20. února 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.února 2018

Usnesení č. 125/18 k uzavření Dodatku č.1 ke sml. na vydávání KHL
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c ) zák.č.128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.3.2016 mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., na vydávání Kutnohorských listů a schválené usnesením Rady města č. 172/16 ze dne 2.3.2016.
Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 126/18 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 12. 2. 2018


Usnesení č. 127/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 01/18 na pronájem bytu (ul. Tylova. č.p. 388)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 01/18 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře:
na 1. místě se umístil p. Bc. et Bc. Mejzr Martin,
na 2. místě se umístil p. Sojka Miloš,
na 3. místě se umístil p. Jílek Martin.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře s panem Bc. et Bc. Martinem Mejzrem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 01/18.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 128/18 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Kollárova č.p. 590, KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 02/18 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře s panem Milošem Sojkou, Beroun, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 02/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 129/18 k uzavření dodatku NS - Římskokatolická farnost - arciděkanství KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. NS-7/OSM/LEA/2017 o nájmu části pozemků p.č. 3729/3 a p.č. 3764 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se upřesnění předmětu nájmu za účelem vložení nájemního vztahu do katastru nemovitostí, kde nadále bude předmětem nájmu dle geometrického plánu č. 03838 - 17/2017 pozemek p.č. 3729/4 o výměře 220 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 130/18 k záměru na změnu nájemní smlouvy (spol. TRANS spol. s r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 16.12.2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TRANS spol. s r.o., IČ 48950963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem na pronájem pozemků p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 2949/4, části p.č. 2948/1 a části p.č. 2952, vše v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části předmětu nájmu, konkrétně části pozemku p.č. 2952 o výměře cca 5600 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 23 m2 a části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Kutná Hora a dále ke snížení výše nájemného ze současných 700.000,- Kč bez DPH za jeden rok trvání nájmu na nově navržených 407.000,- Kč bez DPH za jeden rok nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.03.18


Usnesení č. 131/18 k darování pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
darování pozemku p.č. 682/3 o výměře 188 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk z.s., IČO 65248929, se sídlem Kaňk č.ev. 1, 284 04 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 132/18 ke směně části pozemků v k.ú. Morašice v Žel. horách (Obec Zdechovice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, na směnu části pozemku p.č. 465 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 512 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Obce Zdechovice, IČO 00274623, se sídlem Zdechovice 5, 533 11 Zdechovice s tím, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby "Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na pozemku p.č. 512 v k.ú. Morašice v Železných horách" katastrálním úřadem, nejpozději však do 5ti let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 133/18 ke směně části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Veselý)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 618 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díl "b" pozemku p.č. 618), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 o celkové výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díly "d" a "e" pozemku p.č. 284), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany p. Veselého ve výši 3.037,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 134/18 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec a k.ú. KH (Státní statek Čáslav)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 889/17 ze dne 15.11. 2017.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) odkoupení pozemků p.č. 625/2 o výměře 168 m2, p.č. 625/3 o výměře 219 m2, p.č. 638/1 o výměře 3591 m2, p.č. 638/6 o výměře 64 m2, p.č. 640/3 o výměře 1696 m2, p.č. 640/4 o výměře 1099 m2, p.č. 772/8 o výměře 327 m2, p.č. 772/10 o výměře 277 m2, p.č. 772/37 o výměře 236 m2, p.č. 772/38 o výměře 57 m2, p.č. 772/40 o výměře 8 m2, p.č. 772/42 o výměře 222 m2, p.č. 772/43 o výměře 133 m2, p.č. 785/70 o výměře 3383 m2, p.č. 785/94 o výměře 278 m2, p.č. 785/118 o výměře 237 m2, p.č. 785/119 o výměře 105 m2, p.č. 785/121 o výměře 672 m2, p.č. 785/150 o výměře 855 m2, p.č. 785/151 o výměře 6183 m2, p.č. 785/184 o výměře 60 m2, p.č. 785/185 o výměře 83 m2, p.č. 794/2 o výměře 292 m2, p.č. 795/2 o výměře 27331 m2, p.č. 795/33 o výměře 1177 m2, p.č. 795/34 o výměře 1405 m2, p.č. 795/50 o výměře 621 m2, p.č. 795/52 o výměře 858 m2, p.č. 795/53 o výměře 350 m2, p.č. 795/54 o výměře 423 m2, p.č. 795/55 o výměře 1569 m2, p.č. 795/66 o výměře 1160 m2, p.č. 795/68 o výměře 3953 m2, p.č. 795/70 o výměře 1232 m2, p.č. 795/77
o výměře 272 m2, p.č. 795/80 o výměře 33 m2, p.č. 801/5 o výměře 137 m2, p.č. 801/14 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemků p.č. 3036/9 o výměře 33 m2 a p.č. 4522/9 o výměře 495 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Záveská a spol., v.o.s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav jako správce konkursní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, IČ 00104248, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 18.723.215,- Kč.

b) uzavření předložené Kupní smlouvy v souladu s bodem II. a) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 135/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Lomec u Úmonína
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6005902/VB/02, Lomeček, obnova od TS KH_0219-nn, dem. nn) na pozemku p.č. 949 v k.ú. Lomec u Úmonína v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění skříně, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 136/18 k vyhlášení programu Podpory obnovy KP prostř. ORP MK ČR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturních památek", prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2018 činí 1 992 000,- Kč. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28. 2. 2018 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 137/18 k příspěvku z FRM - reklamní a doprovodné zařízení - Michal Poklop
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 4 320,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2018 panu Michalu Poklopovi, 285 32 Hlízov tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2018 s panem Michalem Poklopem, 285 32 Hlízov na částku ve výši 4 320,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.18


Usnesení č. 138/18 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2016.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 139/18 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 8. 2. 2018.


Usnesení č. 140/18 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 5. 2. 2018
b) rezignaci pana Mgr. Lukáše Pečenky, DiS. na funkci člena komise


Usnesení č. 141/18 k dodávce světelných výsledkových tabulí pro sportovní hlau Klimeška
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení pro akci: "Sportovní hala Klimeška - Kutná Hora, dodávka světelných výsledkových tabulí" dodavateli SPORT LX s.r.o. za nabídkovou cenu 502.723,54 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 142/18 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. konané dne 14.2.2018

II. s c h v a l u j e
upřesnění usnesení RM č.43/18 ze dne 24.1.2018 . Datum účinnosti jmenování nových členů dozorčí rady paní Veroniky Lebedové a Ing. Zuzany Moravčíkové je 1.2.2018.
Zodpovídá : Ing. H.Plíhalová, jednatelka      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 143/18 k výsledku VŘ na projekt expozice pro akci Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“ a s vybraným dodavatelem Společnost Expozice Vlašský dvůr (společnost dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) tvořená dvěma subjekty: ZIP o.p.s., IČO 26324105, se sídlem účastníků Plzeň, Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, PSČ 32016, a ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO 5229869, se sídlem Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, za cenu 1 577 600,- Kč bez DPH.

II. u k l á d á
odboru investic
a) uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Společnost Expozice Vlašský dvůr
b) provést veškeré nutné administrativní kroky k legitimizaci stavu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 144/18 k výběrovému řízení na jednatele KH Tebis
Rada města I. v y h l a š u j e
výběrové řízení na jednatele společnosti KH Tebis s.r.o., se sídlem v Kutné Hoře, IČ 47542713

II. j m e n u j e
komisi pro výběr jednatele ve složení:
pánové Ing. Viktora, p. Koubský st., Ing. Králik, Mgr. Obraz a p. Drahokoupil
náhradníci: p. Balham, Ing. Jirásek a PhDr. Pospíšilová
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 21.02.18
  
 
 
Ing. Josef Viktora , v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 20. února 2018

Nahoru