20. ledna 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.ledna 2009

Usnesení č. 44/09 k pronájmu audienční síně středním školám v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou výpůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 22. května 2009 od 16:30 do 19:00 hodin a 29. května 2009 od 16:30 do 19:00 hodin Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

b) s bezplatnou výpůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 21. května 2009 od 16:30 do 20:00 hodin, 27.května 2009 od 17:00 hod. do 18:30 hod. a 3. června 2009 od 17:00 do 18:00 hodin Střednímu odbornému učilišti, Čáslavská v Kutné Hoře na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

c) s bezplatnou výpůjčkou audienční síně Vlašského dvora ve dnech 28. května 2009 od 16:30 do 19:00 hodin a 4. června 2009 od 16:30 do 19:00 hodin Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoř e na slavnostní vyřazení maturitních ročníků.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.02.09


Usnesení č. 45/09 k oběcně prospěšné společnosti KH
Rada města p o s t u p u j e
Komisi pro dopravu a dopravní systémy RM Kutná Hora návrh o.p.s. KUTNÁ HORA na zpracování auditu městské a příměstské dopravy a generel MHD v Kutné Hoře k posouzení a předložení návrhu řešení radě města.
Zodpovídá : Ing.Záleský - předseda komise      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 46/09 k vytvoření prac.skupiny pro zádlažbu HJM
Rada města s o u h l a s í
s vytvořením pracovní skupiny pro zádlažbu historického jádra ve složení:
MVDr. Václav Vančura, Ing. Tomáš Benada, Ing. Jiří Janál, Ing. Jaromír Ďoubal, Ing. Martin Suchánek, PhDr. Aleš Pospíšil, zástupce dodavatelské firmy, zástupce Dopravní policie ČR a zástupce stavebního dozoru.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 47/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 1421, 1422) na pozemku p.č. 3756 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 48/09 k prodeji pozemků v KH - Růžičkovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4004/48 o výměře 82 m2 a části p.č. 4004/1 o výměře cca 2.000 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Růžičky,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.02.09


Usnesení č. 49/09 k prodeji části pozemku - Černuškovi
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1038/08 ze dne 18.11.2008

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 520/1 a 520/5 o výměře cca 345 m2 v k.ú. Malín Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 50/09 k prodeji části pozemku - Krausovi
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1037/08 ze dne 18.11.2008.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 520/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Malín a studny Josefu a Lence Krausovým, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 51/09 k VŘ č.SN 02/09 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 02/09 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3 . 2009 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.03.09


Usnesení č. 52/09 k VŘ č.SN 03/09 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 03/09 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 3. 2009 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.03.09


Usnesení č. 53/09 k podnájmu bytu (p.Kuneš, Zvancingerovi)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1.2.2009 do 1.2.2011 panu Václavu Kunešovi,ve smyslu § 719 Obč. zákoníku. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 54/09 k žádosti paní Pompové
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 28/09 ze dne 6. 1. 2009, týkajícím se podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 v čp. 1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora proti paní Darině Pompové v případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany paní Dariny Pompové do 31. 1. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 55/09 k prodloužení užívání přístřeší (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi,Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.2.2009 do 31.7.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 56/09 k žádosti paní Zelinkové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 19.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miloslavou Zelinkovou, Kutná Hora týkající se vyjmutí části movitého majet ku (pec vypalovací digitální inv. č. 174, siladent - vakuová míchačka inv. č. 149) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 20.184, Kč s účinností od 1.4.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.09


Usnesení č. 57/09 k neprodloužení užívání přístřeší (Polovi)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v prostorech ubytovny města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec manželům Miroslavu a Emílii Polovým,Kutná Hora - Sedlec.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení prostor ubytovny města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec v případě, že nedojde ze strany manželů Miroslava a Emílie Polových k vyklizení a předání ubytovny města do 16.2.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 58/09 ke zrušení usn. a ukončení NS dohodou (VHS)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1141/08 ze dne 16. 12. 2008 týkající se odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora na pronájem ubytovny ke dni 31. 12. 2008

II. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a. s. Kutná Hora, se sídlem Ku Ptáku 387, ze dne 16. 4. 2008 na pronájem ubytovny v ul. Ku Ptáku čp. 908, Kutná Hora, dohodou ke dni 31. 1. 2009


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 59/09 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytových a nebytových jednotek v domě čp. 31 ul. Vojtěšská, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 683 a části p.č. 684/2 v k.ú. Kutná Hora v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 60/09 k prominutí poplatku z prodlení (pí Urbanová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Irenu Urbanovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 15.942,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 61/09 k žádosti společnosti WIKY
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 589 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností WIKY, spol. s r.o., se sídlem Svatoborská 395 , Kyjov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 62/09 k žádosti Oblastní charity KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul. v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organ izací, se sídlem Čáslavská č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny účelu nájmu z provozování kanceláře pro projekt PHARE na provozování předškolního klubu a změny splatnosti záloh na služby za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžné ho roku, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 63/09 k žádosti Oblastní charity KH
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora ze dne 15.5.1998 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitati vní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny splatnosti záloh na služby a paušálu za elektrickou energii za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžného roku

b) s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora ze dne 1.9.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativn í a církevní organizací, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny splatnosti záloh na služby za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžného roku

c) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora ze dne 30.11.2005 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitati vní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny splatnosti záloh na služby za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžného roku

d) s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 1.9.2000 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitat ivní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny splatnosti záloh na služby za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžného roku

e) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charit ativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská ul. č.p. 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny splatnosti záloh na služby za I.čtvrtletí běžného roku z 10.1. běžného roku na 31.3. běžného roku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 64/09 k prodloužení pronájmu bytu - pí Rakašová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 75, ul. Lorecká, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou,na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 2. 2009 do 31. 3. 2009 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, nadále pravidelně hr azen běžný nájem a splátky, nebude již nájemní smlouva k bytu dále prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 65/09 k výměníku Mazákova ul.
Rada města I. r o z h o d l a
neuzavřít nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor (bývalá výměníková stanice Mazákova ul., Kutná Hora - Sedlec) na pozemku p.č. 785/146 v k.ú. Sedlec dle vyvěšeného záměru ani s jedním zájemcem.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru (bývalá výměníková stanice Mazákova ul., Kutná Hora - Sedlec) na pozemku p.č. 785/146 v k.ú. SedlecZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 66/09 ke smlouvě o nájmu nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Podhorou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné v e výši 60.000,-Kč.

Zrušeno usnsením RM č. 171/09 ze dne 24.2.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 67/09 k VŘ SN 23/08 - prodej nebyt.prostoru Mazákova 168
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 23/08 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 101 v domě čp.168, ul. Mazákova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a parc.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutn é Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007, s panem Milanem Chovanem, Kutná Hora. Kupní cena bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 171.117.Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 68/09 k projekt.dokument. pro rekonstr.komunikací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zpracováním projektových dokumentací na komplexní rekonstrukce
vybraných místních komunikací včetně sítě veřejného osvětlení v Kutné Hoře dle přiloženého seznamu a stanoveným pořadím pro provádění těchto rekonstrukcí.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 69/09 ke zvýšení ceny za svoz odpadu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1. 1998, kterým bude zvýšena cena za služby dle předložené "Cenové kalkulace pro město Kutná Hora 2009".

Zrušeno usnsením RM č. 179/09 ze dne 24.2.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 70/09 k rozpoč.opatření OSM č.4/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.4/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků ve výši 138.060,-- Kč na novou položku vratka chybných plateb - Průvodcovská služba, a to na úkor položky opravy nebyty - viz důvodová zpráva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 71/09 k admin. programu Podpora obnovy kulturních památek
Rada města s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.10


Usnesení č. 72/09 k Mistrovství ČR v orientač. běhu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) konání závodu Mistrovství ČR v orientačním běhu ve sprintu v pátek 19.6.2009 v Kutné Hoře a převzetí záštity nad tímto závodem.

b) zařadit uvedený závod do kalendáře akcí v Kutné Hoře.

II. j m e n u j e
pana Ing. Františka Tvrdíka kontaktní osobou mezi organizačním výborem mistrovství k řešení technicko organizačních věcí při přípravě závodu.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 73/09 k zápůjčce Palackého náměstí
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou Palackého náměstí pro Gymnázium Jiřího Ortena pro konání charitatvní akce Stonožková Kutná Hora dne 15.5.2009

b) s přijetím role spolupořadatele akce Stonožková Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 74/09 k zápisu DR Průvodcovské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 15.12.2008.


Usnesení č. 75/09 k obnově pláště domu - Vladislavova ul.376
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - dvo rní průčelí včetně ohradní zdi s bránou" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedené včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.01.09


Usnesení č. 76/09 k obnově střeš. pláště - Dačičkého nám.16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 16 Dačického nám ěstí" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedené včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.01.09


Usnesení č. 77/09 k pořizování změn územního plánu KH
Rada města I. r u š í
bod 3. usnesení Rady města č. 779/08 ze dne 26.8.2008

II. u k l á d á
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování

a) návrhy na změnu Územního plánu města Kutné Hory týkající se zájmů města či mající veřejnou prioritu pořizovat dosavadním způsobem,

b) ostatní záměry na změnu Územního plánu města pořizovat společně jednou ročně se zahájením projektových prací v prosinci 2009.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 78/09 k zápisu porad.orgánu RM pro rozv.aktivity
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 17.12.2008

II. r u š í
poradní orgán RM pro rozvojové aktivity.

III. u s t a n o v u j e
komisi architektů RM ve stejném složení jako poradního orgánu pro rozvojové aktivity.

IV. j m e n u j e
a)Ing. arch. Pavel Železného, Kutná Hora předsedou komise architektů.
b)Ing. arch. Luboše Petříčka, 285 71 Vrdy členem komise architektů.

V. u k l á d á
předsedovi komise připravit statut komise.


Zodpovídá : Ing. arch. Železný, předseda      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 79/09 k objektové předávací stanici
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním realizace objektové předávací stanice pro čp 101 - 107 v ulici 17.listopadu v Kutné Hoře společnosti EVČ s.r.o. Pardubice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 80/09 k rozpoč.opatření OSZ č.1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 1 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 17.927.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu
na výplatu příspěvku na péči na rok 2009, dle bodu 1) důvodové zprávy;

b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000,- Kč, v návaznosti
na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu
na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2009, dle důvodové zprávy bod 2);

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 1 a č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 20. ledna 2009

Nahoru