20. října 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.října 2021

Usnesení č. 827/21 k programu pro obchodní spol. TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 20. 10. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 828/21 k zápis Dozorčí rady TS KH č. 09/21
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 09/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 9. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. Chramosta, jednatel      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 829/21 k programu pro obchodní spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 20. 10. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 830/21 ke zrušení usnesení
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
r u š í
usnesení č. 962/20 ze dne 16. 12. 2020, týkající se podání žádosti o dotaci z operačního programu OPPIK 2014-2020, výzva IV, "Úspory energie v SCZT".
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 831/21 k programu RM dne 20. 10. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze, konané dne 20. 10. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 832/21 k volbě přísedícího okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Mgr. Jana Bláhu, Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2021-2025.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 833/21 k pověření užívat závěsný státník znak
Rada města I. p o v ě ř u j e
v souladu s ust. § 658 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 11a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zastupitele města Kutná Hora paní Janu Buřičovou,

II. s t a n o v u j e,
že pověřená paní Jana Buřičová, zastupitelka města Kutná Hora, může podle § 108 odst. 1, 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a při dalších občanských obřadech.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 834/21 k zápisům Osadních výborů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t  n a  v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 20. 9. 2021,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 20. 9. 2021,

II. j m e n o v a t
pana Miroslava Nováka,Kutná Hora předsedou Osadního výboru Sedlec.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 835/21 k vyhlášení VŘ č. SN 20/21 - pronájem NB ve Vlašském dvoře
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/21 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 29.11.2021 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 836/21 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků (paní Kamenská)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem pozemků p.č. 3004/1 a p.č. 3004/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 388 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Evou Kamenskou, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1.11.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 34 920,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.11.2018 do 30.10.2021 ve výši 104 760,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 837/21 k žádosti spol. INVERT GROUP
Rada města s c h v a l u j e
prominutí úhrady nájemného ve výši 13.437 Kč bez DPH za období od 1.4.2021 do 31.7.2021, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 7.10.2015 o nájmu kiosku a nebytových prostor v objektu č.p. 194, ul. Pobřežní, Kutná Hora (v areálu zimního stadionu), uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností INVERT GROUP s.r.o., IČ 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 838/21 k uzavření dodatku k NS - U Lorce 57
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 2.7.2012 na pronájem budovy č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1933 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou, IČ 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny kapacity lůžek na ubytovně od 1. 11. 2021 z počtu 32 na 75 lůžek a zvýšení nájemného od 1. 12. 2021 z 10.888,60 Kč/měsíc bez DPH na 23.700 Kč/měsíc bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 839/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 10 - 12/2021
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/21, kterým se navyšuje výdajová položka kostel SJN - služby o částku 25.000 Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory - opravy,

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 11/21, kterým dochází k navýšení výdajové položky ZS - opravy o částku 83.422 Kč, a to na úkor položky pozemky - nájemné,

c) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 12/21, kterým dochází k navýšení výdajových položek společné prostory - služby o částku 100.000 Kč, společné prostory - opravy o částku 100.000 Kč a byty - opravy o částku 200.000 Kč, a to vše (400.000 Kč) na úkor položky výkup pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 25.10.21


Usnesení č. 840/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/21, byt Národního odboje 56
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 18/21 na pronájem bytu na náměstí Národního odboje, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístila pí Lucie Novotná,
na 2. místě se umístil p. Peter Ondič,
na 3. místě se umístil p. Dmytro Diachenko,
na 4. místě se umístila pí Sára Červeňáková,
na 5. místě se umístila pí Eva Moskalyková,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu na náměstí Národního odboje, Kutná Hora s paní Lucií Novotnou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 18/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21
Bod II. zrušen usnesením č. R/92/22(1) ze dne 9. 2. 2022.

Usnesení č. 841/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/21, byt Jánské nám. 540
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 19/21 na pronájem bytu Jánské náměstí, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Mgr. Filip Trčka PhD.,
na 2. místě se umístil p. Roman Dubec,
na 3. místě se umístila pí Tetiana Bukharieva,
na 4. místě se umístila pí Anna Nováková,
na 5. místě se umístila pí Viktória Jalčová,
na 6. místě se umístila pí Eva Moskalyková,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu Jánské náměstí, Kutná Hora s panem Mgr. Filipem Trčkou PhD., za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 19/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 842/21 k vyhlášení VŘ č. SN 21/21, byt Jánské nám. 540
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/21 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 (42,18 m2) v 1. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 11. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 843/21 k vyhlášení VŘ č. 22/21, byt Masarykova 343
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/21 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 10. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 844/21 k záměru na pronájem - objekt v bývalé cihelně
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 747/20 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.11.21


Usnesení č. 845/21 k příspěvkovému programu - sport -IV. čtvrtletí - mimořádný termín
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 3. 9. 2021 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2021,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy:
Klub lyžařů Kutná Hora, zs. - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.11.21


Usnesení č. 846/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 13/21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 13/21 - přesun prostředků z položky - příspěvkový program sport ve výši 20.000 Kč na položku - TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. - Světový šampionát v Izraeli,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. - Světový šampionát v Izraeli - 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.11.21


Usnesení č. 847/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 15/21 - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15 - přesun prostředků z položky - ORJ 2956 - Jana Palacha 167 - rekonstrukce ve výši 500.000 Kč na položku - ORJ 2867 - Sparta Kutná Hora, z.s. - neinvestiční dotace pro Sparta Kutná Hora, z.s. na přípravné práce související s rekonstrukcí bývalého bytu školníka v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Sparta Kutná Hora, z.s. - na přípravné práce související s rekonstrukcí bývalého bytu školníka v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Bulánková      Termín : 02.11.21
Zrušeno usnesením RM č. 952/21 ze dne 24. 11. 2021.

Usnesení č. 848/21 k založení SVJ v bytovém domě Benešova 647, 648, 649
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit v souladu s § 84 písm. e), zákona číslo 128/2000 Sb.,(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení společenství vlastníků bytových jednotek v domě č. p. 647, 648, 649 v ul. Benešova v Kutné Hoře a schválit stanovy tohoto společenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 849/21 k prodeji pozemků v k.ú. KH (pí Kamenská)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 3004/1 o výměře 179 m2 a pozemku p.č. 3004/2 o výměře 209 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 850/21 k prodeji částí pozemků v Malíně (p. Koděra, p. Martínek) - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 650 m2 a části pozemku p.č. 81 o výměře cca 100 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín do výlučného vlastnictví pana Roberta Koděry, , Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku,

b) prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 110 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín do výlučného vlastnictví pana Josefa Martínka, , Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21
Zrušeno usnesením RM č. 999/21 ze dne 8. 12. 2021.

Usnesení č. 851/21 ke zřízení VB - VHS Vrchlice Maleč, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provozovat a udržovat stavbu vodohospodářského díla "Splašková kanalizace - areál Klimeška" na pozemcích p. č. 3336, 3337/1, 3337/15, 3337/16 a 4516/19, vše v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 852/21 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec u KH (Viktoria Sedlec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemků p.č. 17/7 o výměře 61 m2, p.č. 17/9 o výměře 26 m2, p.č. 19/1 o výměře 1 m2 a p.č. 19/5 o výměře 634 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec, z.s., IČ 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 853/21 k opravám komunikací
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci technického oddělení odboru správy majetku o možném provedení oprav komunikací v roce 2021,

II. u k l á d á
technickému oddělení odboru správy majetku neprodleně zahájit kroky k přípravě opravy komunikací tak, aby realizace proběhla v roce 2021.

bod II. byl následným usnesením č. 854/21 revokován.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 854/21 k revokaci předešlého usnesení
Rada města r u š í
bod II. usnesení č. 853/21.


Usnesení č. 855/21 k rozpočtovému opatření INV -TO č. 14
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 14/21, kterým dochází k navýšení výdajových rozpočtových položek: TS - opravy komunikací ve výši 425 894 Kč, TS-komunikace úklid (služby) ve výši 660.000 Kč, TS-veř. osvětlení, el. energie ve výši 420.000 Kč, TS-VO a vánoční osvětlení služby ve výši 40.000 Kč, TS-VO opravy ve výši 360.000 Kč, TS-provoz hřbitovů ve výši 600.000 Kč, TS-mobiliář-opravy ve výši 14.786 Kč, TS-veřejná zeleň (služby) ve výši 2.506.140 Kč, TS-smlouva-veřejná zeleň (služby)-Lesní stezky ve výši 142.328 Kč, zároveň ke snížení výdajových rozpočtových položek TS-semafory-revize ve výši 6.894 Kč, TS-nákup odpadkových košů ve výši 9.892 Kč, TS-přemístění odpad. košů ve výši 4.892 Kč, TS - zálivka ve výši 248 468 Kč, zároveň ke snížení výdajové rozpočtové položky TS-rezerva ve výši 1.864.000 Kč, a to na úkor Neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 2 976 002 Kč,

b) rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 16 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČ 49549511.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Štolbová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 856/21 k zápisu komise pro ŽP
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 15. zasedání Komise pro životní prostředí ze dne 11. 10. 2021,

II. u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu prověřit problémy se zvýšenou kamionovou dopravou:
a) dodržování EIA k výstavbě Foxconnu,

b) dodržení podmínky výstavby Foxconnu v oblasti výstavby další komunikace z této firmy,

c) zda nedošlo v posledních třech letech ke změnám užívání či rozšíření v některých firmách, v lokalitě Karlova ve směru na Poličany (Foxconn, ČKD a jeho skladovací prostory, EPC, Jusda Europe, Metalcom KH a ostatní).
Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 857/21 ke sml. o budoucí sml. kupní - teplovodní přípojka a stanice Benešova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší připojení objektu F k soustavě CZT v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Lipan DEVELOPER s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 603/11, 284 001 Kutná Hora, IČ 10838392.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 858/21 k prodloužení termínu plnění usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu plnění usnesení č. 600/21 ze dne 14. 7. 2021, kterým Rada města ukládá technickému oddělení odboru investic prověřit možnost zrušení přechodu Česká/Čsl. Legionářů a s tím spojených následných opatření, která by toto měla provázet a to do termínu 15. 12. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 859/21 k záměru na pronájem nebo výpůjčku (J. Palacha 167)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4122/3 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.21


Usnesení č. 860/21 k dodatku č.1 sml. Revitalizace hřbitova KH - rozvod užitkové vody
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora za cenu 107.007,87 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za cenu 107.007,87 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 861/21 k rekonstrukci chodníků - mobiliář, Masarykova ul. + RO OI č. 16
Rada města s c h v a l u j e
a) nákup mobiliáře pro akci "Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků " za cenu 671 618,00 Kč bez DPH, tj. 812 657,78 Kč s DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sídliště Hlouška - investice" na položku "Rekonstrukce chodníků Masarykova ulice v Kutné Hoře" ve výši 812.657,78 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Janál      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 862/21 k rozpočtovému opataření OI č. 15 - Cyklostezka - dotace
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OI č. 15, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace na položce "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře" ve výši 358.210,56 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 863/21 k dodatku č.2 sml. Rekonstrukce chodníků - Masarykova ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro realizaci akce "Kutná Hora, Masarykova ulice - - rekonstrukce chodníků" se společností CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, kterým se doba plnění prodlužuje do 31. 12. 2021,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se společností CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 864/21 k výsledku VZMR - odstranění kondenzace vlhkosti v hokejové hale
Rada města s c h v a l u j e
a) zprávu o hodnocení nabídek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zimní stadion Kutná Hora - odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly",

b) po vyloučení dodavatele s cenově nejvýhodnější nabídkou (nesplnil další podmínky), PROFI KLIMA solution s.r.o., uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku s druhým v pořadí, firmou Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, za cenu 6 763 596,81 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 865/21 k dodatku č.1 sml. Rekonstrukce objektu ZŠ J.A.K.- činnosti TDS a BOZP
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě pro akci "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře - činnosti TDS a koordinátora BOZP", kterým se doba plnění prodlužuje o 7 kalendářních měsíců (do konce května 2022),

II. u k l á d á
městské knihovně uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46712143.
Zodpovídá : Mgr. G. Jarkulišová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 866/21 k rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského - VO - pražské lampy
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provedení veřejného osvětlení venkovních prostor v okolí objektu budoucí knihovny v Kutné Hoře dle cenové nabídky společnosti EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631, Haškova 17, 638 00 Brno za celkovou cenu 690.943,00 Kč bez DPH, tj. 836.041,03 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Nespecifikované rezervy" na položku "VO knihovna" ve výši 836.041,03 Kč,

II. u k l á d á
odboru investic připravit podklady k uzavření smlouvy se společností EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631, Haškova 17, 638 00 Brno.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 867/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 9 ve výši 20 861 431,87 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 21.10.21


Usnesení č. 868/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 10-12
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 13 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu "Ten verš si tiše říkám" - krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov",

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 43 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace na základě Rozhodnutí č.j. MK 21768/2021 OULK na realizaci programu "Veřejné informační služby knihoven",

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 12 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 41 000,- Kč na základě přijetí investiční dotace na základě Rozhodnutí č. j. MK 21768/2021 OULK na realizaci programu "Veřejné informační služby knihoven".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 21.12.21


Usnesení č. 869/21 k zápisu z jednání Komise kulturní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise kulturní ze dne 29. 9. 2021.


Usnesení č. 870/21 k věcným darům pro ZŠ J. Palacha KH
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora. Jedná se o kancelářskou policovou skříň 2 ks, policovou knihovnu v celkové hodnotě 13.703,25 Kč,

b) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora. Jedná se o trojskříň na plechovém roštu 5 ks v celkové hodnotě 27.445 Kč,

c) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora. Jedná se o vitrínu 2 ks v celkové hodnotě 21.859 Kč,

d) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora. Jedná se o 10 ks stavitelného setu STUDENT (jeden set obsahuje 1 ks dvoumístné lavice a 2 ks židle) v celkové hodnotě 43.320 Kč,

e) zapůjčení 3D tiskárny a případné její následné přijetí formou věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, od firmy Prusa Research, a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7. Jedná se o 3D tiskárnu v hodnotě 19.990 Kč včetně DPH, kterou škola obdrží při splnění smluvních podmínek.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 871/21 k podání přihlášky - Evropské hl. město kultury v r. 2028
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) přípravu aktivit a žádostí o společné kandidatuře města Kutná Hora a partnerského města Remeš v rámci Evropského hlavního města kultury v roce 2028,

b) zapojení partnerského města Kamenec Podolský jako sledujícího města (fellow city),

c) pověřuje místostarostu Víta Šnajdra a vedoucí Odboru cestovního ruchu, školství a kultury přípravou přihlášky a souvisejících dokumentů včetně tzv. BID BOOK a následnému předložení na Radu a Zastupitelstvo města Kutná Hora včetně návrhu celkového rozpočtu spojeného s aktivitami Evropského hlavního města kultury,

d) finanční náklady na přípravu přihlášky a souvisejících dokumentů včetně tzv. BID BOOK ve výši maximálně 1,5 miliónu Kč z rozpočtu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Šnajdr, Ing.Pravdová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 872/21 k rozpočtům, střednědobé výhledy pro PO Pečovatelská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočty příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro rok 2022 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců),

b) střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora pro roky 2023 a 2024 (registrované sociální služby, Taxík Maxík, Klub důchodců).
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 873/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 13 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dodatku č.1 (č. j. MPSV-2021/48519-213/2 ) o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021, na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2021 o částku 1.226.400 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 874/21 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ panu Aleši Pozdníkovi ve výši 200.000 Kč, který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/2019.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 875/21 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. zasedání Komise pro bezpečnost ze dne 21. 9. 2021.


Usnesení č. 876/21 k uzavření VPS na vzniklé náklady po požáru ubytovny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace podle Pravidel 2021 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmanky" mezi Středočeským krajem "jako poskytovatelem", se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ: 70891095 a Městem Kutná Hora "jako příjemcem", se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195 na vzniklé náklady po požáru ubytovny Kutná Hora - Sedlec ze dne 1. 1. 2021 ve výši 200.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 877/21 k úhradě zvýšených nákladů za přijímání projevu vůle snoubenců
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit v souladu s ust. § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyplacení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku za období 1.1.2021-30.9.2021 ve výši 11.000 Kč bývalému členovi zastupitelstva města , který byl pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 878/21 ke smlouvě o koordinaci veřejné hromadné dopravy + RO č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o koordinaci veřejné hromadné dopravy č. 2 se spol. Mass Transit s.r.o. na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 5. 2022 s měsíční odměnou ve výši 25.000 Kč,

b) rozpočtové opatření DOP č. 2 na rozpočtové krytí jednoho měsíce z rozpočtové rezervy ve výši 25 000 Kč.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 879/21 k výsledku PŘ na dodavatele notebooků pro zastupitele města KH
Rada města s c h v a l u j e
výsledek veřejné poptávky na dodavatele notebooků pro Zastupitele města Kutná Hora a souhlasí s uzavřením objednávky se společností DELL Computer s.r.o., V Parku 2325/16, 148 00 Praha 11 - Chodov, ve výši 498.616,80 Kč včetně DPH, která nabídla nejnižší cenu.
Zodpovídá : Ing.L. Čermák      Termín : 17.12.21


Usnesení č. 880/21 k rozpočtovému opatření VNS č. 03
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření VNS č. 03 k finančnímu krytí ostatních výdajů spojených s nákupem osobního automobilu Škoda Superb z rozpočtové rezervy ve výši 5.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 881/21 k VŘ na VZMR - Zpracování lesních hospodářských osnov Z.O. KÁCOV
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování lesních hospodářských osnov - Z.O. KÁCOV",

b) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Ing. Vladimír Kocián
3. Jindřich Vízner
4. Ing. Adéla Jiránková
5. Ing. Pavlína Daňková
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 882/21 k rozpočtovému opatření POL č. 3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace "Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19" v celkové výši 100.000 Kč. Vlastní podíl k dotaci ve výši 100.000 Kč bude kryt z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 883/21 k Interní směrnici 1/2021 o poskytnutí náborového příspěvku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Interní směrnici číslo 1/2021,

b) vzorovou smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi městem Kutná Hora poskytovatelem příspěvku a strážníkem Městské policie Kutná Hora,

II. s v ě ř u j e
v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání smluv o poskytnutí náborového příspěvku pro strážníky Městské policie Kutná Hora dle přiloženého vzoru řediteli Městské Policie Kutná Hora Mgr. Ing. Václavu Marečkovi a pověřuje jej uzavíráním předmětných smluv.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 884/21 k Interní směrnici 2/2021 o poskytnutí mim. odměny za odsloužená léta
Rada města s c h v a l u j e
Interní směrnici číslo 2/2021 a stanovené podmínky pro poskytnutí mimořádné odměny za odsloužená léta strážníkům Městské policie Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 20. října 2021

Nahoru