2. května 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.května 2018

Usnesení č. 315/18 ke změně Zakladatelské listiny spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. IČO 25100513 , ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
r o z h o d l a
a) změnit Zakladatelskou listinu výše uvedené společnosti v příslušném článku a ruší Dozorčí radu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. IČO 25100513, ke dni 31.5.2018

b) změnit Zakladatelskou listinu výše uvedené společnosti v příslušném článku a mění název společnosti na: Služby města Kutné Hory s.r.o. ke dni 31.5.2018

Zodpovídá : Ing.Plíhalová, jednatelka      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 316/18 k převedení PCO (Pult centrální ochrany)
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. IČO 25100513 a Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. IČO 49549511, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

I. r o z h o d l a
o převedení Střediska 0008 PCO (Pult centrální ochrany) ze společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. do společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

II. u k l á d á
jednatelům výše uvedených společností provedení tohoto převodu do 30. 6. 2018 
 
Zodpovídá : Ing. Plíhalová, Ing. Jäger      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 317/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - kterým dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtové rezervy na financování zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 318/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 9
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - kterým dochází ke změně finančního krytí akce: "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře" v roce 2018. Knihovně Kutná Hora bude v roce 2018 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.335.700 Kč a investiční příspěvek ve výši 4.478.467,67 Kč dle důvodové zprávy. 
 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 319/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 10-11
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" v odhadnuté výši 1.000.000 Kč a to z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora" v celkové výši 12.600.000 Kč a to z rozpočtové rezervy ve výši 7.785.775 Kč a z kontokorentního úvěru ve výši 6.601.312,- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 320/18 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú. K. Hora (zahrádky)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům.

b) zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 321/18 k záměru na pronájem nebyt. prostor v domě č.p. 1, Kaňk (p. Holub)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory o výměře cca 82,99 m2 v přízemí vlevo v budově č.p. 1, Kaňk, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 322/18 k uzavření nájemní sml. na část pozemku v k.ú. KH (Foxconn)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 4221/5 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Foxconn Technology CZ s.r.o., IČO: 27516032, se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 12 650,00 Kč/rok.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 323/18 k uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k.ú. Sedlec (p. Sova)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 29 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a panem Michalem Sovou, Kutná Hora jako pachtýřem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 448,00 Kč/rok.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 324/18 k uzavření dodatku ke sml. o nájmu - Palackého nám. 377 (p. Třískala)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 377, Palackého nám. v Kutné Hoře uzavřené dne 19.7. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Mgr. Zdeňkem Třískalou, IČ 75393263, Praha 10 - Záběhlice jako nájemcem týkajícího se vložení ustanovení o ukončení nájemního vztahu, který skončí jeden měsíc před zahájením realizace stavby "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" s tím, že nájemce bude o této skutečnosti písemně informován dva měsíce před zahájením této stavby.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 325/18 k využití Preghausu - festival Ortenova Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, z.s, IČO 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 8.9.2018 v době od 18:00 hod. do 22:00 hod. za účelem pořádání kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora. 
 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.09.18


Usnesení č. 326/18 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora, Preghaus (PSKH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora za účelem konání netradičních večerních prohlídek Vlašského dvora včetně koncertního vystoupení ve dnech 6.7.2018, 13.7.2018, 20.7.2018, 10.8.2018, 17.8.2018 a 31.8.2018 vždy v době od 18:00 hod. do 21:00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.

Zrušeno usnesením RM č. 430/18 ze dne 13. 06. 2018

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 06.07.18
 
 
Usnesení č. 327/18 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora,Preghaus (OsT)
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Ochotnickým spolkem Tyl, z.s., IČO 46406921, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora za účelem konání divadelního představení "Poslední hřích pana Mikuláše" ve dnech 27.7.2018, 28.7.2018, 3.8.2018 a 4.8.2018 včetně generální zkoušky dne 25.7.2018. Představení se budou konat vždy v době od 18:00 hod. do 22:00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.

II. b e r e n a v ě d o m í
zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora každé úterý a čtvrtek v období červen až červenec vždy od 18:00 hod. do 20:00 hod. mimo dne 19.7.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.07.18


Usnesení č. 328/18 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora,Preghaus (pí Kocourková)
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a paní Zuzanou Kocourkovou, IČO 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora za účelem konání divadelního představení "Drákula" dne 21.7.2018 a dne 25.8.2018 vždy v době od 18:00 hod. do 22:00 hod., včetně generálních zkoušek dne 19.7.2018 a 23.8.2018 vždy v době od 18.00 hod. do 22:00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.

II. b e r e n a v ě d o m í
zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora každé pondělí a středu v období květen až srpen vždy od 18.00 hod. do 21:00 hod. mimo dne 25.7.2018, 27.8.2018 a 29.8.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.07.18


Usnesení č. 329/18 k zahájení PŘ na "Stavební úpr. bytu č. 1, Šultysova 167, K. Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Šultysova 167, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.06.18


Usnesení č. 330/18 k zahájení PŘ na VZMR "Výměna velkých vápen UT3G J. Palacha,K. Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna velkých vápen UT3G J. Palacha, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Markéta Holubová, DiS. Bc. Jitka Gregorová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 331/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 7 - 8/18
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 7/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška - stavba ve výši 80.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

b) předložený návrh OSM č. 8/18, kterým se zřizují nové nákladové položky hala Klimeška - služby ve výši 40.000,-- Kč a hala Klimeška - pronájem ve výši 20.000,-- Kč a dále se navyšují výdajové položky hala Klimeška - DrDHM o částku 100.000,-- Kč, hala Klimeška - materiál o částku 55.601,--Kč a položka hala Klimeška - provozní náklady o částku 204.399,-- Kč, to vše na úkor položky rozpočtová rezerva.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 09.05.18


Usnesení č. 332/18 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 16. 4. 2018.


Usnesení č. 333/18 k prodeji části pozemku v k.ú. K. Hora (SVJ Fučíkova č.p. 425,426 KH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 267/3 o výměře cca 223 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek Fučíkova č.p. 425, 426 Kutná Hora, IČO 03896781, se sídlem Fučíkova 425, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 334/18 k prodeji pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Kozelkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p.č. 42/2 o výměře 476 m2 a p.č. 42/4 o výměře 204 m2 v k.ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství, do společného jmění manželů pana Jaroslava Kozelky a paní Jarmily Kozelkové, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 235.000,- Kč. 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.06.18
Usnesení zrušeno usnesením č. 517/18 ze dne 11.7.2018.

Usnesení č. 335/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Přeložka, Kutná Hora - Pobřežní ul., NTL plynovod, č. stavby 8800089216" na pozemku p.č. 3706/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 500,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 336/18 ke Svatováclavským slavnostem, videomaping oslavy 100. výročí ČSR
Rada města I. n e s o u h l a s í
a) s rozšířením programu na akci "Svatováclavské slavnosti" dne 29. 9. 2018 dle důvodové zprávy 1/
b) s pořádáním akce Videomaping dne 27. 10. 2018 dle důvodové zprávy 2/

II. n e s c h v a l u j e
přesun rozpočtových prostředků ve výši 200 000,- Kč z rozpočtové rezervy na uvedené akce v bodu I. a II.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 337/18 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 23. 4. 2018 
 
 
Usnesení č. 338/18 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 23. 4. 2018 
 
 
Usnesení č. 339/18 ke zrušení VŘ na výkon TDI - Revitalizace Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zrušení VŘ v režimu VZMR na výkon funkce TDI pro akci Revitalizace Vlašského dvora, kdy jediným účastníkem byla firma BUNG CZ s.r.o. Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, která nedoložila potřebnou kvalifikaci zadávací dokumentace dle důvodové zprávy

b) zahájení nového VŘ na výkon funkce TDI pro akci revitalizace Vlašského dvora

c) hodnotící komisi pro nové VŘ ve složení:
členové náhradníci
Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
Jan Trávníček, DiS. Mgr. Alena Šorčíková
Bc. Jitka Gregorová
RNDr. Dagmar Civišová 

II. u k l á d á
Odboru investic zpracovat ve spolupráci s administrátorem VŘ zadávací dokumentaci a vypsat nové VŘ

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 340/18 k uzavření sml. o dílo "Rekonstrukce MK Kaňk dolní část" (autor.dozor)
Rada města s c h v a l u j e
zadání a uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1" s firmou PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ PRO DOPRAVNÍ STAVBY, ing.Jiří Kejval, Benešova 97, 28401 Kutná Hora, za cenu 38.720,-Kč včetně DPH. 
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.18


Usnesení č. 341/18 k výsledku VŘ "Rekonstrukce MK Kaňk dolní část" - RO INV č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na nakci: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1" - DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, za cenu 9.347.130,99 Kč včetně DPH.

b) rozpočtové opatření OI č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na položku "Komunikace Kaňk" ve výši 285.851,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1", za cenu 9.347.130,99 Kč včetně DPH, s dodavatelem: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 342/18 k výsledku VŘ na dodavatele stavby - Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na generálního dodavatele stavebních prací na projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma Unistav Construktion a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 57.858.462,65 bez DPH (70.008.739,-Kč včetně DPH) dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic ve spolupráci s administrátorem VŘ dokončit nutné administrativní kroky a následně uzavřít smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.18


Usnesení č. 343/18 k VŘ DPS - Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského
Rada města s c h v a l u j e
a) jako zřizovatel Městské knihovny v Kutné Hoře zahájení VŘ v režimu VZMR na výběr zpracovatele prováděcí dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr na projekt Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře,
b) hodnotící komisi ve složení:
členové náhradníci
Ing. Josef Viktora Karel Koubský st. Mgr. Gabriela Jarkulišová Mgr. Martina Bičíková
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
Michaela Špačková
Mgr. Ondřej Seifert 
 
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 344/18 k výsledku poptávky TDI - Snížení energ. náročnosti Benešova 632 - 638
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na provádění technického dozoru investora pro akci: "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora" dodavatel Miloslava Neprašová - OSVČ, 284 04 Kaňk 207 za nabídkovou cenu 252.800,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 345/18 k uzavření kupní smlouvy - závora na hřbitově v ul. Česká
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy na odkup závory včetně všech příslušenství na hřbitově v ul. Česká na pozemku parc.č. 4057/3 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 20 120,70 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 346/18 k rozpočtovému opatření INV TO č. 3 - 6
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 3/18, kterým dochází k navýšení/přesunu příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva životního prostředí na akci Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk (dále Obnova) a to takto: v příjmech: ke zřízení příjmové rozpočtové položky Obnova (neinvestice) o 335.393,00 kč a k navýšení příjmové rozpočtové položky Obnova (investice) o 390.637,05 a a zároveň ve výdajích: k navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - vl.podíl) o 56.542,95 Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - dotace) o 390.637,05 Kč a zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. - dotace) o 335.393,00 Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. - vl.podíl) o 59.187,00 Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - neuznatelné) ve výši 194.537,00, a zároveň k částečnému hrazení této akce z Rozpočtové rezervy ve výši 310.266,95 Kč, ke zřízení výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv -
neuznatelné) ve výši 4.000,--Kč a zřízení výdajové rozpočtové položky Obnova (Dr.hm.maj - neuznatelné) ve výši 24.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk-spol.m. ve výši 28.000,--Kč, viz důvodová zpráva.

b) předložený návrh INV - TO č. 4/18, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky VO Slévárenská ve výši 9.500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 9.500,--Kč, viz důvodová zpráva

c) předložený návrh INV - TO č. 5/18, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova ve výši 500,-Kč navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Chodníky Opletalova ve výši 355,-- Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Parkovací automaty - opravy ve výši 855,--Kč, viz důvodová zpráva

d) předložený návrh INV - TO č. 6/18, kterým dochází ke zřízení investiční výdajové rozpočtové položky Hřbitov - závora na hřbitově Všech svatých ve výši 20.130,--Kč,
a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - oprava ostatní ve výši 20.130,--Kč, viz důvodová zpráva 
 
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 09.05.18


Usnesení č. 347/18 k rozpočtovému opatření INV TO č. 7
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 7/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.700,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.700,--Kč, dle předložené důvodové zprávy 
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 348/18 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9. 4. 2018. 
 
 
Usnesení č. 349/18 k vyhrazení parkovacího místa na Pirknerově náměstí
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho parkovacího místa na Pirknerově náměstí v Kutné Hoře před č.p. 206 pro "Pečovatelskou službu Kutná Hora" se sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, na dobu určitou do 31.12.2021.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 350/18 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2017, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 234 521,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 351/18 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., 
b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. konané dne 11.4.2018 
 
 
Usnesení č. 352/18 k žádosti Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s konáním bezplatného měření glykemie pro veřejnost v přízemní hale budovy č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne 9. 5. 2018 v době od 13:00 hod. do 15:30 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.05.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 2. května 2018

Nahoru