20. dubna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.dubna 2010

Usnesení č. 300/10 k volbě přísedící okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit JUDr. Miroslavu Matouškovou, Kutná Hora, přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 301/10 k zápůjčce Preghausu Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Preghausu Vlašského dvora dne 17.6.2010 od 18:00 hodin panu
Ing. Michalu Benešovi na společenskou akci - křest nepublikované poezie kutnohorského rodáka Jiřího Ostaše.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 302/10 k zahájení zadávacího řízení - pojištění majetku města KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 21, odst.(1), písm.a), § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Pojištění ma jetku města Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium je výše nabídkové ceny pojistného

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise, která dle ustanovení § 71, odst.(3) zákona plní funkci komise pro otevírání obálek a dle ustanovení § 59, odst.(3) zákona posuzuje kvalifikaci dodavatelů.:

Člen náhradník
1. Václav Zimmermann Tomáš Hobl
2. Martin Hlavatý Ing.arch.Pavel Železný
3. Ing. Richard Zahradníček Ing.Lenka Kotenová
4. Ing. Martin Suchánek Jitka Gregorová
5. Bc. Vladimír Rudolf Radka Zachariášová

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně - formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 303/10 k příspěvku na Operní týden
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o. s příspěvkem 25.000,-Kč agentuře paní Karolíny Hromádkové na pořádání Operního týdne.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 304/10 k umístění banneru - Mezinárod.festival KH
Rada města s o u h l a s í
s umístěním banneru na pořádání Mezinárodního festivalu Kutná Hora v Kollárově ulici mezi hotelem Mědínek a kavárnou Scharlotta.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostaros      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 305/10 k rozpočtovému opatření KT č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.3 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a vý dajů ve výši 782.100,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 306/10 ke zprávě k nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Rada města u k l á d á
Ing. Suchánkovi jako bývalému jednateli spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o., vypracovat zprávu o přijatých opatřeních ke zlepšení hospodaření nemocnice za dobu výkonu této funkce, zejména pak o přijatých opatřeních jejichž nutnost vyplývala z provedeného a uditu zpracovaného spol. Controling Invest s.r.o. ze dne 7. 9. 2010 a také ze záměru Zastupitelstva města převést areál nemocnice na stč. kraj.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.10


Usnesení č. 307/10 k odkoupení pozemku - Sedlec u KH - pí Poláková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s odkoupením pozemku p.č. 656/9 o výměře 1644 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od paní Ludmily Polákové, Liberec 460 10 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku.

b) se zaplacením znaleckého posudku na pozemek p.č. 656/9 o výměře 1644 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a daně z převodu nemovitosti za prodávající paní Ludmilu Polákovou, Liberec 460 10.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 308/10 k prodeji pozemků v Malíně - manž.Matejovie
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 1.100 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 155 m2 v k.ú. Malín manželům Karolovi Matejovie, Kutná Hora a Lindě Matejovie, Kutná Hora - Malín za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 309/10 k prodeji části pozemku v Malíně - pí Bílková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 20 m2 v kat. území Malín paní Haně Bílkové, Kutná Hora - Malín za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 pozemku a 2.400,- Kč (znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 310/10 k zániku věcného práva předkupního k pozemkům v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zánikem věcného práva předkupního dle čl. IV. (odst. 2) kupní smlouvy ze dne 7.4. 1997 na prodej pozemků p.č. 469 a 471 v k.ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 311/10 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec u KH - České vinařství s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 805/162 o výměře 12.184 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti České vinařství s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 312/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro pozemek p.č. 4819/2) na pozemku p.č. 4819/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 313/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro pozemky p.č. 45 a 46) na pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplick á 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 314/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Nová STL plynovodní přípojka pro p.č. 2956/2, 2956/28 - Kutná Hora, ul. Potoční" na pozemku p.č. dle PK 2598 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšsk á 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Usnesení zrušeno usnesením č. 393/10 ze dne 11.5.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 315/10 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.4.2010
b) zápis komise pro školství ze dne 29.3.2010
c) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 8.4.2010
d) zápis z komise architektů ze dne 29.3.2010
e) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 24.3.2010.


Usnesení č. 316/10 k rozpočtovému opatření EO č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 - snížení položky neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 16 400 Kč na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, současně budou navýšeny příjmy na bloko vých pokutách Živnostenského úřadu, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 317/10 k daru do sbírky Galerie Felixe Jeneweina
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přijetí daru 5 uměleckých děl z pozůstalosti do sbírky Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 318/10 k příspěvku na 27.celostát.přehlídku dětských skupin
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku 50.000,- Kč Městskému Tylovu divadlu jako spolupořadatelský podíl na 27. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance z rozpočtu oddělení kultury, školství a tělovýchovy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 319/10 k příspěvku 6.pionýrské skupině Kolín
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na odměny pro soutěžící v rámci dětského dne konaného v Neškaredicích.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.10


Usnesení č. 320/10 k přidělení grantu - Barvířův dům, o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku z příspěvkového programu (granty) na rok 2010 pro žadatele Barvířův dům, o.p.s. ve výši 20.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 321/10 k příspěvku na vydání publikace Výběr z poezie básníka J.Ostaše
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem panu Ing. Michalu Benešovi na vydání publikace Výběr z poezie básníka J. Ostaše ve výši 40.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.05.10


Usnesení č. 322/10 ke smlouvě o výpůjčce - Lierova čp.146, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, se sídlem Pala ckého nám. 377, Kutná Hora v termínu od 1.7.2010 do 14.7.2010.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 561/10 ze dne 22.6.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 323/10 k žádosti pana Mikeše
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora do 31.12.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 324/10 k žádosti pí Hrbkové a pí Novákové
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením ročního nájemného u smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 9.8.2002 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a paní Lenkou Novákovou,Kutná Hora a paní Márií Hrbko vou,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.05.10


Usnesení č. 325/10 k přidělení bytu - pí Venhodová
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 23, o velikosti 2+1 (46,37 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Libuší Venhodovou, ke dni 30. 4. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+kk (53,50 m2), v čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Libuší Venhodovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2010, kdy nájemné bu de ve výši 45,06 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 326/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 200/09 ze dne 10. 3. 2009

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 327/10 k žádosti společnosti Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o umístění informačního panelu Vlašského dvora na nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezený m, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční částku 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 328/10 k prodeji bytové jednotky, ul.Nádražní čp.576, KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 paní Dagmar Krtilové,Kutná Hora za kupní cen u ve výši 569.753,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 329/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro slečnu Helenu Pešoutovou, Kutná Hora výši 50 % z částky 22.967,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 330/10 k prodeji bytové jednotky č.82/2, ul.Ortenova, KH
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 2 v domě čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a p.č.785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 paní Libuši Spálené, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 708.240,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 331/10 k řešení pana Antonína Malečka
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou panu Antonínu Malečkovi, Kutná Hora, a to přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 2.podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 332/10 k prodeji bytové jednotky č.304/1, ul.Pod Valy v KH
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 8/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 s panem Martinem Vosáhlem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 240.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 333/10 k uzavření smlouvy na výpůjčku nebyt.prostor - Klub rodáků
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou dne 29.4.2010 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem uspořádání besedního pořadu "Disputace" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.04.10


Usnesení č. 334/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/10 na pronájem bytu - Šultysova 167
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 11/10 na pronájem bytu 1+1 v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/10 na pronájem bytu o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je d ne 31. 5. 2010 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.10


Usnesení č. 335/10 k ukončení VŘ č.SN 9/10 a vyhlášení VŘ č.SN 16/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 9/10 na odprodej volného městského bytu č. 2 v domě čp. 304 ul. Pod Valy (včetně podílu na pozemcích p. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kutná Hora), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (1+0) v domě čp. 304 ul. Pod Valy včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kutná Hora dle " Pro hlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrov ého řízení je dne 26.5.2010 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.10


Usnesení č. 336/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 7/10 - Nádražní čp.307
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 7/10:
Na 1. místě se umístil p. Jan Sedlák,Ondřejov
Na 2. místě se umístil p. David Marek, Opatovice I.
Na 3. místě se umístili Jan a Michaela Česalovi, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 7/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 307, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2715/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlast níka" ze dne 30.11.2005 s panem Janem Sedlákem,Ondřejov. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 414.440,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 337/10 k zápisu z jednání dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s r.o. ze dne 23.3.2010


Usnesení č. 338/10 k dodatku č.3 nájem.smlouvy - Český zahrádkář.svaz
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.3 nájemní smlouvy č. 11/2004 na pronájem pozemků parc. č. 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90/10, 90/15, 90/16, 90/18, 90/20, 90/21, 90/22, 91/1, 92/1, 91/15, 92/2, 92/11, 92/9 v k.ú. Poličany a parc.č. 4335/2 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 4 384 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívajícím v povolení podnájemci panu J. Kopečkovi stavbu dřevěné chatky na štěr kovém pokladu o půdorysu 3 x 3 m na části pozemku parc. č. 91/15 v k.ú. Poličany.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 339/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Club Deportivo KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Clubu Deportivo Kutná Hora, o.s., se sídlem nám. Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Michalem Vavákem a Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání 2. ročníku běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 13. a 14. srpna 2010. Samotná akce by proběhla dne 14. srpna 2010 od 10.00 do 14.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.08.10


Usnesení č. 340/10 k uzavření smlouvy - VHS Vrchlice-Maleč
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Městem Kutná Hora a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora na pozemku parc.č. 4271 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 341/10 k zápisu z dozorčí rady Městské lesy a rybníky KH
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti
Městské lesy a rybníky, spol. s r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 48.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 25.března 2010.

II. u d ě l u j e
a) odměnu jednateli společnosti za IV.Q.2009 v plné výši.
b) odměnu jednateli společnosti ve výši 15 % ze zisku pro cizí subjekty.

III. s c h v a l u j e
Finanční příspěvky na reklamu pro:
a) Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora ……………… 50.000,- Kč
b) Domov Barbora Kutná hora …………………………………… 20.000,- Kč
c) Sportovní rybáře Kabrňák feeder team ………………… 20.000,- Kč
d) TJ Sokol Kutná Hora, oddíl stolního tenisu …………… 10.000,- Kč

IV. s o u h l a s í
a) se změnou rozpočtu společnosti na opravu oplocení kolem provozní budovy ve výši 200 000,- Kč. Oprava bude hrazena z finančních prostředků společnosti z přidělených dotací nad schválený plán.

b) s odprodejem hospodářských budov u bývalé hájenky Hetlín za předpokladu vybudování přístřešku u nové hájenky. Zároveň souhlasí s uvolněním finančních prostředků na jeho vybudování.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 342/10 k příspěvku na rekonstrukci (p.Myřátský)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci jedné místnosti v nebytovém prostoru objektu Tylova č.p. 388 v Kutné Hoře ve výši 88.000,-- Kč panu Václavu Myřátskému, Kutná Hora

Usnesení zrušeno usnesením č. 392/10 ze dne 11.5.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 343/10 k přidělení bytu - pí Sadovská
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 30, o velikosti 3+1 (59,37 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Marií Sadovskou, ke dni 30. 4. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě s pečovatelskou službou, o velikosti 1+kk (46,72 m2), v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Marií Sadovskou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnost í od 1. 5. 2010, kdy nájemné bude ve výši 47,07 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 344/10 k nařízení města Kutná Hora č.2/2010
Rada města s c h v a l u j e
a) upravené nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kutné Hory

b) upravený ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 2/2010

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 345/10 k záměru na pronájem části pozemků - TS KH, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem časti pozemků parc.č. 3729/3 o výměře cca 705 m2, parc.č. 3763 o výměře cca 331 m2, parc. č. 1050 o výměře cca 600 m2, parc.č. 3759 o výměře 94 m2, parc.č. 3747 o výměře cca 220 m2, parc.č. 3758/1 o výměře cca 1618 m2 v še v k.ú. Kutná Hora Technickým službám Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za účelem zřízení placených parkovacích míst.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.10


Usnesení č. 346/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 18/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.18/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 14.150,-- Kč na výdajovou položku vratka nájmu - pozemky, a to na úkor položky komunální služby ostatní materiál - viz důvodová zpráva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 347/10 k rozpočtovému opatření OSM č.19/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.19/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 88.000,-- Kč na výdajovou investiční položku investiční příspěvek Tylova 388, a to na úkor položky společné prostory opravy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 348/10 k poptávkovému řízení - úplná aktualizace ÚAP ORP 2112 KH-I
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na pořízení aktualizace Územních analytických podkladů pro území ORP 2112 Kutná Hora s vybraným dodavatelem U-24, s.r.o., Peruská 2540/11a, 120 00 Praha 2, který byl vybrán na základ ě výsledku vyhodnocení poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 349/10 k vyjádření ORRÚP k výstavbě fotovoltaické elektrerárny
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyjádření odboru regionálního rozvoje a územního plánování k žádosti Českých přístavů, a.s. o předběžný souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 3088/1 a 3683/1 v katastrálním území Kutná Hora.


Usnesení č. 350/10 k vydání změny č. 22 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 22 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 351/10 ke změně viničních tratí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh úpravy viničních tratí ve správním území města Kutná Hora, uvedeným v důvodové zprávě, pro novelizaci prováděcí vyhlášky č. 324/2004 Sb. k zákonu o vinohradech a vinařství č.321/2004 Sb.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 352/10 k rozpočtovému opatření INV č. 26 - projekt úprav klimatizace MTD
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu se společností HN Technology s.r.o.Libušina 389, K.Hora na vypracování projektu úprav klimatizace Tylova divadla za nabídkovou cenu 156.000,- Kč + DPH tj. celkem 187.200,- Kč

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "MTD rekonstrukce" ve výši 187.200,- Kč dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
a) Odboru investic
na základě vypracovaného projektu vypsat VŘ na dodavatele.
b) Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná
Hora o schválených rozpočtových opatřeních.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 353/10 ke zrušení usnesení ZM č. 53/10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 53/10 ze dne 16.3.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 354/10 k rozpočtovému opatření INV č. 27 - V. etapa (optické sítě)
Rada města I. s o u h l a s í
a)s přímým zadáním zakázky vypracování projektu pokládky optických sítí pro revitalizaci HJM - V. etapa společnosti AutoCont CZ a.s.

b)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Optické sítě" ve výši 45.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 355/10 k rozpočtovému opatření INV č. 28 (zateplení ZŠ J.Palacha)
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 356/10 k rozpočtovému opatření INV č. 29 - využití odpad. tepla
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Využití odpadního tepla - ZS Kutná Hora" ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 357/10 k přijetí dotace - Spolkový dům
Rada města d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, na projekt "Spolkový dům" (reg.č.: CZ.1.15/3.2.00/41.00814) ve výši 25.464.768,18 K č.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 358/10 k podání žádosti o dotaci (parkoviště Mětské sady)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Komunikace Městské sady" z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 359/10 k předběžné analýze byt.domu Uhelná 555
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou analýzu a variantní návrhy na možná řešení problematiky bytového domu čp.555 Uhelná.


Usnesení č. 360/10 k rozpočtovému opatření INV č. 31-33
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Víceúčelové hřiště při ZŠ Kamenná stezka" ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "historické jádro - nezpůsobilé výdaje" ve výši 2.840,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "historické jádro -technický dozor" ve výši 7.100,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 361/10 k vybudování střechy nad tribunou fotbal. stadionu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit záměr zastřešení tribuny na fotbalovém stadionu a uzavřít smlouvu s dodavatelem OK Konstrukce Vítězná 425 Kutná Hora za cenu 762.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 362/10 k využití lední plochy ZS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uvolnit částku na nákup letní podlahy na využití lední plochy zimního stadionu TJ Stadion Kutná Hora do výše 0,5 mil. Kč.

Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostaros      Termín : 18.05.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 20. dubna 2010

Nahoru