2. dubna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.dubna 2014

Usnesení č. 256/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Krajbych)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4128/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Oldřichu Krajbychovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 257/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Reimannová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2716/5 o výměře 37 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Janě Reimannové, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 258/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Veber)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 259/14 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH spol. s r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3688/9 o výměře 421 m2, části pozemku p.č. 3688/2 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 3691 o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 4164/9 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství dle žádosti společnosti HPH spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 126, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 260/14 k záměru na zřízení předkup.práva - rybník Pohan (p. Vágner)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 525, 526/1 a 526/2 v kat. území Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 52 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu 25 let s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podnájemního nebo nájemního vztahu předkupníka k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí doby dvaceti pěti let, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 261/14 ke směně části pozemků v Malíně (pí Dvořáková, pí Bouřilová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 161/3 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, v podílovém spoluvlastnictví paní Miroslavy Dvořákové, bytem Na Spořilově 129, 250 75 Nový Vestec (id. 1/2) a paní Zdeňky Bouřilové, bytem Na Spořilově 106, 250 75 Nový Vestec (id. 1/2), za část pozemku p.č. 161/4 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 262/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 17.3. 2014.
b) zápis školské komise ze dne 17.3.2014
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 17.3.2014
d) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 17.3.2014


Usnesení č. 263/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 10/14 na prodej bytu č. 221/16, ul. Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 10/14 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 16 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 s paní Kateřinou Burdovou, Kolín. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 585.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 264/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 09/14 na prodej bytu č. 221/14, ul. Vítězná
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 09/14 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 s panem Mgr. Davidem Markem, Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 585.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 265/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 266/14 k pronájemu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 13 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, o velikosti 2+1, ve 2. podlaží, s manželi Karlem a Evou Váchovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 267/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Mojžíšovy, Kutná Hora ve výši 95% z částky 2 438,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro Miroslava Levého, Kutná Hora, zastoupeného opatrovníkem Městem Kutná Hora, ve výši 50% z částky 1 247,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 268/14 k privatizaci bytových jednotek v čp. 322, ul. Benešova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytových jednotek v domě čp. 322 ul. Benešova, včetně společných částí domu a podílů na pozemku p.č. 2479/1 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 269/14 k využití sportoviště
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o využití sportoviště - tělocvičny v 2.NP sportovního areálu Olympia, Střelecká 617, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje se sídlem Na Baních 1553, 156 00 Praha 5, zastoupeným Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem, na období od 8.4.2014 do 15.12.2014 ve dnech uvedených ve smlouvě. Celková částka za využití je ve výši 51 840,--Kč+DPH v zákonné sazbě.

II. p o v ě ř u j e
ke dni 3.4.2014 odbor správy majetku k uzavírání smluv o využití sportoviště - tělocvičny v 2.NP v sazbě 90,- Kč/hodinu ve sportovním areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.04.14


Usnesení č. 270/14 k zápisu bytové komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 1. 4. 2014

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu č. 5 o velikosti 2+kk (48,54 m2) v 1. podlaží domu čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora paní Lucii Novákové,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s účinností od 1. 5. 2014 za smluvní nájemné ve výši 2.187,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 271/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - J. Tovara
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Tovarou, Kutná Hora, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.5.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.14


Usnesení č. 272/14 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s tím, aby Město Kutná Hora čerpalo v roce 2014 podíl na zisku společnosti KH Tebis, s.r.o. v maximální výši 2.600tis. Kč

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 5.3. 2014 ve všech předložených bodech.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 273/14 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
Rada města p o v ě ř u j e
ředitele ZŠ Kamenná stezka, ředitele ZŠ T.G.M. a jednatele spol. KH Tebis uzavřít se společností KH Tebis, s.r.o. smlouvu o dodávce tepelné energie.
Zodpovídá : Koubský, Mačinová, Šnajdr      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 274/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - V. Paulus
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 3670 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Václavu Paulusovi, , za účelem umístění plechové garáže.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 275/14 k zápisu z Dozorčí rady společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 66. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 13. března 2014

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání Královského stříbření Kutné Hory.
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč společnosti KOMPAKT spol. s r.o. na pořízení "sociálního automobilu" pro Oblastní charitu Kutná Hora.
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč Římskokatolické farnosti Červené Janovice.
d) s reklamou v odborném časopise Lesnické práce ve výši 16.000,-Kč
e) s odložením žádosti OS Denemarku na finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč na 2. pololetí dle finančních možností společnosti
f) s navýšením příspěvku pro zaměstnance na životní pojištění z 200,-Kč
na 300,-Kč/měsíc/osobu
g) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. 2013 v plné výši
h) s udělením odměny jednateli společnosti v plné výši 15% ze zisku za služby a práce pro cizí za rok 2013.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 16.04.14


Usnesení č. 276/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Ladislav Pospíšil, N.Dvory
Rada města n e s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu L. Pospíšilovi, Nové Dvory, za účelem uspořádání koncertu rockových skupin dne 19. 7. 2014 od 15:00 - 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.07.14


Usnesení č. 277/14 k umístění přenosného dopravního značení v ul. Čáslavská
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na realizaci úpravy dopravního značení v ulici Čáslavská za částku 50.119,- Kč, včetně DPH s firmou ASIG s.r.o., se sídlem Budovatelů 324, Chvaletice s tím, že po dobu I.etapy rekonstrukce okružní křižovatky Karlov (2 měsíce) dojde ke zlepšení přístupu zákazníků do firem umístěných v této lokalitě města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 278/14 k přijetí úvěru - Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s oslovením finančních ústavů o poskytnutí úvěru a s následným přijmutím úvěru ve výši 3,5 mil. Kč společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., za účelem nákupu vyvážecí soupravy.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 279/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 8/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.8/14, kterým se navyšuje výdajová položka DPS - opravy o částku 30.000,--Kč, a to na úkor výdajové položky Byty - opravy ve výši 30.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 280/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.5/14
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 5/14, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Prodej dřeva ve výši 101.301,--Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 60.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 41.301,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.14


Usnesení č. 281/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 6/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 6/14, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v silniční dopravě ve výši 50.119,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky Rezerva města ve výši 50.119,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 282/14 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro II.čtvrtletí r. 2014 - podaných do 14.3.2014.


Usnesení č. 283/14 k příspěvkovému programu - malé granty - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 14. 3. 2014 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v II. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 284/14 k rekonstrukci chodníků po propoji kotelen v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, Kutná Hora na provedení rekonstrukce chodníků po provedeném propoji kotelen v Kutné Hoře za cenu 1.036.969,42,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 285/14 k rozpočtovému opatření INV č. 11
Rada města I. s o u h l a s í
a) s přestěhováním sochy umístěné ve výstavní síni Spolkového domu dle důvodové zprávy za cenu v celkové výši 11.858,-Kč včetně DPH Mgr.art.Jakubem Ďoubalem Ph.D, nám. Národního odboje 48, Kutná Hora.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Byty (revize, služby)" na položku "Spolkový dům - stěhování sochy" ve výši 11.858,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 286/14 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zadáním zakázky a s uzavřením smlouvy o dílo na "Položení chrániček optických sítí v prostoru okružní křižovatky Karlov v Kutné Hoře", s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za cenu 117.059,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Okružní křižovatka Karlov - optika" ve výši 117.059,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) Odboru investic vypracovat, odsouhlasit a uzavřít s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 15.7.2014.

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 287/14 k rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Polní (sam.část)
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zakázky a uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Polní (sam.část) v kutné Hoře s Technickými službami města Kutná Hora za cenu 1.289.866,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat, odsouhlasit a uzavřít s Technickými službami města Kutná Hora smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 31.7.2014.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.05.14


Usnesení č. 288/14 k rozpočtovému opatření INV č. 13 - 14
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Spolkový dům" ve výši 35.286,30,-Kč dle důvodové zprávy a)
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Sportovní hala" ve výši 37.703,60,-Kč dle důvodové zprávy b)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 289/14 k výsledku VŘ na zajištění služeb (Azylový dům a Centrum soc. služeb)
Rada města I.s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Výběrové řízení na zajištění služeb technického dozoru investora - Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře a Centrum sociálních služeb Kutná Hora" a pořadí nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 27.3.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 285.000,-Kč vč DPH a to uchazeče: Miloslava Neprašová, Kutná Hora

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít příkazní smlouvu pro výkon TDI "Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře a Centrum sociálních služeb Kutná Hora" s firmou Miloslava Neprašová, Kutná Hora, po doložení náležitostí požadovaných zadávací dokumentací a po kontrole výběrového řízení poskytovatelem dotace.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 290/14 k přípravě stavby - Azylový dům se sociálně aktivizační službou
Rada města s c h v a l u j e
a) provedení přípravných prací - kácení a úklid cca 20 ks dřevin v souladu s vydaným povolením - pro stavbu Azylového domu se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře na pozemcích č. KN 2478; KN 2481/1; KN 2480; KN 3861 v k.ú. Kutná Hora, firmou Jaroslav Syrovátka, 281 04 Plaňany, IČ 69635552 za cenu 60.000,-Kč včetně DPH.

b) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Azylového domu se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře s firmou Ing.arch.Martin Jirkovský, PhD.MBA na práce ve výši 59.000,-Kč + DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 291/14 k řešení prostoru po demolici domu Uhelná 555
Rada města I. s o u h l a s í
s realizací úprav prostoru po demolici bytového domu v ulici Uhelná dle předloženého návrhu Ing. arch. Cetkovské.

II. u k l á d á
Odboru investic zadat zpracování definitivního projektu, tento projednat se stavebním úřadem a dotčenými orgány a zadat realizaci díla.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 292/14 k výsledku VŘ (Rozšíření kapacity MŠ Pohádka)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací - Rozšíření kapacity MŠ Pohádka" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31.3.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: K+T, stavební a montážní práce, Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora IČ: 13725777

II. s o u h l a s í
s uzavření smlouvy s dodavatelem K+T, stavební a montážní práce, Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora IČ: 13725777 za cenu 3.869.602,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 293/14 k příspěvkovému programu - malé granty - sociální obl.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 14.3.2014 v sociální oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 294/14 k rozpočtovému opatření POL č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele od Ministerstva vnitra ČR na pokrytí nákladů pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2014 včetně doplatku za rok 2013 do výše 418.852,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 295/14 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč ke 14. 3. 2014.


Usnesení č. 296/14 k záštitě a použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
a) s převzetím záštity Města Kutná Hora nad vyhlášením výsledků 6. ročníku soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2014

b) s jednorázovým použitím znaku města Kutná Hora na informačních tiskovinách 6. ročníku soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2014.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 297/14 k uzavření sml. o výkonu funkce jednatele a členů DR Průvodcovské služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,
ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Ing. Ivanou Vopálkovou, , s účinností od 1. 1. 2014.

b) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Mgr. Jindřichem Bartoněm, , s účinností od 1. 1. 2014.

c) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a RNDr. Ivo Šancem, CSc., , s účinností od 1. 1. 2014.

d) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Ivanem Sovou, , s účinností od 1. 1. 2014.

e) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Irenou Jelínkovou, , s účinností od
1. 1. 2014.

f) s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Mgr. Miroslavem Šibravou, s účinností od 1. 1. 2014.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 298/14 k zápůjčce modelu šmitny
Rada města r u š í
své usnesení číslo 201/14 ze dne 5. 3. 2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 299/14 k realizaci pamětní plakety Klubu PTP
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 250/14

II. s o u h l a s í
s uvolněním částky 20.000,- Kč z rozpočtu OKCR jako podíl na realizaci pamětní plakety Klubu PTP Kolín - Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : . .RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 2. dubna 2014

Nahoru