2. prosince 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.prosince 2020

Usnesení č. 878/20 k programu Rady města 2. 12. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 2. 12. 2020 a ověřovatele zápisu Mgr. Štěpána Drtinu a Josefa Krause.


Usnesení č. 879/20 k rozpočtovému opatření KT č. 14-15
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - zapojení přijaté dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 28.419 Kč,

b) návrh na rozpočtové opatření KT č. 15 - k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 80.000 Kč z položky Mzdy na položku Kutnohorské listy - DPP.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 880/20 k termínům jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2021
Rada města I. s c h v a l u j e
termíny svých zasedání na rok 2021 takto:
LEDEN 13. 1. a 27. 1. ČERVENEC 14. 7.
ÚNOR 10. 2. a 24. 2. SRPEN 18. 8.
BŘEZEN 10. 3. a 24. 3. ZÁŘÍ 8. 9. a 22. 9.
DUBEN 7. 4. a 21. 4. ŘÍJEN 6. 10. a 20. 10.
KVĚTEN 5. 5. a 19. 5. LISTOPAD 10. 11. a 24. 11.
ČERVEN 2. 6., 16. 6. a 30. 6. PROSINEC 8. 12. a 22. 12.
Jednání rady se konají vždy ve středu od 8:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t navržené termíny jednání ZM pro rok 2021 takto:
19. ledna 2021
16. března 2021
11. května 2021
22. června 2021
14. září 2021
2. listopadu 2021
14. prosince 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 881/20 k zápisu Osadního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 13. 11. 2020.


Usnesení č. 882/20 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 15. 10. 2020.


Usnesení č. 883/20 k prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů
Rada města s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání sbírkových předmětů z r. 2010 uzavřené mezi Městem a Olivovou nadací, IČ 437 51 881, Olivova 224, 251 01 Říčany, na prodloužení platnosti smlouvy do 1. 12. 2030.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 884/20 k inventarizačnímu soupisu majetku ke svěření GFJ
Rada města I. s c h v a l u j e
zařazení souboru svítidel dle Inventarizačního zápisu ze dne 26. 11. 2020, nacházejících se v Sankturinovském domě, do majetku města,

II. u k l á d á
řediteli p. o. Galerie Felixe Jeneweina zařadit tento majetek do inventárního seznamu p. o. Galerie Felixe Jeneweina.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 885/20 k žádosti spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podpachtovní smlouvy mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, jako propachtovatelem a Terezou Koudelkovou, IČO 03022544, se sídlem Zaříčany 20, Bílé Podolí, jako pachtýřem, týkající se užívání pozemků p. č. 4057/12, 4057/13 a části pozemků p. č. 4057/10 a p. č. 4057/5 vše v k. ú. Kutná Hora, za účelem provozování zahradnictví.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 886/20 ke zveřejnění záměru - část areálu bývalé cihelny
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit sestavu čtyř obytných buněk nacházejících se na pozemku p. č. 597/1, část pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory a nebytové prostory - 4 místnosti včetně sociálního zařízení a chodby v budově č. p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p. č. 597/3 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.01.21


Usnesení č. 887/20 k uzavření sml. o výpůjčce - č. p. 41, Komenského nám.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 344 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora (půjčitel) a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, IČO 67672833, se sídlem Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora (vypůjčitel) na dobu určitou do 31. 12. 2025 za účelem provozování vzdělávacího a prezentačního centra kulturního dědictví UNESCO.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 888/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 19/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 19/20, kterým se navyšují výdajové položky ZS - opravy o částku 170.000 Kč, stadion Olympia - DRHDM o částku 10.000 Kč, psí útulek - el. energie o částku 20.000 Kč a položka nebyt. prostory - el. energie o částku 120.000 Kč, a to všechny čtyři na úkor investiční položky Zimní stadion - investice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 09.12.20


Usnesení č. 889/20 k uzavření NS - nebyt. prostory v č. p. 154, Šultysova
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - kancelář č. 6 v budově č. p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1073 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Ing. Eliškou Sojkovou, , Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 24.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 890/20 k žádosti pí Kutílkové Lucie
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) s c h v á l i t prominutí úhrady nájemného ve výši 44.603,48 Kč bez DPH za období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2011 o nájmu objektu č. p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora (kulturní dům), uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou DiS., IČO 71259635, , Kutná Hora jako nájemcem,

b) n e s c h v á l i t prominutí úhrady nájemného ve výši 51.448,64 Kč bez DPH za období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2011 o nájmu objektu č. p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora (ubytovna), uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou DiS., IČO 71259635, , Kutná Hora jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 891/20 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 18. 11. 2020,

II. s c h v a l u j e
vyřazení žádosti o pronájem bytu zvláštního určení v Domě pro seniory podanou dne 1. 9. 2011 paní Annou Šikalovou, , ze seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 892/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/20 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 19/20 na pronájem bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Vanesou Čulenovou, za nájemné ve výši 2.708 Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení č. SN 19/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 893/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 20/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 20/20 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Janou Eberhartovou, za nájemné ve výši 2.674 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 20/20.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 894/20 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (p. Hráček)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory , s panem Tomášem Hráčkem, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2021 za smluvní nájemné ve výši 2.783 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 895/20 k uzavření dodatku ke smlouvě Kutnohorský zookoutek
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem. Smluvní strany se dohodly na tom, že zvláštní režim dle odst. 4.2 Nájemní smlouvy se mění z doby 30 měsíců od účinnosti smlouvy na dobu 66 měsíců od účinnosti smlouvy. Zvláštní režim, tedy snížené nájemné však nesmí přesáhnout pět a půl roku s tím však, že v prvních dvaapadesáti měsících nájemního vztahu musí nájemce doložit pronajímateli, že podal řádnou žádost o stavební povolení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 896/20 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 25. 11. 2020.


Usnesení č. 897/20 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Králikovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p. č. 4504/55 o výměře 19 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, do spoluvlastnictví pana Jozefa Králika (podíl ve výši 1/2) a paní Ilony Králikové (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.738 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 898/20 k prodeji budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 7/20 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 5.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 899/20 ke zřízení VB - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6027287/VB01 Kutná Hora, Sedlec, U Koruny, č. parc. 132 - knn) na pozemku p. č. 631/2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 900/20 ke zřízení věcného břemene - GasNet s.r.o. (k.ú. Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Na Kavkách + 1, číslo stavby: 7700102521" na pozemcích p. č. 671/2, 3789, 3788/1, 3788/2 a 3788/3 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 901/20 ke smlouvě o zřízení služebnosti (České Radiokomunikace)
Rada města s t a h u j e
materiál č. 3/56, který byl předložen k projednání dne 18. 11. 2020 a následně odložen.


Usnesení č. 902/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 47
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - přesun prostředků z položky - sport rezerva ve výši 50.000 Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora, z. s. - vypracování architektonické studie,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro SKP Olympia Kutná Hora, z. s. na vypracování architektonické studie.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 16.12.20


Usnesení č. 903/20 k výběrovému řízení - radniční zpravodaj města
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora",

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora,
IČO: 27401316, za celkovou cenu 663.201 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 904/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 48
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 48 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 272.160 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Mateřskou školu Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018352 Šablony II pro MŠ Pohádka Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 905/20 k přijetí věcného daru pro ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna - Fond pro Kutnohorsko, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3. Celková hodnota daru činí 500 Kč, jedná se o notebooky včetně zajištění konektivity pro účely distančního vzdělávání žáků, kteří nemají možnost komunikace online.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.12.20


Usnesení č. 906/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 49
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 49 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 48.000 Kč na finanční zajištění nákupu zatavovacích strojů pro tři pracoviště příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 907/20 k uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl volejbalu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 908/20 k Fondu regenerace města - reklamní a doprovodné zařízení
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 909/20 ke studii ulic - Kaňk, Ke Gruntě a Vavřinecká
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Milota s.r.o. Huťská ulice Kladno na zpracování Studie budoucí komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká, jako podkladu pro další stupně projektové dokumentace a prognóz rozpočtu za 95.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu se společností Milota s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 910/20 ke komunikacím Na Brunclíku a Na Chmelnici
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. na opravu povrchu komunikací Na Brunclíku a Na Chmelnici za cenu 2.221.428 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 911/20 k zadání realizace "Revitalizace hřbitova - rozvod užitkové vody"
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody" dodavateli - Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 586.415,50 včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 912/20 k Dodatku č. 2 sml. o dílo o výkonu činností autorského dozoru ZŠ JAK
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo o výkonu činnosti autorského dozoru v rámci Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře, o částku ve výši 65.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností REINVEST spol. s.r.o., sídlo K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 65410840.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 913/20 k cyklostezce Vrchlice
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice", upravující změnu termínu dokončení díla do 30.3.2021 a upravující změnovým listem body položkového rozpočtu bez vlivu na celkovou cenu díla,

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice", upravující změnu termínu dokončení díla do 30.3.2021 a upravující změnovým listem body položkového rozpočtu bez vlivu na celkovou cenu díla.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 17.12.20


Usnesení č. 914/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 18/20
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 18/20, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové rozpočtové položky VO Starokolínská ve výši 11.132 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky VO defektoskopie stožárů ve výši 11.132 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 09.12.20


Usnesení č. 915/20 k zápisu DR spol. MLaR KH spol. s. r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
a) návrh plánu hospodaření na rok 2021,

b) udělení odměny jednateli společnosti za III. Q. 2020 v plné výši,

c) zvýšení nájmů za pronajaté rybníky dle jejich úživnosti a velikosti,

d) poskytnutí finančního příspěvku pro Junáka - českého skauta Kutná Hora na provoz a rozvoj ve výši 10.000 Kč,

II. n e s ch v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku pro Město Kutná Hora na akci Město = Galerie 2021,

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 94. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o. konaného dne 23. listopadu 2020 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 916/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 12 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se zvyšuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 12.000 Kč na kalendářní rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 917/20 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Oblastní charity Kutná Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, ze dne 30. 11. 2020, o přesun částky přidělené dotace ve výši 200.000 Kč na registrovanou službu terénní programy na sociální službu noclehárna,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) snížení schválené dotace na registrovanou sociální službu terénní programy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 a to ze schválených 248.033 Kč na 48.033 Kč a uzavření příslušného dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora,

b) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč na pokrytí provozních výdajů registrované sociální služby noclehárna poskytované v době pandemie onemocnění SARS COVID-19 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 918/20 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - přesun částky ve výši 505.205,25 Kč z rozpočtové rezervy na položku Likvidace havárie, kterým dojde k finančnímu pokrytí havárie způsobené neznámým pachatelem, který vylil do obecní studny nezjištěné množství organických rozpouštědel dne 12. 7. 2020, a jejíž sanací byla MěÚ KH, OŽP, pověřena.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 03.12.20


Usnesení č. 919/20 k projednání staženého materiálu č. 1/03
Rada města s c h v a l u j e
a) opětovné zařazení staženého materiálu č. 1/03 ze dne 2. 12. 2020 do programu,
b) rozdělení hlasování o jednotlivých bodech materiálu č. 1/03 ze dne 2. 12. 2020 zvlášť.


Usnesení č. 920/20 ke změně organizační struktury KT
Rada města s c h v a l u j e
a) s účinností od 2. 12. 2020, novou organizační strukturu Odboru kancelář tajemníka Městského úřadu v Kutné Hoře dle předložené struktury,

b) se změnou usnesení RM č. 585/19, a to s odložením záměru organizační změny v organizační struktuře Městského úřadu v Kutné Hoře - rozdělení stávajícího odboru památkové péče, školství a kultury na dva samostatné odbory, na termín účinnosti od 1. 8. 2021.

Zodpovídá : Mgr. Kloudová, T. Hobl      Termín : 31.12.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 2. prosince 2020

Nahoru