2. května 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.května 2012

Usnesení č. 327/12 k rozpočtovému opatření EO č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 9, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí účelového investičního příspěvku na výstavbu psího útulku od DSO Mikroregion Kutnohorsko ve výši 80 tis. Kč a vnitřní přesuny Odboru inves tic ve výši 364 tis. Kč na finanční pokrytí výstavby psího útulku dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 328/12 k ukončení VŘ č.M3/12 a vyhlášení VŘ č.M 5/12
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 3/12 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/12 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 329/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro čp. 408 - Kutná Hora, ul. Spálená" na pozemku p.č. 3881 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 330/12 ke zřízení věcného břemene - kanal.přípojka
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení kanalizační přípojky na pozemku p.č. 4469/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch každého vlastníka stavby č.e. 2 na pozemku p.č. 4458/19 a pozemku p.č. 4458/19 v k.ú. Kutná Hora, kterými jsou toho času manželé Vlastimil a Daniela Krtilovi, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 331/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro pozemek p.č. 1768/12 KH) na pozemku p.č. 3836/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby sta vby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 332/12 k nabídce na odkoupení lesních pozemků v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 4210 o výměře 1.352 m2, p.č. 4255 o výměře 2.941 m2, p.č. 4260 o výměře 1.255 m2, p.č. 4523/4 o výměře 1.604 m2 a p.č. 4523/7 o výměře 3.503 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s .p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 333/12 k prodeji nemovitostí ve vlastnictví Města KH
Rada města s o u h l a s í
s oslovením 4 internetových realitních serverů za účelem zveřejnění inzerátů na městské nemovitosti, které byly schváleny k prodeji formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 334/12 k využití prostorů Zimího stadionu KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ROSKA Kutná Hora, Jaselská 455, 284 01 Kutná Hora za účelem konání 2. ročníku Kutnohorského Rockování a to ve dnech 1.6. 2012 - 3.6.2012 s tím, že samotná akce bude probíhat 2.6.2012 od 13.00 hod. do 23.00 hod. Cena za využití areálu bude ve výši 2.000,- Kč, k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 335/12 k vyhodnocení VŘ č.SN05/12 a vyhlášení VŘ č.SN22/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 05/12 na odprodej volného městského bytu č. 3 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích p.č. 2474/1 a 2475) v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 3 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohl ášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p.č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. v lny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 13.6.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 336/12 k vyhodnocení VŘ na prodej bytu č.129/14,ul.Jana Zajíce
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 06/12:
Na 1. místě se umístila paní Mgr. Markéta Lukáčová,Kutná Hora - Sedlec
Na 2. místě se umístil pan Pavel Herodes,Kutná Hora
Na 3. místě se umístili manželé Oldřich a Šárka Martínkovi,
Na 4. místě se umístila paní Milada Veselá,Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 06/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 129 ul. Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/3, 795/5 a 795/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohl ášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 s paní Mgr. Markétou Lukáčovou,Kutná Hora - Sedlec. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelkou ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu ve výši 607.108,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 337/12 k ceníku za využití sportoviště
Rada města I. r u š í
ke dni 31.5.2012 ceník za využití sportoviště - ledové plochy(zimní provoz) a in-line plochy(letní provoz) na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu, platný od 25.8.2011

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportoviště - ledové plochy(zimní provoz) a in-line plochy na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu, s účinností od 1.6.2012.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 338/12 k ceníku za využití sportoviště
Rada města I. r u š í
ke dni 31.5.2012 ceník za využití sportovní plochy UMT - fotbalové hřiště Jana Palacha, Kutná Hora, platný od 1.1.2012

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportoviště - UMT, fotbalové hřiště Jana Palacha, Kutná Hora, s účinností od 1.6.2012Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 339/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 13/12 na pronájem bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/12 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Ivanou Bílou, a paní Janou Oberfalcerovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 6 měsíců, za smluvní nájemné ve výši 7.800, - Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 340/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 12/12 na pronájem bytu v ul.Barborská
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 12/12 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře.
Na 1. místě se umístil p. Ing. arch. Martin Kremla
Na 2. místě se umístila p. Mgr. Lenka Kratochvílová

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem Ing. arch. Martinem Kremlou,Kutná Hora,za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s o dst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 12/12

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 341/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/12 na prodej bytu č.917/1,ul.Růžová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 11/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 917, ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlas tníka" ze dne 1.7.2010 s paní Jarmilou Kolářovou,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelkou ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 640.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 342/12 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 343/12 k žádosti o konání festivalu "Air Action Festival"
Rada města n e s o u h l a s í
s konáním hudebního festivalu "Air Action Festival" v bývalém areálu pivovaru v Kutné Hoře ode dne 3.8.2012 do 4.8.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.08.12


Usnesení č. 344/12 k plnění termínů usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení č. 232/11

II. s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 254/12.


Zodpovídá : E. Hnátková, Ing.Suchánek      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 345/12 k žádosti GFJ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 25.5.2012 za ú čelem uspořádání doprovodného programu výstavy Janusz Kapusta Mezi uměním a matematikou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.12


Usnesení č. 346/12 k žádosti GFJ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Palackého nám. 377, Kutná Hora na dobu určitou dne 17.5.2012 za ú čelem uspořádání doprovodného programu výstavy Janusz Kapusta Mezi uměním a matematikou.

Zrušeno usnesením RM č. 434/12 ze dne 30.05.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.12


Usnesení č. 347/12 k ukončení VŘ č.SN10/12 na prodej bytu, ul.Nerudova
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 10/12 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 456 ul. Nerudova (včetně podílu na pozemku p.č. 2437) v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.Usnesení č. 348/12 k ukončení VŘ č.SN 09/12 na prodej bytu, ul.Ortenova
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 09/12 na odprodej volného městského bytu č. 5 v domě čp. 92 ul. Ortenova (včetně podílu na pozemcích par. č. 785/5, 785/4, 785/3 a 785/2 ) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 349/12 k ukončení VŘ č.SN02/12 a vyhlášení VŘ č.SN24/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 02/12 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích par. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hor a dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do toho to výběrového řízení je dne 20.6.2012 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.12


Usnesení č. 350/12 k zápisu z 58.zasedání DR MLaR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

zápis z 58. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 5. dubna 2012.

II. s o u h l a s í
a) s podnájmem rybníka Katlov v min. výši 400 000,-Kč/rok.
b) s podnájmem 20m pruhu panu Jakubu Vágnerovi kolem rybníka Katlov na pozemcích p.č. 498; p.č. 499; p.č. 500; p.č. 501; p.č. 503 v k.ú. Červené Janovice a p.č. 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách.

III. d o p o r u č u j e
a) orgánům města Kutná Hora, aby byla uzavřena podnájemní smlouva mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. a panem Vágnerem, upravující podnájem rybníka Katlov na dobu 25 let s následnou opcí a předkupním právem.
b) orgánům města Kutná Hora souhlasit s prodejem pozemků par.č. 523, par.č. 524 a par.č. PK 475/1 v k.ú. Červené Janovice a pozemků par.č. 28, par.č. 38, par.č. 417, par.č. 418 v k.ú. Černíny s tím, že kolem rybníka bude umožněn přístup na část parcely par.č. 418 navazující na rybník Katlov.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Peroutka      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 351/12 k uzavření smlouvy na výpůjčku plastových židlí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na výpůjčku 60 ks plastových židlí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora - Sedlec, na dobu neurčitou s účinností od 1.6.20 12.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 352/12 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - L.Novotný
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 785/1 o výměře
cca 11 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Ladislavu Novotnému, Kutná Hora, za účelem zřízení balkonové předzahrádky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 353/12 k zápisu č.2/12 DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
zápis č. 2/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o., konané dne 27.3.2012.Usnesení č. 354/12 k zápisu z jednání DR MVE PLUS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konané dne 25.4.2012.


Usnesení č. 355/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.9/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.9/12, kterým se navyšuje výdajová položka hřiště Jana Palacha - el.energie o částku 31.930,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 356/12 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č.6-7/12
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 6/12, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky ZERS příjem za bioodpad ve výši 130.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Likvidace kontejnerových stanovišť ve výši 94.000,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad-nebezpečný MVE plus ve výši 22.000,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad - prevence vzniku ve výši 14.000,--Kč.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č.7/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 3.600,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 357/12 k uzavření nájemní smlouvy - Realitní a dopravní, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 665/45 o výměře cca 1 250 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Realitní a dopravní, s.r.o., se sídlem Kaňk 186, Kutná Hora, za nájemné ve výši 25.000,-Kč/rok bez DPH, za účelem využití plochy k parkování autobusů, s účinností od 1.6.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.12


Usnesení č. 358/12 k výpůjčce nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Zatočilem, Kutná Hora - Malín na dobu určitou od 1.5.2012 do 29.5.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.05.12


Usnesení č. 359/12 ke změně metodiky výpočtu úhrady neinv.výdajů za dojíždějící žáky
Rada města b e r e n a v ě d o m í
způsob výpočtu úhrady neinvestičních výdajů na žáky dojíždějící do kutnohorských škol z jiných obcí.


Usnesení č. 360/12 k příspěvkovému programu - malé granty (sport)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků v kategorii - malé projekty (max.do 5.000,- Kč) - grantová oblast č.2 - sport 2012.


Usnesení č. 361/12 k žádosti o poskytnutí návratné půjčky pro TJ Sokol Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:
a) Předložené vyhotovení smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 80.000,- Kč pro TJ Sokol Malín, dle důvodové zprávy 1.
b) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 02, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na Odbor památkové péče školství ve výši 80.000,- Kč na poskytnutí bezúročné půjčky dle bodu I. a důvodové zprávy 2.
c) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 03, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků Odboru památkové péče a školství o splátku půjčky a vrácení těchto prostředků do rozpočtové rezervy ve výši 80.000,- Kč, dle důvodové zprávy 3.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 362/12 ke změně rozdělení finančních prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou změnou rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 363/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 26.3.2012
b) zápis sportovní komise ze dne 11.4.2012
c) zápis komise pro sociální záležitosti ze dne 16.4.2012
d) zápis z jednání kulturní komise ze dne 16. dubna 2012


Usnesení č. 364/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 526.000,-- Kč z rozpočtové rezervy do rozpočtu oddělení regenerace památek na povinné podíly k příslibům dotací dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 5

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 365/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.6
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočtové opatření OPPŠ č. 6 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2011 ve výši 32.000,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace za pronájem prostor k filmování o 93.000,-- Kč, dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 366/12 k pořízení změny č.44 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č. 44 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na pozemcích parc. č. 4803, 4804 a 4805 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Ho ra.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 367/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 368/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o postupu převodu finančních příspěvků na VHS Vrchlice - Maleč, a.s.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 369/12 k aktualizaci metodického návodu k zadávání veř.zakázek
Rada města s c h v a l u j e
využívání Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypracovaného odborem regionálního rozvoje a územního plánování v podobě aktualizace duben 2012 odbory městského úřadu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 370/12 k pořízení změny č.45 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 169/32 a parc. č. 169/31 (část) v katastrálním území Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 371/12 k výběru nejvhodnější nabídky veř.zakázky "psí útulek"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "PSÍ ÚTULEK KUTNÁ HORA" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.4.2012. Jako nejvhodnější nabídka pro za davatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: K+T stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. 445, 284 01 Kutná Hora

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem K+T stavební a montážní práce za cenu 2.192.026,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 372/12 k naplňování strateg.plánu sociálního začleňování
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit informativní zprávu o plnění strategického plánu sociálního začleňování
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 373/12 k rozpočtovému opatření OKCR č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 3 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.283.070,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OKCR č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 374/12 k rozpočtovým opatřením OKCR č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na oddělení kultury a cestovního ruchu ve výši 130.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 375/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů" - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 18. 4. 2012 do 2. 5. 2012


Usnesení č. 376/12 ke zřízení pracovní skupiny
Rada města I. s o u h l a s í
se zřízením pracovní skupiny k záměru výstavby tělocvičny u ŽŠ Kamenná stezka

II. j m e n u j e
do uvedené pracovní skupiny pana Mgr. Víta Šnajdra, Daniela Kruliše, Mgr.Jana Ďoubala, Jiřího Hasalu, Ing. Jaroslava Načeradského a Ing. Jiřího Janála
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 377/12 ke směrnici č. 2
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm.c) zákona č.128/2000 Sb. v platném znění
v y d á v á
"Směrnici č. 2" společnosti KH Tebis s.r.o., kterou dává pokyn jednateli společnosti Karlu Koubskému k podpisu Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi KH Tebis s.r.o. a EC Kutná Hora s.r.o. Důvodem vydání směrnice je změna v osobě jednatele společnosti. Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 03.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 2. května 2012

Nahoru