2. listopadu 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.listopadu 2016

Usnesení č. 872/16 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu - ČČK
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 30. listopadu 2016 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 873/16 k podmínkám pro VŘ - SMART CITIES
Rada města p o v ě ř u j e
komisi pro rozvoj informačních technologií vypracováním podkladů pro výběrové řízení ke koncepci SMART CITIES
Zodpovídá : IT komise      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 874/16 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 24. 10. 2016


Usnesení č. 875/16 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (EKO-voda)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4583 o výměře 2 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 876/16 k záměru o výpůjčce - Zachova ul. č.p. 368, Kutná Hora (SPZCH v ČR, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v I. patře budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Kutná Hora, IČ 86553003, se sídlem Zachova 368/32, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 877/16 k záměru na využití nebyt.prostor - Pobřežní 194, KH (SK Sršni KH)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru využívat nebytové prostory - 2 místnosti v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Sportovního klubu Sršni Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 878/16 k záměrům o výpůjčce - Trebišovská 611, KH (Centrum sociálních služeb)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.11 a 1.12 v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, vítězi výběrového řízení na služby "Ambulantní služby podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" na dobu určitou od 1.1.2017 do 1.2.2020 za účelem zázemí pro pracovníky sociální služby odborného sociálního poradenství v ambulantní formě, fakultativní činnosti a vzdělávací aktivity, které jsou vázány na službu odborného sociálního poradenství.

b) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 1.05, 1.06 a 1.07 v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, vítězi výběrového řízení na služby "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v terénní formě" na dobu určitou od 1.1.2017 do 1.2.2020 za účelem zázemí pro pracovníky sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v terénní formě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 879/16 ke změně nájemní smlouvy (spol. KH TEBIS s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 5.12. 2012 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora jako nájemcem. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 7 mil. Kč bez DPH za jeden rok trvání nájmu na nově navržených 6,3 mil. Kč bez DPH v roce 2017 a poté na 5,4 mil. Kč bez DPH v následujících letech.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 880/16 k uzavření NS- Vítězná 443, KH (Dítě a kůň, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v přízemí a 1 místnosti v I. patře budovy č.p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii, IČ 619 24 261, se sídlem Miskovice č.p. 30, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 9.600,- Kč a paušál za služby ve výši 2.400,- Kč za rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 881/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (parkování autobusu)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu parkovacího místa na části pozemku p.č. 4128/334 v k.ú. Kutná Hora mezi spol. CROSS TRANS SERVICE KUTNÁ HORA, s.r.o., IČ: 25074512, se sídlem Hrnčířská 200, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, týkajícího se prodloužení nájmu z konce roku 2016 do konce roku 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 882/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (spolek "Ošatka")
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem "Ošatka", IČ 227 55 926, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora - Sedlec týkajícího se snížení ročního nájemného a změny splatnosti nájemného a záloh na služby z čtvrtletních splátek na měsíční splátky.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 883/16 k ukončení poptávky na VZ "Výměna zdroje tepla, U Lorce 57, KH"
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna zdroje tepla, U Lorce 57, KH".

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou František Tesař - PLYNOTOP, Sudliční 579, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 730.718,00 Kč bez DPH (884.168,78 Kč vč. DPH).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 884/16 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p.č. 2478 o výměře 684 m2, p.č. 2480 o výměře 1.419 m2 a p.č. 2481/1 o výměře 557 m2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Skokanovi, 394 04 Nový Rychnov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 885/16 k prodeji pozemku v k.ú. Zhoř u Červených Janovic (p. Voldřich)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 639/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic panu Vladimíru Voldřichovi, Čáslav.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16

Zrušeno usnesením RM č. 97/17 ze dne 8. února 2017.

Usnesení č. 886/16 k prodeji pozemků v k.ú. Kaňk (pí Ježková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p.č. 689/2 o výměře 13.654 m2 a p.č. 699 o výměře 2.949 m2, vše v k.ú. Kaňk paní Ludmile Ježkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 887/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 118/16 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti ČEZ Distribuce, a.s, IČ 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 888/16 k prodeji pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 534 o výměře 9.606 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, IČ 28451368, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 889/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana MDDr. Martina Obešla, 284 01 Kutná Hora a paní MDDr. Žanety Drábkové,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 890/16 k odkupu pozemku v k.ú.KH - ČPP Transgas, s.p.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 3658/13 o výměře 594 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro ČPP Transgas, s.p., IČ 00002674, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 do vlastnictví Města Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 118.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 891/16 ke zřízení věcného břemene - ČD, SŽDC - k.ú.Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) na části pozemků p.č. 812/4 a p.č. 616 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 50/16 ze dne 22.3. 2016), ve prospěch oprávněného ze služebnosti spol. České dráhy, a.s. v rozsahu dle geometrického plánu č. 789-93/2012, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu stavby stávajících inženýrských sítí (elektro, parovod) na části pozemků p.č. 812/4 a p.č. 616 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 50/16 ze dne 22.3. 2016), ve prospěch oprávněného ze služebnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 787-76/2012, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
Zrušeno usnesením RM č. 180/17 ze dne 8. března 2017.

Usnesení č. 892/16 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 515/11 ze dne 8.6.2011.

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Přivaděč ÚV Trojice - ČKD - Čáslav, II. Etapa" na pozemcích p.č. 4188/17, 4193/3, 4193/15, 4201/2, 4204/8, 4204/10 a 4924, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 893/16 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I. část" na pozemcích p.č. 4264, 4266/5 a 4271, vše v k.ú. Kutná Hora a dále na pozemcích p.č. 128/13, 129, 130, 157, vše v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 894/16 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 895/16 k žádosti o záštitu nad akcí - Nejúspěšnější sportovec roku
Rada města I. s c h v a l u j e
záštitu nad akcí - "Nejúspěšnější sportovec roku 2016". , dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem Tylova divadla na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2016" společnosti SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov a se zajištěním občerstvení, dle důvodové zprávy a přílohy č.2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 02.12.16


Usnesení č. 896/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 32
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 32 - pokrytí ztráty z provozu venkovního koupaliště ve výši 1 244 280 Kč dle předložené zprávy včetně přehledu hospodaření a provozu Kutnohorské plovárny. Uvedené prostředky budou kryty snížením položky "Kutnohorská plovárna - rezerva" ve výši 600 000,- Kč" a "Rozpočtová rezerva" ve výši 446 324,82 Kč a navýšením dosud vybraných sankčních plateb v celkové výši 197 955,18 Kč, dle důvodové zprávy.

b) schválit předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016 ve výši 1 244 280,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 897/16 k převzetí záštity - Mezinárodní hudební festival
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad 10. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2017 pořádaným agenturou Lotos, s.r.o. v termínu 3. - 11. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 898/16 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu do 26. 10. 2016, realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 899/16 ke grantům - malé projekty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 11.9.2016 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2016, dle důvodové zprávy

b)uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.11.16


Usnesení č. 900/16 k uzavření VPS - poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2016 s firmou BLUE POINT CZ s.r.o., jednatel společnosti Vladimír Střihavka, Libušina ulice 383, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 901/16 ke změně rozpočtového opatření OPPŠK č. 25
Rada města I. r u š í
usnesení č. 725/16 ze dne 7. 9. 2016

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 31 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na přímé náklady ve vzdělávání - částečné finanční zajištění rozdělení výuky žáků třetího ročníku ZŠ v přechodném období dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 902/16 ke grantům - malé projekty - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 903/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 6. 10. 2016
b) rezignaci člena školské komise pana Bc. Martina Levého


Usnesení č. 904/16 k Aktualizaci metodického návodu k zadávání VZMR
Rada města s c h v a l u j e
aktualizaci Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kutná Hora a jeho organizacemi a společnostmi dle verze aktualizace z října 2016 vypracovanou odborem územního plánování a regionálního rozvoje dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 905/16 k rozpočtovému opatření OI č. 52 - 54
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 52 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Bělocerkevská" na investiční položku "Protipovodňová opatření Vrchlice - Poličany" ve výši 112.530,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 53 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Stadion Olympia" na investiční položku "ZŠ Kamenná stezka - infrastruktura" ve výši 222.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) rozpočtové opatření OI č. 54 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Cihelna - oprava administrativní budovy" na investiční položku "Dačického dům - služby" ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 906/16 k vyřazení položek z účtu 042 - Nedokončené investice
Rada města I. s c h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic / uvedených v důvodové zprávě / z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s § 33 odst.5, vyhlášky č.410 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny související administrativní úkony
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 907/16 ke sportovní hale Klimeška - basketbalové koše
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek průzkumu trhu na dodávku basketbalových košů pro sportovní halu Klimeška, Kutná Hora. Dodavatel SPORT LX s.r.o., 284 01 Přítoky 82 za nabídkovou cenou 414.788,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na dodávku basketbalových košů - dodavatel SPORT LX s.r.o., 284 01 Přítoky 82 za nabídkovou cenou 414.788,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 908/16 k analýze rizik z těžebních odpadů Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy s firmou Olivius Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov IČ/DIČ: 280 40 872/CZ 280 40 872 na zajištění celkové administrace, dotačního managementu a odborného poradenství projektu "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" spolufinancovaný z OP ŽP 2014 - 2020 za cenu 36.300,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

b) uzavření smlouvy s firmou Olivius Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov IČ/DIČ: 280 40 872/CZ 280 40 872 na zajištění všech činností spojených s administrací v procesu zadávání veřejné zakázky na zpracovatele analýzy rizik na projekt "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" spolufinancovaný z OP ŽP 2014 - 2020 za cenu 80.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 909/16 k postoupení Smlouvy o příspěvku - Recycling kovové odpady a.s.
Rada města s o u h l a s í
s postoupením Smlouvy o příspěvku uzavřené dne 23. 5. 2013 mezi Městem Kutná Hora a společností Recycling-kovové odpady, a.s. na společnost S - FIRMA, s.r.o. na základě Smlouvy o postoupení smlouvy uzavřené dne 6. 10. 2016 mezi společností Recycling - kovové odpady a. s. jako postupitelem a společností S-FIRMA,s.r.o. jako postupníkem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 910/16 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2017
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2017 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 10.4.2017 do 20.4.2017 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 450.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 911/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 07/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 9. 9.016

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za II.Q. roku 2016 v plné výši, a to na základu uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 912/16 k dohodě mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem ve věci spolupráce při realizaci projektu "Bezpečný Středočeský kraj"
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 07.11.16


Usnesení č. 913/16 k zápisu dozorčí rady společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 11. 10. 2016.


Usnesení č. 914/16 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2016 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi

b) s vyplacením odměny jednateli společnosti za III. Q. roku 2016 v plné výši, a to na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce jednatele

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 08/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 24. 10. 2016, ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 915/16 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 916/16 k výběru dopravce k zajištění provozování městské autobusové dopravy
Rada města u k l á d á
starostovi města vyzvat přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k jednání o uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD a spoji 2 a 3 linky 240015 v roce 2017.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal, Bc. M. Starý      Termín : 13.12.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 2. listopadu 2016

Nahoru