20. ledna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.ledna 2015

Usnesení č. 19/15 ke změně v pracovní skupině pro udělování čestných občanství
Rada města I. o d v o l á v á
s okamžitou účinností z pracovní skupiny (jmenována usnesením RM č. 392/11 ze dne 11.5.2011) k posouzení návrhů na udělování čestných občanství paní Mgr. Danu Vepřkovou a pana RNDr. Ivo Šance, CSc.

II. j m e n u j e
s okamžitou účinností do pracovní skupiny k posouzení návrhů na udělování čestných občanství paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou a pana Bc. Martina Starého.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 20/15 k zápisu z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 16.12.2014

II. j m e n u j e
Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro rozvoj informačních technologií.Usnesení č. 21/15 ke změnám v komisích rady města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci pana Miloše Krejníka na funkci člena komise majetkové
b) rezignaci pana Jana Balhama na funkci člena kulturní komise.

II. j m e n u j e
a) pana Miloše Krejníka do funkce člena komise pro rozvoj města a investice
b) pana Jaroslava Suka do funkce člena komise pro rozvoj města a investice

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 22/15 k záměru na směnu části pozemků v k.ú.Sedlec u KH - p.Adamec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 631/2 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "b") o výměře 97 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 631/12 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "a") o výměře 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Václava Adamce, 280 02 Kolín II.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.03.15


Usnesení č. 23/15 ke zřízení věcného břemene - O2 Czech Republic a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit vedení komunikační sítě "Optické připojení buňky BTA v objektu kostela sv. Jakuba, CG4C KUTH KHYHH, OK SAP 11010-051639" na pozemcích p.č. 3729/3 a p.č. 3760 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 24/15 k prodloužení nájemní smlouvy - p.Krajbych
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 517, ul. Ostašova v Kutné Hoře s panem Oldřichem Krajbychem na dobu určitou od 24. 1. 2015 do 31. 1. 2017.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 25/15 k prodloužení nájemní smlouvy - pí Bílková
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu čp. 917, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Martou Bílkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 26/15 k prodloužení nájemní smlouvy - pí Dubská
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Editou Dubskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 27/15 k prodloužení nájemní smlouvy - manželé Dudlovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Jaroslavem a Janou Dudlovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 28/15 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - Dr. Mamchur
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Olenou Mamchur,Verchňačka, (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 2. 2015, kdy nájemné bude ve výši 1.718,- Kč měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 29/15 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 30.3.2015 do 3.4.2015 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 30/15 k vyvěšení záměru na pronájem kanceláří v ul.Šultysova 154-5, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - kanceláří a skladu v I. patře budovy č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 31/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 38/14 - Benešova 649, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 38/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 32/15 k uzavření dodatku - Galerie Felixe Jeneweina města KH
Rada města n e s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 552/1 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora, týkajícího se nehrazení záloh na služby související s užíváním nebytových prostor
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 377, Palackého nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutná Hora, se sídlem Palackého nám., Kutná Hora, týkajícího se nehrazení záloh na služby související s užíváním nebytových prostor

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 33/15 k výběr.řízení č.SN 2/15 - občerstvení sokolovna Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 2/15 na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 378, U Beránky, Kutná Hora - Malín za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. SN 2/15. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. března 2015 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 34/15 k vyvěšení záměru - pronájem plotu
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části plotu postaveného na pozemku p.č. 2717/1 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Geierovi,Kutná Hora za účelem vývěsní plochy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.02.15


Usnesení č. 35/15 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o jeho zaplacení na částku 53 076,00 Kč, dle žádosti paní Jany Davidové a Jany Vrbické,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 36/15 k dopisu paní Davidové
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis paní Jany Davidové, trvale bytem Kutná Hora, ze dne 15.12.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 37/15 k nákupu nové rolby na Zimní stadion Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu odboru správy majetku o technickém stavu rolby na úpravu ledu na Zimním stadionu Kutná Hora

II. s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci na nákup nové rolby pro zimní stadion z programu č.133510 Státní podpory sportu pro rok 2015 vypsaného MŠMT dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
ekonomickému odboru navrhnout rozpočtové opatření na pokrytí podílu 30% týkající se nákupu nové rolby

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 38/15 k vyvěšení záměru - Benešova 648, KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v č.p. 648, Benešova ul., Kutná Hora společnosti FyzioSun s.r.o., IČ 035 14 188, se sídlem U Lorce 64/4, Šipší, 284 01 Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování zdravotnického zařízení v oboru rehabilitace
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.02.15


Usnesení č. 39/15 k uzavření dodatků ke smlouvě o výpůjčkách
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora týkajícího se rozšíření předmětu výpůjčky o užívání movitých věcí
b) s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Prostor plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II týkajícího se rozšíření předmětu výpůjčky o užívání movitých věcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 40/15 k zápisu č.6/14 z jednání DR spol. Technické služby KH, s.r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 18.12.2014.


Usnesení č. 41/15 k zápisu č.70 ze zasedání DR spol. Městské lesy a rybníky KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 70. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 17. prosince 2014

II. s o u h l a s í
a) s plánem hospodaření společnosti na rok 2015
b) s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2014 v plné výši
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč na pořádání 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2015 pro společnost Lotos spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 04.02.15


Usnesení č. 42/15 k rozpočtové příloze na rok 2015 ke sml. se spol.Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2015 jako Dodatek č. 50 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.02.15


Usnesení č. 43/15 k uzavření Dohody o ukončení obchodní smlouvy - spol. ZERS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o ukončení obchodní smlouvy na odvoz, využití nebo zneškodnění odpadů kategorie 20 03 03 - uliční smetky, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností ZERS spol. s r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, k 31.3.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 44/15 k uzavření Dohody o ukončení Dodatku č.1 - ASEKOL a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o ukončení Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a o ukončení Smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování počítačů, mezi společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 45/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - m.Colli
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1766/4 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora, manželům Giuseppe a Jindřišce Colli, Kutná Hora, za účelem rozšíření zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.02.15


Usnesení č. 46/15 ke schválení zahájení poptáv.řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Odvoz, zajištění využití a zneškodnění uličních smetků - kategorie 20 03 03"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Ing. Lucie Štolbová Bc. Jitka Gregorová
3. Božena Marhanová Ing. Ota Morawski
4. Kateřina Hladíková Pavel Procházka
5. Dobroslav Vepřek Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 47/15 k využívání sloupů VO pro umístění reklam
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o využívání sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely

II. u k l á d á
Odboru správy majetku a Techniským službám Kutná Hora s.r.o.
vybrat lokality vhodné pro oumístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 48/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.1/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 1/15, kterým dochází k navýšení výdajové investiční rozpočtové položky Šultysova 154 -155 - rekonstrukce ve výši 822.500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Byty - opravy ve výši 822.500,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 49/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.1/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 1/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Dopravní opatření na sídlišti Hlouška ve výši 30.250,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 30.250,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 50/15 ke hřišti u ZŠ Jana Palacha
Rada města I. s o u h l a s í
Se záměrem vybudovat u ZŠ Jana Palacha víceúčelové sportovní zařízení, které bude v budoucnu sloužit jak k potřebám školní výuky, tak v odpoledních hodinách veřejnosti

II. u k l á d á
Odboru investic provést poptávkové řízení a vybrat vhodnou projekční firmu na zpracování studie a následně i projektu pro stavební povolení

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 51/15 k projektu Parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. s o u h l a s í
Se zadáním dopracování prováděcího projektu parku pod Vlašským dvorem firmě ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB Ing. JIŘÍ KULIČ, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice, za nabídnutou cenu 134.000,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 52/15 k provádění prací koordinátora BOZP na akci "Regenerace zeleně"
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem provedeného průzkumu trhu k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Regenerace zeleně města Kutná Hora", kde nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče - Evžena Geyera - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem: Evžen Geyer - STAVEX, V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10, za cenu 49.610,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 53/15 k zaměření objektu a zhodnocení stavu budov - cihelna
Rada města I. s o u h l a s í
a) Se zadáním zaměření stavebních objektů v areálu bývalé Cihelny v Sedlci firmě Milota Kladno za cenu 133.100,-Kč včetně DPH
b) Se zadáním posouzení stavu budov jako podkladu pro následné projekční práce firmě Milota Kladno za nabídnutou cenu 78.650,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvy o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 54/15 k dotaci - rolba pro zimní stadion
Rada města u k l á d á
Odboru investic a Odboru správy majetku
zpracovat žádost o dotaci včetně příloh a předat ji v termínu do 31.1.2015 na MŠMT.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 55/15 k plnění termínů usnesení - zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 527/14, 589/14, 901/14 a 907/14
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 56/15 k autorskému dozoru - Akce Regenerace zeleně města KH
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na provádění činnosti autorského dozoru na akci Regenerace zeleně města Kutná Hora- část Park pod Vlašským dvorem s autorkou projektu Ing. Annou Stočesovou dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu a zahájit s Ing. Stočesovou spolupráci.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 57/15 k výsledku VŘ na dodavatele - Obnova malé scény Tylova divadla
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele stavby na akci Obnova malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře kde byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka firmy Calypsum s.r.o. IČO 293 07 163 za cenu 8.217.682,90 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo a zahájit realizaci akce.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 58/15 k zadání zpracování projektové dokumentace - ZS rekonstrukce 1. patro
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na akci "Zimní stadion rekonstrukce 1. patro - občerstvení ve stupni ke stavebnímu povolení firmě Kutnohorská stavební, s.r.o., projekce Zuzana Hádková za nabídnutou cenu 76.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic odsouhlasit a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 59/15 k rozpočtovému opatření INV č.01
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Kaňkovská" na položku "Digitalizace majetku" ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 60/15 k výsledku výběr.řízení na TDI a BOZP - Dům Dačiského
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek VŘ na výkon TDI pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", v němž byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče Miloslava Neprašová, Kaňk 207, 284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
b) výsledek VŘ na výkon BOZP pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", v němž byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské nám 17; 326 00 Plzeň, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic po provedení zákonných povinností a uplynutí zákonných termínů dle zákona o veřejných zakázkách uzavřít s vybranými uchazeči smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.15


Usnesení č. 61/15 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5 000,- Kč pro I.čtvrtletí r. 2015 - podaných do 15.12.2014.


Usnesení č. 62/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.3 - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15. 12. 2014 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v I. čtvrtletí 2015 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 63/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.1
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o předloženém návrhu na rozpočtové opatření OPPŠ č. 1:
přesun prostředků z položky Sportovní klub Sršni Kutná Hora - využití sportoviště ve výši 233 000,- Kč na položku rezerva tělovýchova dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 64/15 ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Rada města s o u h l a s í
s přihlášením města Kutná Hora ke koordinovanému přístupu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
Zodpovídá : Ing. Zuzana Moravčíková      Termín : 02.02.15


Usnesení č. 65/15 k informativní zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2014.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 66/15 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 67/15 ke smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - linka z KH do Poličan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 68/15 ke smlouvě na úhradu části prokazatelné ztráty - linka PID č.381
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 69/15 k žádosti o použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým použitím znaku města Kutná Hora v bakalářské práci pana Petra Houzara
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 70/15 k žádosti o záštitu - Mistrovství ČR horských kol
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad akcí Mistrovství České republiky horských kol 2015.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 71/15 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5 000,- Kč k 15. 12. 2014.


Usnesení č. 72/15 k zápisu z jednání redakční rady Kutnohorských listů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání redakční rady Kutnohorských listů dne 14.1.2015 včetně přílohy.


Usnesení č. 73/15 ke vzoru smlouvy o spolupráci v oblasti propagace
Rada města I. s c h v a l u j e
vzorovou smlouvu o spolupráci v oblasti propagace pro přispěvatele Fondu cestovního ruchu Města Kutná Hora v roce 2015

II. u k l á d á
vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu
připravit a zajistit uzavření smluv s přispěvateli Fondu cestovního ruchu Města Kutná Hora pro rok 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 16.02.15


Usnesení č. 74/15 ke zprávě o hospodaření s prostředky Fondu na rok 2014
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodaření s prostředky Fondu cestovního ruchu za rok 2014 dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zprávu o hospodaření s prostředky Fondu cestovního ruchu za rok 2014

Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 27.01.15


Usnesení č. 75/15 ke jmenování zástupce města do výkonného výboru DSO ČD UNESCO a ČI
Rada města I. j m e n u j e
Ing. Hanu Musílkovou zástupcem Města Kutná Hora do výkonných výborů dobrovolných svazků obcí:
a) České dědictví UNESCO
b) Česká inspirace

II. u k l á d á
Ing Haně Musílkové, vedoucí OCRM účastnit se jednání výkonného výboru a valných hromad obou sdružení a vykonávat úkoly spojené s realizací společných marketingových aktivit v rámci obou sdružení.
Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 30.01.15


Usnesení č. 76/15 k žádosti o podporu II.ročníku Kutnohorské gastronomické slavnosti
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím záštity a finanční podpory na základě schváleného rozpočtu města na rok 2015 organizaci Kutnohorsko.cz, o. p. s. ve věci realizace II. ročníku Kutnohorské gastronomické slavnosti s plánovaným termínem uskutečnění 23. 5. 2015 v Barborské ulici a Vorlíčkových sadech.

II. u k l á d á
a) Ing. Haně Musílkové, vedoucí OCRM poskytnout součinnost organizaci Kutnohorsko.cz, o. p. s. ve věci zajištění propagace Kutnohorské gastronomické slavnosti.
b) Mgr. Lence Kratochvílové, vedoucí OK poskytnout součinnost organizaci Kutnohorsko.cz, o. p. s. ve věci realizace Kutnohorské gastronomické slavnosti.

Zodpovídá : Musílková,Kratochvílová      Termín : 23.05.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 20. ledna 2015

Nahoru