2. října 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.října 2013

Usnesení č. 778/13 k rekonstrukci povrchů ulic Zelenkova, Řehákova, Stroupežnického
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním rekonstrukce povrchů ulic Zelenkova, Řehákova a Stroupežnického společnosti COLAS CZ a.s. za cenu 2.936.030 Kč bez DPH na základě výsledku VŘ dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v . r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 2. října 2013

Nahoru