2. listopadu 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.listopadu 2005

Usnesení č. 929/05 k finančnímiu příspěvku - Aero-kicboxingu
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč týmu Aero-kicboxingu na reprezentační účely a propagační materiál k účasti na Mistrovství světa v Maďarském Szegedu (dle splněných podmínek vyplývajících ze smlouvy).
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Zahradníček      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 930/05 k zápůjčce velké zasedací síně Vl. Dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 22.11.2005 v době od 17:00 do 20:00 hodin za účelem pořádání besedy Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu s občany města Kutné Hory.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.11.05


Usnesení č. 931/05 k zápůjčce velké zasedací síně Vl. Dvora - ČS a.s.
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře včetně Preghausu dne 12.12.2005 v době od 16:00 do 23:00 hodin za účelem pořádání Vánočního setkání s VIP klienty České spořitelny, a.s. Oblastní pobočka Kolín.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.11.05


Usnesení č. 932/05 k veřejnému osvětlení - chodník Kaňk
Rada města s o u h l a s í
a) s realizací veřejného osvětlení při nově budovaném chodníku na Kaňk.

b) s tím, že realizace veřejného osvětlení na Kaňk bude financována z
kapitoly chodník Kaňk 2219 6121 2490 20004. Tato kapitola bude
navýšena přesunem prostředků v rámci OrJ 2490 (investice).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 933/05 k předloženým materiálům Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. s c h v a l u j e
upravený plán hospodaření Nemocnice K.Hora s.r.o. k 31.12.2005

II. b e r e na v ě d o m í
a) informační zprávu o personálním obsazení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k
31.10.2005.
b) přehled hospodaření za měsíc září 2005 v porovnání s upraveným plánem
k 31.12.2005.
Zodpovídá : Ing. Malý      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 934/05 k obnově parku pod Vlaským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s předloženou dokumentací na zadání stavby, předloženou společností Zahrada nad Metují s.r.o.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 935/05 k prodeji části pozemku na Žižkově - Sedlákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části cca 2,5 m2 pozemku p.č. 3786/1 v k.ú. Kutná Hora manželům Sedlákovým, Studentů 133, Kutná Hora za kupní cenu 800,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 936/05 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře - p. Latislav
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1480/2 a části pozemku p.č. 1485/1 v k.ú. Kutná Hora panu Vladislavu Latislavovi, Štefánikova 102, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 937/05 ke zřízení věcnéh břemene - plynovod Andělská ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení NTL plynovodu a přípojek v Andělské ul. na pozemku p.č. 3752 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská a.s., se sídlem v Praze 47, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bud e zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 938/05 ke zřízení věcného břemene - plynovod. přípojka Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 629 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora pro pozemek p.č. 130/2 v k.ú. Kaňk ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská a.s., se sídlem v Praze 47, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 939/05 k prodeji části pozemku p.č. 3692/1 K.H. - p. Machalický
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3692/1 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Machalickému, U Lazara 228, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 940/05 k prodeji pozemků v zahrádkářské osadě Poličany - Říhovi, Müllerová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 90/9 a 90/10 v k.ú. Poličany manželům Říhovým, Liliová 885, Kutná Hora a pozemků p.č. 90/20 a 90/21 v k.ú. Poličany paní Müllerové, Na Kavkách 374, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 941/05 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č e n ě
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3844 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Aleše a Ivany Košátkových, bytem Moravcova 851, Kolín 2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 942/05 k prodeji části pozemku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti manželů Petra a Evy Kobylarzových, bytem Kaňk 305, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 943/05 k prodeji částí pozemků v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej částí pozemků p.č. 3841, 1922 a 1923 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Marcely a Petra Vlasákových, bytem Jana Palacha 142, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 944/05 k prodeji nemovitosti v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej přístavby domu čp. 379 na části pozemku p.č. 1291/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jana Drchala, bytem Jungmannovo nám. 481, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 945/05 k prodeji části pozemku vk.ú. Černíny
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 419/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Borise a Ivy Šandových, bytem Novomlýnksá 529, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 946/05 k návrhu orientačních cen při prodeji pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh orientačních cen při prodeji pozemků, jehož platnost bude od 1.1.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 947/05 ke zřízení věcného břemene pro STE a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, provozování a údržby venkovního vedení VN 22 kV na pozemcích p.č. 686 (PK 262), 753, 754/1 (PK 261), 754/2 a 695 (PK 270) v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská energetická a.s., s e sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 948/05 k plnění usnesení - prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle předložené zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 949/05 ke změně usesení č. 909/05 - JUDr. V.Pospíšil
Rada města v y j í m á
z usnesení č. 909/05 ze dne 19.10.2005 z části II) pozemek p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, E.Hnátková      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 950/05 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 17.10.2005.

II. j m e n u j e
za člena komise pro revitalizaci sídliště Šipší pana Jiřího Černého, bytem 17. listopadu 108, Kutná Hora a pana Mgr. Miroslava France, bytem 17. listopadu 95, Kutná Hora.

III. p o v ě ř u j e
a) Odbor správy majetku MÚ K.Hora
zajistit finanční prostředky od firmy Kaufland v navrhované výši
50.000,-- Kč (realizace chodníků)
b) Ekonomický odbor, majetkové oddělení MÚ K.Hora
zajistit souhlas s realizací stavby na cizím pozemku

Zodpovídá, Ing. Suchánek, Ing. Zahradníček

IV. s o u h l a s í
se zařazením částky 100.000,-- Kč do návrhu rozpočtu za oddělení investic pro rok 2006 (dle návrhu komise pro revitalizaci sídliště - výstavba chodníku ke Kauflandu)
Zodpovídá : L. Opatrná, E.Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 951/05 k poskytování finančních prostředků z FRB - VŘ č. I
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení č. I.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 952/05 k uzavření nájemní smlouvy - MERKURIS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora (WC a umývárna) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MERKURIS s.r.o., Čáslav na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lh ůtou za roční nájemné ve výši 6.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 953/05 k vyvěšení záměru na pronájmu - v k.ú. Kutná Hora
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.6.2003 o nájmu části pozemku 2548/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Havlem, bytem Na Kavkách 365, Kutná Hora ke dni 31.1.2006 z důvodu výpovědi nájemce.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 954/05 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora panu Radku Červeňákovi, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou, od 15.11.2005 do 31.12.2005 s tím, že pokud nebude uhrazena celková dlužná částka do 31.12 .2005, nebude již dále nájemní smlouva prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 955/05 k žádosti o povolení filmování - ETIC FILMS' s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením filmu "Omen" v Kutné Hoře (Barborská ul. od restaurace Kometa po chrám sv. Barbory) společností ETIC FILMS' s.r.o. se sídlem Křemencova 18/164, Praha 1 za 390.000,-- Kč (včetně pevné částky za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy a poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 16.11.2005 do 26.11.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 956/05 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jaroslava Kaucnera, bytem Ortenova 83, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 506,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 957/05 k vyhodnocení VŘ SN 32/05 - b.j. Na Kavkách 363
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 32/05 na prodej volné městské bytové jednotky č. 7 v domě čp. 363 ul. Na Kavkách v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístil pan Petr Pechman, Václavské nám. 815/53, Praha 1
Na 2. místě se umístila pí Ladislava Hokeová, Budovatelů 1207, Hlinsko
Na 3. místě se umístili man. Miroslav a Zdena Loudovi, Chlístovice 63
Na 4. místě se umístili man. Richard a Iva Hrčkulákovi, Polní 919, Kutná Hora
Na 5. místě se umístila pí Eva Fučíková, Křtěnov 39

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 32/05 s uzavřením kupní smlouvy naprodej bytové jednotky č. 7 v domě čp. 363, ul. Na Kavkách v Kutné Hoře s panem Petrem Pechmanem, trvale bytem Václavské nám. 815/53, Praha 1. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvat elem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 756.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 958/05 k záboru veřejného prostranství - Palackého nám. (Berousek)
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackéh nám. před Sankturinovským domem dne 7.12.2005 pro pořádání Vánočních trhů v době od 8:00 do 17:00 hod. pro Čeňka Berouska, Mezilesí 501, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 959/05 k prodloužení otevírací doby parku pod Vlaš. dvorem dne 16.11.2005
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením otevírací doby parku pod Vlašským dvorem v noci ze 16. na 17.11.2005 do 00:30 hod. pro sdružení Velký vůz, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 k pořádání outdoorového závodu "Octoginta Octo".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.11.05


Usnesení č. 960/05 k vyhodnocení ankety mezi občany sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu k průběhu vyhodnocení ankety mezi občany sídliště Šipší

II. u k l á d á
a) tajemníkovi MÚ a starostovi města Kutná Hora
projednat výsledky ankety na poradě vedoucích odborů MÚ a na poradě
vedení Městské policie.
b) předsedovi koise pro revitalizaci sídliště Šipší
předat část výsledků týkajících se ZŠ vedení Základní školy Jana
Palacha 166, Kutná Hora.

Zodpovídá : p.Hobl,I.Šalátek,Ing.Jirásek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 961/05 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 10.10.2005.
b) zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport ze dne 18.10.2005.
c) zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 24.10.2005.


Usnesení č. 962/05 ke schválení mimořádných odměn pro ředitele školských organizací
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení dle důvodové zprávy:
ZŠ Jana Palacha, p. řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŚ TGM Kutná Hora, p. řed. Mgr. Václav Klečka
ZŠ Kamenná stezka, pí. řed. Mgr. Lída Jůnová
ZŚ Kremncká, p. řed. Mgr. Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
PŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. řed. Irena Kloudová
ZUŠ Kutná hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 20.11.05


Usnesení č. 963/05 ke generální opravě ledové plochy zimního stadionu
Rada města b e r e na v ě d o m í
dopis - upozornění Tělovýchovné jednoty TJ STADION Kutná Hora o nevhodné konstrukci ledové plochy a nutnosti rekonstrukce dožívajícího technického zařízení na zimním stadionu v Kutné Hoře. Odbor správy majetku uvedené požadavky TJ STADION Kutná Hora plně podporuje.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 2. listopadu 2005

Nahoru