20. listopadu 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.listopadu 2013

Usnesení č. 917/13 k termínům jednání Rady města Kutná Hora na rok 2014
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 918/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 18.9.2013.
b) zápis z jednání bytové komise dne 11. 11. 2013
c) zápis sportovní komise ze dne 21.10.2013
d) zápis školské komise ze dne 11.11.2013


Usnesení č. 919/13 k návrhu rozpočtu na rok 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit pozměněný rozpočet Města na rok 2014 v tomto členění:
Příjmy celkem 359 450,92 tis. Kč
Provozní výdaje 321 877,49 tis. Kč
Investiční výdaje 57 058,00 tis. Kč
Výdaje celkem 378 935,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -19 484,57 tis. Kč
Financování 19 484,57 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 920/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 57 - 58
Rada města I. s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 57 - kterým dochází k zapojení neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních nákladů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 132.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 58 - kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle skutečnosti k říjnu 2013, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu příjmů dle důvodové zprávy č. 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 921/13 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Koskovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4128/93 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Karlu a Olze Koskovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 922/13 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Marhanovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2556/75 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Pavlu a Věře Marhanovým,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 923/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zemní kabelové vedení NN) na pozemcích p.č. 4122/49 a p.č. 4122/65 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 924/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu od st. TS k pozemku 4302/3) na pozemku p.č. 4302/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 925/13 ke zřízení věcného břemene vedení Horkovodu EC Kutná Hora - k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby Horkovodu EC Kutná Hora - TEBIS (horkovodní vedení) na pozemcích p.č. 3687/2, p.č. 4523/32 a p.č. 2560/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Redwood Capital a.s., se sídlem Na Baních 1515, Praha 5 - Zbraslav. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu dle druhu pozemku podle Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora (věcná břemena).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 926/13 k vyvěšení záměru - Benešova 638, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - soc. zařízení v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora Klubu rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, IČ 49797808, se sídlem Partyzánská 450,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 927/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 50/13 - Jungmannovo nám. 437, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25.3.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru 1, Krušovice, výpovědí ze strany nájemce

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 50/13 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 20.1.2014 ve 13.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.02.14


Usnesení č. 928/13 k vyvěšení záměru o výpůjčce nemovitostí v Neškaredicích
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitostí domu č.p. 81 Neškaredice, pozemku p.č. 4/3, 4/2 a 4/4 vše v k.ú. Neškaredice 6.pionýrské skupině Kolín, IČ: 68997159, se sídlem Okružní 666, Kolín V na dobu určitou do 31.12.2018.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 929/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 36/13 na prodej bytu č. 221/6, ul. Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 36/13 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 s panem Ing. Vladimírem Gajdošem, Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 631.500,-- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 930/13 k ukončení VŘ č. SN 38/13 a vyhlášení VŘ SN č. 49/13 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 38/13 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 49/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka tohoto výběrového řízení je dne 22.1.2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 931/13 k ukončení VŘ č. SN 37/13 a vyhlášení VŘ č. SN 48/13 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 37/13 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 48/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka tohoto výběrového řízení je dne 22.1.2014 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 932/13 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 3 měsíců, tj. od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 933/13 k uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo, Radnická 178
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o ukončení Smlouvy o dílo s názvem "Doplnění venkovní hydroizolace, Radnická 178, Kutná Hora", uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou Ondřej Tunkl, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 934/13 k žádosti pana Tomáše Žáka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - garáže postavené na části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Kutná Hora v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře panu Tomáši Žákovi, ChvaleticeZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 935/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 34/13 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 34/13 na pronájem bytu č. 1, o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt" bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 1 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Monikou Volejníkovou a panem Jakubem Hubáčkem, Kutná Hora, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 12. 2013.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 936/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti - objektu občanské vybavenosti č.p. 685 Barborská ul., Kutná Hora postavené na pozemku p.č. 227/2 v k.ú. Kutná Hora a nemovitosti č.p. 679 Barborská ul., Kutná Hora - kaple Božího těla (bez střechy), postavené na pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora na dobu určitou 15 let s tím, že nájemce bude v objektu č.p. 685 poskytovat mimo jiné i informační služby pro turisty.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 937/13 k uzavření smluv - barmká rodina
Rada města s o u h l a s í
1) se zrušením usnesení č. 582/13 ze dne 10. 7. 2013 týkajícího se uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San a Shikhun Nang Ram Tamdang, Kutná Hora.

2) s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San a Shikhun Nang Ram Tamdangtýkající se darování drobných movitých věcí potřebných pro zajištění domácnosti bytu č. 16 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, jehož jsou společnými nájemci na základě nájemní smlouvy.

3) s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San a Shikhun Nang Ram Tamdang týkající se bezplatného užívání movitých věcí nacházejících se v bytě Kutná Hora, jehož jsou společnými nájemci na základě nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 938/13 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v pravé části nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu určitou od 25.11.2013 do 23.12.2013

b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v pravé části nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora pro Oblastní charitu Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 939/13 k uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o užívání bytu č. 8 v domě č.p. 921
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k dohodě o užívání bytu č. 8 v nemovitosti č.p. 921 U Havírny, Kutná Hora a nebytového prostoru - 1 místnosti v suterénu nemovitosti č.p. 921 U Havírny, Kutná Hora a nebytového prostoru - 1 místosti v suterénu nemovitosti č.p 922 U Havírny, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Trigema Building a.s., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 týkajícího se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 30.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2013, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 940/13 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu v čp. 181, Václavské náměstí
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 40/13 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. Drabešová Jaroslava
Na 2. místě se umístila p. Březinová Seifertová Monika
Na 3. místě se umístila p. Táborská Iveta
Na 4. místě se umístil p. Láska Martin

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře s paní Jaroslavou Drabešovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 40/13, a za předpokladu ukončení nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 5 v čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře, která je uzavřena s paní Jaroslavou Drabešovou na dobu určitou do 31. 10. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 941/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 39/13
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 39/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 942/13 k ukončení Zadávacího řízení na "Provozování ZS"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
"Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře" s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.11.2013.
Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 25102214.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o poskytování služby s dodavatelem MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 25102214 za cenu ročního poskytování služby ve výši 2.714.848,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 943/13 k plnění termínů usnesení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení č. 200/13.

Zrušeno usnesením č. 990/13 ze dne 4.12.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 944/13 k žádosti pana Pavla Turka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - garáží postavených na části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Kutná Hora v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře panu Pavlu Turkovi, Kutná Hora.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.13


Usnesení č. 945/13 k zápisu dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 5.11.2013.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q. 2013 ve výši 50% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 946/13 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy k vybavení sběrného dvora 10 velkoobjemnými kontejnery a 3 mobilními buňkami pro zajištění provozu Sběrného dvora města Kutná Hora, Zelenkova 644, 284 01 Kutná Hora, která se uzavírá mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, s účinností smlouvy od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 947/13 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Kutnohorská bobová dráha
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.6 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc.č. 3335/1 a parc.č. 3335/3 v k.ú. Kutná Hora, mezi společností Kutnohorská bobová dráha, s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha - Záběhlice a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za účelem vybudování a provozování letní bobové dráhy, dvou drah pro čtyřkolky, osmi reklamních tabulí, dětského hřiště, petangového hřiště, úschovny pro motorové čtyřkolky a dále za účelem vybudování a provozování přístřešku, grilu, přípravny, skladu, kanceláře, ošetřovny, loping - visutá dráha, skákací stěny (zastřešené), rodeo býk (zastřešené) a tlakové kanalizace, spočívající v prodloužení doby nájmu do 30.4.2033.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 948/13 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2013 ke sml. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2013 jako Dodatek č. 45 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 949/13 k zápisu Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 64. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 24. října 2013.

II. s o u h l a s í
a) s financováním projektu stezek formou zvýšeného nájmu Městským lesům a rybníkům Kutná Hora, spol. s r.o.
b) s podnájmem rybníka Pohan včetně přilehlých pozemků panu Jakubovi Vágnerovi, dle jeho žádosti za min. cenu u rybníka 20.000,-Kč/ha/rok.
c) udělením odměny jednateli společnosti za I. - II. Q. 2013 v plné výši
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč pro TJ Sokol Kutná Hora - oddíl stolního tenisu.
e) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč pro Město Kutná Hora na pořádání Svatomartinských hodů.
f) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč z rozpočtu roku 2014 pro firmu LOTOS spol. s r.o. na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2014.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 04.11.13


Usnesení č. 950/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - Jakub Vágner
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pozemky parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice s Jakubem Vágnerem Průhonice, na dobu určitou 25 let, s opcí na dalších 25 let. Jedná se o rybník Pohan.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 951/13 k výsledku poptávkového řízení na dodávku "Provozování veřejných WC
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 13.11.2013 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na I. místě vyhodnocení nabídek s panem Zdeňkem Horákem, se sídlem Šandova 148, 284 01 Kutná Hora, který nabídl nejnižší cenu ve výši 841.651,80 Kč včetně DPH za roční provoz veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 952/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 39 - 41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.39/13, kterým se zřizuje nová investiční rozpočtová položka Na Studních 73 - technické zhodnocení ve výši 84.754,-- Kč, a to na úkor položky byty teplo.

b) předložený návrh OSM - OSN č.40/13, kterým zřizuje nová investiční položka Táborská 71 - rekonstrukce nebyt.prostoru ve výši 12.000,-- Kč, a to na úkor položky Radnická 178 - archiv hydroizolace.

c) předložený návrh OSM - OSM č.41/13, kterým se navyšují výdajové položky nebytové prostory - služby o částku 200.000,-- Kč, nebytové prostory havárie o částku 10.000,-- Kč a položka společné prostory opravy o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky Radnická 178 - archiv hydroizolace.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 953/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 26/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Komunikace - služby ve výši 176.548,51 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace Poličany ve výši 36.221,51 Kč a na úkor výdajové investiční rozpočtové položky Dešťová voda - U Kola ve výši 140.327,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 954/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 27-30
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 27/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Rybízové sady - úklid, výsadba ve výši 250.010,--Kč, a to na úkor výdajové investiční rozpočtové položky VO - Kaňk - Kánský ve výši 17.600,--Kč a na úkor výdajové investiční rozpočtové položky VO Kremnická ve výši 7.880,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - oprava zdí ve výši 92.000,--Kč a na úkor výdajové investiční rozpočtové položky Pokládka HDPE chráničky ve výši 21.930,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Hodiny - oprava ve výši 110.600,-- Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 28/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Nákup mobiliáře ve výši 25.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Deratizace ve výši 17.000,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad: svoz biopopelnice ve výši 8.000,--Kč.

c) předložený návrh OSM - TO č. 29/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS - komunikace úklid (služby) ve výši 100.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - rostlinný odpad ve výši 100.000,--Kč.

d) předložený návrh OSM - TO č. 30/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS - VO opravy ve výši 180.000,--Kč a na výdajovou rozpočtovou položku TS - opravy komunikace ve výši 100.000,- Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě ve výši 280.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 955/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 31/13 , kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Příspěvek-provoz záchytné stanice pro psy ve výši 500.000,--Kč, a to na úkor těchto výdajových rozpočtových položek:Odpad:nebezpečný MVE plus ve výši 10.758,50 Kč , Sběrný dvůr - pronájem buněk ve výši 7.647,50 Kč, Odpad:komunální - svoz ve výši 256.000,--Kč, Sběrný dvůr - tříděný odpad ve výši 8.000,--Kč, Odpad:svoz biopopelnic ve výši 120.444,--Kč, Odpad: pronájem sb.nádob MVE ve výši 11.150,--Kč, Odpad:tříděný MVE plus ve výši 86.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 956/13 k mimořádným odměnám ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 957/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 11 až 14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 -
přesun prostředků z položky Ekodomov, o.s., která v letošním roce nebude dočerpána, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 36.983,- Kč na úhradu zbývající částky za odstranění havarijní situace na křídle budovy ZŠ a školní jídelny dle důvodové zprávy.

b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 270.417,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na realizaci druhé etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravy vnitřních telefonních sítí školy dle důvodové zprávy.

c)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 13
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 248.266,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na zajištění stavebních úprav v MŠ Malín dle důvodové zprávy.

d)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 14 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 160.000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na realizaci výměny hlavních vchodových dveří a vedlejších zásobovacích dveří v ŠJ Kremnická dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 11 až 14.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 958/13 k nejvhodnější nabídce - TDI na akci Regenerace sídliště
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem "Provádění prací TDI na akci Regenerace sídliště Šipší - 1.etapa část B" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 13.11.2013. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena cenová nabídka firmy Dondesign s.r.o., Sokolovská 81/55, Praha 8, s částkou za provedení prací ve výši 88.000,-Kč bez DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na provedení služby s názvem "Provádění prací TDI na akci Regenerace sídliště Šipší - 1.etapa část B" s dodavatelem Dondesign s.r.o., Sokolovská 81/55, Praha 8, IČ 290 62 942 za cenu 88.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 959/13 k odměňování manažerů pracovních skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2014.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.12.14


Usnesení č. 960/13 k finanční rezervě pro neziskové organizace
Rada města s c h v a l u j e
vytvoření finanční rezervy pro dotace na neinvestiční provozní výdaje pro rok 2014

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 17.12.13


Usnesení č. 961/13 ke změně poskytnuté neinvestiční dotace Oblastní charitě pro rok 2013
Rada města s o u h l a s í
se změnou poskytnuté neinvestiční dotace Oblastní charitě Kutná Hora na rok 2013, která byla poskytnuta ve výši 200.000,- Kč, dle smlouvy (SML/0040/2013) na sociální a související službu - Noclehárna při středisku Duhové Atrium na investiční dotaci, která bude použita na nezbytnou rekonstrukci v objektu Trebišovská 611, Kutná Hora.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 962/13 k hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za III. čtvrtletí roku 2013
Městského Tylova divadla, Galerie Felixe Jeneweina, Městské knihovny
dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 963/13 k žádosti o dodatečné zařazení do grantového programu - Sdružení Kocábka
Rada města n e s o u h l a s í
s dodatečným přijetím žádosti Sdružení Kocábka o grant pro rok 2014.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 964/13 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 18. prosince 2013 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 20. listopadu 2013

Nahoru