2. srpna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.srpna 2021

Usnesení č. 615/21 k programu jednání Rady města 2. 8. 2021 - spol. MLaR KH spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
program své schůze dne 2. 8. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Mgr. Štěpána Drtinu.

Usnesení č. 616/21 k poskytnutí daru (dřeva) a finančního příspěvku (sport. závody)
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
a) poskytnutí daru (dřeva) paní Radce Švaňhalové, bytem Mikulčice 464, 696 19 Mikulčice na opravu střechy po zasažení obce Mikulčice tornádem v červnu 2021.
b) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč spolku Olympia Spartan Training Kutná Hora, z. s. se sídlem Tyršova 1005, 284 01 Kutná Hora na podporu dětského závodu "Koudelníkův závod", konaný dne 5. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 10.08.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r.,  místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 2. srpna 2021

Nahoru