2. listopadu 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.listopadu 2011

Usnesení č. 895/11 k rozpočtovému opatření KT č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 12 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v IV. čtvrtletí roku 2011 ve výši 800 120,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 896/11 k stanovení odměn členům redakce Kutnohor.listů
Rada města s t a n o v u j e
s okamžitou účinnosti výši odměny paní Mgr. Janě Mišutkové a Mgr. Daně Vepřkové, členkám redakce Kutnohorských listů v částce 1.500,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.11.11


Usnesení č. 897/11 k návrhu rozpočtu na rok 2012
Rada města p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 898/11 k odvolání proti usnesení RM - prodej části pozemků v KH (p. Kadlec)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 822/11 ze dne 12.10. 2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 899/11 k zakoupení pozemků v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se zakoupením podílu ve výši 4/6 pozemků dle PK p.č. 1720/1, 1720/2 a 1720/3 o celkové výměře 59.126 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Lucie Bárkové,Hřebeč a pana Petra Vejmelky, Praha 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 900/11 k prodeji pozemku v KH - p.Karla
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit
své usnesení č. 236/07 ze dne 23.10. 2007.

II. nesouhlasit
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi,Poděbrady.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 901/11 ke zřízení věcného břemene - T-Mobile Czech Repulic
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění a provozování vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 4122/1, p.č. 3852, p.č. 3881, p.č. 3871, p.č. 2165/2, p.č. 3867, p.č. 3857/1, p.č. 3865, p.č. 3868, p.č. 3653, p.č. 4512/5, p.č. 4512/2, p.č. 2547, p.č. 4583, p.č. 3659 a p.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti T - Mobile Czech Rebublic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, Praha 4. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 902/11 ke zrušení usnesení RM - věcné břemeno
Rada města r u š í
své usnesení č. 171/10 ze dne 9.3. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 903/11 k žádosti společnosti TRANS spol. s r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem stavby č.p. 208 Potoční ul., postavené na pozemku p.č. 2930/2 a dále pak stavby postavené na pozemku p.č. 2930/1 včetně pozemků p.č. 2930/1, 2930/2, 2949/4, části pozemku p.č. 2952 a 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora společnosti TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 904/11 k vyvěšení záměru o výpůjčce nemovitostí - areál nemocnice v KH
Rada města I. r u š í
usnesení č. 884/11 ze dne 19.10.2011

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitostí v areálu nemocnice v Kutné Hoře Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha.

Zodpovídá : E.Hnátková,Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 905/11 k žádosti Svazu diabetiků ČR
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora a přízemí nemovitosti č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora, se sídlem Studentů 134, Kutná Hora na dobu určitou dne 14.11.2011 od 8.30 hod. do 12.00 hod. za účelem měření glykemie pro veřejnost.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.11.11


Usnesení č. 906/11 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s panem Alešem Janouškem, k bytu č. 5 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře dohodou ke dni 30. 11. 2011.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 11. 2001, mezi Městem Kutná Hora, paní Alenou Puchýřovou (nyní Macháčkovou) a panem Alešem Janouškem, dále upravené Dohodou o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě ze dne 28. 11. 2001 a nájemní smlouvě ze dne 4. 7. 2003, uzavřené mezi paní Alenou Macháčkovou a panem Alešem Janouškem dne 28. 4. 2009, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 28. 11. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Aleši Janouškovi částku ve výši 573.010,- Kč, uhrazenou ke dni
31. 10. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 907/11 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 908/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jana Vančuru, ve výši 50% z částky 5.020,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 909/11 k žádosti paní Naděždy Ferencové
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s paní Naděždou Ferencovou, Kutná Hora - Sedlec.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 134/1 na ubytovně ve Vítězné ul. čp. 443, Kutná Hora - Sedlec proti paní Naděždě Ferencové v případě, že nedojde z její strany k předání pokoje do 30. 11. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 910/11 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 8 v prvním podlaží domu čp. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře společným nájemcům Jiřímu a Daně Burýškovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 911/11 k stanovení ceny za krátkodobý pronájem ledové plochy
Rada města s c h v a l u j e
cenu ve výši 800,-- Kč/hod + DPH v zákonné výši pro organizování veřejného bruslení rodičů s dětmi a amatérského hokeje dětí bez výstroje pro žadatele Ing. Jiřího Štěpána,Kutná Hora, s účinností od 6.11.2011 každou neděli v době od 7.45 hod do 8.45 hod v zimní sezóně 2011/12.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.11


Usnesení č. 912/11 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.11


Usnesení č. 913/11 k pověření OSM na pronájem sběrných nádob
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku k rozhodování o uzavírání a ukončování smluv na pronájem sběrných nádob s účinností od 3.11.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 914/11 k převodu sochy svaté Anny
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, týkající se sochy sv. Anny původně umístěné u domu čp. 353 na Anenském náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 915/11 k ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Balým,Uhlířské Janovice a panem Ing. Vladislavem Latislavem,Kutná Hora s tím, že smluvní vztah končí dne 15.11.2011

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v II. patře nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 916/11 k zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc.č. 4285/1 o výměře 25 m2 a parc.č. 3644/1 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, panu Janu Kadlecovi, Kutná Hora, za účelem umístění oplocení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 917/11 k odstranění 3 ks staveb autobusových čekáren
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstraněním 2 ks staveb autobusových čekáren umístěných u bývalé nákladové vrátnice ČKD Kutná Hora a 1 ks na Dolním Žižkově v ulici Táborská.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 918/11 k zápisům z jednání DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
a) Zápis č.08/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 6.10.2011

b) Zápis č.09/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 11.10.2011Usnesení č. 919/11 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám - Český zahrádkář.svaz
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 11/1995 na pronájem pozemku par.č. 4111/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, Z.O. č.1, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívající v rozšíření nájemní smlouvy o pozemek parc.č. 4111/3 v k.ú.Kutná Hora, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok, k zahrádkářským účelům a ve zvýšení nájemného na 2 Kč/m2/rok, s účinností od 1.1.2012 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

b) s uzavřením Dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 12/1995 na pronájem pozemku parc.č. 3901 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, Z.O. č.1, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívající ve zvýšením nájemného na 2 Kč/m2/rok využívaných k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.1.2012.

c) s uzavřením Dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 17/1995 na pronájem pozemku parc.č. 799/8 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, Z.O. č.1, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívající ve zvýšením nájemného na 2 Kč/m2/rok využívaných k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.1.2012.

d) s uzavřením Dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 11/2004 na pronájem pozemků parc.č. 90/1, p.č. 90/4, p.č. 90/5, p.č. 90/6, p.č. 90/10, p.č. 90/15, p.č. 90/16, p.č. 90/18, p.č. 90/20, p.č. 90/21, p.č. 90/22, p.č. 91/1, p.č. 91/15, p.č. 92/2, p.č. 92/11, p.č. 92/9 vše v k.ú. Poličany a p.č. 4335/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, Z.O. č.1, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívající ve zvýšením nájemného na 2 Kč/m2/rok využívaných k zahrádkářským účelům, s účinností od 1.1.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č. 920/11 k nabídce firmy "Materna Communications a.s."
Rada města s o u h l a s í
s přijetím nabídky od firmy "Materna Communications a.s." se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 52, Praha 3 na bezúplatné provozování služby "SMS-parkovné".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č. 921/11 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o ukončení dohody o změně smlouvy na pozemkovou parcelu č. 3087/1 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 29.9.2010 mezi Městem Kutná Hora a Zdeňkem Mihočem, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 922/11 k uzavření Dodatku č.7 nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 na pronájem pozemku parc.č. 4004/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Růžičkou st., Kutná Hora, a panem Jiřím Růžičkou ml., Kutná Hora, který se týká snížení výměry a nájmu pronajatého pozemku, s účinností od 3.10.2011.

Zrušeno usnesením RM č. 1059/11 ze dne 14.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 923/11 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis ze 6. zasedání dopravní komise ze dne 18.října 2011
b) zápis z jednání kulturní komise
c) zápis školské komise ze dne 17.10.2011
d) zápis komise pro sociální zaležitosti ze dne 19.10.2011Usnesení č. 924/11 k rozpočtovým opatřením OSM č.21-22/11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.21/11, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byt Puškinská I v celkové objemu 565.110,-- Kč, a to na úkor výdajových položek ubytovna Vítězná voda (90.000,-- Kč), byty plyn (100.000,-- Kč), poplatky za vymáhání pohledávek (20.000,-- Kč), náklady spojené s uvolněním bytů (36.000,-- Kč), neprivatizované byty fond oprav (50.000,-- Kč), Václavské nám.182 - voda (20.910,-- Kč), Radnická 178 - voda (50.000,-- Kč), hala BIOS - voda (10.000,-- Kč), nebytové prostory teplo (92.100,-- Kč) a položky Vlašský dvůr - plyn (96.100,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.22/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 17.780,-- Kč na výdajovou investiční položku Palackého nám. 377 topné kabely, a to na úkor položek neprivatizované byty el.energie (15.780,--Kč) a neprivatizované byty teplá voda (2.000,--Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 925/11 k žádosti o dotaci ze Středočes.Fondu kultury
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2012 na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.11


Usnesení č. 926/11 k uzavření dodatku č.1 - Sankturinovský dům
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2011 ze dne 22.3.2011 na akci "Obnova vnějšího pláště a ohradní zdi s bránou u domu čp. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 20.11.2011 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.11.11


Usnesení č. 927/11 k rozpočtovým opatřením INV č.35-36
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na položku "Rybník Bylany" - zpracování projekt. dokumentace ve výši 15.600,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na položku "Rekonstrukce - Benešova ul." -dopravní značení ve výši 1.110,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 928/11 k výběr.řízení na technický dozor investora
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise a náhradníků pro poptávkové řízení na funkci Technický dozor investora pro akci - Využití odpadního tepla ze ZS pro plavecký bazén
členové: náhradníci:
Ing. Jiří Franc Morawski Ota
Ing. Jiří Janál Špačková Michaela
Trávníček Jan Kremla Martin

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 929/11 k poptáv.řízení "Azylový dům"
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledky poptávkového řízení na zpracovatele studie azylového domu a jako vítěze společnost Under construction architects, s.r.o. s nabídkovou cenou 94.800,-Kč vč. DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo se společností Under construction architects, s.r.o.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 930/11 k poptáv.řízení "Centrum sociálních služeb"
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledky poptávkového řízení na zpracovatele studie Centra sociálních služeb v Trebišovské ulici a jako vítěze společnost Kutnohorská stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 25.200,-Kč vč DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo se společností Kutnohorská stavební s.r.o.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 931/11 k rozpočtovému opatření INV č.37
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky aktualizace IPRM na položku neinvestiční dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 932/11 k dodatku č.1 - MAD v Kutná Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č.1 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti MAD města Kutné Hory uzavřené s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2011.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 933/11 k podání žaloby (U.T.C.PROPERTIES s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na společnost U.T.C. PROPERTIES s.r.o. se sídlem Na Dlouhém 83, Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy (IČ: 26462265) z důvodu nesplněných podmínek, uvedených v kupní smlouvě ze dne 17.1.2007.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 934/11 k informativní zprávě - stanovisko k rekonstukci Do Polí, čp.908
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o okolnostech ohledně vyjádření Města Kutná Hora k akci "Rekonstrukce a nástavba objektu čp.908 v ulici Do Polí"RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 2. listopadu 2011

Nahoru