20. dubna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.dubna 2016

Usnesení č. 313/16 k podání žaloby na určení neplatnosti "Sml.o dodání topné energie"
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s podáním žaloby na určení neplatnosti "Smlouvy o dodání topné energie" uzavřené dne 3. 5. 2012 mezi spol. KH TEBIS s.r.o. Kutná Hora a společností EC KH, s.r.o. se sídlem Karlov 22, 284 01 Kutná HoraZodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 314/16 k rozpočtovému opatření OI č. 16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit Rozpočtové opatření OI č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Lesopark Kaňk - západní část" ve výši 139.150,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 20. dubna 2016

Nahoru