2. října 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.října 2019

Usnesení č. 717/19 k vyhlášení roku 2020 "Rokem 25.výročí zápisu K.H. na Listinu UNESCO"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vyhlásit rok 2020 v Kutné Hoře jako "Rok 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO".
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 718/19 k žádosti o pronájem prostor v Masarykova 343, KH (p.Pavel Prchal)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 2448/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 719/19 k neprodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu panu Aloisi Culkovi po datu 30. 9. 2019.

II. s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení bytu proti panu Aloisi Culkovi, v případě, že nedojde ze strany pana Aloise Culka k vyklizení předmětného bytu do 30. 11. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 720/19 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. KH (p. Vyčítal)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na  pozemek p.č. 2168/10 o výměře 62 m2, pozemek p.č. 2169/1 o výměře 61 m2,  část pozemku p.č. 2168/1 o výměře 166 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Patrikem Vyčítalem *bytem Ostašova 517, *Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1.11.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem rozšíření zahrady, za nájemné ve výši 25 432,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 721/19 k vyhlášení VŘ č. SN 21/19 na pronájem bytu (ul. Šultysova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/19 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č.p. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 11. 2019 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.11.19


Usnesení č. 722/19 k vyhlášení VŘ č. SN 22/19 na pronájem bytu (Jungmannovo náměstí)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/19 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 437, Jungmannovo náměstí v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 11. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.11.19


Usnesení č. 723/19 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 545/19 ze dne 10.7.2019
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.10.19


Usnesení č. 724/19 k žádosti (Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře objektu č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko z.s., IČO 08322031, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15.10.2019 do 31.10.2019 za účelem zřízení kanceláře spolku s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním předmětných prostor

b) zveřejnění záměru o výpůjčce nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře objektu č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 725/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 13 - 14/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 13/19, kterým se navyšuje výdajová položka sportoviště - opravy o částku 101.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky hřiště Lorec - sedačky.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/19, kterým se navyšuje výdajová položka nebyty - opravy o částku 600.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky Nádražní 211 - střecha.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 07.10.19


Usnesení č. 726/19 k Podmínkám pro VŘ na pronájem bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 680/19 ze dne 18. 9. 2019 v bodě b) 

II. s c h v a l u j e
předložené Podmínky pro výběrové řízení na pronájem bytu - dražba nájmu s účinností od 3. 10. 2019
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 03.10.19


Usnesení č. 727/19 k prodeji pozemků v k.ú. Hetlín (Lesy ČR, Lesní správa Kácov)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 224/2 o výměře 1.630 m2 a pozemku p.č. 224/4 o výměře 850 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín do výlučného vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 74.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 728/19 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko přípojky Kutná Hora - Štefánikova 253 DP, číslo stavby: 7700102320" na pozemku p.č. 3756 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 729/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (SUPS/4018/2019) na pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Stavba bude zřízena na dobu určitou za jednorázovou úplatu ve výši
1 000,- Kč/ks za umístění sloupu bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 730/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 32
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 053 042,00 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013567 Šablony II pro ZŠ Jana Palacha.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 731/19 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 18. 9. 2019


Usnesení č. 732/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - IV. čtvrtletí 2019
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 6. 9. 2019 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2019.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.11.19


Usnesení č. 733/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33:
přesun prostředků z položky investiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 346 000,00 Kč na částečné finanční zajištění dokončení projektu výměny zdroje tepla.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 734/19 k nákupu vybavení GFJ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
nákup fotoaparátu FujiFilm X-T2 s příslušenstvím v celkové hodnotě 71 679,- Kč pro potřeby Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře.


Usnesení č. 735/19 k přijetí účelově určeného finančního daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 14 655,00 Kč od Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova, Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 15000 Praha 5.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.19


Usnesení č. 736/19 k výběru dodavatele dodávek elektřiny a plynu na rok 2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledek rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro 1. část veřejné zakázky: Dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny na rok 2020:
" CENTRPOL ENERGY,. a.s.

výsledek rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro 2. část veřejné zakázky: Dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na rok 2020:
" Pražská plynárenská, a.s.

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 737/19 k zápisu komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 16. 9.2019


Usnesení č. 738/19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SAFE TREES
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.10.19


Usnesení č. 739/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 9/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 9/19, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Pasport zeleně ve výši 127.050,-Kč, a to na úkor rozpočtové položky Sanace odvalu Šafary ve výši 127.050,-Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.10.19


Usnesení č. 740/19 k zápisu dopravní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 4. zasedání komise dopravní ze dne 18.9.2019

II. s o u h l a s í
s odstoupením Bc. Petra Rychtáře z funkce člena Komise dopravní
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.10.19


Usnesení č. 741/19 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 6. 4. 2020 do 13. 4. 2020 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.20
  
Usnesení č. 742/19 k Nařízení Města KH o zimní údržbě a Plán zimní údržby 2019/2020
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2019, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2019/2020
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 743/19 k zápisu DR společnosti Městské lesy a rybníky
Rada města I. s o u h l a s í
a) s poskytnutím sponzorského daru
b) s udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. 2019 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 89. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 16. září 2019 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 744/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 18. září 2019

II. j m e n u j e
pana Bc. Michala Procházku členem bytové komise Rady města Kutná Hora
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 745/19 k zahájení VŘ na "Nákup osobního motor. vozidla pro služební potřeby MP"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezených dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie" jako výběrové řízení druhem otevřené výzvy s využitím elektronického nástroje E-ZAK.

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise zadavatelem ve složení:
členové komise
Ing. Josef Viktora
Mgr., Bc. Silvia Doušová
Bc. Boris Doubrava
náhradník komise
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele

b)s uzavřením objednávky se společností Ing. Josef Bárta - veřejné zakázky s.r.o., Malín, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 06704697 za podmínek v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto výběrového řízení obdobně jako dle ust. § 43 zákona s tím, že Ing. Josef Bárta jako zástupce pověřené osoby zadavatele společně s jednou osobou zadavatele otevírá elektronicky podané nabídky, posuzuje kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným zadavatelem v průběhu tohoto výběrového řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 746/19 k použití městského znaku
Rada města s c h v a l u j e
použití městského znaku firmě Ivan Rillich, Frymburk pro výrobu magnetek sloužících jako zboží pro Informační centrum města.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.10.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 2. října 2019

Nahoru