25. listopadu 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 25.listopadu 2015

Usnesení č.1093/15 ke snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny v K.Hoře
Rada města I. s o u h l a s í
se zněním smlouvy č. 15252413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ČR na akci "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny v Kutné Hoře"

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1094/15 k návrhu rozpočtu na rok 2016
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočet Města Kutná Hora na rok 2016 v tomto členění:
Příjmy celkem 360 319,98 tis. Kč
Provozní výdaje 326 016,52 tis. Kč
Investiční výdaje 44 604,29 tis. Kč
Výdaje celkem 370 620,81 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -10 300,83 tis. Kč
Financování 10 300,83 tis. Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 25. listopadu 2015

Nahoru