20. května 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.května 2008

Usnesení č. 457/08 k nezařazení žádosti o byt do seznamu uchazečů (m.Kýblovi)
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením žádosti o přidělení bytu do seznamu uchazečů, podanou manželi Danou a Antonínem Kýblovými, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 458/08 k žádosti společnosti Naproma Production, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem stěny objektu č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora společnosti Naproma Production, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 249/28, PSČ 150 00.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.08


Usnesení č. 459/08 k odprodeji jedné poloviny nebyt.prostoru (garáže) ul. Nádražní
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s manželi Monikou a Ivo Šalátkovými, Kutná Hora, na odprodej jedné poloviny nebytové jednotky č. 307/101 v objektu čp. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2712/2 v k.ú. Kutn á Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 za kupní cenu ve výši 77.265,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 460/08 k odprodeji jedné poloviny nebyt.prostoru (garáže) ul. Nádražní
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s panem Jiřím Němcem,Kutná Hora, na odprodej jedné poloviny nebytové jednotky č. 307/101 v objektu čp. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle "Proh lášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 za kupní cenu ve výši 77.265,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 461/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Evu Pompovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.403,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 462/08 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro paní Julianu Orsósovou, Kutná Hora dle podané žádosti.

b) s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2007 pro paní Věru Mašínovou, Kutná Hora dle podané žádosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 463/08 k ukončení VŘ č.SN 6/08 a vyhlášení nového - Tylova 388
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 6/08 na pronájem nebytových prostorů - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vítěze výběrového řízení.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/08 na pronájem nebytových prostorů - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 7.7.2008 v 1 1:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 464/08 k postupu ve věci uzavření dodatku s Obl. charitou
Rada města u k l á d á
místostarostovi panu Ing. Tomáši Benadovi jednat s Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací ve věci uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charita tivní a církevní organizací.

Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 465/08 k řešení nájmu bytu p. Radka Červeňáka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu plnění dohody o splácení dluhu panem Radkem Červeňákem, uzavřené dne 14.4.2008 na základě jeho žádosti ze dne 28. 3. 2008.

II. r u š í
usnesení rady města č. 278/08 ze dne 25. 3. 2008 v bodě 2) a 3), a usnesení č. 338/08 ze dne 8. 4. 2008 v bodě 2).

III. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Radkem Červeňákem, na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 1. 6. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 466/08 k záměru na pronájem části střechy objektu Benešova 647
Rada města b e r e n a v ě d o m í
připomínku pana Radima Fedoroviče, Kutná Hora, žadatele o umístění Vi-Fi zařízení na střechu domu Benešova č.p. 647 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 467/08 k prodloužení plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
b) se zrušením usnesení č. 389/08 (OSM)
c) s prodloužením termínu plnění usnesení RM č. 519/07, RM č. 334/08, RM č. 1102/07 dle předložené důvodové zprávy (OI).


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.05.08


Usnesení č. 468/08 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 03/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 28.4.2008.


Usnesení č. 469/08 k možným variantám spoluúčasti při budování místních komunikacích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přijmout variantu č. I. pro spoluúčast města při budování místních komunikacích v rozvojových zónách pro bydlení na území města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 470/08 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě Isols s.r.o. se sídlem Prachňanská 165/24, Kutná Hora, za účelem uspořádání kulturní akce - koncertu kapel a produkce diskžokejů na dny 25.-27.7.2008. Samotná akce proběhne dne 26.7.2008 v době od 12:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.07.08


Usnesení č. 471/08 k žádosti o udělení výjimky pro obnovení platnosti vyhraz.parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky k obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa Zdravotní pojišťovně Metal-Aliance, se sídlem Čermákova 1951, 272 01 Kladno, umístěného v Andělské ulici v Kutné Hoře naproti čp.297.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 472/08 k ceníku spol. Technické služby
Rada města n e s o u h l a s í
s předloženým Ceníkem služeb společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., platným od 1.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 473/08 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 30.4.2008.Usnesení č. 474/08 k uzavření sml. o výpůjčce pozemků v rámci stavby 3 křižovatek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 1459/5, 1461/5, 1463/3, 3819/12 a 3668/33 v k.ú. Kutná Hora potřebných ke stavbě tří křižovatek na silnici I/2 v Kutné Hoře s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Praha, pracovištěm Kolín, Brankovická 337, 280 02 Kolín V, na dobu od 1.6.2008 do 31.5.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 475/08 k žádosti o výměnu bytu (man.Lukáškovi, pí Spálená)
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Danielem a Klárou Lukáškovými, Kutná Hora o velikosti 2+1 a paní Libuší Spálenou, Kolín II. o velikosti 2+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s manželi Danielem a Klárou
Lukáškovými , Kutná Hora ke dni
31. 5. 2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Libuší Spálenou
, Kutná Hora na dobu neurčitou - od 1.6.2008.


Zrušeno usnesením RM č. 739/08 ze dne 26.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 476/08 k poskytnutí ubytovny města (p.Hejný)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Ku Ptáku, čp. 908, Kutná Hora s panem Josefem Hejným, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2008 do 31. 8. 2008 se stanovením částky nájmu 3.600,- Kč/měs.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 477/08 k poskytnutí ubytovny města (pí Bondar)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Ku Ptáku, čp. 908, Kutná Hora s paní Anzhelou Bondar, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6. 2008 do 31. 8. 2008 se stanovením částky nájmu 3.600,- Kč/měs.


Zrušeno usnesením RM č. 578/08 ze dne 17.6.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 478/08 k přístavbě šaten ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s o u h l a s í
se zařazením nové položky rozpočtu na akci "Přístavba šaten k objektu Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře" za provedené vícepráce dle důvodové zprávy o částku 210.000,- Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
převést finanční prostředky ve výši 210.000,-Kč z rozpočtové položky podíly k dotacím na odbor školství a informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 479/08 k vyhodnocení VŘ na dodavatele pro rekonstrukci MŠ Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí na veřejnou zakázku Rekonstrukce MŠ Sedlec.Jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyhodnocen dodavatel K+T Stavební a montážní práce,Jungmanovo nám.445 K.Hora

II .s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

III. u k l á d á
převést finanční prostředky z položky podíly k dotacím na dofinancování akce ve výši 1.965.000,-Kč

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 480/08 k opravě kanalizace v areálu nemocice
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy propojení splaškové kanalizace v objektu nemocnice

II.u k l á d á
Ekonomickému odboru
převést finanční prostředky ve výši 160.000,-Kč z rozpočtové položky podíly k dotacím a informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených tímto usnesením.

Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing. Zahadníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 481/08 k okružní křižovatce Opletalova/Ortenova
Rada města I. s c h v a l u j e
a) V souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rea lizace okružní křižovatky Opletalova / Ortenova v Kutné Hoře".

b)Pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1.Ing.Jiří Janál Ing.Vlastimil Kapička
2.Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček
3.Ing.Tomáš Benada MVDr.Václav Vančura
4.Aleš Matula Ing.Lenka Kotenová

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 482/08 k zajištění koordinace kulturních akcí ve městě
Rada města u k l á d á
a) Informačnímu středisku Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.
evidovat všechny kulturní akce, které souvisí s pronájmem městského majetku.

b) Odboru správy majetku
podepisovat nájemní smlouvy na kulturní akci až po souhlasu pracovníků informačního střediska Průvodcovské služby.


Zrušeno usnesením RM č. 679/08 ze dne 15.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Vopálková      Termín : . .


Usnesení č. 483/08 k zápůjčce audienční síně - předávání maturitních vysvědčení
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 28.5.2008 v době od 18:30 do 19:30 hod. za účelem slavnostního vyřazení studentů třídy 2NK SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.05.08


Usnesení č. 484/08 k darování pozemků v k.ú.Kaňk - Středočes.kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním dílu "t" z pozemku p.č. 646 o výměře 14 m2, dílu "q" z pozemku p.č. 565/2 o výměře 74 m2, dílu "r" z pozemku p.č. 637 o výměře 493 m2, dílu "h" z pozemku p.č. 564/8 o výměře 24 m2, dílu "m" z pozemku p.č. 565/1 o výměře 140 m2, dílu "l" z pozemku p.č. 566 o výměře 111 m2 a dílu "h1" z pozemku p.č. 637 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kaňk Středočeskému kraji

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 485/08 k prodeji pozemků v k.ú.KH - ŘSD ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3821/16 o výměře 145 m2 a 3825/8 o výměře 192 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 486/08 k prodeji nemovitostí v KH - ŘSD ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovitostí čp. 292 na pozemku p.č. 1463, čp. 224 na pozemku p.č. 1461 a čp. 433 na pozemku p.č. 1459 v k.ú. Kutná Hora (jenom staveb) ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 487/08 k věcnému břemeni v k.ú.Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitosti p.č. 372/2 a 372/3 v k.ú. Kaňk. Věcné bř emeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 488/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 95/7,8) na pozemku p.č. 161 (PK 270/9) v k.ú. Perštějnec v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Te plická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 489/08 ke zřízení věc.břemene - ČEZ
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 1273/1) na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874 /8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 490/08 ke zřízení věc.břemene - p.Hnilička
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 2709/1) na pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch Ing. Jana Hniličky,Kutná Hora. Věcné břemeno bude uza vřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 491/08 k prodeji pozemku - Jelínková,Kopčíková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4622 o výměře 368 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Miluši Jelínkové,Kutná Hora a paní Miroslavě Kopčíkové,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 492/08 k prodeji pozemků - Benešova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 2476/1, 2476/8, 2476/9 a 2474/2 o celkové výměře 1.326 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 468 a 469 Benešova ul. v Kutné Hoře za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 493/08 k prodeji pozemků - U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku dle PK p.č. 2616/2 o výměře 1.494 m2 a pozemku p.č. 4106 o výměře 5.548 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Obchodní 110, Komerční zóna Průhonice - Čestlice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 494/08 k prominutí smluvní pokuty (U.T.C. Properties)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím smluvní pokuty společnosti U.T.C. Properties s.r.o. dle smlouvy ze dne 17.1.2007 uzavřené mezi Městem a touto společností s tím, že v termínu do 20.6.2008 bude uzavřen dodatek ke smlouvě na termín podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do 31.7.2008 pod smluvní pokutou 1.000.000,- Kč za každý měsíc prodlení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 495/08 k žádosti o příspěvek z programu obnovy památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádosti o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.05.08


Usnesení č. 496/08 k vyhodnocení VŘ - Vladislavova ul.376
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - uliční průčelí" v Kutné Hoře s firmou Památka Praha a.s. v celkové výši 1 686 054,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 497/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro školství ze dne 21.4.2008,
b) zápis komise pro TV a sport ze dne 29.4.2008Usnesení č. 498/08 k uzavření dodateku č.1 - socha sv.Václava
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2307 na akci "Úprava okolí sochy sv. Václava na Václavském náměstí" v Kutné Hoře s firmou VOTAVA CZ s.r.o. z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby a z důvodu navýšení ceny za zhotovení díla o 34 956,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.05.08


Usnesení č. 499/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "obřadní síň Vlašský dvůr" o částku 50.000,- Kč na úkor položky "pomník K. H. Borovského" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 500/08 k odměnám ředitelů ZŠ, MŠ a škol.zař.
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, pí. řed. Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 501/08 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba s.r.o.
zápis z dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 21.4.2008Usnesení č. 502/08 k užívání objektu Lierova ul.146
Rada města s c h v a l u j e
dočasné bezplatné užívání objektu č.p. 146 Lierova ul. účastníky VII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - KUTNÁ HORA ve dnech 1. -15. 7. 2007
Zodpovídá : Mgr.Aleš Rezler      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 503/08 k žádosti o EU pro MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o EU finanční prostředky na rekonstrukci školní zahrady a půdní vestavby v Mateřské škole Pohádka.
Zodpovídá : Ing.Janál      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 504/08 ke zrušení usnesení (příspěvek na operní týden)
Rada města r u š í
své usnesení č.414/08 ze dne 6.5.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.05.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 20. května 2008

Nahoru