20. dubna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.dubna 2005

Usnesení č. 290/05 k výpůjčce velké zasedací síně
Rada města s o u h l a s í
a) se zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora pro slavnostní
vyhlášení výsledků a předání cen literární soutěže O stříbrnou bulu
města Kutná Hora, pořádané sdružením Vzdorospolek, a to na den
29.4.2005 od 14:00 do 18:00 hod.

b) se zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora pro
Odbornou společnost praktických dětských lékařů na lékařský kongres
konaný dne 16.9.2005 od 18:00 hod.

c) se zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora pro Základní školu
T.G. Masaryka Kutná Hora na slavnostní zakončení školního roku dne
27.6.2005 od 14:30 do 15:00 hod.
Zodpovídá : Mgr. Ladra,pí Hnátková      Termín : 29.04.05


Usnesení č. 291/05 k odkoupení pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1) souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 785/133 o výměře 118 m2 v k.ú.
Sedlec od Státního statku Čáslav, v konkurzu, Nad Rezkovem 1114,
Čáslav za kupní cenu 80.540,-- Kč.

2) souhlasit s tím, aby cena za pozemek a znalecký posudek byla zahrnuta
do prodejní ceny bytových jednotek čp. 178-181 v Opletalově ulici v
rámci 2. vlny privatizace.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 292/05 k ukončení a vyhlášení nového VŘ - prodej nemovitosti v ul. Ku Ptáku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 8/05 na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, pozemku p.č. 955 (zast. plocha) a části pozemku p.č. 958/1 (zast. plocha) v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nesplněných podmínek.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 9/05 na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, s pozemkem p.č. 955 (zast. plocha) o výměře 249 m2 a části pozemku p.č. 958/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhláš ení výběrového řízení a za vyvolávací cenu objektu s pozemkem 500.000,- Kč a pozemku p.č. 958/1 (dvůr) 600,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 293/05 ke změně katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a Kutná Hora. Změna spočívá v převedení parcel p.č. 625/4 - 625/10 katastrální území Malín do katastrálního území Nové Dvory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 294/05 ke koupi lesních pozemků - Obec Morašice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. PK 469 a 476 a dle KN 470/2 v k.ú. Morašice v Železných horách o celkové výměře 22.481 m2 od Obce Morašice za 80.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 295/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 19.227,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po panu Josefu Svárovském, bytem Táborská 71, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 296/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 11.143,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Ladislavě Machalické, bytem Ortenova 74, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 297/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 1.500,00 Kč z důvodů uvedených v předložené zprávě po paní Ivaně Vovolkové za užívání ubytovny Trebišovská 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 298/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 6.491,00 Kč z důvodů uvedených v předložené zprávě po paní Haně Kačkovské, za užívání ubytovny Trebišovskvá 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 299/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 3.000,00 Kč z důvodů uvedených v předložené zprávě po paní Emílii Štendové, za užívání ubytovny Trebišovskvá 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 300/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 4.625,00 Kč z důvodů uvedených v předložené zprávě po panu Josefu Kačkovskému, za užívání ubytovny Trebišovskvá 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 301/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 3.733,00 Kč z důvodů uvedených v předložené zprávě po paní Ivaně Pekárkové, za užívání ubytovny Trebišovskvá 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 302/05 k žádosti p. Bárty
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Bártou, bytem Jižní 398, Třemošnice, týkající se změny užívání kuchyně v restauraci U Havíře na hernu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 303/05 k žádosti man. Krajbychových
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým postupem výpočtu kupní ceny u dodatečných
žádostí na odkoupení bytu.

b) nesouhlasit s prodejem bytu č. 6 v ul. Ostašova čp. 517 manželům
Krajbychovým, bytem tamtéž, za cenu 80.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 304/05 k vyhodnocení VŘ č.SN 304/05 - prodej b.j. Studentů 134
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 10/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 19 v domě čp. 134 ul. Studentů v Kutné Hoře, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 19 (2+0) v domě čp. 134 v ulici Studentů (stav. pč. 795/9, 795/11, 795/13) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 25.8.1999) byla určena metodikou dle cenového pl atného předpisu.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 1.6.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 305/05 k vyhodnocení VŘ č SN 11/05 - prodej volné b.j. Masarykova 599
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 11/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 2 v domě čp. 599 ul. Masarykova v Kutné Hoře, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (3+1) v domě čp. 599 v ulici Masarykova (stav. pč. 4590/1, 4590/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výb ěrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 22.1.1999) byla určena metodikou dle cenového platného předpis u.
Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 1.6.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 306/05 k proplacení nadstandardního vybavení bytu
Rada města I. s o u h l a s í
s proplacením částek za nadstandardní vybavení bytů p. Romanu Lhotskému, pí Lindě Kvapilové, pí Daně Kratinové a p. MUDr. Kamilu Svobodovi dle předložených soupisů.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
zařadit do nejbližšího návrhu změny rozpočtu částku ve výši 59.426,-- Kč na úhradu nadstandardního vybavení bytů v ul. U Lesa čp. 987, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 307/05 k uzavření dohody o společném nájmu bytu
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 12 v čp. 469, ul. Benešova, Kutná Hora mezi nájemcem bytu panem Jaroslavem Kadlecem, paní Petrou Kadlecovou a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 308/05 k žádosti Obl. charity K.Hora, charitativní a církevní organizace
Rada města I. t r v á
na zvýšení nájemného o míru inflace s účinností od 1.1.2005 u nájemních smluv uzavřených mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, charitativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora na pronájem nebytových prostorů v čp. 1-3 Čáslavská ul. a 28 Čáslavská ul. vše v Kutné Hoře.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru předložit do změny rozpočtu pro rok 2005 navýšení na straně výdajů a příjmů o částku 5.900,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 309/05 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - Apoštolská církev
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Apoštolské církvi, sboru Kutná Hora, se sídlem Andělská 295, Kutná Hora za účelem pořádání veřejných bohoslužeb dne 15.5.2005 od 13:00 hod. do 18:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.05


Usnesení č. 310/05 k souhlasu o prominutí penále
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Vladimíra Čápa, bytem Pod Valy 304, Kutná Hora ve výši 25% z částky 7.618,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 311/05 k prodloužení NS
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, Táborská ul., Kutná Hora paní Markétě Flosové, trvale bytem tamtéž, Kutná Hora na dobu určitou 2 měsíce , tj. od 1.5.2005 do 30.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 312/05 k uzavření NS - pí Šabatová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Kristinou Šabatovou, bytem Vojtěšská 31/28, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-- Kč/m2/rok, na dobu n eurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.05


Usnesení č. 313/05 k prodloužení termínu usnesení č. 949/04
Rada města p r o d l u ž u j e
termín uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutá Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Kutnohorská bobová dráha s.r.o. se sídlem Čechova 711/3, Lišov do 16. května 2005 s tím, že pokud nájemc em nebude Dodatek č. 2 podepsán, nebude již tento dodatek schválený usnesením RM č. 949/04 ze dne 10.11.2004 uzavírán.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.05


Usnesení č. 314/05 k uzavření dohody o společném nájmu
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 13 v čp. 576, ul. Nádražní, Kutná Hora mezi nájemci bytu manželi Bohumilem a Marií Novákovými, panem Bohumilem Novákem (synem) a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 315/05 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - p. Apolen
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Apolenovi, bytem Česká 241,Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce "Midlochovo jarní mejdlo" ve dnech 4. června 2005 až 5.června 2005 s tím, že samotná akce proběhne dne 4. června 2005 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.06.05


Usnesení č. 316/05 k uzavření doatku k NS - Palackého nám. 379
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.4.1998 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Viktorem Husákem, bytem Tylova 565, Kutná Hora a panem Pavlem Rudolfem, bytem Domažlická 748, Kutná Hora o pronájmu n ebytových prostorů v čp. 379 Palackého nám., Kutná Hora týkajícího se změny osoby nájemce z pana Viktora Husáka na pana Stanislava Brtnického, bytem Hrnčířská 123, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 317/05 k výpůjčce parku pod Vl. Dvorem - ZŠ Kremnická
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora se sídlem Kremnická 98, Kutná Hora za účelem pořádání oslav dne dětí "Pohádková Barbora" ve dnech 27.5.2005 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. a 28.5.2005 v době od 9:00 hod. od 15:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.04


Usnesení č. 318/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/05 - prodej volné b.j. v domě Ortenova 77
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 77, ul. Ortenova, v Kutné Hoře s pí Hanou Růžičkovou, trvale bytem Masarykova 537, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 451.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 319/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/05 - prodej volné b.j. Masarykova 579
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 14/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 29 v domě čp. 579, ul. Masarykova, v Kutné Hoře s p. Martinem Kocourkem, trvale bytem J.Zajíce 129, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavř ena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 550.200,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 320/05 ke zrušení usnesení RM a vyhlášení VŘ č. SN 19/05
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 271/05 ze dne 6.4.2005
b) s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 19/05 na pronájem bytu o
velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 540, Jánského nám. v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihášek do výběrového řízení je dne 30.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.06.05


Usnesení č. 321/05 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - p. Hodek
Rada města n e s o u h l a s í
s vypůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Martinu Hodkovi, bytem 28. října 1221, Čáslav dne 1.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 322/05 k umístění stánku pro prodej zmrzliny před Jezuit. kolejí
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním stánku pro prodej zmrzliny v ul. Barborské, na chodníku v úseku od křižovatky s ul. Smíškovou po hlavní vstup do budovy Jezuitské koleje dle žádosti Terezy Macháčkové, Za Baštou 1358, 280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.05


Usnesení č. 323/05 k ukončení stávající NS a uzavření nové - WC Sedlec, Zámecká ul.
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v ul.
Zámecké čp. 285, Kutná Hora - Sedlec, uzavřené mezi Městem Kutná Hora
a Římskokatolickou farností K.Hora - Sedlec, Zámecká 127, K.Hora -
Sedlec ke dni 30.4.2005.
2) s uzavřením smlouvy o provozování služby veřejného WC v Kutné Hoře -
Sedlci, Zámecká 285 za cenu 251.000,-- Kč za rok s Římskokatolickou
farností K.Hora - Sedlec, Zámecká 127.Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s počátkem od 1.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 324/05 k úpravě kontejnerového stanoviště
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem úpravy kontejnerového stanoviště na křižovatce ulic Ortenova a 17. listopadu
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 325/05 k personálním změnám v komisi pro dopravu a dopr. systémy
Rada města I. o d v o l á v á
ke dni 30.4.2005 kpt. Bc. Jaroslava Nepraše z funkce zástupce Policie České republiky v Komisi pro dopravu a dopravní systémy RM

II. j m e n u j e
ke dni 1.5.2005 nstržm. Radka Salače do funkce zástupce Policie ČR v Komisi pro dopravu a dopavní systémy RM
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 326/05 k opravám komunikací, chodníků a osvětlení
Rada města u k l á d á
Komisi pro rozvoj a investiční aktivity města RM
zpracovat a předložit RM přehled stavu komunikací a chodníků s návrhem prioritních oprav včetně přibližného rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. Jirásek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 327/05 ke studii studny pro plavecký stadion
Rada města I. r u š í
usnesení č. 217/05 ze dne 16.3.2005.

II. s c h v a l u j e
zpracování studie na využití studny na zimním stadionu jako zdroje vody pro plavecký stadion a možnosti vypouštění odpadních vod do Vrchlice. Studii zpracuje firma EVČ s.r.o. Pardubice za cenu 20.000,-- Kč bez DPH a bude financována z prostředků ORJ 2490 - investice.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 328/05 k vyhodnocení poptávkových řízení
Rada města s o u h l a s í
1) s uzavřením smlouvy o dílo s firmou REPAM s.r.o. , Masarykova 596,
Kutná Hora na akci "Oprava mostu V Hutích, Kutná Hora" na částku ve
výši 560.000,-- Kč včetně DPH.

2) s uzavřením smlouvy o dílo s restaurátorem Doc. Jaroslavem J.Altem,
Trstěnice 208 na akci "Srubová místnost na Hrádku - restaurování tří
stěn srubu včetně opravy podlahy" na částku ve výši 689.156,-- Kč
včetně DPH.

3) s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Turek Pavel, Přítoky 71, Kutná
Hora na akci "Slavnostní osvětlení Hrádku" na částku ve
výši 738.890,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.05


Usnesení č. 329/05 k financování obnov památek v majetku města v r. 2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, aby plánované akce - statické zajištění čp. 1 arciděkanství, obnova pláště Sankturinovského domu a čp. 154 Šultysova ulice nebyly v letošním roce zahájeny a plánované finanční prostředky z rozpočtu města na tyto akce byly použity na doko nčení obnovy pláště Vlašského dvora a obnovy domu čp. 34 Barborská ulice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 330/05 ke schválení zadávacího řízení - st. úpravy admin. budovy NsAČ
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zahájení zadávacího řízení a uveřejnění oznámení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení na Centrální adrese na veřejnou zakázku: "Stavební úpravy administrativní budovy nemocnice na byty - II . část 10 b.j."

II. s c h v a l u j e
pro toto zadávací řízení základní kriterium hodnocení nabídek - ekonomickou výhodnost nabídek s těmito níže uvedenými dílčími hodnotícími kriterii s jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nabídková cena včetně DPH 65 %
2. záruční doba v měsících na celé dílo 15 %
3. doba provedení díla v měsících 10 %
4. výše smluvní pokuty v Kč za 1 týden prodlení ukončení díla 10 %

III. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem:
člen náhradník
1. Marie Matyášová Mgr. Jiří Klečák
2. Bohumil Dvořák MVDr. Václav Vančura
3. Ing. Richard Zahradníček Ing. Lenka Kotenová
4. Ing. František Tvrdík Jitka Gregorová
5. Jiří Šírek Miloslav Chlumský
6. Květoslav Hlavatý Ing. arch. Rostislav Jukl

IV. s o u h l a s í
a) s pověřením pracovní skupiny pro vyhodnocení kvalifikace uchazečů
zadavatelem a s jejím složením členů : Jiří Šírek, Milan Stránský,
Ing. Matin Nepraš, Ing. Josef Bárta, Ing. Richard Zahradníček

b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího
řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící
komiseZodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 331/05 ke změně tarifu MHD K.Hora pro důchodce do 70 let
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou tarifu pro městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře pro skupinu cestujících - důchodci do 70 let.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 332/05 ke jmenování členů hodnotící komise - oprava souboru 13 barok. soch
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele na veřejnou zakázku "Soubor 13 barokních soch u Jezuitské koleje - oprava a restaurování" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.05.05


Usnesení č. 333/05 ke zprávě k přípravě obnovy parku pod Vl. dvorem
Rada města s o u h l a s í
se složením a pracovní náplní "výboru pro projekt obnovy parku pod Vlašským dvorem".
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 334/05 k rozšíření počtu pracovníků MÚ
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.9.2005 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Kutné Hoře na oddělení informatiky o jednoho pracovníka.

II. u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu Kutná Hora
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka oddělení informatiky Kanceláře tajemníka MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 335/05 ke zřízení věcného břemene - man. Moravcovi
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 257/05 ze dne 6. 4. 2005

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene přístupu na pozemcích p.č. 1740/25 a 1740/26 v k.ú. Kutná Hora pro manžele Pavla a Květoslavu Moravcovi, Jeneweinova 23, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, E.Hnátková      Termín : 13.05.05


Usnesení č. 336/05 k zápisu komise pro rozvoj a investiční aktivity
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 14.3.2005

II. j m e n u j e
paní RNDr. Dagmar Civišovou CSc., bytem Smíškova 226, Kutná Hora členkou komise pro rozvoj a investiční aktivity RM
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 337/05 k zápisu z jednání komise pro dopravu a dopravní systémy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 18.zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy RM ze dne 4. dubna 2005


Usnesení č. 338/05 k rekonstrukci chodníků v ul. J. Palacha
Rada města n e s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce chodníků v ul. Jana Palacha pro rok 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.05


Usnesení č. 339/05 k zápisu DR spol. Technické služby K.Hora s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 3/05 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 11. dubna 2005.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 20. dubna 2005

Nahoru