20. března 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 20.března 2007

Usnesení č. 219/07 k žádosti o zápůjčku prostor ve Vlašském dvoře
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 28.3.2007 od 10,00 do 11,00 hodin na zahájení konference Kruh spolupracujících škol dle žádosti ZŠ a MŠ Chraštice.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 27.03.07


Usnesení č. 220/07 k žádosti o povolení fotografování ve Vlašském dvoře
Rada města s o u h l a s í
s fotografováním ve Vlašském dvoře pro velkou obrazovou vlastivědnou encyklopedii Český atlas pro fotografa a autora knih J. Kocourka dle předložené žádosti.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.03.07


Usnesení č. 221/07 k žádosti pana Josefa Matury o pronájem preghausu Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem prostor preghausu Vlašského dvora dne 7.7.2007
od 14,30 do 19,00 hodin za podmínek uvedených ve smlouvě o pronájmu a za smluvní nájemné ve výši 5.000,-Kč dle žádosti pana Josefa Matury, Uhlířské Janovice
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 222/07 k zápisu komise pro mezin. spolupráci a vn.vztahy RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze dne
2. března 2007.

II. j m e n u j e
Pana MUDr. Alexeje Říhu, Kutná Hora členem komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy s účinností od 21.3.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.03.07


Usnesení č. 223/07 k prodeji domu čp.47 v K.H.
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 1/07 na prodej domu čp. 47 s pozemky p.č. 3377 a p.č. 3378 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu

II. v y h l a š u j e
dlouhodobý záměr na prodej domu čp. 47 s pozemky p.č. 3377 a p.č. 3378 v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 224/07 k návrhu smlouvy s firmou Connex Vých.Čechy a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu s firmou Connex Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2007.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 225/07 ke spolupráci na pořízení změny č. 4 územ. plánu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. určit
Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, ke spolupráci na pořízení změny č. 4 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 226/07 k návrhu na vyřazení účetních položek
Rada města s o u h l a s í
s vyřazením účetních položek dle následujícího seznamu:

a) Účet 042/20 NDHM - projektová dokumentace
- PD komunikace Provaznice
- PD lávka Markovičky
- PD Havířská 393
- PD STL plynovod KH-Karlov
- PD Plynofikace Dolní ŽIžkov
- PD Plynofikace Průmyslová zóna
- PD dům s pečovatelskou službou
- PD dům s pečovatelskou službou - příjezd.kom.
- PD Benešova - Sportovců
b) Účet 041/20 NDHM - studie
- Průmyslová zóna
c) Účet 042/10 NDHM - stroje, přístroje, zařízení
- rozvaděč EVYKO

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 227/07 ke zprávě o 2.etapě dopravního generelu sídliště Šipší
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zpracováním projektové dokumentace pro 2. etapu realizace
dopravního generelu sídliště Šipší dle důvodové zprávy a financováním
dokumentace z rozpočtu města pro rok 2007
b) s vypracováním projektové dokumentace - studie pro řešení vnitrobloku
mezi ulicemi Opletalova a 17. listopadu dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou rozpočtu a zařazením částky 500.000,-Kč do rozpočtu města pro rok 2007 na přípravu projektové dokumentace 2.etapy realizace dopravního generelu sídliště Šipší
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 228/07 k zápisu jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne
19.2.2007
b) zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 7.2.2007


Usnesení č. 229/07 k zápisu z jednání komise pro rozvoj a inv. aktivity RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity RM ze dne 21.2.2007.

II. j m e n u j e
pana Karla Svobodu, Kutná Hora do funkce předsedy komise pro rozvoj a investiční aktivity RM

III. s c h v a l u j e
stanovy komise, které jsou uvedeny v příloze č.1
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 230/07 k zápisu jednání dozorčí rady společnosti č.1/2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti
zápis č.1 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 22. února 2007


Usnesení č. 231/07 k zápisu komise pro školství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro školství ze dne 12.3.2007.

II. j m e n u j e
pana Mgr. Vladislava Tučka, v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, předsedou Komise pro školství RM Kutná Hora

III. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na I. pololetí 2007 v oblasti školství a vzdělávacích projektů
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.07


Usnesení č. 232/07 k zápisu jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města I. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro I. pololetí 2007 tak jak je uvedeno v důvodové zprávě

II. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ludmily Závůrkové, Kutná Hora, o uvolnění z funkce členky komise pro sociální záležitosti RM

III. o d v o l á v á
paní Ludmilu Závůrkovou, Kutná Hora, z funkce členky komise pro sociální záležitosti RM na vlastní žádost
Zodpovídá : D. Novotná, E. Hnátková      Termín : 20.04.07


Usnesení č. 233/07 k návrhu na usnesení
Rada města s c h v a l u j e
odpisový plán majetku Pečovatelské služby Kutná Hora, Pirknerovo nám.202, Kutná Hora, konkrétně automobilu RENAULT KANGOO, automobilu RENAULT KANGOO-G- na roky 2007-2010
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 234/07 k návrhu veřejného osvětlení
Rada města u k l á d á
ve funkci valné hromady Technických služeb s.r.o. jednateli společnosti navrhnout konkrétní řešení provozu a investic do Veřejného osvětlení v Kutné Hoře ve spolupráci se strategickým partnerem s ohledem na již proběhlé VŘ v minulém roce
Zodpovídá : jednatel TS s.r.o.      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 235/07 k návrhu realizace teplovodu Lidka
Rada města s c h v a l u j e
a) záměr realizace teplovodu Lidka
b) smluvní zajištění tohoto závazku se společnostmi Bouwfonds ČR a Kutnohorská stavební, s.r.o.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 236/07 k žádosti o povolení vybudování dvou nadst. pokojů na odd.porodnice
Rada města c h v a l u j e
vybudování dvou nadstandardních pokojů na oddělení porodnice, z důvodu vylepšení podmínek pro rodičky při pobytu v Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 237/07 k žádosti o poskytnutí měsíčních provozních dotací
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zpracované cash-flow Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na 1.pololetí 2007

II. s c h v a l u j e
poskytnutí měsíčních provozních dotací ve výši 2mil. Kč. dle předloženého finančního plánu Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na rok 2007
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 238/07 k uzavření smlouvy na nákup "Laserového mobil. měřiče rychlosti"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na nákup "Laserového mobilního měřiče rychlosti pro město Kutná Hora" s firmou Lavet s.r.o., Na Bitevním pláni 1214/21, Praha, která byla vybrána pracovní komisí z jednání ze dne 15.3.2007.
Zodpovídá : Bc. Václav Mareček      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 239/07 k návrhu žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 327, ul. Fučíkova v Kutné Hoře s panem Zdeňkem Loudou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 240/07 k návrhu na výměnu bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Vlastou a Jiřím Hrochovými, Kutná Hora, byt č.3 o velikosti 1+1 a panem Petrem Pokorným, Kutná Hora, byt č.2 o velikosti 2+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Vlastou a Jiřím Hrochovými na
byt č.3, Kutná Hořa ke dni 31.3.2007
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Vlastou a Jiřím Hrochovými na
byt č.2 Kutná Hořa na dobu neurčitou s účinností
od 1.4.2007
c) s ukončením nájemní smlouvy s panem Petrem Pokorným na byt č.2,
Kutná Hora ke dni 31.3.2007
d) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Petrem Pokorným na byt č.3, Kutná Hora na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 241/07 k návrhu souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Jitku Hanzelovou, Kutná Hora ve výši 50% částky 4 284,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro společnost Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov 197, Kutná Hora ve výši 50% částky 17 303,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 242/07 k návrhu zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 1.3.2007.

II. j m e n u j e
paní Bc. Miroslavu Žákovou, v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném zněn, předsedkyní bytové komise RM Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 243/07 k návrhu na výjimku z 2.vlny pravidel privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou z "Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Ivě a Stanislavu Kulhavým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky do 30.4.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 244/07 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení č. SN 2/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 2/07 na prodej volné městské nebytové jednotky č.101 v domě čp.122, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej volného městského nebytového prostoru č.101 v domě čp.122, ul.Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků č.785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "prohlášení vlastníka" ze d ne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 83.420,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 245/07 k návrhu vyhodnocení VŘ č.SN 30/06 na pronájem "startovacích bytů"
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č.SN 30/06 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č.8 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp.237, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s manželi RAdkem a Kateřinou Tomanovými, Kutná Hora za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 246/07 k návrhu na změnu pravidel pro obsazování "startovacích bytů"
Rada města I. r u š í
a) ke dni 20.3.2007 Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve
vlastnictví Města Kutná Hora, schválených usnesením RM č.873/06 dne
4.10.2006.
b) ke dni 20.3.2007 hodnotící kriteria pro sestavení pořadí uchazečů pro
nájem startovacích bytů, schválených usnesením RM č. 920/06 dne
18.10.2006.

II. s c h v a l u j e
upravená Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně hodnotících kriterií pro sestavení pořadí uchazečů. Platnost pravidel je od 21.3.2007.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.07


Usnesení č. 247/07 k vyhlášení VŘ č. SN 8/07
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/07 na pronájem třech bytových jednotek v čp. 237, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určených jako "startovací byty", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka VŘ je dne 9.5.2007 v 16.00 hod in.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 248/07 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy - TJ SPARTA
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí umístěných v areálu letního koupaliště v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ SPARTA Kutná Hora se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora, týkajícího se prodloužení doby trvání nájemní smlouvy do 30.4.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 249/07 ke sdělení plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu usnesení dle důvodové zprávy
b) se změnou zodpovědné osoby dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 250/07 k návrhu úpravy nájemného dle míry inflace
Rada města I. s o u h l a s í
s tím, že v roce 2007 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2007 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků o míru inflace v roce 2006 u nájemců, kde roční nájemné je nižší než 500,- Kč

II. s i v y h r a z u j e p r á v o
v roce 2008 rozhodnout, zda nájemné u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků na období od 1.1.2008 bude zvýšeno o míru inflace v letech 2006 i 2007 kumulovaně

III. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2008 sdělení o míře inflace za rok 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 251/07 k finančnímu tarifu - příspěvek na provoz
Rada města s c h v a l u j e
tarif za krátkodobé využívání víceúčelového sportovního areálu "Sokolák" ve výši 200,-Kč za cvičební jednotku, tj. 1,5 hod. pro občanská sdružení, sportovní kluby a veřejnost k pořádání sportovních a kulturních akcí s platností od 1.dubna 2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 252/07 k návrhu výpůjčky parku pod Vlašským dvorem - in promotion, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě in promotion, s.r.o., se sídlem Viklefova 1722, Praha 3, za účelem pořádání kulturní akce - 7. ročníku předkola Sázavafestu na dny 25. až 27. května 2007. Samotná akce proběhne vždy do 24.00hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.07


Usnesení č. 253/07 k navýšení smluvní ceny za provoz slavnostního osvětlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku číslo 2 ke smlouvě č. 2/2001/MAJ řešící navýšení smluvní ceny o částku 643,-Kč (včetně DPH) za zabezpečování provozu slavnostního osvětlení panem Pavlem Turkem
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 254/07 k udělení výjimek pro vjezd do pěší zóny v Barborské ul.
Rada města u d ě l u j e
v souladu se svým usnesením č.46/07 ze dne 16.1.2007 výjimku umožňující vjezd do pěší zóny v Barborské ulici v Kutné Hoře následujícím žadatelům:
1. Pavel Sirotek, Martina Sirotková, Barborská 30
2. Josef Barták, Zdena Bartáková, Barborská 36
3. Josef Bohouňovský, Barborská 32
4. Božena Daičová, Barborská 24
5. Stanislav Daič, Barborská 24
6. Michal Matura, Barborská 578
7. Martin Matura, Barborská 29
8. Městská policie Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 255/07 k nákupu použitých dlažebních kostek
Rada města s o u h l a s í
s nákupem cca 50 tun použitých žulových dlažebních kostek a obrubníků za cenu maximálně 1 250,-Kč za tunu od Obce Církvice, 285 33 Církvice čp.6.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 256/07 k zápisu jednání Dozor.rady KH TEBIS, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady zápis z jednání Dozorčí rady společnosti
KH TEBIS s.r.o.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady
a) s navrženou reorganizací společnosti KH TEBIS s.r.o.
b) se záměrem využití slunečních kolektorů na kotelně Šipší za
předpokladu vyžádání a obdržení dotace
Zodpovídá : Ing. Vladimír Gajdoš      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 257/07 k přípravě rozpočtové změny
Rada města u k l á d á
vedoucímu ekonomického odboru připravit rozpočtovou změnu - zřízení rozpočtové položky ve výši 250 000,- Kč s názvem "zajištění projektové dokumentace na využití slunečních kolektorů v kotelně Šipší"
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 258/07 ke změně v DR obchodní společnosti města
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. pana Josefa Maturu z funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
pana Antonína Nepovíma do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

III. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. jednateli společnosti Ing. Stanislavu Peroutkovi
provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 259/07 k záměru na investiční akci
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
se záměrem realizace investiční akce „napojení objektů Sportovců 9 a bytového domu A na dodávku tepla z blokové kotelny BK4“ prováděnou společností KH Tebis s.r.o.

Zodpovídá : Ing. Gajdoš, jednatel      Termín : 31.08.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 20. března 2007

Nahoru