20. června 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.června 2017

Usnesení č. 464/17 k 6. aktualizaci Metodického návodu k zadávání VZMR
Rada města s c h v a l u j e
šestou aktualizaci Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kutná Hora a jeho organizacemi a společnostmi týkající se stanovení a schválení jiného režimu zadání veřejné zakázky malého rozsahu než dle postupů metodického návodu v obsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 465/17 k přeložce NTL plynovodu sídliště Šipší "Pasáž"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o "Zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o "Zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem dle důvodové zprávy

b) společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o., U Lazara 22/2, 284 01 Kutná Hora, provést přeložku plynovodu dle smlouvy o "Zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem a uhradit náklady s ní spojené dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 466/17 k uzavření VPS (dotace) - Liga na ochranu zvířat
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím dotace a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Husova 141/22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 467/17 k zapůjčení městského prostoru na akci - NameLess Tuning sraz
Rada města s o u h l a s í
se zapůjčením městského prostoru pro konání veřejnosti přístupné akce - NameLess Tuning srazu na pozemku parc. č. 3957/6 v k. ú. Kutná Hora ve dnech 28. 7. 2017 - 30. 7. 2017
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 20. června 2017

Nahoru