2. prosince 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.prosince 2008

Usnesení č.1073/08 ke smlouvě o provozu a výpůjčce zvukového průvodce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o provozu a výpůjčce zvukového průvodce DARUMA VOICE GUIDE s Českým dědictvím UNESCO, Bratří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č.1074/08 k termínům jednání RM KH v r.2009
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Rady města Kutná Hora v roce 2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1075/08 k odměnám členů komisí RM
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům komisí RM za rok 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.12.08


Usnesení č.1076/08 ke zřízení informační kanceláře
Rada města I. s o u h l a s í
s přidělením částky 200.000.- Kč jako podporu na fungování společné informační kanceláře MěÚ a OHK Kutná Hora v roce 2008.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit do nejbližší změny rozpočtu roku 2008 uvedenou částku.

Zrušeno usnesením RM č. 1120/08 ze dne 16.12.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1077/08 ke Sdružení Nová poliklinika
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o vzniku Sdružení Nová poliklinika.


Usnesení č.1078/08 k předvánoční akci kutnohorských hotelů
Rada města s o u h l a s í
s konáním vánočních trhů před kutnohorskými hotely v době od 6. do 26.12.2008 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.12.08


Usnesení č.1079/08 k rozpočt.opatření EO č.32-34
Rada města s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 32, kterým se navyšuje rozpočet na rozšíření kamerového sytému Města Kutná Hora, na základě poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 700 000 Kč, dle bodu 1) důvodové zprávy.
b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 33 - přesun finančních prostředků ve výši 350 000 Kč z neinvestičních výdajů na investiční výdaje. Jedná se o vlastní podíl Města k dotaci z programu "Podpora prevence kriminality"na rozšíření kamerového s ystému města Kutná Hora, dle bodu 2) důvodové zprávy.
c) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 34 - přesun finančních prostředků na likvidaci černé skladky mezi Kutnou Horou a Církvicemi ve výši 43 000 Kč a to částečně z prostředků odboru životního prostředí, odboru dopravy a 3 000 Kč z rezervy vede ní města, dle bodu 3) důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1080/08 ke zřízení věc.břemene - STP Net
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 631/2, 627/1 a 628/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Po STL reg. Kutná Hora - Sedlec" . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.10


Usnesení č.1081/08 ke zřízení věc.břemene - STP Net
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. KN 3675 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 2918 v k.ú. Kutná Hora (Ma cháčkovo nábř.). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č.1082/08 k zásadám stanovení náhrad - věc.břemena
Rada města s c h v a l u j e
předložené Zásady stanovení náhrad na omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora - věcná břemena od 1.1.2009
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.01.09


Usnesení č.1083/08 k zápisu DR Průvodcovs.služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. č. 7/2008 ze dne 20. 10. 2008

II. s c h v a l u j e
na základě doporučení dozorčí rady výplatu čtvrtletní odměny jednatelky za III. čtvrtletí 2008.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1084/08 k úpravě platů ředitelů škol
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na úpravu nárokových složek platů ředitelů PO škol a školských zařízení, v souladu s "Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora od 1.1.2007" s účinností od 1. 1.2009.

b) přiznání nenárokových složek platu ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ J.Palacha , p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.12.08


Usnesení č.1085/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.64
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 64 - vytvoření nové položky pro výdaje spojené s temperováním kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře ve výši 29.800,- Kč na úkor položky "socha sv. Šebestiána" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 64

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1086/08 k zápisům z jednání komisí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 11.11.2008.
b) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 12.11.2008.


Usnesení č.1087/08 k rozpoč.opatření OPKŠ č.65
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 65 - přesun rozpočtových prostředků z mezinárodní spolupráce v kultuře na ostatní kulturu - ohňostroj ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatřeních OPKŠ č. 65.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1088/08 k rozpoč.opatření MP č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie ve výši 271.500,-- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 2.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Kubový      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1089/08 k úpravě nájemného
Rada města s o u h l a s í
s tím, že u nájemních smluv s inflační doložkou na pronájem bytových jednotek, bude inflační doložka poprvé uplatňována až v době, kdy bude k 1. 3. běžného roku trvat nájemní vztah 12 měsíců.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.08


Usnesení č.1090/08 k žádosti 6.pionýrské skupiny Kolín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci topného systému ve výši 50.000,- Kč 6.pionýrské skupině Kolín, Mnichovická 153, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1091/08 k žádosti Nemocnice KH
Rada města s o u h l a s í
s provedením stavebních úprav bývalého dětského pavilonu dle žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. z důvodu změny užívání prostorů na léčebnu dlouhodobě nemocných
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1092/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Gustava Pompu,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 8 564,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Zdeňka Chouru,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 10 703,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1093/08 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Anna a Marián Matejovi ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1094/08 k uzavření dodatku č.1 - prádelna,..
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Prádelna, Čistírna spol. s r.o., se sídlem Koželuhy 77, Čáslav týkajícího se prodloužení smlo uvy o nájmu nebytových prostor a výpůjčce movitých věcí z 31.12.2008 na 31.3.2009, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1095/08 k žádosti o vrácení komp.poplatků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vrácením finanční částky složené v souvislosti s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou nájemcům bytů v DPS, p. Mgr. Miroslavu Hvězdovi, p. Josefu Vašákovi, p. Jiřímu Kollmanovi, p. Jarmile Vérostové, p. Drahomíře Marusičové, manžel ům Vladimíru a Věře Wimmerovým a p. Aleně Táborské, na základě jejich žádosti ze dne 19.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1096/08 k ukončení VŘ č.SN21/08 - Benešova 633
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 21/08 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.01.09


Usnesení č.1097/08 k žádosti spol.MEDISTYL-PHARMA
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na dopis spol. MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o. ze dne 18. 11. 2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1098/08 k odvozu přístroje CT
Rada města n e s o u h l a s í
s odvozem přístroje CT z prostorů nemocnice v Kutné Hoře, který byl společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. bez souhlasu Města Kutná Hora demontován.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1099/08 k žádosti o poskytnutí příspěvku
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na r. 2008 na správu a údržbu nemovitostí a nebytových prostorů pronajatých společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1100/08 k uzavření dodatku - p.Jenšík
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ladislavem Jenšíkem, KINO AGENTURA AJL, se sídl em Komenského 39, Vlašim týkajícího se změny doby trvání nájemního vztahu z 31.12.2008 na 31.12.2009

b) s poskytnutím finančního příspěvku panu Ladislavu Jenšíkovi,KINO-AGENTURA AJL se sídlem Komenského 39, Vlašim ve výši 60.000,00 Kč ročně na částečnou úhradu energií při provozování kina.

Část b) zrušena usnesením č. 1055/09 ze dne 24.11.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,Mgr.Seifert      Termín : 30.06.09


Usnesení č.1101/08 k uzavření smlouvy - Palackého 377
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Balým, Uhlířské Janovice a panem Ing. V ladislavem Latislavem, Kutná Hora na dobu určitou od 15.12.2008 do 12.1.2009.

b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého náměstí, Kutná Hora dle žádosti MUDr. Balýho a Ing. Latislava.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.09


Usnesení č.1102/08 k prodlouž. užívání náhrad.ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.12.2008 do 31.1.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1103/08 k zápisu č.7/08 DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 07/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 27.10. 2008Usnesení č.1104/08 k rozpoč.opatření OSM č.111/08-120/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.111/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 310.000,-- Kč na novou investiční rozpočtovou položku poliklinika - vstup, a to na úkor položky poliklinika opravy viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.112/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 29.500,-- Kč na novou investiční položku rekonstrukce plyn.kotelny čp.59 (SK SPARTA), a to na úkor položky sportoviště opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.113/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 23.150,-- Kč na rozpočtovou položku sportoviště materiál, a to na úkor položky TJ Stadion opravy - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.114/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 259.770,-- Kč na rozpočtovou položku Vlašský dvůr opravy, a to na úkor položky Uhelná 599 (219.130,-- Kč) a položky Národního odboje 56 (40.640,-- Kč) - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.115/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku rostlinný odpad ve výši 70.000,-- Kč, a to na úkor položky opravy hřbitovních zdí - viz bod č. 5 důvodové zprávy.
f) předložený návrh OSM č.116/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku sklo tříděný odpad TS o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky provoz obřadní síně - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 117/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky TS komunikace úklid o částku 235.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky provoz obřadní síně(55.000,--Kč) a položky dětská hřiště rušení (180.000,--Kč) - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 118/08, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky příspěvek na rekonstrukci topení - 6.pionýrská skupina Kolín ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky byty havárie - viz bod č.8 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č. 119/08, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky záchytná stanice pro psy o částku 250.220,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky opravy hřbitovních zdí (165.220,--Kč) a položky arzén příspěvek občanům (85.000,-- Kč) - viz bod č.9 důvodové zprávy.

j) Předložený návrh OSM č.120/08, kterým dochází k navýšení investiční položky Benešova 402 o částku 120.460,-- Kč, a to na úkor položky DPS služby revize - viz bod č.10 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1105/08 k rozpoč.opatření OSM č.105-106/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 105/08, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky hájenka Kaňk čp.225 - rekonstrukce ve výši 90.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky opravy budov v nájmu MLaR - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 106/08, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky hájenka Morašice čp.5 - rekonstrukce ve výši 460.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky Táborská 71 - opravy (300.000,--Kč) a byty opravy (160.000,--Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1106/08 k žádosti pana Peši (uzavření NS)
Rada města r u š í
své usnesení č.677/08 ze dne 15.7.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.12.08


Usnesení č.1107/08 k žádosti p.Borise Buňky
Rada města n e s o u h l a s í
se žádostí pana Borise Buňky o snížení nájemného za užívání nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.08


Usnesení č.1108/08 ke změně č.20 územ.plánu Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 20 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemku parc. č. 598/26 v katastrálním území Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1109/08 ke změně územ.plánu KH v k.ú.Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní č. 52 (parcela zjednodušené evidence) v katastrálním území Kaňk (§ 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1110/08 ke změně č.21 územ.plánu Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 21 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Sedlec - Turkaňk" na pozemku parc. č. 704 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1111/08 k pořizování územně analytic. podkladů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o tom, že Odbor regionálního rozvoje a územního plánování pořizuje podle § 26 a §27 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora a následně rozbor a vyhodnocení u držitelného rozvoje tohoto území.Celkové náklady na pořízení a vyhodnocení - do 400 tis.Kč budou hrazeny z rozpočtu odboru.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1112/08 k rozpoč.opatření ORRÚP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ORRÚP č.1- přijetí dotace od Krajského úřadu na administraci Programu obnovy venkova ve výši 39.500,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Kapička      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1113/08 k rozpoč.opatření INV č.37-41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 37, kterým se navyšuje rozpočet na akci "MŠ Sedlec Kutná Hora - rekonstrukce" o 3.000.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 38 - přesun rozpočtových prostředků z akce "rekonstrukce hřiště Průmyslovák" na položku "hřiště Kaňk" ve výši 270.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 39 - přesun rozpočtových prostředků z akce "rekonstrukce hřiště Průmyslovák" na položku "hřiště Malín" ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z akce "osvětlení přechodů" a "Rekonstrukce Průmyslovák" na položku "úprava křižovatky Benešova x Sběrná" ve výši 330.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1114/08 k rekonst. chodníků v ul.Jana Palacha
Rada města u k l á d á
Investičnímu odboru
zajistit rekonstrukci chodníků v ul.Jana Palacha u čp. 150-157 dle přiloženého situačního plánku ve finančním objemu do 900.000,-Kč vč.DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1115/08 k zápisu DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o. zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis .s.r.o.

II. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o. předsedou dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. pana Zdenka Dvořáka.

III. s o u h l a s í
a) s proplacením nákladů za provedené opravy nad rámec běžné údržby pronajatého majetku v celkové výši 1.045.965,- Kč dle přílohy 1.

b) s úhradou částky za majetek potřebný k provozu CZT ve výši 1.088.267,- Kč dle přílohy 2.

Zodpovídá : Zahradníček,Gajdoš      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1116/08 k výběrové komisi - Zádlažba histor.jádra
Rada města s c h v a l u j e
členy a náhradníky výběrové komise na veřejnou zakázku "Zádlažba historického jádra I. a II. etapa":
členové:
1. Mgr. Kateřina Janstová, 252 43 Průhonice, Praha - západ
2.JUDr. Tomáš Nevečeřal,182 00 Praha 8
3. Ing. Milan Grombiřík, 606 00 Brno
4. Zdeněk Ulrich,
5. Ing. Tomáš Benada,
náhradníci:
1. Mgr. Martin Smetana, 257 24 Chocerady
2. Mgr. Filip Orel, 160 00 Praha 6
3. Ing. Jaroslav Halamíček, 602 00 Brno
4. Ing.Jiří Janál,
5. Tomáš Hobl,

Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 05.12.08


Usnesení č.1117/08 k dodatku č.6 s Nemocnicí KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dopis od Nemocnice Kutná Hora s.r.o. týkající se uzavření dodatku č. 5 a žádosti o posun splatnosti nájemného

II. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3. 1. 2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Táborská 325/57, týkajícího se odložení splatnosti nájemného:
a) nájemné ve výši 937 500,-- Kč splatné do 30. 11. 2008 se odkládá do
31.12.2009
b) nájemné ve výši 11 250 000,-- Kč splatné do 31. 12. 2008 se odkládá do
31.12.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1118/08 k záměru - nebyt.prostory poliklinika
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů nacházejících se v budově polikliniky, Kouřimská ul. č.p. 915 v Kutné Hoře, dle přiložených snímků.


Zrušeno usnesením č. 105/09 ze dne 10.2.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1119/08 k zadávacím podmín. pro VŘ - zádlažba HJM
Rada města s c h v a l u j e
zadávací podmínky pro výběrové řízení "Zádlažba historického jádra města Kutná Hora - I. a II.etapa"
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 2. prosince 2008

Nahoru