2. prosince 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.prosince 2015

Usnesení č.1095/15 k rozpočtovému opatření KT č. 18 - 19
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 18 - přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy na poskytnutí neúčelového finančního daru pro Potravinovou banku Vysočina, z.s. dle žádosti ve výši 5000,- Kč dle předložené důvodové zprávy 1

b)předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 19 - snížení příjmů a výdajů z důvodu vrácení očekávané nedočerpané dotace na agendu "sociálně-právní ochrana dětí" pro rok 2015 ve výši 300 000 Kč dle předložené důvodové zprávy 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1096/15 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 10. 11. 2015Usnesení č.1097/15 ke komisi pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 3.11.2015.

II. u k l á d á
komisi pro IT připravit informace a podklady pro vstup Města Kutná Hora do spolku samospráv "Otevřená města, z. s.".

Zodpovídá : předseda komise IT      Termín : 15.01.16


Usnesení č.1098/15 k vyhodnocení VŘ - monitorování provozu vozidel na bázi GPS
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Monitorování provozu vozidel na bázi GPS pro město Kutná Hora" dle předložené důvodové zprávy. Vítězem se stala společnost URBCOMM CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem Kvítkova 3654, Zlín.

II. u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1099/15 k výpovědi z nájmu
Rada města r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 16 ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře nájemci bytu paní Veronice Puchríkové z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., to je z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1100/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro paní Gabrielu Vejbornou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1 437,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1101/15 k bezplatnému poskytnutí reprodukčních práv NLN
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné poskytnutí reprodukčních práv Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o. se sídlem Dykova 15, Praha 10 k reprodukci fotografií z interiérů Vlašského dvora za účelem jejich použití v knize Františka Záruby "Hradní kaple - II. doba lucemburská".
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1102/15 ke svěření působností RM Odboru správy majetku MÚ KH
Rada města I. r u š í
svá usnesení č. 722/04 ze dne 18.8. 2004, č. 829/04 ze dne 22.9. 2004, č. 971/07 ze dne 30.10. 2007, č. 34/11 ze dne 12.1. 2011, č. 4/14 ze dne 8.1. 2014 a dále ruší bod I. svého usnesení č. 657/03 ze dne 16.6. 2003 a bod II. a III. svého usnesení č. 427/12 ze dne 30.5. 2012.

II. s v ě ř u j e
odboru správy majetku MÚ Kutná Hora částečně svou působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce dle ust. § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:
a) uzavírání smluv o poskytnutí ubytování v objektech Města Kutná Hora, které slouží jako ubytovny, na základě doporučení Bytové komise RM obsaženého v zápise, schváleného usnesením Rady města Kutná Hora, dále prodlužování, ukončování těchto smluv a uzavírání dodatků k těmto smlouvám,

b) ukončení nájemních smluv a smluv o výpůjčce dohodou nebo ze strany nájemce či vypůjčitele,

c) prodlužování nájemních smluv a smluv o výpůjčce a uzavírání dodatků k těmto smlouvám,
d) uzavírání smluv o podmínkách využití exteriérů a interiérů Města Kutná Hora pro filmové natáčení v souladu s Ceníkem za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory schváleným usnesením Rady města Kutné Hory č. 6/14 dne 8.1.2014,

e) uzavírání dohod o umístění informačního panelu na nemovitých věcech ve vlastnictví Města Kutné Hory,

f) rozhodování o přijetí nového člena do nájemcovy domácnosti dle ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

g) uzavírání dohod o splácení dluhu vyplývajícího z uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců,

h) prominutí sankce z prodlení vyplývající z uzavřených nájemních smluv na pronájem bytu ve vlastnictví Města Kutná Hora nižší než 20.000,- Kč za předpokladu, že postup bude v souladu se "Směrnicí pro postup vypořádání pohledávek, zejména řešení příslušenství při prodlení s placením nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky", schválenou Zastupitelstvem města Kutná Hora usnesením č. 245/14 dne 16.12.2014,

i) prominutí sankce z prodlení vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí ubytování v objektech Města Kutná Hora, které slouží jako ubytovny, a dále nájemních smluv na pronájem prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví Města Kutná Hora za předpokladu, že sankce z prodlení bude prominuta ve výši 50% z dlužné částky a současně bude prominutá sankce nižší než 20.000,- Kč,

j) zastupování Města Kutná Hora ve věcech spojených se zrušením údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

k) zastupování Města Kutná Hora při uzavírání smluv na odběr služeb od dodavatelů energií a dalších služeb v souvislosti s užíváním domů, bytů a prostor sloužících podnikání ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Rada města si může vyhradit změnu působnosti v jednotlivých případech, ve kterých rozhodování svěřila odboru správy majetku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1103/15 ke zrušení usnesení RM
Rada města r u š í
své usnesení č. 1007/15 ze dne 4.11. 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1104/15 k výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - Průvodcovská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1 dne 5.12.2015 v době od 12.00 hod. do 16.00 hod. za účelem uspořádání akce "Mikuláš ve Vlašském dvoře", včetně umístění stánku s občerstvením. Elektrickou energii uhradí vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.12.15


Usnesení č.1105/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - sl.Gregorovičová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 4327/1 o výměře cca 500 m2 m2 v k.ú. Kutná Hora sl. Michaele Gregorovičové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1106/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - man.Hoblovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 3775 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Mgr. Tomáši a Zdeňce Hoblovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1107/15 k prodeji pozemků v k.ú.Neškaredice - spol. CARPIAS, SE
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p.č. 139 o výměře 126 m2 a p.č. 502 o výměře 156 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 36.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1108/15 k prodeji pozemku v KH formou VŘ - Nádražní ul. č.p.211
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 2715, p.č. 2716/1, p.č. 2716/3, p.č. 2716/4, p.č. 2716/5, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti BENEŠ - PEKÁRNA, s.r.o., se sídlem Štefánikova 55, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2715 o výměře 775 m2, jehož součástí je stavba č.p. 211, a části pozemku p.č. 2716/1 o výměře cca 100 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1109/15 ke směně pozemků v KH - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu pozemku p.č. 3963/52 o výměře 48 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 3509-318/2014 pozemek p.č. 3969/8) a za pozemek p.č. 3974/18 o výměře 112 m2, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 6.640,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1110/15 k odkupu pozemku v KH - Družstvo Land
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 4132/1 o výměře 52.151 m2 v k.ú. Kutná Hora Městem Kutná Hora od Družstva Land, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 17.470.585,- Kč formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že budoucí smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.10. 2016 a to pouze za podmínky, že Město Kutná Hora získá dotaci na investování průmyslové zóny Karlov - sever.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1111/15 k odpovědi na dopis ZDV Krchleby, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
předloženou odpověď na sdělení ZDV Krchleby, a.s., se sídlem Krchleby č.p. 1, 286 01 týkajícího se přístupové cesty na části pozemku p.č. 122/14 v k.ú. Perštejnec k rodinným domům č.p. 14 a 32 v k.ú Perštejnec.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1112/15 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 23.11. 2015.


Usnesení č.1113/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "STL plynovodní přípojka č.st. RWE 9900079920" na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č.1114/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Sedlec, U Kola, 791/21,23-knn) na pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č.1115/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.37/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.37/15, kterým se navyšuje investiční položka zimní stadion - technické zhodnocení o částku 29.000,-- Kč, a to na úkor položek Václavské nám.182 - el. energie (5.000,-- Kč) a spolkový dům - el. energie (24.000,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1116/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 9. 11. 2015.


Usnesení č.1117/15 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů - mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.12.15


Usnesení č.1118/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.35
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 35 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 212 481,00 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 212 481,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 35.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1119/15 k zápisu z jednání kulturní komise -3. 11. 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 11. 2015.


Usnesení č.1120/15 k rozpočtovým opatřením OPPŠK č.36 a 37
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 150 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na nákup dvou sporáků do školní jídelny dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 833 202,00 Kč. Investiční prostředky budou převedeny do fondu investic a v roce 2016 jsou určeny k navýšení peněžních prostředků určených na financování opravy podlahy tělocvičny dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 36 a 37.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1121/15 ke jmenování pí Frankovicové konzultantkou zápisů v kronice města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města pro rok 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1122/15 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2016 s panem PhDr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1123/15 k žádosti o podporu
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou Územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1124/15 k zařazení projektů do zvláštní kategorie příspěv.programu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením vybraných projektů do zvláštní kategorie příspěvkového programu (grantů) Calendarium Cuthna pro rok 2016 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1125/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.38
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí příspěvku z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" dotaci ve výši 170 000,- Kč na projekt Audiovizuální zpravodajství o Kutné Hoře po 20 letech od zápisu města na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 38.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1126/15 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 25.11.2015.


Usnesení č.1127/15 k doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z FRM KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora, s účinností od 1.1.2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1128/15 k zápisu z jednání kulturní komise - 25. 11. 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 25. 11. 2015.


Usnesení č.1129/15 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí příspěvků
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

II.s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1130/15 k inform.zprávě k připravované akci - kanalizace a vodovod
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k připravované akci - kanalizace Neškaredice, kanalizace a vodovod Perštejnec.


Usnesení č.1131/15 k výběru nejvhodnější nabídky - dodávka zemního plynu
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem hodnocení nabídek elektronickou aukcí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017" ze dne 27.11.2015 s tím, že nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 60193492.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na roky 2016 a 2017 pro Město Kutná Hora a vybrané organizace a společnosti v majetku města s dodavatelem Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 60193492.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1132/15 k zápisu z komise pro rozvoj města a investice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 25.11.2015.

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pány následující členy komise - Ing. Jiřího Beránka, Davida Hlavinku, Ing.Miloše Krejníka a Ing. Jaroslava Suka na základě dlouhodobé absence.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1133/15 k revitalizaci části toku Vrchlice - zpracování inv.záměru
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. divize OII,Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, na zpracování investičního záměru revitalizace části toku Vrchlice za nabídnutou částku 102.850,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1134/15 k zahájení přípravných prací projektu: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení všech přípravných prací k podání žádosti o dotaci z programu IROP na projekt: "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě
b) složení řídícího výboru a projektového týmu výše uvedeného projektu dle důvodové zprávy

II. p o v ě ř u j e
Průvodcovskou službu Kutná Hora s.r.o. a jednatele této společnosti k organizačnímu vedení a koordinaci přípravných prací výše uvedeného projektu

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zahájení všech přípravných prací k podání žádosti o dotaci z programu IROP na projekt: "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr"
Zodpovídá : Ing. J.Janál, Dr.Lukášek      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1135/15 k výsledku výběrového řízení - "Revitalizace NKP Vlašský dvů"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích a výběrových řízení v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr " dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 11. 2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče: Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK, JUDr. Jindřich Vítek Ph.D., Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem: Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK, JUDr. Jindřich Vítek Ph.D., Nad Petruskou1, 120 00 Praha 2 za cenu 735.680,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1136/15 k rozpočtovým opatřením INV č.44-45
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 44 - přesun rozpočtových prostředků z položek "MTD - malá scéna" na položku "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 45, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora" o 2.513.524,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1137/15 k uzavření smlouvy o dílo na výkon TDI na akci "Dačického dům v KH"
Rada města s c h v a l u j e
Zadání a uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru investora na dokončování stavebních prací v návaznosti na koordinaci s dodávkou vnitřního vybavení na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" s firmou Miloslava Neprašová, Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora, za cenu 50 000,-Kč, není plátce DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.15


Usnesení č.1138/15 k zahájení zadávacího řízení - Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Vypracování projektové dokumentace SP- Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" formou oslovení výzvou vybranému okruhu zájemců
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Martin Starý Ing. Josef Viktora
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček DiS.
3. Dr. Lukášek Robert Mgr.Ondřej Seifert
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.16


Usnesení č.1139/15 k poptáv.řízení na veřejno zakázku - staveb.úpravy budovy Radnická 178
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová CSc.
3. Michaela Špačková Jan Trávníček DiS.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1140/15 k zápisu č.7/15 z jednání DR spol.TS KH, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 18.10.2015

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q 2015 v plné výši jednateli společnosti.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1141/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Oživení Sklenářova dolíku
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 3987 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 140 m2 v k.ú. Kutná Hora, za účelem oživení Sklenářova dolíku, na dobu určitou 15ti let, za nájemné ve výši 100 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.01.16


Usnesení č.1142/15 k zápisu DR spol.Městské lesy a rybníky spol.s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s odpisem pohledávky pana O. Buriana ve výši 13 680,- Kč
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na akci Benefiční aukce Umění spojení
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč pro pořádání 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2016 pro společnost Lotos spol. s r.o.
d) s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2015 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 74. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26. listopadu ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1143/15 k jednání DR spol.KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. n e s o u h l a s í
s vypracováním smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích právní kanceláří

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za III. Q 2015 v plné výši

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 8/2015 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 26.10.2015 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : . .


Usnesení č.1144/15 k zápisu z jednání DR spol.KH Tebis s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
se zachováním stávající ceny tepla na rok 2016 pro koncové odběratele

II. b e r e n a v ě do m í
zápis č.9/2015 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 19.11.2015 ve všech ostatních bodech.


Usnesení č.1145/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 11. 11. 2015.


Usnesení č.1146/15 k vytvoření pracovní pozice - bezpečnostní pracovník
Rada města s c h v a l u j e
Městské policii v Kutné Hoře s účinností od 14. 12. 2015 - 31. 5. 2016 vytvoření 3 plně dotovaných pracovních pozic v rámci veřejně prospěných prací od Úřadu práce na pracovní pozici "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality".
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.05.16


Usnesení č.1147/15 ke schválení smluv členů DR Průvodcovská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
a) smlouvu s panem Tomášem Gryčem na výkon funkce předsedy dozorčí rady,
b) smlouvu s panem Tomášem Mottlem na výkon funkce člena dozorčí rady.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1148/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 34
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 -
přesun prostředků z položky OrJ 2200 rozpočtová rezerva ve výši 250 000,- Kč na neinvestiční dotaci pro Sparta Kutná Hora, spolek U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora. Neinvestiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výdajů na období podzim 2015 mužstev A a B dle důvodové zprávy a předložené žádosti o mimořádný příspěvek v příloze č.1

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 ve výši 250 000,- Kč pro Sparta Kutná Hora, spolek (návrh VPS je uveden v příloze č.2)
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 15.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 2. prosince 2015

Nahoru