2. února 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.února 2011

Usnesení č. 89/11 ke zprávě o koupi osob.motorového vozidla
Rada města I. s o u h l a s í
s vypsáním poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na nákup osobního motorového vozidla Dacia Duster 1,6 16V 4x4 Access formou Dacia finance.

II. j m e n u j e
komisi pro průběh poptávkového řízení na nákup osobního motorového vozidla Dacia Duster 1,6 16V 4x4 Access ve složení: Ing. Jiří Franc, Tomáš Hobl, Bc. Vladimír Rudolf

Zodpovídá : Bc. Vladimír Rudolf      Termín : 21.02.11


Usnesení č. 90/11 ke jmenování předsedů komisí RM KH
Rada města j m e n u j e
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění :
a) pana Miroslava Štrobla předsedou komise kulturní
b) pana Martina Hlavatého předsedou komise pro městská sídliště
c) pana Ing. Ladislava Šorčíka předsedou komise informačních technologií
d) paní Mgr. Danu Vepřkovou předsedkyní komise školské
e) pana JUDr. Vladimíra Pospíšila předsedou komise majetkové
f) pana Dušana Lapáčka předsedou komise cestovního ruchu
g) pana Mgr. Karla Ptáčka předsedou komise sportovní
h) paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou předsedkyní komise pro sociální záležitosti

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 91/11 k doplnění komise RM KH
Rada města j m e n u j e
paní Zoru Zelenou a Moniku Klečkovou členkami komise školské
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 92/11 k rozpočtovému opatření EO č.3/2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3/2 - přesun rozpočtových prostředků z příspěvku na linkovou dopravu ve výši 2 000 na položku transferu Základní škole Uhlířské Janovice, na finanční zajištění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 93/11 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
pro rok 2011 s uplatněním 100% zvýšení včas nezaplaceného místního poplatku
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 94/11 k využití finančních prostředků z výtěžku za provoz VHP
Rada města s c h v a l u j e
Účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherního hracího přístroje, odváděné v roce 2011 ve výši 1.500.000,- Kč takto:
Granty na sport 225.000,- Kč
Příspěvky sportovním organizacím a klubům 750.000,- Kč
Příspěvky nest. subjektům poskytujícím sociální a související služby 525.000,- Kč

Zodpovídá : Mgr.Seifert,PhDr.Hurtová      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 95/11 k zániku věcného břemene - arciděkanství KH
Rada města s o u h l a s í
se zánikem věcného břemene vstupu, průchodu a vjezdu na části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Kutná Hora, zřízeného ve prospěch Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 96/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "nový NTL plynovod Kutná Hora - Žižkov" na pozemku p.č. 4821/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 97/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu a pilíře pro čp. 192 Kutná Hora) na pozemcích p.č. 4515/2 a p.č. PK 2596 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 25/14 ze dne 22. ledna 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 98/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (úprava TS, rekonstrukce NN-kNN Kutná Hora, Šipší) na pozemcích p.č. 3880/1, 3880/2, 3875, 3879, 3852, 3873, 2165/8, 3881, 2159, 4534, 3878, 2147/10, 3876, 3877, 2165/2, 3871 a 3882 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17
 Zrušeno usnesením RM č. 179/17 ze dne 8. března 2017.
 
Usnesení č. 99/11 k vyhodnocení VŘ č.60/10 - Masarykova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 60/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 302, ul. Masarykova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku par. č. 2507 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5.2007 se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 850.000,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 100/11 k prodeji bytové jednotky č.1,čp.553,ul.Štefánikova,KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 553, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 manželům Miroslavu a Jitce Brebisovým, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 566.450,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 101/11 k uzavření smluv - Kavárnička dříve narozených
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
že se dne 23.2.2011 nebude konat "Kavárnička dříve narozených" pořádaná Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 9.2.2011 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.02.11


Usnesení č. 102/11 k dodatku č.1 ke smlouvě "O obchodní spolupráci"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě "O obchodní činnosti" podepsané mezi Městem Kutná Hora a BARTH-media,a.s. se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 103/11 k uzavření nájemní smlouvy - Dopravní značení KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3658/2 (PK 2598) o výměře 25 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Renátou Neprašovou - Dopravní značení Kutná Hora, se sídlem Jánské náměstí 687, Kutná Hora, IČ: 66756375, za účelem využívání k příjezdu na parkovací plochy a parkování pro vozidla v ul. Potoční za roční nájemné ve výši 10,-Kč/m2 bez daně z přidané hodnoty. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 15.2.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že výpověď může být dána nejdříve po pěti letech od uzavření nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.02.11


Usnesení č. 104/11 k vyjádření o vybudování elektrárny na biomasu
Rada města s o u h h l a s í
s předloženým vyjádřením k vybudování elektrárny na biomasu v průmyslové zóně Na Rovinách v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 105/11 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 20.01.2011
b) zápis školské komise ze dne 24.1.2011
c) zápis z jednání komise komise cestovního ruchu
d) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM z 24.1.2011


Usnesení č. 106/11 k žádosti OsV Malín - vítání občánků a blahopřání jubilantům
Rada města n e s o u h l a s í
se žádostí Osadního výboru Malín o poskytování údajů z evidence obyvatel pro účely realizace vítání občánků a gratulace jubilantům.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.02.11


Usnesení č. 107/11 k záměru využití čp.379, Palackého nám.,KH
Rada města s o u h l a s í
s předložený záměrem využití objektu čp.379, Palackého náměstí, dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 2. února 2011

Nahoru