20. ledna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.ledna 2016

Usnesení č. 26/16 k zápisům komise pro rozvoj IT
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 7.12.2015

b) zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 8.12.2015.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit usnesení o vstupu Města Kutná Hora do spolku samospráv Otevřená města, z. s., podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 27/16 ke zvýšení místních poplatků
Rada města d o p o r u č u j e
správci poplatku včas nezaplacené a neodvedené místní poplatky zvýšit o 100 %.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing. Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 28/16 k záměru na pronájem - Kaňk č.p.1, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 825/15 na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1, Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1, Kaňk, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, dle žádosti p. Dinh Thao Hoang, IČ 27891321, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 29/16 k prominutí sankce z prodlení - p.Nimrichter
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím sankce z prodlení pro pana Miloslava Nimrichtera,Kutná Hora, ve výši 600.000,-Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 30/16 k záměru na pronájem - Jungmannovo nám.489, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 823/15 na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489, Jungmannovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2825/1 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489, Jungmannovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2825/1 v k.ú. Kutná Hora pro Prožitek z.s., IČ 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.02.16


Usnesení č. 31/16 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 11. 1. 2016

II. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis paní Marie Horvathové, Kutná Hora - Sedlec, ze dne 8. 1. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 32/16 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 01/016
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 01/16 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 2. 2016 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.03.16


Usnesení č. 33/16 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 02/16
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/16 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 2. 2016 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.03.16


Usnesení č. 34/16 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 03/16
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/16 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 2. 2016 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.03.16


Usnesení č. 35/16 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 04/16
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/16 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu č.p. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 2. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.03.16


Usnesení č. 36/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Římskokatolická farnost
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu budovy č.p. 685, která je součástí pozemku p.č. 227/2 v k.ú. Kutná Hora, a budovy č.p. 679, která je součástí pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora, týkajícího se souhlasu s odepisováním technického zhodnocení majetku v objektu infocentra, č.p. 685, ul. Barborská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 37/16 k záměru na pronájem - Vítězná č.p.443, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnosti v II. nadzemním podlaží budovy č.p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, pro Křesťanskou misii, IČ 26537966, se sídlem Adámkova 348/3, Vratimov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.02.16


Usnesení č. 38/16 k záměru o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení zveřejnění záměru č. 18/16 o výpůjčce pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora bez následného uzavření smlouvy.

b) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v budově bez čp/če a v budově č.p. 41, Komenského náměstí, které jsou součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti nadace KUTNÁ HORA - PAMÁTKA UNESCO, IČ 67672833, se sídlem Šultysova 167, Kutná Hora.

c) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Univerzity Pardubice, IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, Pardubice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.02.16


Usnesení č. 39/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Masarykova II" na pozemcích p.č. 2488, 2694/2, 3667, 3858, 3861, 4512/8, 4512/9, 4512/10, 4512/11, 4512/12, 4512/13, 4591/1, 4591/6, 4598/22, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH a 100,- Kč/bm bez DPH dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 40/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Kaňk, parc.č. 21/1, kNN) na pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 41/16 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 42/16 k parku pod Vlašským dvorem - projekt opravy zdí
Rada města I. s c h v a l u j e
zadat vypracování projektu opravy zdí pod Arciděkanstvím a pod Hrádkem firmě Kutnohorská stavební projekce Ing. Hádková Zuzana za nabídnutou cenu 90.000,Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 43/16 k pronájmu dvou vyhrazených parkovacích míst
Rada města s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst na místní komunikaci v ulici Rejskova v Kutné Hoře pro společnost "Kamenný most s.r.o.", na dobu určitou do 31.12.2020.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 44/16 k prominutí nájemného za rok 2016 - ZO ČZS Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s prominutím nájemného za rok 2016 z pozemků parc.č. 4111/2 a 4111/3
v k.ú. Kutná Hora ZO Českého zahrádkářského svazu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 45/16 k zápisu č. 1/16 z jednání DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 6.1.2016.


Usnesení č. 46/16 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - T. Edr
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 4002 v k.ú. Kutná Hora o výměře 230 m2 k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.02.16


Usnesení č. 47/16 k poskytování služeb sociální integrace
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smluv na poskytování služeb sociální integrace s níže uvedenými poskytovateli sociálních služeb:
a) Prostor plus, o.p.s., Na Pustině 1068; 282 02 Kolín 2 IČ: 26594633
b) Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 48/16 k revitalizaci Vlašského dvora - projektový tým
Rada města I. s c h v a l u j e
a) doplnění složení projektového týmu projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" o odborného garanta audiovize Tomáše Dusila a o pozici finančního senior manažera (pozice bude obsazena od 1. 2. 2016)

b) osobní náklady členů projektového týmu projektu (na základě uzavřených dohod o provedení práce) spojené s organizačním vedením a koordinací přípravných prací v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 dle skutečnosti, v celkové výši nejvýše do 387 840 Kč bez DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit hladký průběh uzavření smlouvy s Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 49/16 k revitalizaci Vlaš.dvora - studie Plán zpřístupnění NKP Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
zpracování studie "Plán zpřístupnění národní kulturní památky Vlašský dvůr" v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. zpracování studie "Plán zpřístupnění národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy
b) Odboru investic organizačně zajistit hladký průběh uzavření objednávky s Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. za cenu do 75.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Dr. R.Lukášek      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 50/16 k ukončení smlouvy na distribuci KHL
Rada města s o u h l a s í
a) s neprodloužeím smlouvy o dílo na zajištění předtiskové přípravy, tisku a distribuce Kutnohorských listů se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II. 8/5

b) se zahájením přípravy změny při zpracovávání Kutnohorských listů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 20. ledna 2016

Nahoru