20. února 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.února 2013

Usnesení č. 94/13 k zápisu komise pro rozvoj IT
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 8.1.2013

II. s o u h l a s í
se zřízením veřejných bezdrátových přístupových bodů pro bezplatný přístup k Internetu v Rytířském sále (Havlíčkovo nám. 552) a ve veřejných prostorách budovy Radnická 178.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 95/13 k popisu administrativních procesů
Rada města u k l á d á
městskému úřadu vytvořit popis administrativních procesů související s pořádáním kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných na území města Kutné Hory.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 96/13 ke změně zastoupení ve sdružení České dědictví UNESCO
Rada města I. o d v o l á v á
pana Karla Koubského z funkce zástupce města ve sdružení České dědictví UNESCO.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce města Kutná Hora ve sdružení České dědictví UNESCO
místostarostku paní Mgr. Danu Vepřkovou.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 97/13 k rozpočtovému opatření EO č. 3 - 5
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 - navýšení příspěvku na výkon státní správy v celkové výši 157.900 Kč na základě korekce rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Krajským úřadem Středočeského kraje a jeho užití dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 590.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - přesun neinvestičních výdajů z rozpočtové rezervy na položku, která bude krýt novou zákonnou povinnost zajištění průkazu energetické náročnosti při prodeji nemovitosti, náklady budou v předpokládané výši 60.000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 98/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Fuchsová)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ivany Fuchsové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 99/13 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Opatovice I (p. Čapek)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. st. 240 o výměře 53 m2 v k.ú. Opatovice I. dle žádosti pana Jiřího Čapka, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 100/13 k prodeji části pozemků v Malíně (p. Koděra)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 700 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 155 m2 v k.ú. Malín panu Robertu Koděrovi, Kutná Hora - Malín.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 800 m2 a části pozemku p.č. 81 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Malín.

Bod I. zrušen usnesením RM č. 267/13 ze dne 10. 4. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 101/13 k prodeji části pozemků v Kutné Hoře (man. Gottfriedovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 4817 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 4004/39 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3208-42/2012 ze dne 27.4. 2012 pozemky p.č. 4817/2, 4817/3, 4817/4) v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Kateřině Gottfriedovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 102/13 ke směně části pozemků v Kutné Hoře (man. Nykodýmovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 673/83 o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 673/84 o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 673/85 o výměře 84 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/83 a dle geometrického plánu č. 3254-115/2012 ze dne 8.10. 2012 pozemek p.č. 673/157 a p.č. 673/156), vše v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Města Kutná Hora, za část pozemku p.č. 673/4 o výměře 16 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/159) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Václava a Ivany Nykodýmových, Kutná Hora, s doplatkem ze strany manželů Nykodýmových ve výši40.625,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 103/13 k záměru na převod pozemků v k.ú. Kutná Hora (OSBD Kutná Hora)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod pozemků p.č. 2159 o výměře 548 m2, p.č. 2165/5 o výměře 549 m2 a p.č. 2165/6 o výměře 548 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 104/13 k nabídce na odkoupení lesních pozemků v Kutné Hoře (Lesy ČR, s.p.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s odkoupením pozemků p.č. 4258/2 o výměře 1.399 m2, p.č. 4258/4 o výměře 1.713 m2, p.č. 4259/2 o výměře 752 m2, p.č. 4259/3 o výměře 1.253 m2, p.č. 4259/8 o výměře 2925 m2, p.č. 4263/7 o výměře 15 m2, p.č. 4267/1 o výměře 1.141 m2, p.č. 4537/3 o výměře 11.562 m2 a p.č. 4635 o výměře 696 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 105/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu AYKY) na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 106/13 ke zřízení věcného břemene vedení Horkovodu EC Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby Horkovodu EC Kutná Hora - TEBIS (horkovodní vedení) na pozemcích p.č. 2560/3, 2560/5, 2980/1, 2980/2, 3016, 3246/2, 3337/3, 3337/16, 3657/2, 3658/3, 3658/4, 3658/15, 3658/18, 3658/19, 3658/20, 3688/1, 3688/9, 3689/2, 3689/4, 3691, 3692/2, 3694/1, 3695, 3697, 4128/1, 4129/1, 4162/2, 4164/7, 4514/1, 4515/2, 4523/27, 4523/28 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 114 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora a p.č. 3246/29 v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Redwood Capital a.s., se sídlem Na Baních 1515, Praha 5 - Zbraslav. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu dle druhu pozemku podle Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora (věcná břemena).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 107/13 k prominutí poplatku z prodlení (pí Kocourková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Zuzanu Kocourkovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 113.232,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 108/13 k prominutí úroku z prodlení (Průvodcovská služba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z pravidel o prominutí úroku z prodlení společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 60.474,00 Kč vyčísleného od 1.1.2011 do 31.12.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 109/13 k žádosti Domu dětí a mládeže Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 32 Kremnická ul., Kutná Hora pro Dům dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora na dobu určitou od 1.6.2013 do 31.5.2015 pro účely mimoškolní činnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 110/13 k žádosti p. Růženy Berkyové
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením užívání ubytovny města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec paní Růženě Berkyové do 30. 4. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 111/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 2. 2013
b) zápis ze 14. zasedání komise dopravní ze dne 23.1.2013
c) zápis z 18. zasedání komise životního prostředí ze dne 28.1. 2013
d) zápis sportovní komise ze dne 30.1.2013
e) zápis školské komise ze dne 4.2.2013
f) zápis z jednání komise CR ze dne 4. února 2013

II. s o u h l a s í
se složením pracovní skupiny do Správní rady Fondu cestovního ruchu ve složení D. Lapáček, L. Dlouhá a M. Starý.


Usnesení č. 112/13 k výpovědi z nájmu bytu (man. Červeňákovi)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 1 v 1. podlaží domu čp. 75, ul. Lorecká v Kutné Hoře společným nájemcům bytu manželům Pavlu a Evě Červeňákovým z důvodu § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 113/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 51/12 a vyhlášení VŘ č. SN 08/13 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 51/12 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 08/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 10.4.2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 114/13 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 115/13 k uzavření smlouvy -Provozování Zimního stadionu Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a MVE PLUS, s.r.o.,Hejdof 1666, Čáslav. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4.2013
do 31.10.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.03.13


Usnesení č. 116/13 k odstoupení od budoucí kupní sml.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2001 mezi Městem Kutná Hora, panem Janem Vančurou a paní Petrou Vančurovou, provdanou Lebduškovou, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Janu Vančurovi a paní Petře Vančurové, provdané Lebduškové částku ve výši 237.401,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 12. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 117/13 k zápisu č.1/13 z jednání DR Technické služby KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 5.2.2013.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za IV.Q.2012 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 118/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - m.Vokálkovi
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 208/1 o výměře 250 m2 v k.ú. Neškaredice, manželům Daniele a Václavu Vokálkovým, Kutná Hora, za účelem sekání trávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 119/13 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - XXII.Král.stříbření KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 17. - 25. června 2013. Samotná akce proběhne ve dnech 22. - 23. června 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.13


Usnesení č. 120/13 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro jedno vozidlo (RZ: 4E5 5366) společnosti "PCO VIDOCQ s.r.o.", Milheimova 809, Pardubice 530 02 (IČO: 42937591).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 121/13 k dodatku č.2 ke smlouvě "O obchodní spolupráci"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě "O obchodní spolupráci" mezi Městem Kutná Hora a společností BARTH-media, a.s. se sídlem Hůrka 1798,
530 12 Pardubice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 122/13 k přijetí pravidel pro povolování předzahrádek
Rada města n e s o u h l a s í
s přijetím pravidel pro povolování předzahrádek v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 123/13 ke změně umístění kontejnerů na sběr starého šatstva
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o poskytování služby" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Diakonie Broumov s.r.o., se sídlem V Důlni 913, 542 32 Úpice, od 1.3. 2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.13


Usnesení č. 124/13 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Club Deportivo KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Club Deportivo Kutná Hora, se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 9. - 11. srpna 2013. Samotná akce proběhne dne 10. srpna 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.08.13


Usnesení č. 125/13 k přijetí peněžního daru - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
Rada města s o u h l a s í
s přijetím peněžního daru ve výši 204 200,- Kč od společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se sídlem Okružní 875/19a, 638 00 Brno jako příspěvek pro vybudování dětského hřiště v lokalitě Seifertových sadů v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 126/13 k odpovědi pro SVJ Družební 602 - bezbariérový přístup
Rada města s o u h l a s í
s textem odpovědi Společenství vlastníků bytů v Družební ulici čp.602 ohledně vybudování bezbariérového přístupu na pozemku parc.č. 4596/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 127/13 k záměru na pronájem reklam.ploch - TS KH
Rada města s o u h l a s í
a) s uznáním neplatností nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora dne 31.12.2012, týkající se pronájmu 14 ks plakátovacích ploch a pronájmu 15 ks plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

b) se zveřejněním záměru na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných
v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a na pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks, společnosti Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících
reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

c) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za celkové nájemné ve výši 2 250 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, s účinností od 21.2.2013 do 20.3.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 128/13 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemků
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkových parcel č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulice, za účelem využití prostoru k pořádání pravidelných pondělních, středečních a pátečních prodejních trhů, na dobu určitou do 31.12.2014 s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 129/13 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.1/13
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 1/13 , kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijatý dar - DH Seifertovy sady a zároveň ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky DH Seifertovy sady ve výši 204.200,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 130/13 k vyhlášení a administraci programu "Podpora obnovy kult.památek..."
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2013 činí 948.000,- Kč, která bude rozdělena pouze v prvním kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28.2.2013 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče a školství.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 131/13 k poskytnutí finan.příspěvku "Podpora obnovy kultr.památek..."
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2013 na akci "Obnova výklenkové kapličky Panny Marie Svatohorské" Kouřimská ulice, parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 132/13 k zahájení popt.řízení "Obnova výklenkové kapličky..."
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova výklenkové kapličky Panny Marie Svatohorské" Kouřimská ulice, parc. č. 716 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.03.13


Usnesení č. 133/13 k informaci o poskytnutém příspěvku pro o.s.Ekodomov
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci k poskytnutému příspěvku na rok 2013 pro Ekodomov, o.s., dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 134/13 k uzavření smlouvy o dílo - Morový sloup
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na provedení komplexního restaurátorského průzkumu Morového sloupu, Šultysova ulice v Kutné Hoře s Univerzitou Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 66.550,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.03.13


Usnesení č. 135/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 136/13 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
text Smlouvy o půjčce
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 137/13 k sanačním pracem - Spolkový dům
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým postupem prací a rozpočtem na práce související se sanací štítové zdi Spolkového domu a odvodněním přilehlého venkovního prostoru kostela sv. Jana Nepomuckého.
b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavateli:
sanační práce - firma Ondřej Tunkl, problematika vlhkého zdiva - hydroizolace za cenu 108.152,-Kč vez DPH odvedení dešťových vod - firma VO a KA, zdravotně inž. stavby, spol. s r.o. za cenu 151.800,-Kč bez DPH. Předpokládané celkové náklady na tuto akci činí 252.615,00Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 138/13 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 4.čtvrtletí 2012 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 139/13 k nákupu Dräger DrugTest 5000 System
Rada města s o u h l a s í
s nákupem přístroje Dräger DrugTest® 5000 System - analyzátor a testovací sada, včetně příslušenství a 20 ks testovacích kazet za 113.906,-Kč, včetně DPH.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 140/13 k bezplatnému využití znaku Města KH
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým užitím znaku Města Kutná Hora pro TVÁŘE - nakladatelství Jitka Průžová, Polnička 63, 591 01 Žďár nad Sázavou za účelem vydání publikace Kutná Hora na starých pohlednicích. Za bezplatné poskytnutí znaku nakladatelství předá Městu Kutná Hora 10 ks výtisků knihy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 28.02.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 20. února 2013

Nahoru