20. září 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.září 2006

Usnesení č. 796/06 k udělení čestného občanství města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul "Čestný občan města Kutná Hora" heraldikovi a genealogovi panu plk.v.v. Jiřímu Loudovi, PhDr.h.c., Olomouc.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 797/06 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2699/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Lukáše Naděje, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 798/06 k dani z převodu nemovitostí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zaplacením daně z převodu nemovitostí čp. 433 s pozemky p.č. 1459 a p.č. 1460 v k.ú. Kutná Hora ve výši 106.500,- Kč Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 799/06 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 284 o výměře 72 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů p. Martina Lojka, Kutná Hora a pí Miroslavy Lojkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 800/06 k záměru na prodej části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Sedlec dle žádosti pana Karla Kafky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 801/06 k záměru na odprodej pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3703/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Martina a Lucie Hrdličkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 802/06 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4098 o výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti společnosti U.T.C.PROPERTIES, s.r.o. se sídlem Komerční zóna Průhonice - Čestlice, Obchodní 110.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 803/06 k odkoupení pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 4163/38 o výměře 325 m2 v k.ú. Kutná Hora od Správce konkurzní podstaty úpadce První stavební, a.s., Kutná Hora v likvidaci zakupní cenu celkem 172.290,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 804/06 k návrhu na změnu výstavního plánu
Rada města s c h v a l u j e
změnu výstavního plánu Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory pro výstavní prostor Vlašský dvůr v termínu 19.10. - 30.12.2006 - výstava Přírůstky sbírek GFJ 1996-2006.
Zodpovídá : Mgr. Rezler      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 805/06 k zápisu z komise RM
Rada města I. s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na osobního asistenta dle předložené důvodové zprávy.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 31.8.2006.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 20.10.06


Usnesení č. 806/06 k OZV č. 3/2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 807/06 k žádosti o povolení výjimek - mateřské školy
Rada města p o v o l u j e
výjimku z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, MŠ Pahádka a v 5. ročníku Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2006/2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 808/06 bezbariérovým přístupům do ZŠ Jana Palacha
Rada města s o u h l a s í
s doložením finančních prostředků v případě, že Občanské sdružení SRPDŠ "Klub ŽIVOT BEZ BARIÉR", Jana Palacha 166, Kutná Hora obdrží grant či finanční příspěvek na realizaci bezbariérových přístupů v ZŠ Jana Palacha.
Zodpovídá : B.Dvořák, místostarosta      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 809/06 k realizaci I. etapy dopravního generelu sídliště Šipší
Rada města s o u h l a s í
1. s uzavřením smlouvy o dílo se společností Silnice Čáslav, a.s. na
realizaci I. etapy dopravního generelu sídliště Šipší dle výsledku VŘ
2. se zahájením stavby realizace I. etapy dopravního generelu sídliště
Šipší na všech řešených pozemcích
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 810/06 k příspěvku na kanalizační přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 811/06 k jednání komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise majetkové ze dne 4.9.2006
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 14.9.2006
c) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 4.9.2006

II. u k l á d á
Kanceláři tajemníka
založit, na základě iniciativy komise, webovou stránku komise pro regeneraci sídliště Šipší jako součást stránek městského úřeadu

III. p o v ě ř u j e
správou webové stránky komise Ing. Zdeňka Jiráska a Alenu Děkanovskou

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 812/06 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
1. s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
638, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Petrem a Barborou Novákovými,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.10.2006 do
30.9.2007.
2. s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
652, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Petrou Tesařovou,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.10.2006 do 30.9.2007.
3. s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
47, ul. Pobřežní, Kutná Hora s manželi Gejzou a Tatianou Mižigarovými,
na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.10.2006 do
30.9.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 813/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Josefa Šlejmara, Kutná Hora ve výši 50% z částky 9.543,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.06


Usnesení č. 814/06 k tepelnému hospodářství v areálu nemocnice
Rada města I. r u š í
usnesení č. 725/06 ze dne 23.8.2006

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. připravit podklady k výběrovému řízení na komplexní žešení energetiky celého areálu nemocnice formou samofinancovatelného projektu.
Zodpovídá : Ing. Malý, ředitel nemocnice      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 815/06 k vyhlášení VŘ SN 21/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě a to bytu č. 1 (3+1) v domě čp. 146 v ul. Šandova (stav.p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory zapodmínek uvedených v oznáme ní o vyhlášení výběrového řízení. VŘ bude provedeno dle bodu č.7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.11.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 816/06 k vyhlášení VŘ SN 22/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě a to bytu č. 12 (3+1) v domě čp. 105 v ul. 17. listopadu (stav.p.č. 785/36, 785/37, 785/38) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory zapodmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. VŘ bude provedeno dle "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.11.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 817/06 k vyhlášení VŘ SN 23/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/06 na odprodej volného městského nebytového prostoru v již privatizovaném domě a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 123 v ul. Jana Zajíce (stav.p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Ku tné Hory zapodmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. VŘ bude provedeno dle bodu č.8 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 30.11.2006 v 11 ,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 818/06 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytových a nebytových jednotek v domě čp. 168 a 169 ul. Mazákova včetně společných částí domu a podílu na pozemcích p.č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně společných částí domu a po dílu na pozemku p.č. 2507 v k.ú. Kutná Hora, v domě čp. 304 ul. Pod Valy včetně společných částí domů a podílů na pozemcích p.č. 1541 a p.č. 1542 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 819/06 k žádosti pí Běláškové
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odstoupením od kupní smlouvy ze strany Města Kutná Hora na odprodej bytové jednotky č. 146/4 v ul. Šandova uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Miloslavou Bělaškovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 820/06 k dodatku k nájemním smlouvám
Rada města s o u h l a s í
1. s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 2 v čp. 167,
ul. Šultysova, Kutná Hora, uzavřené s panem Pavlem Morcem, týkající se
stanovení výše nájemného v částce 4.976,- Kč za měsíc počínaje dnem
1.12.2006.
2. s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 3 v čp. 167,
ul. Šultysova, Kutná Hora, uzavřené s manželi Janou a Vladimírem
Střihavkovými, týkající se stanovení výše nájemného v částce 7.146,-
Kč za měsíc počínaje dnem 1.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 821/06 k záměru na pronájem hřiště
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem hřiště na kopanou - umělý trávník III. generace (bývalé škvárové hřiště v sídlišti Šipší) v Kutné Hoře včetně oplocení a osvětlení, nacházejícícho se zejména na pozemku p.č. 4122/1 (část PK p.č. 276/2) v k.ú. Kutná Hora spo lečnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov čp. 197.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 822/06 k rekonstrukci topení ve Vlašském dvoře
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení č. 594/06 ze dne 21.6.2006.

II. u k l á d á
odboru regionálního rozvoje, investic a územního plánování
zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci topného systému v budově Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 823/06 k přidělení bytu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+1, III.
kategorie v domě čp. 146 ul. Lierova, Kutná Hora s panem Jindřichem
Hájkem ke dni 31.10.2006.
2. s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 14 o velikosti
1+1, I. kategorie v domě čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s panem
Jindřichem Hájkem, Kutná Hora. Nájemní smlouva
bude uzavřena s účinností od 1.11.2006 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 824/06 k poskytnutí ubytování na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okal v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Zuzanou Krejzovou, na dobu určitou - 3 měsíce, t.j. od 1.10.2006 do 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 825/06 k poskytnutí ubytování na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okal v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Růženou Berkyovou, na dobu určitou - 3 měsíce, t.j. od 1.10.2006 do 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 826/06 k zápisu z jednání DR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 5/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 28. srpna 2006.


Usnesení č. 827/06 k návrhu darovací smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na objekt autobusové čekárny v ulici Táborská s paní Ivou Kosovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 828/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro umístění stánku pro zařízení na měření spirometrie dne 15.11.2006 v době od 8,00 do 18,00 hod. pro reklamní a marketingovou agenturu ALIVE s.r.o., Slavíkova 19, Praha 2 .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 829/06 k poškozování plotu
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy plotu u víceúčelového hřiště na sídlišti Šipší u čp. 174 výměnou poškozených pásů pletiva a zvýšením jeho odolnosti navařením kovových výztuh.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.06


Usnesení č. 830/06 k operačnímu plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2006-2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 831/06 k nařízení Města kutná Hora č. 2/2006
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č. 2/2006 o zimní údržbě místních komunikací.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 832/06 k darovací smlouvě
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
uzavření darovací smlouvy se společností Kaufland Česká republika v.o.s. na darování částky 50.000,- Kč jako příspěvku na výstavbu nových chodníků u obchodního domu Kaufland v Kutné Hoře.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru navýšit položku 2219-6121-2960-20013 "chodníky u Kauflandu" o přijatý dar 50.000,- Kč od spol. Kaufland Česká republika v.o.s. a dále navýšit tuto položku o částku 105.000,- Kč na úkor snížení položky 2212-5171-2960-00000 "komunikace, opravy".
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 20.10.06


Usnesení č. 833/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem za účelem předvolební akce dne 18.10.2006 v domě od 15,00 do 18,00 hod. pro paní PhDr. Olgu Zubovou, poslankyni Strany zelených.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 834/06 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Kutná Hora a TJ Sokol Kutná Hora za účelem vyjmutí části pronajatého pozemku p.č. 873/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 80 m2 z této smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 835/06 k záměru na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.10.06


Usnesení č. 836/06 k pronájmu pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemků dle PK p.č. 3530/4 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Zdeňkem Hladíkem, Kutná Hora na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1,-Kč/m2 /rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 837/06 k řešení dopravního režimu před Vlašským dvorem
Rada města I. n e s o u h l a s í
s umožněním vjezdu motorových vozidel na nádvoří Vlašského dvora.

II. u k l á d á
komisi pro dopravu a dopravní systémy RM
navrhnout řešení dopravního režimu v prostoru před Vlašským dvorem včetně dopravního značení a dalších technických opatření.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Ďoubal      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 838/06 k prodeji vodovodních řadů
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru prodeje vodovodních řadů v areálu Klimeška Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
souhlasit s prodejem rekonstruovaných vodovodních řadů pitné a užitkové vody v areálu Klimeška Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře za částku 582.691,- Kč.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
zařadit do nejbližší změny rozpočtu navýšení příjmů o částku 582.691,-Kč za prodej vodovodních řadů v areálu Klimeška a navýšení výdajů o částku 582.691,- Kč za rekonstrukci výše uvedených řadů.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 839/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Jungmannově nám. před Dobrou čajovnou pro účely oslav osmého výročí otevření Dobré čajovny ve dnech 30.9. a 1.10.2006, vždy od 8,00 do 24,00 hod., pro pana Jana Drchala, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 840/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro umístění stánku s prodejem kutnohorského "burčáku" v Masarykově ulici před čp. 96 v termínu od 23.9.2006 do 15.10.2006 pro pana Jozefa Žáčka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.09.06


Usnesení č. 841/06 k opravě chodníku před Tylovým divadlem
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy chodníku - vstupního areálu do Tylova divadla v Kutné Hoře položením nového povrchu dle původní historické zádlažby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 842/06 k informaci o působnosti zák.č. 245/2006 Sb.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o působnosti zákna č. 245/2006 Sb. pro další fungování Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ
připravit zřizovatelskou listinu, kterou se zřizuje veřejné
zdravotnické zařízení, ve spolupráci s vedením nemocnice
2. Ing. Karlu Malému, řediteli a jednateli společnosti
a) zabezpečit inventarizaci majetku společnosti k 31.10.2006
b) zpracovat účetní uzávěrku k 28.11.2006.
Zodpovídá : D. Novotná, Ing. Malý      Termín : 27.10.06


Usnesení č. 843/06 k návrhu hospodaření nemocnice v roce 2007
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
návrh finančního plánu hospodaření ve dvou předložených variantách

II. k o n s t a t u j e ,
že požadavky na provozní dotace jsou ve výši 23.267.000,- Kč a investiční dotace v celkovém souhrnu 21.170.000,- Kč s tím, že tyto částky by měly být zahrnuty v rozpočtovém výhledu Města Kutná Hora pro rok 2007.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 844/06 k pravidlům pro valorizaci mezd pracovníkům nemocnice
Rada města s c h v a l u j e
2% valorizaci mezd v pohyblivé složce formou osobního příplatu pro zsměstnance Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. s účinností od 1.1.2007.
Zodpovídá : Ing. Malý, ředitel nemocnice      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 845/06 k hospodaření nemocnice v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
upravený plán hospodaření na II. pololetí roku 2006

II. b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice k 31.7.2006 v porovnání s upraveným plánem na II. pololetí roku 2006.


Usnesení č. 846/06 k hospodaření nemocnice v Kutné Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodaření Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. za I. pololetí roku 2006.


Usnesení č. 847/06 k možnostem úspor v nemocnici
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
variantní řešení kroků vedoucích s úsporám

II. s c h v a l u j e
navržené varianty uvedené v bodech 4 - 6 a ukládá jednateli společnosti jejich realizaci.
Zodpovídá : Ing. Malý, ředitel nemocnice      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 20. září 2006

Nahoru