20. února 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.února 2019

Usnesení č. 131/19 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora, paní Jitku Kubicovou, Kutná Hora, paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2019-2023

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.03.19


Usnesení č. 132/19 k žádosti o záštitu a podporu projektu Na kole jen s přilbou
Rada města I. s o u h l a s í
s převzetím záštity města nad projektem Na kole jen s přilbou dle důvodové zprávy

II. n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 133/19 k finančnímu příspěveku pro Spolek kutnohorských podnikatelů
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Spolku kutnohorských podnikatelů - činnost spojené s rozvojem regionální značky Kutnohorsko.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 134/19 k prac. skupině k posuzování návrhů na udělování čestných občanství
Rada města I. o d v o l á v á
s okamžitou účinností z pracovní skupiny k posouzení návrhů na udělování čestných občanství paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, PhDr. Ivu Pospíšilovou a pana Bc. Martina Starého (jmenováni usneseními č. 392/11 ze dne 11.5.2011 a č. 19/15 ze dne 20.1.2015)

II. j m e n u j e
s okamžitou účinností do pracovní skupiny k posouzení návrhů na udělování čestných občanství paní Mgr. Silvii Doušovou, paní Mgr. Danu Vepřkovou a pana Ing. Josefa Viktoru.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 135/19 k inf. zprávě o plánovaných zahraničních cestách v roce 2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o plánovaných zahraničních cestách v roce 2019.


Usnesení č. 136/19 ke jmenování pracovní skupiny pro městskou dopravu
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro městskou hromadnou dopravu ve složení: Ing. Zdeněk Sedláček, Radim Fedorovič, Ing. Jaromír Ďoubal a Mgr. Vít Šnajdr

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.02.19


Usnesení č. 137/19 k personálnímu obsazení ODSH a odboru sociálních věcí
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 5.2019 navýšení počtu zaměstnanců
a/ odboru dopravy a silničního hospodářství o pracovní pozici - referent - zkušební komisař
b/ odboru sociálních věcí a zdravotnictví o pracovní pozici - referent odd. sociálně právní ochrany dětí

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MÚ Kutná Hora v počtu 188

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat příslušná výběrový řízení

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.05.19


Usnesení č. 138/19 k návrhu na hodnotící komisi - video - soutěž OWHC
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise video-soutěže vypsané OWHC pod názvem "Kdybyste strávili jeden den ve městě UNESCO…" takto: ak. mal. Jitka Jelínková, Stanislav Diviš, Mgr. Aleš Rezler, Mgr. Bc. Silvia Doušová

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 139/19 ke jmenování pracovní skupiny pro přípravu koncepce sportu v K. Hoře
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro přípravu koncepce sportu v Kutné Hoře ve složení: Mgr. Filip Nedvěd, Alois Salák, Mgr. Karel Ptáček, Jan Třískala, Mgr. Martin Běhounek, Ing. Jan Ďoubal, Mgr.Bc. Vít Šnajdr a Ing. Tomáš Pilc.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.02.19


Usnesení č. 140/19 ke složení hodnotících komisí VŘ
Rada města j m e n u j e
a) komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele PO Průvodcovská služba ve složení:
Mgr. Bc. Silvia Doušová, Ing. Eliška Tivodarová, RNDr. Ivo Šanc, Karel Koubský st., Ing. Tomáš Pilc
náhradníci: Ing. Josef Viktora, Ing. Jiří Kukla, Martina Bucifal, DiS.

b) komisi pro výběrové řízení na funkci jednatele společnosti KH TEBIS ve složení:
Ing. Jiří Beránek, Antonín Drahokoupil, Ing. Jozef Králik, Ing. Max Kubát, Mgr. Bc. Vít Šnajdr
náhradníci: Ing. Josef Viktora, JUDr. Lubomír Talanda, Mgr. Bc. Silvia Doušová

Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 21.02.18


Usnesení č. 141/19 k soudnímu sporu se spol. Polanecká kreditní a finanční s. r. o.
Rada města s c h v a l u j e
zaslání odpovědi panu JUDr. Flegelovi, advokátovi zastupujícímu spol. Polanecká kreditní a finanční s. r. o. dle návrhu pana advokáta Mgr. Ing. Pavla Bezoušky.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 142/19 k PŘ "Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32, Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32, Kutná Hora".
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Silvia Doušová Mgr. Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Markéta Holubová, DiS.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 143/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise ze dne 6. 2. 2019


Usnesení č. 144/19 k uzavření dohody o náhradě škody (p. Pober, pí Trojánková)
Rada města s c h v a l u j e
uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody mezi Městem Kutná Hora jako věřitelem a panem Michalem Poberem a paní Vladimírou Trojánkovou, jako dlužníky dle jejich žádosti.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 145/19 k vyhlášení VŘ č. SN 08/19 (Šultysova ul. č.p. 167, Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 08/19 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 25.3.2019 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.04.19


Usnesení č. 146/19 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu (p. Tomek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o splátkách dle žádosti paní Věry Tomkové,.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 147/19 k VŘ č. SN 07/19 (ul. U Beránky č.p. 378, Kutná Hora - Malín)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 07/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.08) v budově č.p. 378, U Beránky ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 26.3.2019 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 148/19 ení dodatku - Jungmannovo nám. 437, KH (Tomáš Krejčí)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 437, Jungmannovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatele a panem Tomášem Krejčím, jako nájemcem, IČO 13725777, se sídlem Kaňk 42, Kutná Hora - Kaňk týkajícího se přistoupení spol. K+T stavební s.r.o., IČO: 28517229, se sídlem Pod Strání 336/16, Třebeš, Hradec Králové na stranu nájemce
b) umístění sídla společnosti K+T stavební s.r.o., IČO: 28517229, se sídlem Pod Strání 336/16, Třebeš, Hradec Králové na adrese Jungmannovo náměstí 437, Kutná Hora v obchodním rejstříku.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 149/19 k Nájemní smlouvě - Havlíčkovo nám. č.p. 552, KH (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu ze dne 19.8.2005 o nájmu prostor sloužících podnikání v suterénu domu č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za rok 2019 ze současných 97.087, Kč na nově navržených 72.815,- Kč z důvodu revitalizace Vlašského dvora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.03.19


Usnesení č. 150/19 k poskytnutí a užívání ubytovny ve vlastnictví Města K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložená Pravidla pro poskytnutí a užívání ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora s účinností od 1. 3. 2019.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.03.19


Usnesení č. 151/19 k uzavření dodatku se spol. MVE PLUS, s.r.o. (Pobřežní 194, KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 k smlouvě o provozování zimního stadionu Kutná Hora ze dne 16.12.2013 mezi objednatelem Městem Kutná Hora a provozovatelem spol. MVE PLUS, s.r.o., IČO 25102214, se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, týkající se předávání informací o týdenním rozvrhu akcí na zimním stadionu mezi objednatelem a provozovatelem, v souvislosti se zajištěním provozní doby kiosku společností INVERT GROUP, s.r.o., Korunní 2568/108, Praha 10 a uložením náhradních klíčů od kiosku v kanceláři provozovatele zimního stadionu.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 152/19 k dodatku se spol. INVERT GROUP s.r.o. (Pobřežní 194, KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu kiosku ze dne 7.10.2015 mezi Městem Kutná Hora a spol. INVERT GROUP s.r.o., IČO 04340370, se sídlem Korunní 2568/108, Vinohrady, Praha 10 týkající se uložení náhradních klíčů od pronajatých prostor v kanceláři provozovatele zimního stadionu a hlášení týdenního rozvrhu akcí na zimním stadionu v souvislosti se zajištěním provozní doby kiosku.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 153/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 2/19
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/19, kterým dochází k vytvoření dvou nových příjmových rozpočtových položek, a to položky lesní porosty-pojistné plnění ve výši 526.515,-- Kč a položky Václavské nám. 182 - pojistné plnění ve výši 125.432,-- Kč s tím, že ve stejné výši nových příjmových položek (651.947,-- Kč) dojde k navýšení výdajů zřízením nové výdajové investiční položky DDM Dominik - rekonstrukce topení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 154/19 ke směně pozemků (Město K. Hora x p. Dusbaba, pí Dusbabová, pí Zimová)
Rada města s ch v a l u j e
zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 673/85 o výměře 3 m2, p. č. 674 o výměře 4 m2, p. č. 3902/2 o výměře 26 m2, p. č. 3785 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p. č. 673/90 o celkové výměře 36 m2
v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.03.19


Usnesení č. 155/19 k záměru směny pozemků (Město K. Hora x pí Pekárková, pí Pospíšilová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 673/85 o výměře 9 m2 a p. č. 674 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p. č. 673/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.03.19


Usnesení č. 156/19 k prodeji pozemku v k.ú. Zhoř u Červených Janovic (man. Pospíšilovi)
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 768/1 o výměře cca 2.160 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zhoř u Červených Janovic.

II. u k l á d á
odboru správy majetku zaslat záměr na prodej pro informaci vlastníkům sousedních nemovitostí.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 157/19 k ukončení VŘ č. M 3/18, vyhlášení VŘ č. M 1/19 (býv. ZŠ Malín)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 3/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/19 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací ceny:
vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 6 075 000,- Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 5 103 000,- Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 972 000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 158/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6015713 Kutná Hora, Žižkov, p. č. 4296/2 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 4295 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši
1 000,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 159/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6022978 Kutná Hora, Puškinská, 2559/9,3,4 - knn) na pozemcích p. č. 2547, p. č. 2556/149 a p. č. 2560/5, vše v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 160/19 k pozemkům v k. ú. K. Hora (UNIPETROL RPA s. r. o. - Benzina a. s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit směnu části pozemku p. č. 688/1 v k. ú. KH o výměře cca 1.700 m2 za část pozemku p. č. 688/2 v k. ú. KH o výměře cca 790 m2 s doplatkem ve prospěch města.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 161/19 k dražbě nemovitých věcí v k.ú. Útěšenovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) nevyužití smluvního předkupního práva Města Kutná Hora k pozemku p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a k pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice
b) neúčast Města Kutná Hora v elektronické dražbě pozemku p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice dle dražební vyhlášky pod spisovou značkou 156 EJ 2/19 Exekutorského úřadu Praha - západ, se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 162/19 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec u K.Hory a v k.ú. K. Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkup pozemků p. č. 764 o výměře 697 m2, p. č. 770/1 o výměře 2348 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory a p. č. 4140/32 o výměře 41 m2, p. č. 4140/34 o výměře 119 m2, p. č. 4140/19 o výměře 1044 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Státní statek Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 122.980 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 163/19 k návrhu na rozpočtové opatření OPPŠK č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 1- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 078 000,- Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro rok 2019", dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 164/19 k dodatku č. 14 k SOD - střecha Vlašský dvůr
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 14 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 165/19 k dotaci TJ Sokol Kaňk z.s., na sanitární kontejner
Rada města doporučuje
Zastupitestvu města Kutná Hora
nesouhlasit s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí investiční dotace ve výši 150 000,- Kč na zakoupení a instalaci sanitárního kontejneru.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.09


Usnesení č. 166/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 2 a uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 20 000,- Kč na položku - TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl volejbalu - pořádání Final Four Poháru ČVS mužů dle předložené důvodové zprávy.
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání Final Four Poháru ČVS mužů.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 20.03.19


Usnesení č. 167/19 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 11.2.2019


Usnesení č. 168/19 k PŘ na VZ - PD "Podpora cyklodopravy - cyklostezka Vrchlice"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o zrušení poptávkového řízení na zhotovitele PD DPS "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" vypsaného podle usnesení RM 70/19

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení opakování poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na PD DPS a AD "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" podle zadávacích podmínek uvedených v důvodové zprávě.
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

III. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr. Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, Dis.
3. Ing. arch. Martin Kremla Michaela Špačková

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 169/19 k dodatku č.2 sml."Revitalizace NKP Vlašský dvůr v K. Hoře"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -15 923,96,- Kč bez DPH, tj - 19 267,99,-Kč s DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr Kutné Hoře" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu -15 923,96,- bez DPH, tj - 19 267,99,-Kč s DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.19


Usnesení č. 170/19 k dodatku č. 4 ke sml."Provozování služby veřejného WC v K. Hoře"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 ke smlouvě o provedení služeb s provozovatelem Římskokatolickou farností K.Hora - Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 171/19 k prodejním trhům 2019 na Palackého náměstí - uzavření sml.
Rada města nesouhlasí
s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Radkem Alešem na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání čtyř tématických prodejních trhů v roce 2019 za nabídnutou cenu 4.000,- Kč/uskutečněný trh.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 172/19 ke smlouvě o zpracování osobních údajů - MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o zpracování osobních údajů se společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 284 01 Čáslav.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.03.19


Usnesení č. 173/19 k zápisu Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady ze dne 6. 8. 2018, 2. 10. 2018, 25. 10. 2018 a ze dne 20. 12. 2018 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 174/19 k Dodatku č.1 ke sml. o zajištění svozu odpadů a provozu SD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora se společností MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 175/19 k povolení stavby garáže na pozemku v majetku Města K. Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku parc.č. 892/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 176/19 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 5.2.2019


Usnesení č. 177/19 k pracovní skupině k odpadovému hospodářství
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro koncepci městského odpadového hospodářství a strukturu MVE Plus ve složení RNDr. Ivo Šanc, Ing. Tomáš Pilc, Mgr. Martin Běhounek, JUDr. Lubomír Talanda a Mgr. Vít Šnajdr.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.19


Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 20. února 2019

Nahoru