2. ledna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.ledna 2007

Usnesení č. 1/07 k činnosti komise státní památkové péče
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
předložený zápis z jednání komise státní památové péče z 12.12.2006

II. s o u h l a s í
se zachováním komise státní památkové péčeUsnesení č. 2/07 k vnitřnímu platovému předpisu pro odměňování ředitelů školských PO
Rada města s c h v a l u j e
a) vnitřní platový předpis pro odměňování ředitelů příspěvkových
organizací škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora od
1.1.2007
b) kritéria pro přiznání osobních příplatků a mimořádných odměn pro
ředitele PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora od
1.1.2007
c) platové výměry pro ředitele PO škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Kutná Hora od 1.1.2007 pro:
ZŠ Jana Palacha, p. řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p. řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, pí řed. Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická, p. řed. Mgr. Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí řed. Irena Kloudová
ZUŠ Kutná hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková
d) proměnlivé nárokové složky platu ředitelů PO škol a školských zařízení
zřizovaných Městem Kutná Hora od 1.1.2007 (dle zákona č. 262/2006 Sb.,§ č.
132 - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah) pro
ZŠ TGM Kutná Hora, p. řed. Mgr. Karel Ptáček
ZUŠ Kutná hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.01.07


Usnesení č. 3/07 k podnájmu části bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem části bytu č. 8 v čp. 569, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož nájemce je pan Jiří Horský na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1.1.2007 do 31.12.2007, paní Radce Šíbové, Nové Dvory, ve smyslu § 719 Obč. zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 4/07 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1, II.kategorie
(83,57 m2), v čp. 469, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Lubošem Hynkem,
ke dni 31.1.2007.
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 20,o velikosti
1+1, (48,30 m2), v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Lubošem
Hynkem, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 5/07 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Kamenná kašna
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením doplněné předložené smlouvy o výpůjčce vnitřních prostorů Kamenné kašny v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Andrejem Némethem, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.01.07


Usnesení č. 6/07 k postupu při prodeji garáží
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s postupem při odprodeji garáží stojících na pozemku č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 7/07 k vyhodnocení VŘ SN 26/06 - prodej b.j. č. 8, Nerudova 456
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 26/06:
Na 1. místě se umístila fa CONGER, a.s.,sídlo Příkrá 46, Kolín
Na 2. místě se umístila pí Kellerová Anna,Kutná Hora
Na 3. místě se umístil p. Holub Dušan, Filipov
Na 4. místě se umístila pí Zíková Zdena,Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 26/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 456, ul. Nerudova v Kutné Hoře s fa CONGER, a.s., sídlem Příkrá 46, Kolín. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nab ízenou kupní cenu 685.700,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 8/07 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.07


Usnesení č. 9/07 k podmínkám pro VŘ - odtahová služba pro město K.Hora
Rada města v y h l a š u j e
výběrové řízení dle upravených předložených podmínek včetně rámcového textu smlouvy na plnění zakázky "Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory včetně provozu parkoviště odtažených vozidel a zajištění jeho st řežení".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 10/07 k vyjádření k záměru katolické MŠ a ZŠ
Rada města b e r e na v ě d o m í
záměr zřídit církevní mateřskou a základní školu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.01.07


Usnesení č. 11/07 k petici - rekonstrukce(přestavba) školní družiny ZŠ Kremnická 98
Rada města b e r e na v ě d o m í
petici ohledně rekonstrukce - přestavby školní družiny ZŠ Kremnická 98, Kutná Hora, doručenou dne 19.12.2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.01.07


Usnesení č. 12/07 k prodloužení usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.07


Usnesení č. 13/07 k zápisu dozorčí rady Průvodcovská služba
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 28 z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 14. prosince 2006.Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 2. ledna 2007

Nahoru