností za plnění usnesení Rady města č. 663/17 k výběru dodavatele - dodávka sil. elektřiny a zem. plynu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 696/17 k záměru na výpůjčku části pozemku v k.ú.KH - Česká pošta, s.p.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 3840/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 697/17 k záměru na výpůjčku nebytových prostor - č.p.377, Palackého nám., KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v I. a II. patře budovy č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1293 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 698/17 k záměru na výpůjčku nebyt.prostor - č.p.154, Šultysova ul., KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - kancelář č. 7, 8 a 9 v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 699/17 k záměru na pronájem nebyt.prostor - ul. U Beránky č.p.378, Malín, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 447/17 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 700/17 k uzavření sml. o výpůjčce-Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., IČO: 26594544, se sídlem Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na dobu určitou od 4.12.2017 do 8.12.2017 za účelem konání Vánoční prodejní výstavy prací zdravotně postižených a seniorů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.12.17


Usnesení č. 701/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú.KH - pí Pavlišová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Gabrielou Pavlišovou, Kutná Hora s účinností od 1.10.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 630,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 702/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - pí Vobořilová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení a to bytu č. 6 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (41,13 m2), s paní Evou Vobořilovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2017 za smluvní nájemné ve výši 2.146,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 703/17 k prodloužení náhradního ubytování - man.Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 704/17 k prodloužení poskytnutí přístřeší - p.Levý
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 705/17 k uzavření nájemní smlouvy na nebyt.prostor - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Radkem Černým jako nájemcem, IČO: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 706/17 k uzavření nájemní smlouvy na nebyt.prostor - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. FORES KH s.r.o. jako nájemcem, IČO 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši 1.426,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 707/17 k uzavření nájemní smlouvy na nebyt.prostor - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Václavem Rytířem jako nájemcem, IČO 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši 1.094,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 708/17 k uzavření nájemní smlouvy na nebyt.prostor - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Maxem Thieme jako nájemcem, IČO 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši 1.734,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 709/17 k uzavření nájemní smlouvy na nebyt.prostor - č.p.194, ul.Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Vladimírem Tvrdíkem jako nájemcem, IČO 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018 za nájemné ve výši 1.740,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.10.17


Usnesení č. 710/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - č.p.453, Masarykova ul., KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2542/1 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je budova č.p. 453, Masarykova ul., Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, IČO 67672833, se sídlem Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora na dobu určitou dne 1.10.2017 v době od 14.00 hod. do 17.00 hod. za účelem prezentace stavby v rámci celorepublikového Dne architektury.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 711/17 k vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR - zateplení fasády
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.9.2017. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatelele je nabídka dodavatele: PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice za cenu 1.097.538,83 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 712/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.26-28/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 26/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Radnická 178 - TZ o částku 18.000,-- Kč, a to na úkor položky Radnická 178 - opravy.

b) předložený návrh OSM č. 27/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Sedlecká 652 - zateplení o částku 132.539,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

c) předložený návrh OSM č. 28/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 420.430,-- Kč, a to na úkor položek rozpočtová rezerva (167.461,--Kč), Vl.dvůr - el.energie (90.000,-- Kč), Radnická 178 - el.energie (60.000,-- Kč), Václavské nám. 182 - plyn (40.000,-- Kč), BIOS - plyn (50.000,-- Kč), Dačického dům - plyn
(12.969,--Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 713/17 k prodeji pozemku v k.ú.KH - pí Pavlišová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Gabriele Pavlišové, 284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 714/17 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - man.Pekárkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej částí pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kaňk manželům Haně a Tomáši Pekárkovým,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 715/17 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Kavalír
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 716/17 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - pí Chlubnová, pí Růžičková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o celkové výměře cca 1.320 m2 v k.ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví paní Ilony Chlubnové, Kutná Hora, a paní Jitky Růžičkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 717/17 k odkupu pozemků - komunikace v ul.Potoční v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit odkoupení
a) pozemku p.č. 3658/2 o výměře 98 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.

b) pozemku p.č. 3658/16 o výměře 216 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Ing. Petra Lišky, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 54.000,- Kč.

c) pozemků p.č. 3658/12 o výměře 448 m2, p.č. 3658/26 o výměře 53 m2, p.č. 4125/1 o výměře 396 m2, p.č. 4125/2 o výměře 341 m2, p.č. 4126/58 o výměře 609 m2 a p.č. 4126/71 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a od pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) za celkovou kupní cenu ve výši 492.500,- Kč.

d) části pozemku p.č. 4126/72 o výměře cca 695 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, části pozemku p.č. 4126/76 o výměře cca 28 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 a části pozemku p.č. 4126/83 o výměře cca 2.133 m2 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ: 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že budoucí smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby komunikace katastrálním úřadem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 718/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021632/1, Kutná Hora, Kpt. Vosky 1466/1 - knn) na pozemcích p.č. 1506/1 a p.č. 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 719/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6020532, Kutná Hora, U Nadjezdu, p.č. 761/20,2 - úprava TS, kNN) na pozemcích p.č. 615/1, p.č. 615/2 a p.č. 615/12, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 100,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 720/17 ke zřízení věcného břemene - Obec Grunta
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek" na pozemcích p.č. 753 a p.č. 764 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Obce Grunta, IČO 00876224, se sídlem Grunta č.p. 42, 280 02. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění šachty, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 721/17 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.09.17


Usnesení č. 722/17 ke grantům - malé projekty - oblast sportu - IV. čtvrtletí 2017
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v řádném termínu do 8. 9. 2017 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.10.17


Usnesení č. 723/17 k podání žádosti o zápis změny do rejstříku škol
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2018 na 240 žáků dle důvodové zprávy.

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.09.17


Usnesení č. 724/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 38 - 40
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 37 100,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění řešení havarijní situace části svodů okapů a vikýřů na budově školy dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 39 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 40 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora na finanční zajištění provozu školy v souvislosti se zvýšením kapacity žáků školy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 38 a 39.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 190 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění havarijní situace terasy a venkovního schodiště dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 725/17 ke grantům - malé projekty - oblast kultury - IV. čtvrtletí 2017
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 8. 9. 2017 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.10.17


Usnesení č. 726/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41 - příspěvek Římskokatolické církvi - Arciděkanství Kutná Hora ve výši 20 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na vyzdvižení nového zvonu Jakub Maria na kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

b) návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 727/17 k přijetí účelově určeného finančního daru
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 17.226,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 728/17 k doplnění hodnotící komise VŘ - podlaha sportovní hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro VŘ na sportovní podlahu pro sportovní halu Klimeška ve složení:
1. Ing. Josef Viktora Zdeněk Hadrovský
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Michaela Špačková Jan Trávníček, DiS.
4. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

II. u k l á d á
Odboru investic administrativně zajistit účast těchto členů na jednání komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 729/17 k výsledku poptáv.řízení - parkoviště autobusů Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem: "Parkoviště autobusů Sedlec - PD DÚR" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.9.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, 500 02.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, 500 02 za nabídkovou cenu 274.670,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17
Bod II. zrušen usnesením RM č. 765/17 ze dne 4. 1. 2017.

Usnesení č. 730/17 k překládce vedení SEK - Klimeška
Rada města s o u h l a s í
s překládkou vedení SEK (sítě elektronických komunikací) v lokalitě Klimeška (Pobřežní ulice) společností CETIN a.s. za celkovou částku výši 227.194,44,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 731/17 k rozpočtové příloze č.59 na r.2017 ke smlouvě se spol. TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2017 jako Dodatek č. 59 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13. 3. 2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 732/17 k rozpočtovým opatřením INV - TO č.12/17-13/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 12/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Tebis-připojení OC Ortenova ve výši 351.474,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Tebis-opravy ve výši 351.474,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 13/17, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Investičního odboru VO Karlov ve výši 14.520,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Investičního odboru - technické oddělení Veřejné osvětlení - služby ve výši 14.520,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 733/17 k zápisu komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 18. zasedání komise dopravní ze dne 6.9.2017

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s koncepční zprávou o řešení dopravní situace v klidu na obou městských sídlištích (dle usnesení zastupitelstva města č. 157/16)
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 734/17 k zápisu z jednání DR spol.Technické služby KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.5/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 6.9.2017

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 2.čtvrtletí 2017 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 20.10.17


Usnesení č. 735/17 k zápisu z jednání DR spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 11. 9. 2017 

II. s o u h l a s í
s umístěním 2ks nových kogeneračních jednotek do objektu v majetku Města Kutná Hora


Usnesení č. 736/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 13 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 20.000,-Kč na kalendářní rok 2017

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.13
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 737/17 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na r.2017
Rada města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Dítě a kůň, z.s.- Sdružení pro hipoterapie, jako příjemcem ve výši 25.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 20. září 2017

Nahoru