20. července 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.července 2005

Usnesení č. 635/05 k informativní zprávě společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.


Usnesení č. 636/05 k umístění sídla společnosti
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti První kutnohorské bytové družstvo na adrese Dolní 186, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 637/05 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20.6.2005.


Usnesení č. 638/05 k dohodě o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem notářského zápisu - dohody o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu týkajícího se způsobu vypořádání pohledávky Města Kutná Hora z titulu bezdůvodného obohacení ve výši 561.599,--Kč vůči Obci Nové Dvory.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 639/05 k bezúplatnému převodu pozemku 2244/1 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 83/05 ze dne 12.4.2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 640/05 k prodeji pozemku pod garáží
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4128/95 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Ladislava a Marie Macových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 641/05 k záměru na prodej části pozemku na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti paní Marie Kubové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 642/05 k záměru na prodej a směnu pozemků v Poličanech
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 896/04 ze dne 20.10.2004.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej dílu "b" pozemku p.č. 91/16 (zast.plocha) o výměře 22 m2 a směnu pozemku p.č. 34/49 (zahrada) o výměře 35 m2 ve vlastnictví manželů Petra a Miluše Nemčanských, Kutná Hora za pozemek p.č. 91/17 (zahrada) o výměře 89 m2 ve vla stnictví Města Kutná Hora, vše v k.ú. Poličany s tím, že rozdíl ve výměře bude doplacen.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 643/05 k prodeji domu čp. 307 družstvu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. zrušit své usnesení č. 15/05 ze dne 25.1.2005.
2. souhlasit s prodejem všech bytových a nebytových jednotek v domě čp. 307 v ul. Nádražní, včetně společných částí domu a podílu na pozemcích p.č. 2712/1 a p.č. 2712/2 v k.ú. Kutná Hora a se zařazením tohoto objektu do pravidel 2. vlny privatizace bytov ých a nebytových jednotek v městských domech schválených usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 198/04 ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 644/05 k prodeji části pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3717/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 40 m2 manželům Merii a Jiřímu Běhounkovým, Kutná Hora za 500,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 645/05 k návrhu na zrušení usnesení ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. zrušit usnesení č. 43/04 ze dne 2.3.2004.
2. nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Hetlín o výměře 1.000 m2 panu Drahoňovskému,Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 646/05 k prodeji pozemku v Radvančicích
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. KN 460/6 v k.ú. Útěšenovice o výměře cca 70 m2 paní Kristě Soukupové,Poděbrady.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.08.05


Usnesení č. 647/05 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a přípojek NTL plynovodu na pozemku p.č. 3767 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dob u neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,--Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 648/05 ke koupi pozemku u hřbitovní zdi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením cca 880 m2 pozemku p.č. PK 859/1 v k.ú. Kutná Hora od paní Milady Schüllerové,Libiš za 50,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 649/05 ke směně pozemku Na Provaznici
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 4095/7 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p.č. PK 324 a 1765 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Emilie Výrostové a Ladislava Výrosty,Kutná Hora a Ing. Mileny Krupové,Praha.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 650/05 k prodeji stodoly v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955 a pozemku p.č. 955 za cenu 200.000,--Kč a části pozemku p.č. 958/1 o výměře cca 700 m2 za cenu 400,--Kč/m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Stavis, stavby, investice, služby, spol. s r.o., Želivského 672, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 651/05 ke koupi pozemku na hřiště
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. PK 315, 318 a 275/2 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 4.212 m2 od paní Marie Hejhalové, Chomutov za 100,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 652/05 k odkoupení domů v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t
1. s odkoupením domu čp. 224 s pozemky p.č. 1461 (zast.plocha) o výměře
349 m2 a p.č. 1462/1 (zahrada) o výměře 102 m2 v k.ú. Kutná Hora od
manželů Jiřího a Danuše Pelikánových, Kutná
Hora.
2. s odkoupením domu čp. 433 s pozemky p.č. 1459 (zast.plocha) o výměře
266 m2 a p.č. 1460 (zahrada) o výměře 116 m2 v k.ú. Kutná Hora od
paní Radmily Procházkové,Kutná Hora.Zrušeno usnesením č. 23/06 ze dne 11.1.2006

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 653/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 654/05 k návrhu memoranda
Rada města s o u h l a s í
s předloženým zněním memoranda "Drinks Union Městu Kutná Hora 2005".
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 655/05 k pronájmu pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2168/4 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Lepor studiem, IČ 41428293, se sídlem Václavské nám. 179, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpově dní lhůtou, za roční nájemné ve výši 60,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 656/05 k pronájmu pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 4094/7 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi paní Janou a Vladimírem Murasovými,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpvědní lhůtou, za roční n ájemné ve výši 2,--Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 657/05 k pronájmu části pozemků v K.Hoře a Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 3337/1, 1506/1 a 920 v k.ú. Kutná Hora a části pozemků p.č. 102/12 a 104/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností VERONEX, a.s., se sídlem Rudolfská 88-202, České Budějovice za účelem umístění celkem 5 kusů reklamních poutačů pro Obchodní centrum Pasáž v Kutné Hoře, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 200,- Kč/1 ks.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 658/05 k záměru na pronájem pozemku v K.Hoře
Rada města I. r u š í
bod II.b) usnesení č. 959/04 ze dne 10.11.2004.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 2445/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 659/05 k žádosti o výpůjčku parkoviště
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parkoviště v bývalém areálu ČSAD společnosti PROMOTEAM, s.r.o. se sídlem Vlkova 36, Praha 3 v době od 23.7.2005 od 8,00 hod. do 24.7.2005 do 8,00 hod. za účelem parkování vozidel techniky potřebné na
Open Air Festival Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.07.05


Usnesení č. 660/05 k žádosti o prominutí penále
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Radovana Štaffu, Kutná Hora ve výši 50% z částky 280,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 661/05 k žádosti o prominutí penále
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jiřího Šmidrkala,Kutná Hora ve výši 50% z částky 12.910,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 662/05 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Michaelou Müllerovými
k bytu č. 8 v čp. 659, v Kutné Hoře uzavřené dne
13.11.2002, ke dni 30.9.2005.
2. s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Jiřím a Michaelou Müllerovými
k bytu č. 8 v čp. 659, v Kutné Hoře na dobu určitou
od 1.10.2005 do 30.11.2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 15,62
Kč/m2 jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že
nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně
závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 14.3.2001 mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím
Müllerem,byt. Praha 6, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 14.3.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Müllerovi částku ve výši 207.776,- Kč.

Bod 1. a 2. zrušen usnesením RM č.1067/05 ze dne 30.11.05.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 663/05 k návrhu na vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 2.225,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Zdeňce Janečkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 664/05 k návrhu na vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 112,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Josefě Klukové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 665/05 k návrhu na vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 207,10 Kč z důvodů předložených v důvodové zprávě po panu Peterovi Varhačovi za užívání ubytovny Trebišovská 609, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.05


Usnesení č. 666/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
1. s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1/3 ul. Čáslavská, Kutná Hora paní Darině Pompové,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.8.2005 do 31.1.2006.
2. s prodloužením pronájmu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 636,
ul. Benešova, Kutná Hora paní Monice Říhové, na
dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.8.2005 do 31.7.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 667/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2949/4 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Trans, a.s., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za r oční nájemné ve výši 60,--Kč/m2.


Zrušeno usnesením č. 177/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 668/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 24/05
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit, na základě vyhodnocení VŘ č. SN 24/05, s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytů č. 1, 2, 4, 6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav.p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2) v k.ú. Kutná Hora, s p. Emilem Horváte m,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 452.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 669/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 29/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě a to bytu č. 1 (3+1) v ulici Studentů (stav.p.č. 795/9, 795/11, 795/13) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Výběrové ří zení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 22.8.2005 v 11,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 670/05 ke složení hodnotící komise
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise na výběr dodavatele veřejné zakázky "Sportovně-rekreační areál Klimeška - příjezdová komunikace a parkoviště", která proběhne 15.9.2005 v 11,00 hodin podle pravidel programu Phare 200 3 (část II) :
Předseda komise - bez hlasovacího práva : Ing. Lenka Nachtigalová,IA CRR
Člen s hlasujícím právem :
1.člen komise - Bohumil Dvořák, místostarosta Města K.Hora
2.člen komise - Ing. Martin Nepraš,vedoucí odd.investic MÚ K.Hora
3.člen komise - Ing. Josef Bárta, odborný referent MÚ K.Hora
4.člen komise - Ing.arch.Pavel Železný, člen ZM Kutná Hora
5.člen komise - Ing. Jaroslav Benada, člen RM Kutná Hora
náhradník hlasujícího člena (bude využit v případě potřeby) :
1.náhradník - MVDr. Václav Vančura, místostarosta Města K.Hora
2.náhradník - RNDr. Dagmar Civišová, investiční referent MÚ K.Hora
Sekretář komise - bez hlasovacího práva - Milan Stránský, investiční referent MÚ K.Hora
Nehlasující expert (neúčastní se zasedání komise) - Ing. Jiří Kejval, projektant
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 671/05 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 11.12.2002 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., K.Hora mezi Městem utná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jánem Lockem, Praha 3 týkajícího se rozšíření předmět u nájmu o užívání jedné kanceláře v I.patře domu čp. 154-5 Šultysova ul., K.Hora a zvýšení ročního nájemného o 23.460,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 672/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se ve sklepních prostorech v nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 41.508,-- Kč s tím, že nájemné bude hradit od 1.1.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 673/05 k žádosti společnosti Kutnohorská bobová dráha, s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 550/05 ze dne 15.6.2005.

II. s o u h l a s í
s uzavřením upraveného dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, K.Hora a společností Kutnohorská bobová dráha, s.r.o. se sídlem Čechova 711/3, Lišov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 674/05 k žádosti o výpůjčku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře domu čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Okresní hospodářskou komorou Kutná Hora, se sídlem Žižkovo nám. 103, Čáslav na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím , že služby spojené s užíváním nebytových prostor budou hrazeny Okresní hospodářskou komorou Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 675/05 k návrhu na uzavření nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložených nájemních smluv o pronájmu movitých věcí a osobního vozidla Škoda Pick-up mezi Městem Kutná Hora a společností Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 676/05 k jednání DR KH Tebis s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 28.6.2005.


Usnesení č. 677/05 k úpravě dopravního režimu
Rada města s o u h l a s í
s úpravou dopravního režimu na Náměstí Národního odboje v souladu s generelem dopravy Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 678/05 k akci "Evropský týden mobility" a "Evropský den bez aut"
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením
1. parkoviště mezi chrámem sv. Jakuba a Vlašským dvorem a současně prostor
před hlavním vchodem do Vlašského dvora - od pomníku K.H.Borovského
2. ulice Jana Palacha před ZŠ, t.j. od křižovatky s Havířskou stezkou po
křižovatku s ul. Studentů
pro automobilovou dopravu dne 22.9.2005 v rámci akce "Evropský den bez aut"

II. u k l á d á
1. Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ K.Hora
zajistit dne 22.9.2005 bezplatnou dopravu cestujících v MHD dle nabídky
firmy Connex Východní Čechy, a.s.
2. odboru kultury, školství a tělovýchovy MÚ Kutná Hora
organizačně zabezpečit vhodné akce v rámci "Evropského týdne mobility
2005"
3. Ekonomickému odboru MÚ K.Hora
zařadit do změny rozpočtu města zřízení nové položky ve výši 10.000,--Kč
na úhradu nákladů souvisejících se zapojením Města Kutná Hora do
"Evropského týdne mobility" a "Evropského dne bez aut"
4. Starostovi Města Kutná Hora
zajistit součinnost Městské policie při pořádání akcí "Evropský týden
mobility" a "Evropský den bez aut".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.09.05


Usnesení č. 679/05 k projektu "Projekt partnerství na rok 2006"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
účast v "Projektu partnerství na rok 2006".

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ K.Hora
vyčlenit v rozpočtu městské policie na rok 2006 finanční rezervu na realizaci zpracovaných projektů prevence kriminality.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 680/05 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 22.6.2005
b) zápis z komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 29.6.2005
c) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 27.6.2005
d) zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 29.6.2005

II. o d v o l á v á
pana Michala Poláka,Kutná Hora z funkce člena komise pro revitalizaci sídliště Šipší z důvodu neúčasti na jednáních komise.

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 681/05 k rozdělení grantových prostředků na II.pol.05
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast na II. pololetí 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o přípravných pracích na Komunitním plánu pro sociální oblast
b) vyjádření sociální komise k výstavbě nového DPS
c) zápis z komise sociální ze dne 28.6.2005.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 20.08.05


Usnesení č. 682/05 k žádosti o poskytnutí příspěvku
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku BIKECLUBU Kutná Hora na závod "Horská kola pro školu" konaný dne 31.5.2005 při seriálu "STRAKA SPORT CUP Miskovice".
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 683/05 k chodníku na Kaňk
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění a doporučení hodnotící komise pro zadavatele na akci "chodník na Kaňk - km 1,125 - 2,859"

II. s o u h l a s í
a) s tím, že realizace světelné signalizace "U Podlipných" bude odsunuta
do doby, než bude zajištěno kompletní profinancování této akce
b) s přesunem 1.520.000,- Kč z kapitoly 2223 6121 2490 2007 - světelná
signalizace "U Podlipných" na kapitolu 2219 6121 2490 2004 - chodník
Kaňk
c) s uzavřením smlouvy s vítězem poptávkového řízení na akci "chodník
Kaňk"
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, L.Opatrná      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 684/05 k žádosti o dotaci
Rada města s o u h l a s í
s přípravou projektu "Kutná Hora a okolí v zrcadle deseti století" a podáním žádosti o jeho financování z grantového schématu SROP, Programu na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na období 200 4 - 2006, opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 - Podpora rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Příprava projektu bude hrazena z OrJ 2490 - investice.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 685/05 k 9. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 9. změny rozpočtu :
906.010,-- Kč v příjmové části rozpočtu
0,-- Kč ve financování a
906.010,-- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 22.07.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 20. července 2005

Nahoru